Nawigacja

Program Wychowawczy

Program wychowawczy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Rok szkolny 2016/2017

 

SPIS TREŚCI:

 

I. PREAMBUŁA

II. WSTĘP

III. PODSTAWY PRAWNE

IV. WIZJA SZKOŁY

V. MISJA SZKOŁY

VI.  NASZ ABSOLWENT

VII. STRATEGIE WYCHOWAWCZE

VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

IX. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY

X. PROCEDURY SZKOLNE - TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

XI. MONITORING I EWALUACJA 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI.                  PREAMBUŁA

Szkolny Program Wychowawczy został opracowany przy aktywnej współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Podstawą tworzenia programu była diagnoza problemów szkolnych i  sytuacji wychowawczej. Został on dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb środowiska lokalnego.

Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska szkolnego i lokalnego.

Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła jedynie wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Za realizację programu wychowawczego odpowiadają nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice.

 

II.               WSTĘP

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach jest placówką do której uczęszczają uczniowie zamieszkujący w rejonie szkoły oraz uczniowie dojeżdżający z różnych części miasta i jego obrzeża. Szkoła posiada 13 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej oraz 10 oddziałów w klasach 4-6,
a także jeden oddział przedszkolny.

Nasi uczniowie wychowują się w środowiskach zróżnicowanych pod względem socjalnym i opiekuńczo – wychowawczym. Znaczna część dzieci żyje w rodzinach niepełnych lub zrekonstruowanych. Jest również spora grupa uczniów, którzy wychowują się w rodzinach o niskim statusie materialnym. W rejonie szkoły znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza, więc mamy również uczniów, którzy tam zamieszkują i wychowują się w rodzinach zastępczych.

Przeprowadzona w środowisku szkolnym diagnoza pozwoliła określić sukcesy, jakie osiągnęliśmy w sferze wychowawczej oraz wskazała problemy, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w pracy.

Sukcesami wychowawczymi szkoły są:

 • poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,
 • dobra współpraca z rodzicami,
 • właściwe relacje uczniów z nauczycielami,
 • aktywność sportowa uczniów – sukcesy sportowe,
 • poprawne relacje pomiędzy uczniami,
 • dobra współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę,
 • znajomość zasad i norm postępowania w szkole,
 • przestrzeganie przez większość uczniów zasad i norm obowiązujących w szkole,
 • postrzeganie wychowawców jako dobrych organizatorów życia klasowego, od których uczniowie otrzymują  wsparcie i pomoc,
 • tolerancja wobec innych ludzi, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, innych wyznań oraz koloru skóry,
 • brak akceptacji zachowań społecznie szkodliwych oraz niebezpiecznych dla życia i zdrowia.

 

Problemy wychowawcze szkoły to:

 • słaba motywacja uczniów do nauki,
 • aspiracje uczniów nieadekwatne do wkładanego wysiłku w naukę szkolną,
 • aspiracje rodziców nieadekwatne do możliwości danego dziecka,
 • niekorzystanie z pomocy w nauce oferowanej przez nauczycieli,
 • niesystematyczne korzystanie z oferty zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • postrzeganie szkoły głównie jako miejsca spotkań towarzyskich,
 • brak zainteresowań oraz brak  pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza komputerem.

 

Szkoła posiada następujące certyfikaty:

 • „Szkoła z Klasą”,
 • „Szkoła Myślenia”,
 • „Szkołą Promując Zdrowie”,
 • „Znak jakości Interklasa”,
 • „Szkoła bez Przemocy”,
 • „Szkoła Bezpiecznego Internetu”,
 • „Szkoła Przyjazna Dzieciom”,
 • „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 • „WF z klasą”,
 • „Szkoła Odkrywców Talentów”,
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji ORTOGRAFFITI.

 

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach wdrożono następujące programy własne oraz programy profilaktyczne i programy edukacyjno-wychowawcze:

·      Program „Szkoła dla Rodziców”,

·      Program własny dla rodziców  :Każdy z nas może być dobrym rodzicem - trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii”,

·      Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo w sieci”,

·      Program własny dla uczniów klas O i I „Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym zapobiegający przemocy i agresji”,

·      Program dla rodziców uczniów klas O i I „Rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz zapobieganie przemocy i agresji”,

·      Program edukacyjno-Terapeutyczny „Ortograffiti”.

·      Program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti z Bratkiem dla klas I-III”.

 

W placówce prowadzone są cykliczne kampanie, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom XXI wieku:

·         „Nie pal przy mnie proszę”,

·         „Owoce w szkole”,

·         „Szklanka mleka”,

·         „Żywienie na wagę zdrowia”,

·         „WF z klasą”,

·         „Szkoły na stadiony” uczący pozytywnych sportowych emocji,

·         „Trzymaj formę”,

·         „Ja czytam”.

 

Młodzież uczestniczy w akcjach o charakterze charytatywnym i pomocowym, których celem jest kształtowanie postaw empatii
i solidarności z potrzebującymi:

·         „Szlachetna paczka”,

·          „Zbieranie korków”,

·         „Pomoc zwierzętom w przytulisku”,

·         „WOŚP”.

W celu zapewnienia uczniom optymalnych szans rozwoju, właściwego wprowadzenia w role społeczne i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, szkoła ściśle współpracuje z następującymi instytucjami: Organem Nadzoru Pedagogicznego, Organem Prowadzącym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Partner”,  Poradniami Specjalistycznymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym – Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich, Komendą Miejską Policji w Gliwicach, kuratorami zawodowymi i społecznymi, a także parafią  „Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach” oraz stowarzyszeniami i fundacjami.

 

Zadaniem Szkolnego Programu Wychowawczego jest kształtowanie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka poprzez wzmacnianie i wskazywanie wartości i postaw życiowych.

 

III.             PODSTAWY PRAWNE:

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne  dokumenty szkoły:

·         Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U 1997 nr 78, poz. 483 z późn.  zm.),

·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz.U 2004 nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.),

·         Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U 2006 nr 97, poz. 674 z późn.  zm.),

·         Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.,

·         Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,

·         Rozporządzenie z 17 czerwca 2016  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

·         Statut Szkoły.

 

IV.           MISJA SZKOŁY:

 

Jesteśmy po to, aby uczniowie kierowali się entuzjazmem w swoich działaniach, ich rodzice darzyli nas zaufaniem, a nauczyciele
– mieli satysfakcję z wykonywanej pracy

 

MISJA SZKOŁY:
- zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki,

- solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki w gimnazjum,

- uczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

- wyrabianie chęci do działania i kreatywnego myślenia.

 

V.              WIZJA SZKOŁY:

- tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku, ściśle współpracującą z rodzicami i środowiskiem,

- dbamy o wszechstronny rozwój ucznia przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,

- posiadamy jasne zasady postępowania i oceniania,

- posiadamy dobre warunki bazowe.

 

 

VI.           MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

  • ma poczucie własnej godności i wartości,
  • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
  • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,
  • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
  • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
  • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
  • radzi sobie ze stresem,
  • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,
  • jest asertywny,
  • jest kulturalny i odpowiedzialny,
  • ma poczucie humoru,
  • dba o swoje zdrowie i otoczenie.

 

VII.       STRATEGIE WYCHOWAWCZE:

 

Szkoła w swoich działaniach wychowawczych zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, psychicznej, fizycznej, zdrowotnej, społecznej oraz moralnej.

W zależności od potrzeb ucznia – wychowanka rozwój ten dokonuje się poprzez wspomaganie, aby uczeń mógł rozwijać się na miarę swoich możliwości oraz kształtowanie pożądanych wartości, postaw i zachowań. Uczeń, przejawiając dysfunkcyjne zachowania, ma możliwość ich naprawienia dzięki wprowadzanym działaniom korygującym, a działalność profilaktyczna szkoły pozwala na wyposażenie uczniów
w umiejętności chroniące ich przed wpływem czynników destrukcyjnych.

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno – wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli, za pośrednictwem wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Odbywa się on w ścisłej współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. 

 

Cel główny programu:

·         wszechstronny rozwój młodego człowieka wspierany przez współpracujące ze sobą ogniwa społeczności szkolnej – nauczycieli, rodziców, rówieśników oraz samego ucznia tak, by stawał się on samodzielny, odpowiedzialny i dążący do sukcesu.

 

Cele szczegółowe:

·         stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, społecznego, moralnego, zdrowotnego
i estetycznego,

·         inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

·         uświadamianie i wdrażanie uczniów do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,

·         wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego
z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

·         kształtowanie nawyków organizacji pracy własnej,

·         przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego  i kształtowanie postaw patriotycznych oraz tradycji regionalnych,

·         wskazywanie dróg ku rozpoznawaniu i świadomemu wyborowi wartości moralnych,

·         uczenie zasad tolerancji,

·         kształtowanie postawy dialogu i współpracy, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów, współtworzenia klimatu zaufania i zdrowych relacji między wszystkimi uczestnikami życia szkolnego,

·         tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia.

 

VIII.    ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY:

 

SFERA ROZWOJU:

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

SPOSOBY REALIZACJI:

1.      Fizyczna

- w zakresie rozwijania sprawności fizycznej:

Klasy „O” – III

§  Poznanie podstawowych zasad dbania o swoje zdrowie,

§  Poznanie sposobów właściwego wykorzystania przerw między zajęciami,

§  Rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego,

§  Dbanie o higienę miejsca pracy i wypoczynku,

§  Wskazywanie pozytywnych aspektów uprawiania sportu,

§  Rozwijanie tężyzny fizycznej i doskonalenie umiejętności ruchowych,

Klasy IV – VI

§  Świadome korzystanie z wszelkiej aktywności ruchowej,

§  Planowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

§  Udział w wybranych przez ucznia formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej,

§  Wskazywanie pozytywnych aspektów uprawiania sportu, rekreacji  i wypoczynku,

§  Wykorzystywanie indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej,

§  Udostępnienie oferty sposobów spędzania czasu wolego w naszej okolicy,

- w zakresie kształtowania postaw proekologicznych:

Klasy „O” – III

§  Dbanie o estetykę otoczenia wokół siebie,

§  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

§  Zdobywanie podstawowych wiadomości i umiejętności na temat środowiska przyrodniczego i wykorzystanie ich w praktyce,

§  Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w mieście,

Klasy IV - VI

§        Dbanie o środowisko przyrodnicze,

§ Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,

§ Dostrzeganie niekorzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu
i określanie sposobów zapobiegania im,

§ Zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka,

 

 

- zajęcia  z wychowania fizycznego,

- gimnastyka korekcyjna,

- zajęcia na basenie,

-imprezy sportowe,

- gry i zabawy w terenie,

- wyjścia, wycieczki,

- pogadanki,

 

 

 

- pogadanki,

-zajęcia  z wychowania fizycznego,
- zajęcia pozalekcyjne sportowe,

- imprezy sportowe,

- gry i ćwiczenia terenowe,

- rajdy,

-  wyjścia, wycieczki,

 

 

 

 

 

 

-  realizacja zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej,

- udział w  wycieczkach ekologicznych,

- organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

- prowadzenie akcji np. zbiórka zużytych baterii,

                 

 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych,

- organizacja apeli szkolnych,

- działalność koła turystycznego,

- happeningi ekologiczne,

- udział w akcjach np. zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury,

- realizacja zajęć w ramach „Akademii Zdrowia”,

 

2. Intelektualna

- w zakresie odkrywania  swoich uzdolnień możliwości i własnej indywidualności :

Klasy „O” – III

§  Rozwijanie sprawności intelektualnej w procesie przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej,

§  Rozwijanie umiejętności intelektualnych oraz aktywności uczniów w procesie uczenia się,

§  Uczenie prawidłowej organizacji czasu pracy,

§  Odkrywanie własnych zainteresowań i uzdolnień,

§  Umożliwienie korzystania z biblioteki, Internetu,

§  Stosowanie zasady „świadomości uczniów” w procesie uczenia się,

Klasy IV – VI

§  Poszerzanie  zainteresowań uczniów poprzez wybór zajęć dodatkowych,

§  Korzystanie z różnych źródeł informacji,

§  Uświadamianie  uczniom ich własnej indywidualności,

§  Zachęcanie uczniów do prezentacji własnych dokonań,

§  Samodoskonalenie się w wybranych przez siebie kierunkach,

§  Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

§  Zaznajamianie uczniów z różnymi metodami i technikami uczenia się,

 

 

 

 

- udział w zajęciach edukacyjnych,

- udział w  kołach zainteresowań,

- praca własna ucznia,

- prace  na rzecz klasy i szkoły,

- organizowanie apeli, konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

 

 

 

 

-  udział w zajęciach edukacyjnych,

- udział w  kołach zainteresowań,

- praca własna ucznia,

- oglądanie filmów, sztuk teatralnych, wystaw,

- udział w koncertach muzycznych,

- organizacja wycieczek szkolnych,

- wdrażanie technologii multimedialnej i komputerowej,

 

3. Psychiczna (emocjonalna)

- w zakresie poznania własnej sfery uczuciowej:

Klasy „O” – III

§   Poznanie procesu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

§   Poznanie technik ułatwiających aktywne słuchanie,

§   Nazywanie i wyrażanie własnych uczuć  i emocji,

§   Uczenie się panowania nad własnymi emocjami,

Klasy IV – VI

§   Nabywanie umiejętności właściwego okazywania uczuć i emocji,

§   Poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów,

§   Tworzenie właściwych relacji z otoczeniem,

§   Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

§   Świadome reagowanie w różnych sytuacjach,

§   Nazywanie i wyrażanie własnych uczuć  i emocji,

§   Swobodne wyrażanie myśli i przekonań z poszanowaniem poglądów innych osób,

§   „Ja i konstruktywna krytyka” – poznanie siebie

 

 

- zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

- prowadzenie lekcji wychowawczych,

 

 

- zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

- prowadzenie lekcji wychowawczych,

 

 

 

 

4. Moralna/

duchowa

- w zakresie umiejętności oceny zachowań własnych i innych, zdolności wartościowania oraz poznawania dorobku kultury oraz  kształcenie postawy twórczego myślenia:

Klasy „O” – III

§  Poznanie praw i obowiązków dziecka,

§  Uczenie prawidłowej relacji między dorosłymi, a dziećmi i miedzy rówieśnikami,

§  Uczenie właściwego stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, (tolerancja i empatia),

§  Uczenie się wyrażania własnego zdania,

§  Rozwijanie sfery poznawczej ukierunkowanej na dobro i zło,

§  Poznawanie tradycji szkolnych, rodzinnych oraz zwyczajów związanych z polskimi świętami,

§  Rola rodziców i rodziny w życiu dziecka,

Klasy IV - VI

§  Rozpoznawanie wartości moralnych poprzez obserwację zachowań własnych i innych osób,

§  Postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami,

§  Realizacja własnych potrzeb z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi,

§  Ponoszenie konsekwencji za nieprzestrzeganie regulaminów (WZO) i procedur szkolnych,

§  Prezentowanie postawy tolerancji i akceptacji w stosunku do drugiego człowieka zgodnie z obowiązującymi prawami,

§  Kultywowanie tradycji,

§  Kształtowanie wartości i postaw,

 

 

 

 

- w trakcie wszystkich zajęć,

- w czasie godzin wychowawczych,

- w rozmowach nauczyciela z uczniem,

- poprzez dokonywanie samooceny,

- przestrzeganie WZO,

- przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji,

- kultywowanie tradycji i obyczajów,

- udział w wystawach, apelach szkolnych, rekolekcjach,

 

 

- w trakcie wszystkich zajęć,

- w czasie godzin wychowawczych,

- w rozmowach nauczyciela z uczniem,

- poprzez dokonywanie samooceny,

- przestrzeganie WZO,

- przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji,

- kultywowanie tradycji i obyczajów,

- udział w wystawach, apelach szkolnych, rekolekcjach,

 

5. Społeczna

- W zakresie kształtowania postaw prospołecznych:

Klasy „O” – III

§  Poznanie prawidłowych zasad współdziałania w grupie i komunikowania się,

§  Dbanie o właściwą atmosferę w klasie i integrację zespołu klasowego,

§  Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

§  Stosowanie zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

§  Dokonywanie oceny własnych zachowań,

§  Poszanowanie mienia prywatnego, szkolnego, publicznego,

§  Ponoszenie konsekwencji nieprzestrzegania regulaminów (WZO) i procedur szkolnych,

Klasy IV – VI

§  Właściwe rozumienie pojęć: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, empatia,

§  Rozróżnianie dobrych i złych postaw,

§  Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych,

§  Dbanie o właściwą atmosferę w klasie i integrację zespołu klasowego,

§   Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

 

- w zakresie rozwoju samorządności:

Klasy I – VI

§ Poznanie zasad działania samorządu klasowego,

§ Uczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania,

§ Udział w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły,

§ Poznanie zadań organizacji uczniowskich,

§ Pomoc osób dorosłych w wyzwalaniu inicjatyw uczniowskich,

§ Poznanie i stosowanie w działaniu zasad demokracji.

 

 

- organizowanie zabaw integracyjnych,

- pogadanki, dyskusje, filmy,

- prowadzenie zajęć wychowawczych, spotkań okolicznościowych,

- organizowanie zajęć dla uczniów,

- stosowanie aktywizujących metod i form pracy („burza mózgów”, drzewko decyzyjne, itp.)

- wypracowanie wewnątrz-klasowego „Kodeksu Postępowania”

- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz z WZO,

- organizowanie zabaw integracyjnych,

- pogadanki, dyskusje, filmy,

- prowadzenie zajęć wychowawczych, spotkań okolicznościowych,

- organizowanie zajęć dla uczniów,

- stosowanie aktywizujących metod i form pracy („burza mózgów”, drzewko decyzyjne, itp.)

- wypracowanie wewnątrzklasowego „Kodeksu Postępowania”

- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz z WZO,

 

- udział w pracach organizacji uczniowskich,

- organizacja imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,

- organizowanie i udział w akcjach charytatywnych,

- działalność Samorządu Uczniowskiego,

 

 

IX.           CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY:

W naszej szkole pielęgnowane są tradycje i zwyczaje szkolne, takie jak:

1.      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.      Obchody Dnia Patrona Szkoły – Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej.

3.      Festiwal Artystycznych Form Obcojęzycznych.

4.      Dzień Chłopca.

5.      Dzień Papieski.

6.      Dzień Edukacji Narodowej.

7.      Ślubowanie uczniów klas I.

8.      Dzień Regionalny.

9.      Narodowe Święto Niepodległości.

10.  Andrzejki.

11.  Międzynarodowy dzień Osób Niepełnosprawnych.

12.  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

13.  Biesiada Śląska.

14.  Wigilia szkolna.

15.  Dzień Przedszkolaka – Dzień Otwarty Szkoły.

16.  Dzień Bezpiecznego Internetu.

17.  Dzień Kobiet.

18.  Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień talentów.

19.  Światowy Dzień Ziemi.

20.  Festiwal Pieśni Patriotycznej.

21.  Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji III Maja.

22.  Popołudnie z Mitologią.

23.  Dzień i noc z książką.

24.  Dzień Matki.

25.  Koncert dla mamy i taty.

26.  Festiwal sportu.

27.  Dzień nauki dla klas O-III.

28.  Zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie absolwentów.

 

 

X. PROCEDURY SZKOLNE - TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

Procedury szkolne  (dostępne w Zestawie Procedur Szkolnych):

·         W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:

1. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

2. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKIEROWANIA UCZNIA NA BADANIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

3.PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA POSIADAJĄCEGO OPINIĘ Z PORADNI PPP LUB INNEJ SPECJALISTYCZNEJ

4. PROCEDURY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WOBEC UCZNIÓW ZE SPEJCJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, w tym uczniowie przewlekle chorzy

5.PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZDOLNYM

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY FIZYCZNEJ POZASZKOLNEJ WZGLĘDEM DZIECKA

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, JEŻELI DO SZKOŁY DOCIERAJĄ SYGNAŁY, ŻE UCZEŃ/ UCZENNICA JEST WYKORZYSTYWANA SEKSUALNIE

8.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA „NIEBIESKA KARTA”

9.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARASTAJĄCYCH NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH  UCZNIA

10.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRAYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE SZKOŁY

·         W zakresie sprawowania opieki rodzicielskiej:

1.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ PO ODBIÓR DZIECKA
Z WYCIECZKI/IMPREZY SZKOLNEJ

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZIC NIE ZGŁASZA SIĘ PO ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ…

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE ODMAWIAJĄ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ LUB RODZINA JEST NIEWYDOLNA WYCHOWAWCZO

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ PO ODBIÓR DZIECI W STANIE NIETRZEŹWYM

5.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA

 

·         W zakresie pomocy materialnej:

1. PROCEDURA DOTYCZĄCA POMOCY DLA UCZNIÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA”

·         Inne procedury:

1.      PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB OBCYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY.

 

XI. MONITORING I EWALUACJA 

Szkolny Program Wychowawczy podlega monitorowaniu i ewaluacji:

1.             Monitorowanie polegać będzie na regularnym i systematycznym sprawdzaniu według ustalonych kryteriów realizacji zadań wyżej opracowanego Szkolnego Programu Wychowawczego. Monitorowaniu podlegać będą:

·                realizacja  zaplanowanych  działań  wychowawczych w poszczególnych klasach,

·                współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania dziecka,

·                organizacja, zadania i cele kół przedmiotowych i kół zainteresowań,

·                realizacja zajęć wychowawczo – profilaktycznych.

2.             Ewaluacja zmierzać będzie do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są realizowane oraz ocenienia uzyskanych wyników w celu podjęcia decyzji, co do kontynuowania lub zmian jakościowych Programu Wychowawczego Szkoły.

3.             Zespół Wychowawczy prowadzi działania ewaluacyjne:

·                określa przedmiot badań;

·                opracowuje narzędzia badawcze;

·                przeprowadza badania;

·                analizuje wyniki i formułuje wnioski.

4.      Z dokonanego pomiaru Zespół przeprowadza analizę, z której  wnioski są wdrażane do realizacji w następnym roku szkolnym

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Szkolny Program Wychowawczy jest częścią Planu Pracy Szkoły.

2.      Z treścią Szkolnego Programu Wychowawczego zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.

3.      Szkolny Program Wychowawczy wchodzi w życie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

4.      Zmian w programie dokonuje Zespół do Spraw Ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki przy aprobacie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5.      Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem szkoły.

6.      Szczegółowym uzupełnieniem Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki jest opracowany szkolny Plan Działań Profilaktyczno-Wychowawczych na rok szkolny 2016/2017.

7.      Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Gliwicach został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
30.08.2016 r.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć