Plan Pracy Szkoły 2019/20

Plan Pracy Szkoły 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


 

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Plan pracy  Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach

na rok szkolny 2019/2020

 

Plan opracowany został w oparciu o:

1.Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2019/2020

2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Organizacja szkoły

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor, wicedyrektor

do końca sierpnia

Powołanie zespołów przedmiotowych:

· Sporządzenie harmonogramu spotkań zespołów przedmiotowych,

· Organizowanie lekcji koleżeńskich  i otwartych         

Dyrektor

Przewodniczący zespołów

B.Jaskółka

do końca sierpnia

 

IX 2019

Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej

nauczyciele

Cały rok

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

· Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci        z trudnościami, dzieci zdolnych, niedostosowanych społecznie  zdiagnozowanych przez PPP w ramach pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

· Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

· Spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciele

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

 

 

 

wicedyrektor

do 15 IX2019

 Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dyrektor, wicedyrektor

Cały rok

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności oraz wzbogacanie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach

Liderzy WDN

nauczyciele

IX 2019

 

 

Wg kalendarza szkoleń

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor, wicedyrektor

Cały rok

Udostępnienie rodzicom w widocznym miejscu informacji na temat SOW, programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły oraz zasadami oceniania zewnętrznego (gabloty) , na str. internetowych   

Dyrektor, A.Floryan, I.Turczak, M.Świerdza

Cały rok

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pedagoga, psychologa poprzez opracowane materiały przekazywane rodzicom na stronach szkoły, przez e-dziennik

Pedagog, psycholog, logopeda

Cały rok wg potrzeb

Kontynuowanie współpracy z przedszkolami poprzez organizowanie imprez. Opracowanie harmonogramu współpracy z przedszkolami.

Nauczyciele klas 3

Wg harmonogramu

Organizacja „Dnia Przedszkolaka” i Dnia Otwartego dla Rodziców Przedszkolaków.

Nauczyciele klas 0-3, nauczyciele świetlicy, nauczyciele przedmiotowi

III 2020

Modyfikacja strony internetowej szkoły

A.Floryan, E.Gołąb, I.Turczak

Cały rok wg potrzeb

Opieka nad Facebookiem

E.Stanisławska, A.Kocyan, B.Jaskółka

Cały rok

 

 

Kształcenie

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez

· monitorowanie osiągnięć uczniów; przestrzeganie w ocenianiu zasad jawności, częstotliwości i rytmiczności; jawności kryteriów, różnorodności, różnicowania wymagań

· diagnozowanie wiadomości i umiejętności

· analizowanie wyników sprawdzianów , badania wyników oraz wykorzystywanie wniosków do podniesienia jakości pracy szkoły.

nauczyciele

Cały rok

Rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych.

nauczyciele

Cały rok

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

nauczyciele

Cały rok

Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu rozwoju ucznia- wzbogacanie księgozbioru;

Prowadzenie działań motywujących uczniów do większego zainteresowania czytelnictwem;

· realizacja innowacji „Czytam w klasie” ,
„ Lekturki spod chmurki”

· Czytam sobie w bibliotece

B.Wolak, nauczyciele języka polskiego

 

 

 

J.Piotrowska, A.Zięba, A.Floryan,M.Świerdza

B.Wolak , M.Bach-Cepok

Cały rok

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Odkrywanie i rozwijanie i wykorzystywanie  zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych   i międzyszkolnych,  ze szczególnym uwzględnieniem konkursów kuratoryjnych.

Wychowawcy i nauczyciele

Cały rok

Opracowanie harmonogramu imprez konkursów szkolnych i międzyszkolnych  i eksponowanie tego harmonogramu w widocznym miejscu.  (gablota).  

M.Świerdza

IX2019

Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, umożliwienie prezentacji efektów owej twórczości poprzez organizowanie wystaw, występów,  zawodów, galerii oraz prezentacje w galerii szkoły na parterze  .

nauczyciele

Cały rok

Realizacja projektów i innowacji pedagogicznych

Chętni nauczyciele

Cały rok

Udział w programie Erasmus+

Nauczyciele języków obcych

Cały rok wg harmonogramu

Praca z uczniem mającym trudności wychowawcze i dydaktyczne:

· Prowadzenie zajęć zdw i zkk dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

· Dokonywanie stałej kontroli nad realizacją obowiązku szkolnego w celu zmniejszenia ilości uczniów wagarujących;

· Systematyczna współpraca z kuratorami sądowymi uczniów naszej szkoły;

· Pedagogizacja rodziców w celu przygotowania ich do pomocy dziecku zarówno w sferze dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej     i zdrowotnej      

· Organizowanie spotkań Zespołu Wychowawczego do Spraw  Profilaktyki;

· Organizowanie spotkań zespołu ds. interwencji  kryzysowej

 

 

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

Pedagog, psycholog

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy

 

 

Wicedyrektor, pedagog, psycholog, logopeda,  zespół nauczycieli,

Dyrektor ,wychowawcy, psycholog, pedagog, Rzecznik Praw Ucznia, zainteresowani nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

Wg potrzeb

 

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Realizowanie  programu wychowawczo-profilaktycznego   ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w szkołach.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Prowadzenie  doradztwa zawodowego i konsultacji dotyczących dalszego kształcenia

J.Chlęch, wychowawcy klas 0-VIII

Cały rok

Promocja zdrowego stylu życia- podnoszenie poziomu świadomości w zakresie podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania:

· Kontynuacja programu Warzywa i owoce w szkole

· Akcja dla klas 0-3 „Śniadanie daje moc”

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele wf

 

Nauczyciele , rodzice

Cały rok

 

 

Cały rok

 

XI 2019

Kontynuacja pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  w naszej szkole.

A.Płaszczyk-Kucharska, M.Bach-Cepok, I.Poloczek, A.Bulska

Cały rok

Edukacja patriotyczna, regionalna  i europejska. Wychowanie do wartości, m.in.  wycieczki tematyczne, przedsięwzięcia  o charakterze rocznicowym   i patriotycznym:

-dbanie o miejsca Pamięci Narodowej;

-kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych;

-dbanie o odświętny wystrój sal z okazji świat narodowych;

-okazywanie szacunku wobec symboli narodowych;

-dbanie o odświętny strój w czasie ważnych uroczystości szkolnych i wyjść do instytucji kulturalnych ( teatr)

nauczyciele

Cały rok

Kultywowanie lokalnych tradycji „Małej ojczyzny”

nauczyciele

Na bieżąco

Czynne uczestnictwo w zorganizowanych formach edukacji ekologicznej

Nauczyciele nauk przyrodniczych, wychowawcy

Cały rok

Wdrażanie uczniów do podejmowania działań i udziału w akcjach charytatywnych i innych dla środowiska (WOŚP,  schroniska)

Katecheci, pedagog, chętni nauczyciele

Cały rok

Organizacja Dnia Praw Dziecka

Pedagog, psycholog, logopeda, Rzecznik Praw Ucznia

XII 2019

Kontynuowanie pracy szkolnego koła wolontariatu.

A.Płaszczyk-Kucharska, M.Ratecka, A.Jarnutowska samorząd

Cały rok

Wspieranie rozwoju dziecka. Otoczenie szczególną opieką uczniów klas czwartych i ósmych.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Wspólna praca nad bezpieczeństwem dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji, hałasowi i wulgaryzmom:

· organizowanie  apeli na temat bieżących spraw                     i przestrzegania regulaminu  ( ubiór, zachowanie)

 

Koordynatorzy programu profilaktyki, dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

Kontynuacja  realizacji programu „Bezpieczeństwo            

w sieci”

 Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

Pedagog, psycholog, A.Floryan, S.Stanisławska, N.Sherzai

Cały rok

 

II 2020

 

 

Szkoła w środowisku

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Współpraca z Radą Rodziców

Dyrekcja i nauczyciele

Cały rok

Zachęcanie i motywowanie rodziców do systematycznej współpracy ze szkołą:

· zachęcanie  do systematycznego udziału w spotkaniach z wychowawcą;

· zwiększenie zainteresowania rodziców podejmowanymi przez szkołę działaniami  w zakresie realizacji programu wychowawczo-  profilaktycznego;

· stwarzanie możliwości wychodzenia z inicjatywami dotyczącymi życia szkoły i jej działania (ankiety)

· zachęcanie  do aktywnego  uczestnictwa w imprezach  szkolnych, zabawach, wycieczkach

· mobilizowanie  rodziców do dopilnowania dzieci, aby uczestniczyły w zajęciach dodatkowych

Dyrekcja , nauczyciele

Cały rok

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami wspomagającymi szkołę działającymi w środowisku

nauczyciele

Cały rok

Promowanie szkoły i jej efektów nauczania w środowisku, m.in. poprzez aktualizowanie strony internetowej szkoły, publikacje w prasie

Koordynatorzy strony internetowej i Facebooka

Cały rok

 

 

Imprezy szkolne

Rodzaj imprezy

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoczęcie  roku szkolnego

I.Błach

2 IX 2019

Dzień Patrona

M.Bach Cepok, E.Krasińska, B.Hubrich

IX 2019

Dzień Chłopca

Wychowawcy, samorząd

IX 2019

Dzień Papieski

S.Madejczyk, B.Hubrich, A.Lyszczyna

16 X 2019

Pasowanie

Nauczyciele klas I, N.Sherzai

X 2019

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

 

Nauczyciele nauk humanistycznych

X 2019

Dzień Edukacji Narodowej

E.Krasińska, B.Rajchel

14  X 2019

Międzynarodowy  Dzień Postaci z Bajek

wychowawcy

5 XI 2019

Akademia z okazji   11 Listopada

A.Orlikowska-Szefer B.Wolak, E.Bryndal

12 XI 2019

„Śniadanie daje moc”

Nauczyciele 0-3

XI 2019

Dzień czystego powietrza

Nauczyciele nauk przyrodniczych

XI 2019

Andrzejki

wychowawcy

 29 XI 2019

Mikołajki

wychowawcy

XII 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Pedagog, psycholog, logopeda , Rzecznik praw ucznia

XII 2019

Szlachetna paczka

Koordynatorzy wolontariatu

XII 2019

Biesiada śląska klas 0-3

A.Floryan, M.Świerdza, J.Piotrowska

XII 2019

Jasełka i wigilie klasowe

Wychowawcy

20 XII 2019

Dzień Patriotyczny

M.Bach-Cepok, E.Zabuska, E.Krasińska, B.Wolak, A.Orlikowska, E.Bryndal

I 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pedagog, psycholog, A.Floryan,  S.Stanisławska, N.Sherzai

II 2020

Dzień Otwarty

Wychowawcy klas trzecich

III 2020

Dzień Kobiet

wychowawcy

III 2020

Dzień Doradztwa  Zawodowego

J.Chlęch, B.Wolak

III 2020

Dzień liczby Pi- Dzień Matematyki

Nauczyciele nauk matematycznych i edukacji wczesnoszkolnej

III 2020

Dzień Wiosny- imprezy klasowe

wychowawcy

III 2020

Dzień Ziemi

A.Jarnutowska, A.Zaremba-Gielas

IV 2020

Akademia z okazji   Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

A.Orlikowska, B.Hubrich

30 IV 2020

Dzień Dziecka

wychowawcy

1 VI 2020

Festiwal Sportu

E.Gołąb

V/VI 2020

Zakończenie  roku szkolnego

Wychowawcy klas  VII

A.Floryan, A.Gorczewska

26 VI 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

M.Świerdza

1 IX 2020

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć