Regulamin rekrutacji do kl. 7 dwujęzycznych Terminy rekrutacji Wniosek przyjęcia kondydata do klasy 7 dwujęzycznęj Potwierdzenie woli

Klasa Dwujęzyczna

Regulamin rekrutacji do kl. 7 dwujęzycznych

Regulamin Rekrutacji

do klas siódmych dwujęzycznych

Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2020, poz.910 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

- Zarządzenie Nr PM -3518/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 stycznia 2021             w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

wprowadza się Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach na rok szkolny 2021/2022 w poniższym brzmieniu:

 

§ 1. Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa:

1) zadania komisji rekrutacyjnej,

2) terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, zwanej dalej „szkołą”, na rok szkolny 2021/2022,

3) kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

na rok szkolny 2021/2022.

2. Rekrutację do klasy siódmej dwujęzycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz jej członkowie.

3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

§ 2. Komisja rekrutacyjna.

 

1. Zapewnia warunki umożliwiające przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

2. Sporządza listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowaną w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowej oraz uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wyników sprawdzianu predyspozycji językowych.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

7. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 9, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego i  uzupełniającego (informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego). 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

12. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

13. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

14. Listy, o których mowa w ust.11 i 13, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

15. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 14, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 16. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

18. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

20. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

21. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

22. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

23. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

24. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

25. W przypadku, gdy uczeń jest nieobecny na sprawdzianie predyspozycji językowych z przyczyn usprawiedliwionych, może napisać go w innym terminie uzgodnionym z jego rodzicami, nie później jednak niż do zakończenia zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

§ 3. Harmonogram rekrutacji

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.04.2021-23.04.2021 do godziny 15:00

18.08.2021-23.08.2021

do godziny 15:00

2

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

28.05.2021

godzina 15:00

25.08.2021

godzina 10:00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI.

25.06.2021-30.06.2021 do godziny 15:00

-----------

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 01.07.2021

do 26.08.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

02.07.2021 od godziny 12:00

27.08.2021 od godziny 12:00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

02.07.2021 – 08.07.2021 do godziny 15:00

27.08.2021 – 30.08.2021 r. do godziny 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

09.07.2021

do godziny 15:00

31.08.2021 r. do godziny 15:00

 

§ 4. Kryteria rekrutacji

 

1.   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.

2. Na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do 3 oddziałów dwujęzycznych   do których łącznie może zostać przyjętych 78 uczniów (lub 2 oddziałów do których może zostać przyjętych nie więcej niż 60 uczniów).  W pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy: 

a) otrzymali promocję do klasy VII,

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną tj. co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać maksymalnie 101 pkt.

5. Kandydat może otrzymać punkty za:

a) sprawdzian predyspozycji językowych – maksymalnie 40 pkt.

b) oceny wyrażone w stopniu:

celującym przyznaje się po 18 pkt.

bardzo dobrym przyznaje się po 17 pkt.

dobrym przyznaje się po 14 pkt.

dostatecznym przyznaje się po 8 pkt.

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.

b) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 pkt.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

7. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

8. Uczeń, nie będący uczniem SP nr 9 w Gliwicach przed przystąpieniem do sprawdzianu predyspozycji językowych musi okazać ważną legitymację szkolną.

 

§ 5.

 

Regulamin został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.03.2021 r.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  4.03.2021 r.

Traci moc regulamin z dnia 10.03.2020 r.

   

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć