Nawigacja

Plan Pracy Szkoły 2016/17

Plan Pracy Szkoły 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


 

Organizacja i przebieg procesu kształcenia

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Współodpowiedzialni

Termin realizacji

Dydaktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie planowania   i realizacji procesu dydaktycznego

·         Stosowanie na lekcjach Wewnątrzszkolnych Zasad  Oceniania.

·         Przestrzeganie rytmiczności  oraz jawności oceniania.

·         Stosowanie właściwej relacji między stopniami z odpowiedzi ustnych  i pisemnych.

·         Stosowanie podczas zajęć ocenianie kształtujące

·         Stosowanie na zajęciach indywidualizacji pracy i metod aktywizujących z wykorzystaniem TIK, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w grupie.

·          Wzmocnienie działań dydakty-cznych szkoły poprzez:

- pisanie tekstów na różne tematy ze

   szczególnym uwzględnieniem

   kompozycji, poprawności ortogra-

  ficznej i gramatycznej;

-ćwiczenie czytania ze zrozumieniem;

-ćwiczenie wnioskowania;

 - doskonalenie uczniów do prakty-

    cznego wykorzystania wiedzy, w

    tym obliczeń zegarowych, pienię-

    żnych itp.

- ćwiczenie wypowiedzi ustnych

 - omawianie wyników  badania   wyników nauczania z rodzicami podczas indywidualnych spotkań;

 

2.  Kontynuowanie realizacji programu „Bezpieczeństwo w sieci”

 

 

 

3.  Wzbogacenie bazy materialnej szkoły poprzez doposażenie w po-moce dydaktyczne.

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 Nauczyciele

 

 Nauczyciele

 

 Nauczyciele

 

 

Wszyscy  nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog i psycholog , A.Floryan,E.Stanisławska,

 

 

 

Dyrekcja

Dyrektor

 

 

 

Przewodniczący komisji przedmiotowych,

wicedyrektor

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Cały rok

 

 Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wg harmonogramu zebrań

Cały rok

 

 

 

 

Na bieżąco w miarę możliwości finansowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.Organizowanie zajęć dodatkowych

  dla dzieci z trudnościami, dzieci

  zdolnych, niedostosowanych

  społecznie  zdiagnozowanych przez

  PPP w ramach pomocy

  psychologiczno-pedagogicznej,

  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3.Spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog, psycholog,

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciele

 

 

psycholog, pedagog, wychowawcy

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 Wg  potrzeb

 

 

 

wg potrzeb

Rozwijanie uzdolnień      i  zainteresowań uczniów zgodnie z założeniami Ogólnopolskiego Programu Szkoły Odkrywców Talentów

1.  Rozwijanie zainteresowań     

     uczniów i pielęgnowanie  

     uzdolnień i talentów w ramach

     kółek zainteresowań  organizowa-

     nych przez nauczycieli zgodnie

      z  możliwościami szkoły

     w tym zakresie.

2.      Opracowanie harmonogramu kółek tak i umieszczenie go w wido-cznych miejscach   w szkole

3.      Prowadzenie  kółek dla klas 0-VI  .

4.      Stwarzanie możliwości wykorzy-stania uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez udział w różno-rodnych konkursach szkolnych     
 
i pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów kuratoryjnych.

5. Opracowanie harmonogramu imprez

    konkursów szkolnych i międzyszkol-

    nych  i eksponowanie tego harmo-

    nogramu w widocznym miejscu. 

      (gablota).  

6.Inspirowanie uczniów do twórczości

   własnej, umożliwienie prezentacji

   efektów owej twórczości poprzez

   organizowanie wystaw, występów,

   zawodów, galerii oraz

   prezentacje w galerii szkoły na

   parterze 

7.  Kształtowanie u uczniów zdolności do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów – możliwość korzystania       w szkole z sieci Internet.

 

8.Organizacja konkursu Szkolny Mistrz

   Ortografii

 

 

9. Dzień Nauki dla klas 0-III

 

 

 

 

 

10.  Zorganizowanie Dnia Talentów.

 

 

 

 

 

11. Udział w Narodowym Programie

    Rozwoju Czytelnictwa, w tym:

·         Spotkanie z poezją

-biesiada z ksiązką -  Lektury naszych rodziców i dziadków
 

Realizowanie  kampanii „Ja czytam             

·         Popołudnie z mitologią

 

12. Dzień i noc z książką

 

 

 

13. Współpraca z placówkami oświato-wymi i sportowymi z zagranicy.

 

 

14.Festiwal Artystycznych Form Obcojęzycznych

 

 

 

15. Organizacja obozu szkoleniowego Euroweek

 

16.Kontynuowanie pracy z uczniami w kierunku zachęcania ich do samodoskonalenia  i rozwijania w nich twórczej ciekawości świata nauki i sztuki- wspólpraca z wyższymi uczeniami.

 

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

 

 

 

 

 

I. Błach,I.Turczak

 
nauczyciele klas 0-VI

 

 nauczyciele

 

 

 

 p.M.Świerdza i przewo-dniczący zespołów przedmiotowych

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

p.E.Zabuska, M.Bach-Cepok

 

A.Floryan, J.Troll, J.Piotrowska,  A.Gruszczyńska-Malota, A.Płaszczyk

 

 

 

 

 

W.Blajer, L.Szuba, M.Ratecka, A.Kocyan,

B.Śmietanka, , B.Król, N.Sherzai, A.Zięba,  A.Floryan, A.Jarntowska, A.Gorczewska, E.Stanisławska

 

 

 

B.Wolak, M.Bach-Cepok

 wychowawcy

 M.Bach-Cepok, E.Zabuska, B.Wolak

 J.Piotrowska

 

 

A.Floryan, J.Piotrowska

M.Świerdza, M.Ratecka

 

 

 

E.Gołąb, A.Jarnutowska, A.Kocyan

 

 

M.Ragan, A.Kocyan, A.Stachowska , B.Śmietanka

 

 

M.Ragan, A.Kocyan

 

 

B.Król , B.Śmietanka

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele plastyki, techniki, informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele klas 0-III, świetlica, nauczyciele przyrody

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 Chętni  nauczyciele

 

 

B.Wolak

 

 

 Chętni nauczyciele

 wych.klas  I-III

 

 

 

nauczyciele wychowawcy

 

 

 

 

 

rodzice

 

Cały rok

 

 

 

 

 

14 .IX 2016

 

 cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 30.IX

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

III/IV2017

III/IV 2017

 

 

 

 

 

 

21 III 2017

 

 

 

 

 

I raz w  semestrze

 

 

I raz w semestrze

 V 2017

 

cały rok

 

 

VI 2017

 

 

 

W ciagu roku

 

 

 

IX/X 2016

 

 

 

 wg harmonogramu

 

 

cały rok

Praca z uczniem mającym trudności  wychowawcze i dydakty-czne

1.   Zorganizowanie dla uczniów słabych bezpłatne, systematycznie

      prowadzone zajęcia dydaktyczno-

     wyrównawcze w ramach 40-sto

     godzinnego tygodnia pracy  .

2.Wzmocnienie współpracy nauczy-

    cieli prowadzących zajęcia z tym

   samym uczniem w celu uzyskania jak

   najlepszych efektów.

3.  Dokonywanie stałej kontroli nad

     realizacją obowiązku szkolnego 

      w celu zmniejszenia   ilości 

      uczniów wagarujących.

4.   Systematycznie współpracować    

      z kuratorami sądowymi uczniów

     naszej szkoły i pracownikami Domu

     Dziecka.

 

5.      Prowadzenie zajęć dla dyslektyków wg programu „Ortograffiti”

6.  Pedagogizacja rodziców w celu

przygotowania ich do pomocy dziecku zarówno w sferze dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej i zdrowotnej           ( informacja o instytucjach wspomagających)-informacje dla rodziców na zebraniach i na stronach WWW szkoły.

7.  Organizowanie spotkań Zespołu

      Wychowawczego do Spraw

      Profilaktyki

8.Organizowanie spotkań zespołu ds.interwencji  kryzysowej.

Nauczyciele wg przydziału

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

Pedagog , wychowawca

 W.Blajer, psycholog

 

 

 

Pedagog

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wicedyrektor, pedagog, psycholog

 

A.Floryan, J.Troll, M.Mazgaj, M.Ratecka,psycholog

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

Pedagog , Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

Zespół nauczycieli

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Wg potrzeb – cały rok

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

wg potrzeb

4.      Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Udział w konferencjach metody-

cznych wg harmonogramu spotkań

 

2.      Udział Rady Pedagogicznej           w zorganizowanych formach kształcenia.

3.      Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin

4.      Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń w zakresie WDN- przygo-towanie i prowadzenie konferencji szkoleniowych w ramach zespołów przedmiotowych  i dla całej Rady Pedagogicznej

5.      Sporządzenie harmonogramu spotkań zespołów przedmiotowych,

6.      Organizowanie lekcji koleżeńskich      i otwartych z uwzględnieniem metod audiowizualnych.

7.Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych

   z wykorzystaniem techniki multime-

   dualnej.Opracowanie harmonogramu

   lekcji.

8. Realizacja programów rekomendowanych przez CEO

·         Poczytajmy

 

·         Opowiem Ci o wolnej Polsce

 

·         Ślady przeszłości

Przewodniczący komisji przedmiotowych

 

Dyrektor szkoły

 

 

Kierownictwo szkoły

Pedagog, liderzy WDN, psycholog

 

Przewodniczący komisji przedmiotowych

 

 

 

Przewodniczący zespołów przedmiot.

Przewodniczący zespołów przedmiotowych.

 Nauczyciele informatyki N.Sherzai

 poloniści, B.Wolak

 

M.Bach-Cepok,B.Król, E.Stanisławska,  B.Wolak, Stępowska

 

j.w.

 Nauczyciele przedmiotów

 

 

Liderzy WDN

 

 

Przewodniczący grup wiekowych

 

 

Liderzy WDN

 

 

 

 

Nauczyciele

 

Jeden nauczyciele z zespołu  w roku

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wg harmonogramu

 

 IX 2016

 

IX 2016

 

Wg harmonogramu

 

 

Cały rok, wg harmonogramu

 

 

 Cały rok wg harmonogramu

 

 

 wg harmonogramu

 

 

wg harmonogramu

 

5.      Nadzór pedagogiczny

 

1.       Realizowanie  harmonogramu obserwacji ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia nowej podstawy programowej .

2.       Nadzorowanie realizacji podstawy programowej w oddziale przedszkolnym i w klasach I-III oraz IV-VI

3.       Nadzorowanie realizacji przez dzieci z oddziału przedszkolnego rocznego obowiazkowego przygotowania przedszkolnego.

4.       Zapewnienie informacji o aktu-

alnych aktach prawnych doty-czących Oświaty oraz pełnej informacji nt. wymagań związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego. Stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnieniu wymagań na określony stopień (wspieranie innowacji, przydział zadań, pomoc w prezentacji osiągnięć itp)

Kierownictwo szkoły

 

 

 Kierownictwo szkoły

 

 

 Kierownictwo szkoły

 

 

 

 Kierownictwo szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 

 Cały rok

 

 

 

 

6.      Współpraca  z  rodzi-

   cami   i środowiskiem.

1.      Udostępnienie rodzicom w  wido-cznym miejscu informacji na temat WZO, programu wychowawczego, profilaktyki szkoły oraz zasadami oceniania zewnętrznego (gabloty) , na str. internetowych   

2. Pedagogizacja rodziców prowadzo-

     na przez pedagoga, psychologa   

    poprzez opracowane materiały przekazywane rodzicom na zebraniach i na stronach szkoły, w zakładce „Ważne tematy dla mamy i taty”

3. Podejmowanie działań zmierzają-

cych do większego zaangażowania rodziców w funkcjonowanie szkoły poprzez:

-motywowanie i zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach z wycho-wawcą (zebrania, konsultacje);

- zwiększenie zainteresowania rodziców podejmowanymi przez szkołę działaniami w zakresie realizacji programu wychowaw-czego i profilaktyki;

     -stwarzanie możliwości wycho-

    dzenia z inicjatywami dotyczącymi

     życia szkoły i jej działania (ankiety)

     -zachęcanie ich do aktywnego      

     uczestnictwa w imprezach  szkol-

     nych, zabawach, wycieczkach

- wzmacnianie współpracy z rodzicami

   i absolwentami naszej szkoły poprzez

   organizowanie z ich udziałem

    i pomocą imprez w szkole oraz

    wyjść na wyższe uczelnie, do

    instytucji użyteczności publicznej 

    i instytucji artystycznych.

     -mobilizowanie rodziców do

      wpłat deklarowanych kwot

      na Radę Rodziców oraz na

      pielęgniarkę.

 

4.Organizacja koncertu dla mamy i taty

 

 

 

 

5.Umożliwienie udziału rodziców

w lekcjach otwartych.

6.Organizacja„Dnia Przedszkolaka”  

    i Dnia Otwartego dla Rodziców

    Przedszkolaków.

7.      Kontynuowanie współpracy                z przedszkolami poprzez organizowanie imprez. Opracowanie harmonogramu

       współpracy z przedszkolami.

 

8.      Zorganizowanie  „Spartakiady Przedszkolaka

 

8.  Modyfikacja strony internetowej

      szkoły .

 

9.  Kontynuacja pracy świetlicy  opie-

kuńczo-wychowawczej  w naszej szkole.

 

11.  Realizacja programu „Szkoła dla Rodziców”, w tym „ Każdy z nas może być dobrym rodzicem, trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii”

 

12.Biesiada z książką

 

 13. Zaangażowanie rodziców i bliskich osób z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki we współpracę ze szkołą

 

 14.Kontynuowanie współpracy z Po-

   licją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską,PTTK, biblioteka, w tym organizowanie wyjść do tych instytucji.

15.Kontynuowanie współpracy z Domem Opieki

Dyrektor, p.A.Floryan, p.B.Król, p.I.Turczak, p.M.Świerdza

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

Wychowawcy , n-le świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Floryan, J.Piotrowska, E.Stanisławska, A.Płaszczyk

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy kl.III, , zerówka  świetlican, M.Ragan

 

 W.Blajer, J.Maliszewska

 

 

 

E.Gołab, M.Koczur, T.Majka, wych.klas III

 

 

 p.A.Floryan, p.B.Król p.I.Turczak, p.E.Gołąb

 

p.A.Floryan A.Płaszczyk, p.A.Gorczewska, p.M.Bach-Cepok, p.I.Poloczek

 

 

Pedagog, M.Mazgaj

 

 

 

 nauczyciele klas 0-III, rodzice

 

Dyrektor, wicedyrektor, koord.B.Śmietanka, B.Król

 

 

Pedagog, psycholog, B.Wolak, B.Król, A.Jarnutowska

 

B.Wolak, M.Bach-Cepok, samorząd

Opiekunowie pięter

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 Dyrekcja, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele  0-VI

 

 

Chętni nauczyciele

 

 

 Dyrekcja

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy kas

 

 

 

 

 

 

Chętni nauczyciele

Na początku roku szkolnego

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2017

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

II/III 2017

 

 

 Wg harmonogramu

 

 

 

II semestr

 

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 II semestr

 

 

 

 

jeden raz na semestr

 

 cały rok

 

 

 Wg harmonogramu

 

 

jeden raz na semestr

 

Uczeń w szkole i środowisku

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Współodpowiedzialni

Termin realizacji

1.Wychowanie

prozdrowotne

      i prorodzinne

1.      Realizowanie założeń programu  

profilaktyki  zdrowotnej . Akademia Zdrowia.

 

2.      Integracja rodzin i środowiska poprzez włączenie uczniów  i rodziców do organizacji  i ucze-stnictwa w imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych.

 

3.  Opracowanie informatorów dla

     rodziców na temat życia szkoły.

 

4. Prowadzenie akcji – "Owoce i wa- 

rzywa w szkole”  i „Mleko w szkole”.

 

·         Przeprowadzenie udokumento-wanych działań o charakterze edukacyjnym
( np.lekcje, apele, gazetki, konkursy).

5.Organizacja Festiwalu Sportu

 

 

6. Organizacja Jasełek i wspólne

   kolędowanie

 

 

 

 

7.Dbamy o higienę- zapewnienie uczniom i nauczycielom podstawowych środków do dbania o higienę,

 

8. Akcja dla klas 0-III„Śniadanie daje moc”

 E.Gołąb, T.Majka, M.Koczur, B.Rajchel

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

p.M.Świerdza,p.A.Zięba, p.A.Stachowska

 

p.E.Gołąb, M.Koczur,  I.Poloczek,A.Płaszczyk-, T.Majka

 

A.Zięba

 

 E.Gołąb, M.Koczur, T.Majka, B.Rajchel

 

 

Nauczyciele religii,  A.Bałdyga ,I.Turczak, A.Gruszczyńska-Malota A.Bulska, B.Jaskółka A.Jarnutowska, E.Zabuska

 

 

Dyrekcja

 

 

 

nauczyciele i rodzice

 Nauczyciele

 

 

 Dyrektor

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele klas 0-VI

 

 

Nauczyciele klas I-III

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 IX 2016

 

 

X-V

 

 

2 zajęcia w semestrze

V/VI.2017

 

 

 

22.XII 2016

 

 

 

 

 Cały rok

 

 

 

 

jeden raz w roku

 

2.      Wychowanie regionalne i ekologiczne

1.         Popularyzowanie treści regionalnych i ekologicznych w trakcie  realizowania programu nauczania

2.         Organizowanie wycieczek po okolicy i regionie .

 

3.         Czynne uczestnictwo w zorga-

nizowanych formach edukacji

ekologicznej ( Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

4.         Zachęcanie uczniów i ich rodzin

  do zbierania baterii ,  korków , elektrośmieci oraz   do segregowania odpadów.

 

5.Organizacja Dnia Regionalnego dla klas IV-VI

 

 

 

 

6.Biesiada śląska dla klas 0-III

  

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

Nauczyciele przyrody

 

 

 

p.Jarnutowska, p. Król

 

 

 M.Bach-Cepok, B.Król, A.Jarnutowska,

E.Zabuska, L.Szuba, B.Śmietanka, p.Stępowska

 

 

A.Gruszczyńska-Malota,A.Płaszczyk,, mały samorząd,A.Floryan, J.Piotrowska

 

 

 

 Koordynator wycieczek

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 Wychowawcy

Samorząd

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

nauczyciele 0-III

Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

Kwiecień

 

 

 

Cały rok

 

 

XI/XII 2016

 

 

 

 

XI /XII2016

3.      Wychowanie społeczne i patriotyczne

1.         Uczestniczenie w imprezach

kultywujących tradycje szkoły

miasta, regionu, państwa.

Organizowanie  dni tematycznych, tj. Dzień Bezpiecznego Internetu ,

 

 

2.Wdrażanie uczniów do podejmo-       

wania działań i udziału w akcjach charytatywnych i innych dla środowiska (WOŚP,  schroniska)

 

3.Organizacja Dnia Praw Czlowieka

 

 

4.Festiwal Piosenki Patriotycznej

 

5.Realizowanie zadań programu Kształtowanie postaw.Wychowanie do wartości poprzez uczenie uczniów:

- dbania o miejsca Pamięci Narodowej;

-kultywowania tradycji rodzinnych i świątecznych;

- dbania o odświętny wystrój sal z okazji świat narodowych;

-okazywania szacunku wobec symboli narodowych;

-dbania o odświętny strój w czasie ważnych uroczystości szkolnych i wyjść do instytucji kulturalnych ( teatr)

 

6.Kontynuowanie kampanii Pozytywni

Nauczyciele, rodzice

 

 

 

wg przydziału czynności

 

 

 

Katecheci, pedagog, , chętni nauczyciele

 

 pedagog, psycholog, logopeda, M.Mazgaj

 

B.Śmietanka, K.Kijas

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 koordynatorzy

Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

nauczyciele wszystkich przedmiotów

Wg harmonogramu

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

Cały rok

 

 

XII 2016

 

 

IV 2017

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu

4.Bezpieczeństwo

1.         Wspieranie rozwoju dziecka młodszego .Otoczenie szczególną opieką sześcioletnich uczniów klasy pierwszej.

2.         Wspólna praca nad bezpieczeń-

stwem dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji ,         hałasowi i wulgaryzmom:

 • Konkurs na „Naj-cool-turalniejszą klasę”

 

·         organizowanie cyklicznych apeli na temat bieżących spraw                     i przestrzegania regulaminu               ( ubiór,zachowanie)

 

 • zajęcia wychowawcze dla uczniów rozwijające ich kompetencje społeczne
 • realizacja programu dla rodziców „Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz zapobieganie przemocy i agresji w rodzinie”
 • realizacja programu własnego dla uczniów klas 0-I  „Rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania         w grupie u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym zapobiegających przemocy i agresji”.
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów
 • udział w akcji –Mamo, tato, dalej pójdę sam.

 

 

4.Współpraca z organizacjami

   wspomagającymi szkołę- Policja itp.

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

Nauczyciele klas I

 

 

 

koordynatorzy programu profilaktyki

 

Psycholog, pedagog, M.Ratecka 

 

nauczyciele

 

wychowawcy, pracownicy PPP

 

 

J.Troll,

 

  Wychowawcy klas0- I

 

 

 

Psycholog, pedagog

 

 Dyrektor

 

 

Wychowawcy, pedagog

Policja, Straż Miejska, PTTK i in.

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele, Dyrekcja, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

X2016-V 2017

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

I semestr

Cały rok

II semestr

 

IX 2016

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć