Klauzula informacyjna

Procedury przyznawania stypendium za wyniki sportowe Przyznane stypendia 2017/2018

Stypendia za wyniki

Procedury przyznawania stypendium za wyniki sportowe

Procedury przyznawania stypendium za wyniki sportowe dla uczniów SP nr 9 w Gliwicach

 

 

I . Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:

1.Uzyskał na koniec półrocza lub na koniec roku szkolnego średnią ocen równą lub wyższą 4,5 i  otrzymał bardzo dobrą ocenę  z zachowania.

2 Brał udział i osiagnął udokumentowane sukcesy w zawodach sportowych  na szczeblu co najmniej

międzyszkolnym (indywidualnie).

3. Stypendium może być przyznane uczniowi 1 raz w półroczu szkolnym.

 

II. Zasady ubiegania się o stypendium:

1. Uczeń może sie ubiegać o stypendium na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy.

Wniosek nalezy złożyć komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora szkoły.

2. Termin składania wniosku upływa 10.IX lub 10 dni po zakończeniu ferii zimowych.

3. Decyzja w sprawie przyznawania stypendium zostaje wydana do 14 dni od daty przedłożenia protokołu przez komisję stypendialną.

4.Decyzja o przyznaniu stypendium zostaje wywieszona na tablicy koło sekretariatu szkoły.

5. rodzic ma prawo odwołać się od decyzji o nieprzyznaniu stypendium, rodzic ma prawo odwołać się w ciagu 14 dni od daty przedłożenia protokołu przez komisję stypendialną.

 

III.Wysokosć stypendium

1. Wysokosć stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją stypendialną oraz organem prowadzącym.

2. Jego wysokość nie może być niższa niż kwota tj. 40,00zł proponowana przez organ prowadzący w danym roku szkolnym.

3.W przypadku zgłoszenia dużej ilości wniosków, stypendia zostaną przydzielone osobom, które miały najwyższą średnią.

4.  Stypendia nie będą przydzielane w momencie, kiedy organ prowadzący nie przyzna środków na ten cel.

 

IV.Powołuje się komisję stypendialną w składzie:

 1. Pani Beata Śmietanka

 2. Pani Joanna Piotrowska

 3. Pani Justyna Lachowicz

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć