Plan Pracy Szkoły 2020/21

Plan Pracy Szkoły 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


 

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Plan pracy  Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach

na rok szkolny 2020/2021

 

Plan opracowany został w oparciu o:

1.Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2020/2021

2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

 

Organizacja szkoły

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor, wicedyrektor

do końca sierpnia

Powołanie zespołów przedmiotowych:

·       Sporządzenie harmono-gramu spotkań zespołów przedmiotowych,

·       Organizowanie lekcji koleżeńskich (stażyści)         

Dyrektor

 

Przewodniczący zespołów

 

B.Jaskółka

do końca sierpnia

 

IX 2020

Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej

nauczyciele

Cały rok

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

·       Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci        z trudnościami, dzieci zdolnych, niedostosowanych społecznie  zdiagnozo-wanych przez PPP w ramach pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

·       Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej

·       Spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

wicedyrektor

do 9 IX2020

 Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dyrektor, wicedyrektor

Cały rok

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności oraz wzbogacanie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach

Liderzy WDN

 

 

nauczyciele

IX 2020

 

 

Wg kalendarza szkoleń

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor, wicedyrektor

Cały rok

Udostępnienie rodzicom w  wido-cznym miejscu informacji na temat SOW, programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły oraz zasadami oceniania zewnętrznego (gabloty) , na str. internetowych   

Dyrektor, A.Floryan, I.Turczak, M.Swierdza, E.Gołąb

Cały rok

Pedagogizacja rodziców prowadzo-  na przez pedagoga, psychologa     poprzez opracowane materiały przekazywane rodzicom na stronach szkoły, przez e-dziennik

Pedagog, psycholog, logopeda

Cały rok wg potrzeb

Organizacja  wirtualnego  Dnia Otwartego dla Rodziców  Przedszkolaków.

Nauczyciele klas 0-3, nauczyciele świetlicy, nauczyciele przedmiotowi

III 2021

Modyfikacja strony internetowej szkoły

A.Floryan, E.Gołab, I.Turczak

Cały rok wg potrzeb

Opieka nad Facebookiem

E.Stanisławska,

Cały rok

 

 

Kształcenie

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez

·       monitorowanie osiągnięć uczniów; przestrzeganie             w ocenianiu zasad jawności, częstotliwości i rytmiczności; jawności kryteriów, różnorodności, różnicowania wymagań

·       stosowanie oceniania kształtującego, które mobilizująco działa na ucznia i daje lepszy obraz umiejętności dzieci ich rodzicom

·       diagnozowanie wiadomości      i umiejętności

·       analizowanie wyników sprawdzianów , badania wyników oraz wykorzysta-wanie wniosków do podnie-sienia jakości pracy szkoły.

nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnie-niem  zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dyrekcja, nauczyciele , pedagog, psycholog, logopeda

Cały rok

Rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych.

nauczyciele

Cały rok

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne , celowe i efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

nauczyciele

Cały rok

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

·       Wdrażanie uczniów od klasy I do pracy zdalnej na aplikacji Teams

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele informatyki

Cały rok

Wzmocnienie  roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu rozwoju ucznia- wzbogacanie księgozbioru;

Prowadzenie działań motywujących uczniów do większego zainteresowania czytelnictwem;

·       realizacja innowacji „Czytam w klasie, lekturki spod chmurki – II edycja”

·       Czytam sobie w bibliotece

B.Wolak, poloniści

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas 0-III, świetlica, biblioteka

 

B.Wolak , M.Bach-Cepok

Cały rok

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Odkrywanie i rozwijanie i wykorzy-stywanie  zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygodo-wanie do udziału w konkursach szkolnych   i międzyszkolnych,  ze szczególnym uwzględnieniem konkursów kuratoryjnych.

wychowawcy                      i nauczyciele

Cały rok

Opracowanie harmonogramu imprez  konkursów szkolnych i między-szkolnych ,przygotowanych w tym roku on-line, i eksponowanie tego harmonogramu w widocznym miejscu.  (gablota).  

M.Świerdza

IX2019

Inspirowanie uczniów do twórczości

 własnej, umożliwienie prezentacji

 efektów owej twórczości poprzez

  prezentacje na Fb i stronie szkoły oraz w galerii ( zalaminowane)  .

nauczyciele

Cały rok

Realizacja projektów i innowacji pedagogicznych

Chętni nauczyciele

Cały rok

Udział w programie Erasmus+

Nauczyciele języków obcych

Cały rok wg harmonogramu

Praca z uczniem mającym trudności wychowawcze i dydaktyczne:

·       Prowadzenie zajęć zdw i zkk dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·       Dokonywanie stałej kontroli nad realizacją obowiązku szkolnego w celu zmniejszenia ilości uczniów wagarujących;

·       Systematyczna współpraca         z kuratorami sądowymi uczniów naszej szkoły;

·       Pedagogizacja rodziców           w celu przygotowania ich do pomocy dziecku zarówno w sferze dydaktycznej, jak                i opiekuńczo-wychowawczej     i zdrowotnej      

·       Organizowanie spotkań Zespołu Wychowawczego do Spraw  Profilaktyki;

·       Organizowanie spotkań zespołu ds.interwencji  kryzysowej

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy

 

 

 

 

Wicedyrektor, pedagog, psycholog,logopeda,  zespół nauczycieli,

 

Dyrektor ,wychowawcy, psycholog, pedagog, Rzecznik Praw Ucznia, zainteresowani nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

Wg potrzeb

 

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Realizowanie  programu wychowawczo-profilaktycznego   ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w szkołach.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Prowadzenie  doradztwa zawodowego i konsultacji dotyczących dalszego kształcenia

J.Chlęch, wychowawcy klas 0-VIII, pedagog, psycholog

Cały rok

Promocja zdrowego stylu życia- podnoszenie poziomu świadomości w zakresie podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania:

·       Kontynuacja programu Warzywa i owoce w szkole

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele wf

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Kontynuacja pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej                w naszej szkole.

A.Płaszczyk-Kucharska, M.Bach-Cepok, I.Poloczek, A.Bulska

Cały rok

Edukacja patriotyczna, regionalna  i europejska. Wychowanie do wartości, m.in.  wirtualne wycieczki tematyczne, przedsięwzięcia  o charakterze rocznicowym   i patriotycznym realizowane on-line:

- -kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych;

-dbanie o odświętny wystrój sal           z okazji świat narodowych;

-okazywanie szacunku wobec symboli narodowych;

-dbanie o odświętny strój w czasie ważnych uroczystości szkolnych           

nauczyciele

Cały rok

Kultywowanie lokalnych tradycji „Małej ojczyzny”

nauczyciele

Na bieżąco

Czynne uczestnictwo w zorganizo-wanych formach edukacji ekologicznej

Nauczyciele nauk przyrodniczych, wychowawcy

Cały rok

Wdrażanie uczniów do podejmo-wania działań i udziału w akcjach charytatywnych i innych dla środowiska (WOŚP,  schroniska)?

Katecheci, pedagog, chętni nauczyciele

Cały rok

Organizacja Dnia Praw Dziecka

Pedagog, psycholog, logopeda, Rzecznik Praw Ucznia

XII 2020

Kontynuowanie pracy szkolnego koła wolontariatu.

A.Plaszczyk-Kucharska, M.Ratecka,A.Jarnutowska samorząd

Cały rok

Wspieranie rozwoju dziecka. Otoczenie opieką uczniów klas I-VIII adekwatnie do bieżących potrzeb.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Wspólna praca nad bezpieczeń-stwem dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji ,         hałasowi i wulgaryzmom:

 

·       pogadanki

·       prezentacje

Koordynatorzy programu profilaktyki, dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuowanie realizacji

 programu „Bezpieczeństwo            

w sieci” Organizacja Dnia

Bezpiecznego Internetu

Pedagog, psycholog, A.Floryan, E.Stanisławska, N.Sherzai

II 2021

 

 

Szkoła w środowisku

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Współpraca z Radą Rodziców

Dyrekcja i nauczyciele

Cały rok

Zachęcanie i motywowanie rodziców do systematycznej współpracy ze szkołą:

·       zachęcanie  do systema-tycznego udziału w spotka-niach z wychowawcą (on-line, e-dziennik);

·       zwiększenie zainteresowania rodziców podejmowanymi przez szkołę działaniami          w zakresie realizacji programu wychowawczo-  profilaktycznego;

·       stwarzanie możliwości wychodzenia z inicjatywami dotyczącymi życia szkoły            i jej działania (ankiety)

·       mobilizowanie  rodziców do dopilnowania dzieci, aby uczestniczyły w zajęciach dodatkowych

·       reedukacja rodziców-przeszkolenie rodziców do korzystania z pełnej opcji aplikacji Teams i innych platform zdalnego nauczania

Dyrekcja , nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do końca X 2020

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organiza-cjami wspomagającymi szkołę działającymi w środowisku

nauczyciele

Cały rok

Promowanie szkoły i jej efektów nauczania w środowisku, m.in.poprzez aktualizowanie strony internetowej szkoły, publikacje w prasie

Koordynatorzy strony internetowej i Facebooka

Cały rok

 

 

Imprezy szkolne

Rodzaj imprezy

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoczęcie  roku szkolnego

I.Błach

1 IX 2020

Dzień Patrona

M.Bach Cepok, E.Krasińska, E.Bryndal

IX 2020

Dzień bez samochodu-plakat

Nauczyciele przyrody i biologii

22 IX 2020

Dzień Chłopca

Wychowawcy, samorząd

IX 2020

Dzień Papieski

S.Madejczyk, B.Hubrich, A.Lyszczyna

16 X 2020

Pasowanie 

Nauczyciele klas I, N.Sherzai, J.Kleszcz

X 2020

Październik- miesiąc dobroci dla zwierząt ( autoprezentacja pupila)

Nauczyciele nauk przyrodniczych, nauczyciele 0-III

X 2020

Dzień Edukacji Narodowej

E.Zabuska, A.Zaremba-Gielas, B.Jaskółka?

13  X 2020

Międzynarodowy  Dzień Postaci z Bajek

wychowawcy

5 XI 2020

Akademia( Prezentacja) z okazji  11 Listopada

J.Lachowska,B.Wolak, D.Kobylarz

10 XI 2020

Dzień czystego powietrza

Nauczyciele nauk przyrodniczych

XI 2020

Andrzejki

wychowawcy

 29 XI 2020

Mikołajki

wychowawcy

XII 2020

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Pedagog, psycholog, logopeda , Rzecznik praw ucznia

XII 2020

Szlachetna paczka

Koordynatorzy wolontariatu

XII 2020

Jasełka i wigilie klasowe

Wychowawcy, A.Bulska, S.Madejczyk, B.Hubrich, A.Lyszczyna

22 XII 2020

Dzień Patriotyczny

M.Bach-Cepok, E.Zabuska, E.Krasińska, B.Wolak, J.Lachowska, E.Bryndal, D.Kobylarz

I 2021

Konkurs literacki on-line

Nauczyciele poloniści

I semestr

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pedagog, psycholog, A.Floryan, K.Procek-Hryniewicz, S.Stanisławska, N.Sherzai

II 2021

Dzień Otwarty- on-line

Nauczyciele 0-III, n-le świetlicy i inni

III 2021

Dzień Kobiet

wychowawcy

III 2021

Dzień Doradztwa  Zawodowego

J.Chlęch, B.Wolak

III 2021 

Dzień talentów

Wychowawcy

III 2021

Dzień Wiosny- imprezy klasowe

wychowawcy

III 2021

Dzień Wody

Nauczyciele przyrody              i biologii

III 2021

Dzień Ziemi

A.Jarnutowska, A.Zaremba-Gielas

IV 2021

Akademia z okazji   Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

J.Lachowska, D.Kobylarz, E.Zabuska

30 IV 2021  

Dzień różnorodności  biologicznej

Nauczyciele przyrody              i biologii

 V 2021

Dzień Dziecka

wychowawcy

1 VI 2021

Dzień Profilaktyki – Pierwsza pomoc

Nauczyciele nauk przyrodniczych, wf ?

VI 2021

Festiwal Sportu

E.Gołąb

V/VI 2021 

Konkurs językowy

Nauczyciele poloniści

II semestr

Zakończenie  roku szkolnego

Wychowawcy klas  VII  i III 

25 VI 2021

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć