Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego

Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


 

SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

                       SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 

SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w szkole, mający na celu wspieranie rozwoju ucznia.
 2. Ocenie podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego  oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  w  szkole programów nauczania. W przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1)bieżące

2)klasyfikacyjne

3) śródroczne i roczne

4) końcowe

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

e) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych  uzdolnieniach ucznia;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz podstawą programową.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w SOW.

6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz  zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

9.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnejz zajęć edukacyjnych.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11.Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza. Pierwsze półrocze trwa do końca stycznia (po uwzględnieniu terminu ferii zimowych). Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.

1)Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I  półrocza. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2)Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I – III  w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć; w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć.

12.Nauczyciel efektywnie realizuje program kształcenia, stale podnosi jakość kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz SOW.

13.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów.

14.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia  oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii;

a) przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej
i  prawidłowo funkcjonujących w systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez uczniów określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15.Nauczyciele przedmiotów w klasach 4-8 opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1)  Nauczyciele informują o nich uczniów i odnotowują ten fakt w  e- dzienniku (temat lekcji). Rodzice o wymaganiach edukacyjnych informowani są przez nauczycieli najpóźniej do końca września danego roku szkolnego. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów w klasach 4-8 znajdują się na stronie internetowej szkoły.

16. Pedagog szkolny przekazuje niezwłocznie opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Specjalistycznych uczniów wychowawcom, a ci zobowiązani są do przekazania tych informacji nauczycielom uczącym w terminie do 2 tygodni. Nauczyciele potwierdzają  podpisem zapoznanie się z w/w opinią.

17. W oddziale przedszkolnym dziecko nie podlega ocenie. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną, której celem  jest uzyskanie informacji związanych  z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.
1)diagnozy  dziecka  przeprowadza się na podstawie  Arkusza obserwacji do badania  dojrzałości szkolnej dziecka / gotowości szkolnej dziecka (zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole). Arkusz zbudowany jest z zadań badających sfery rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.  Diagnozę przeprowadza  się po rozpoczęciu roku szkolnego. W terminie do końca kwietnia wydaje się rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  - zgodnie ze wzorem -  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  Nauczyciel prowadzi obserwację charakterystycznych cech rozwojowych dziecka 6 – letniego,  na podstawie  właściwego narzędzia diagnostycznego( zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole).

18 .  W klasach I-III w ocenie bieżącej stosuje się ocenę słowną (ustną i pisemną ), która powinna pełnić funkcje informacyjną, korekcyjną i motywującą. Nauczyciel informuje ucznia o jego osiągnięciach stosując skalę:

 • >Wspaniale< (co znaczy, że praca została wykonana bardzo dobrze, bezbłędnie, wzorowo pod każdym względem)
 • > Dobrze< (co znaczy, że praca została wykonana dobrze i starannie z małą ilością błędów)
 • >Słabo< ( co znaczy, że spora ilość błędów znajdująca się w pracy wskazuje, iż uczeń słabo utrwalił materiał)
 • >Popraw< (oznacza, że praca została wykonana źle, uczeń nie opanował materiału).

 

19. Nauczyciel prowadzi ocenę bieżącą w   e-dzienniku dokonując rejestru osiągnięć ucznia w skali: W- wspaniale, D- dobrze, S – słabo , P - popraw w zakresie umiejętności :

 1. edukacja polonistyczna- ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w mówieniu (opowiadanie),prace pisemne,  sprawdziany (w tym dyktanda), zadania domowe, aktywność.
 2. edukacja matematyczna- liczenie, zadania z treścią, prace pisemne (sprawdziany), zadania domowe
 3. edukacja przyrodnicza- przygotowanie do lekcji, zadania domowe, aktywność, sprawdziany
 4. edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna i wychowanie fizyczne ocenia się pod względem przygotowania ucznia do zajęć i zaangażowania
 5. edukacja językowa – rozumienia i tworzenia wypowiedzi, reagowania na polecenia, znajomość słownictwa, sprawdziany, zadania domowe
 6. edukacja informatyczna – opanowania podstawowych umiejętności z zakresu: korzystania z komputera, programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera
 7. w ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie: „+”,  „ -” „nb.”, „np.”, „bz”,

dopuszcza się także stosowanie :

 „ +” za aktywność, przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia,

 „ - ” za brak: stroju gimnastycznego, potrzebnych przyborów na zajęcia plastyczne i techniczne oraz zadania domowego.

Trzykrotny „ +” jest równoznaczny ocenie Wspaniale, trzykrotny „ –” jest równoznaczny ocenie Popraw.

W toku obserwacji nauczyciel odnotowuje osiągnięcia uczniów, które stanowią podstawę konstruowania oceny opisowej.

 

20. W klasie  III przy wpisywaniu oceny ustalonej w ocenianiu klas I – III ( w zeszytach, na sprawdzianach, kartach pracy)  nauczyciel wstawia w nawiasie ocenę obowiązującą w klasach IV – VIII według  następującej skali :

+ Wspaniale – 6 (celujący)

Wspaniale – 5 (bardzo dobry)

Dobrze- 4 (dobry)

Słabo- 3 (dostateczny)

-Słabo – 2 (dopuszczający)

Popraw – 1 (niedostateczny)

w celu przybliżenia uczniom i rodzicom systemu oceniania, który będzie obowiązywał od klasy IV.

 

21. O bieżących osiągnięciach swojego dziecka rodzice informowani są  w e-dzienniku. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

1) śródroczna ocena opisowa przekazywana rodzicom zawiera umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania oraz  śródroczną  ocenę zachowania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole.

 2) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia  związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

22.  Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy      klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców   rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

23. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
1) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia , rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału  po zasięgnięciu opinii rodziców  ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

24. O przewidywanej ocenie rocznej w klasach I-III nauczyciele informują rodziców na zebraniu, które musi się odbyć najpóźniej na 30 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Roczna ocena opisowa przekazywana rodzicom zawiera umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania oraz  roczną  ocenę zachowania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole. Rodzic potwierdza zapoznanie się z przewidywaną oceną  czytelnym podpisem. W razie nieobecności na zebraniu, rodzic zobowiązany jest do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą.

25. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
26. Zarówno w ocenianiu bieżącym  jak i śródrocznym i rocznym  obowiązuje następująca  skala ocen :

1)stopień celujący –6

2)stopień bardzo dobry –5

3)stopień dobry –4

4)stopień dostateczny –3

5)stopień dopuszczający –2

6)stopień niedostateczny –1

Jednakże w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowania : „+”,  „-”, „·”, „np”, „bz”, „nb”. Dopuszcza się zaznaczanie oceny poprawianej nawiasem.

1)pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o  których mowa w ust.26
 pkt.1-5

2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o  których mowa w ust.26 pkt.6.
27.Oceny ucznia są jawne i na bieżąco wpisywane do e- dziennika . Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie na wniosek ucznia lub jego rodziców.

28.Ocena bieżąca obejmuje następujące formy:

 1)odpowiedź ustna (dialog, rozmowa, opis, streszczenie, recytacja, opowiadanie)

 1. aktywność na lekcji (praca na lekcji)
 2. prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, klasówka, dyktando, testy różnego typu, referat, itd.)
 3. prace domowe
 4. prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.)

29.W przypadku przedmiotów artystycznych ocenie bieżącej podlega: przygotowanie do lekcji, praca na lekcji, prace dodatkowe.

1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy czym w przypadku wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

30.  O terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje jego termin w e-dzienniku. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian (odnotowany wcześniej w e-dzienniku),a w ciągu tygodnia dwa sprawdziany lub zadania klasowe. Na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną nie należy robić sprawdzianów pisemnych, aby umożliwić uczniom ich poprawę.

1) Sprawdzian, czyli klasówka powinien trwać około 45 minut i dotyczyć więcej niż 3 ostatnio  omawianych tematów.

 1. Prace klasowe są to sprawdziany z języka polskiego lub matematyki trwające 45 -90 minut.
 2. Kartkówka może trwać od 10 do 15 minut i dotyczyć 3 ostatnio omawianych tematówz wyjątkiem kartkówek językowych.

31. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki:

1) z przyczyn usprawiedliwionych- ma obowiązek napisać w/w w terminie 14 dni od daty powrotu do szkoły
( szczegóły ustala z nauczycielem).

2) z przyczyn nieusprawiedliwionych – ma obowiązek napisania w/w niezwłocznie po powrocie do szkoły (szczegóły ustala nauczyciel).

32.O ocenie  z prac klasowych, sprawdzianów, testów, itp. nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów w ciągu 14 dni ( z wyjątkiem sytuacji losowych).

33.Ocenione prace kontrolne muszą być udostępnione zainteresowanym  rodzicom i przekazane przez uczniów do domu (po informacji od rodziców w e-dzienniku). Przekazane prace uczniowie zwracają do trzech następnych lekcji – w przeciwnym razie otrzymują uwagę z zachowania.

1) Szkoła przechowuje prace pisemne uczniów do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

34.Uczeń ma jednorazową możliwość poprawy oceny z pracy pisemnej ( sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki) do dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny ( szczegóły ustala nauczyciel). Po wystawieniu ocen proponowanych termin poprawy prac pisemnych trwa jeden tydzień.

1) z poprawy uczeń może otrzymać co najwyżej ocenę bardzo dobrą,

2) w przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę niższą od poprawianej nauczyciel wpisuje literę „p”

35. Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów  na bieżąco (e-dziennik, zebrania, konsultacje) informują rodziców  o ocenach, postępach i  osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci. Nauczyciele na bieżąco wpisują uzyskane przez uczniów oceny do e- dziennika. Rodzice mają obowiązek codziennego sprawdzania informacji, ocen i uwag w e-dzienniku.

36.W klasyfikacji śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę oceny bieżące ze wszystkich form wypowiedzi.

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

37. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

38. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowe wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ( z zastrzeżeniem p.69,87).

1) uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

2) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

3) uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

39. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w szkole podstawowej  oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

40.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

1)uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

41. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej,

42. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne  końcowe oceny  klasyfikacyjne,
2)przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

3) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

4) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen  wlicza się także końcowe  oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

5)uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

6)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu ósmoklasisty.

7) o ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym

43. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania  określonych  ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia  ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

44. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

1)W przypadku ucznia o którym mowa w/w posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania z którego wynika potrzeba zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2)W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

45.Jeżeli zaistnieje usprawiedliwiona ciągła absencja ucznia (minimum 1 miesiąc, ale poniżej 50% zajęć) klasyfikacji dokonuje się na podstawie wcześniej uzyskanych ocen niezależnie od tego, czy uczeń  uzyskał oceny z każdej formy wypowiedzi.

46.Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele są zobowiązany do poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy o przewidywanej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania. Nauczyciele  wpisują proponowaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych do e-dziennika  a wychowawcy przewidywaną roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania. Nauczyciele zobowiązani są do  zakończenia klasyfikacji na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

47.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału  oraz ocenianego ucznia.

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia  integracyjnego, jeżeli taki jest zatrudniony;

2) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  z zajęć edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

3)  nauczyciele zobowiązani są do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych na 7 dni przed śródrocznym  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

48. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

49. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną, a frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych wynosi co najmniej 80 % ( z wyjątkiem pobytu w szpitalu lub ciężkiej choroby) mogą ustalić z nauczycielem danego przedmiotu dodatkowe sprawdzenie wiadomości ( przeprowadza się je w obecności przedstawiciela samorządu klasowego).

1) Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania  mogą zwrócić się do dyrektora szkoły  z pisemną prośbą uzasadniającą zastrzeżenia o ponowne rozpatrzenie. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego i psychologa, który analizuje ocenę zachowania i ustala nową lub tę samą ocenę zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje pedagog.

50.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

51.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

52. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o ustalenie egzaminu klasyfikacyjnego musi wpłynąć przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

53.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

54.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka,
 i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

55.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

56.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

57.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

58.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

59.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

60. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  oraz przechodzącego z jednego typu szkoły do drugiego typu szkoły przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

61 .Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub przechodzącym z jednego typu szkoły do drugiego typu szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

62.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

63. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

64.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust.59,60

3)termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

65. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

66. Ocena ustalona  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna ( z zastrzeżeniem pkt 69 i 79).

67.Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego ( z zastrzeżeniem pkt.69).

 68.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 
( z zastrzeżeniem pkt. 69).

69.Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

70.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 3. sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

71. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 70. przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń , o których mowa  w pkt 69. Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

1) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) Termin  sprawdzianu;
d) Imię i nazwisko ucznia;
e) Zadania sprawdzające;
f) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

72. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca oddziału,

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

e)psycholog,  jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)przedstawiciel rady rodziców.

73.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

74.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

75.Z posiedzenia komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2)  termin posiedzenia komisji,

3) imię i nazwisko ucznia,

4)wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

76.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

77. Przepisy ( od punktu 69 do punktu 76) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

78 .O grożących ocenach niedostatecznych i ocenie negatywnej z rocznych zajęć edukacyjnych oraz  grożących nieklasyfikowaniach z zajęć edukacyjnych  wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców ucznia na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej a potwierdzenie zawiadomienia dołącza do protokołu klasyfikacyjnego.

79. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w  wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

80. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

81. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

82.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

83.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.    

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

84.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin egzaminu,
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania  egzaminacyjne,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia  zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

85.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

1) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę ( z zastrzeżeniem pkt.87.).

86.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

87.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej  rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są,  realizowane w klasie programowo wyższej.

88.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

1) dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku, w wyznaczonym miejscu i czasie udostępnia w swojej obecności dokumentację  dotyczącą  egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania.

89. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

90. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię nauczycieli uczących w danym oddziale, innych pracowników szkoły oraz ocenę zespołu klasowego. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia ujawnioną tak podczas zajęć w klasie, jak i poza klasą.

1) W ocenie bieżącej wychowawca ocenia zachowanie ucznia według kryteriów podanych w „Karcie zachowania ucznia”(według wzoru obowiązującego w szkole). Imienną kartę zachowania posiada każdy uczeń. W niej odnotowuje się zachowania ucznia za pomocą pionowej kreski.  Za poszczególne zachowanie pozytywne bądź negatywne przyznaje się punkty dodatnie lub ujemne. Punkty dodatnie anulują punkty ujemne ( ta sama ilość punktów).  Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania  ucznia w e- dzienniku /zeszycie korespondencji. Dopuszcza się również stosowanie plansz, tabel obrazujących zachowania ucznia. „Karta zachowania ucznia” stanowi podstawę przy ustalaniu oceny opisowej.

2) Raz w miesiącu ( w ostatni piątek miesiąca) wychowawca przyznaje tytuł „Wzorowego ucznia” tym, którzy uzyskali  dodatni bilans punktów. Uczeń zachowuje ten tytuł przez cały miesiąc.
W przypadku rażącego naruszenia norm zachowania przez ucznia wychowawca może odebrać tytuł „Wzorowego ucznia” w trakcie miesiąca.

3)  Uczeń otrzymuje „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”, jeżeli w ciągu roku szkolnego zdobył co najmniej 80 punktów dodatnich w klasie 1.; 90 punktów dodatnich w klasie 2.; 100 punktów dodatnich w klasie 3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego uczeń otrzymał 20 i więcej punktów ujemnych traci szansę na „Srebrną/ złotą odznakę wzorowego ucznia”.

4) Uczeń kończący klasę III otrzymuje „Złotą odznakę wzorowego ucznia” jeżeli w klasie I i II zdobył  „Srebrną odznakę wzorowego ucznia” i w klasie III uzyskał wymaganą liczbę punktów dodatnich na „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”

5) W przypadku rażącego naruszania obowiązujących zasad uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy, jeżeli jego zachowanie nie uległo poprawie mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły. Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

91.Począwszy od klasy czwartej roczną ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

92. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli uczących oraz uczniów danej klasy a także samego ucznia stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

93. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec rówieśników i osób dorosłych, poszanowaniu i zaangażowaniu w rozwój własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.

94.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. stosunek do obowiązków szkolnych (w tym m.in. stopień wywiązywania się z obowiązków ucznia; sumienność i poczucie odpowiedzialności; osiąganie postępów w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami; rzetelność i wytrwałość w wykonywaniu podjętych prac) 
  2. kulturę osobistą (w tym m.in. dbałość o piękno mowy ojczystej; okazywanie szacunku osobom dorosłym i rówieśnikom; kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; dbałość o właściwy strój i wygląd zewnętrzny itp.)
  3. zachowania społeczne (w tym m.in. przestrzeganie zasad zawartych w Statucie szkoły i regulaminach dotyczących zachowania; dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej; przejawianie zachowań prospołecznych; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; poszanowanie mienia szkolnego; gotowość do niesienia pomocy innym itp.)
  4. zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby, samodoskonalenie (w tym m.in. stopień zaangażowania w rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań; stopień zainteresowania własnym rozwojem osobistym; odporność na wpływy i naciski z zewnątrz, w tym uleganie nałogom; godne reprezentowanie szkoły itp.)
  5. zaangażowanie w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska (w tym m.in. stopień zaangażowania w życie klasy i szkoły; dbałość o estetykę swojego otoczenia; współpraca z samorządem szkolnym lub klasowym; stopień zaangażowania w akcje organizowane przez samorząd, w tym imprezy, uroczystości, akcje charytatywne, zbiórki ekologiczne; działalność w szkolnym kole wolontariatu itp.)

95.Obowiązki ucznia określa statut szkoły.

96.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

97. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

98. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń i innych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

99. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów (na godzinach wychowawczych) oraz rodziców (na zebraniach z rodzicami) z kryteriami oceniania zachowania.

100. Zachowanie uczniów oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. Każdy uczeń w ciągu całego roku szkolnego otrzymuje uwagi dotyczące swojego zachowania odnotowywane systematycznie w zakładce „Uwagi” w dzienniku elektronicznym. Każdy nauczyciel jest zobowiązany na bieżąco notować uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów w dzienniku elektronicznym (dotyczy to zachowań pozytywnych i niepożądanych).

101. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

1) pisemnych uwag nauczycieli uczących w danej klasie dotyczących pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów;

2) oceny nauczycieli dokonanej w Arkuszu ocen zachowania proponowanych przez nauczycieli uczących w danej klasie, zwanym dalej Arkuszem ocen zachowania;

3) oceny zespołu klasowego;

4) samooceny ucznia;

5) obowiązujących w szkole Kryteriów oceny zachowania.

103. Nauczyciele uczący w danym zespole klasowym dokonują indywidualnej oceny zachowania każdego ucznia na podstawie Kryteriów ocen zachowania. W ustalonym terminie w Arkuszu ocen zachowania nauczyciele dokonują wpisu proponowanej oceny zachowania dla każdego ucznia (wzorowe – 6, bardzo dobre – 5, dobre – 4, poprawne – 3, nieodpowiednie – 2, naganne – 1).

Arkusz ocen zachowania ma postać tabeli, w której wychowawca umieszcza imiona i nazwiska uczniów ze swojej klasy oraz listę nauczanych przedmiotów/ nauczycieli uczących w zespole. W uzasadnionych przypadkach dodatkowej oceny zachowania ucznia w Arkuszu ocen zachowania może dokonać pedagog lub psycholog szkolny oraz nauczyciel bibliotekarz. Pedagog, psycholog lub nauczyciel bibliotekarz dokonując oceny zachowania ucznia przesyła informację dotyczącą wystawionej przez siebie oceny danemu uczniowi za pomocą e-dziennika, ocenę tą którą wychowawca klasy umieszcza w Arkuszu ocen zachowania.

104. Wyliczona średnia z uzyskanych przez ucznia ocen w Arkuszu ocen zachowania oraz oceny zespołu klasowego i samooceny ucznia jest podstawą do wystawienia proponowanej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania. Ocenę wystawia się według następującego wzoru:

            średnia równa lub wyższa niż 5,0 – ocena wzorowa

            średnia w przedziale 4,9-4,4 – ocena bardzo dobra

            średnia w przedziale 4,3-3,8 – ocena dobra

            średnia w przedziale 3,7-3,0 – ocena poprawna

            średnia w przedziale 2,9-2,0 – ocena nieodpowiednia

            średnia równa lub niższa niż 1,9 – ocena naganna.

105. W następnym kroku wychowawca klasy wystawia śródroczną lub roczną ocenę zachowania uwzględniając ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli uczących w danej klasie dotyczących zachowania poszczególnych uczniów oraz ustalone kryteria na poszczególne stopnie oceny zachowania.

106. Kryteria oceny zachowania uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach:

 

ZACHOWANIE WZOROWE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji (dopuszcza się sytuacje losowe), odrabia prace domowe, jest przygotowany do sprawdzianów, przynosi potrzebne do lekcji przybory i podręczniki;
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela;
 • rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać;
 • pilnie uważa na lekcjach, nie przeszkadza;
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu;
 • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych;
 • nie ma żadnych celowych spóźnień (poprzez spóźnienie celowe rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia, takie spóźnienia są nieusprawiedliwione), spóźnienia zdarzają się sporadycznie i wynikają z ważnych powodów;
 • dotrzymuje ustalonych terminów przynoszenia usprawiedliwień nieobecności, zwrotu książek do biblioteki, zwrotu sprawdzianów i kartkówek itp.;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;
 • chętnie współpracuje z nauczycielami, wykonuje prace nadobowiązkowe;
 • pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, pracując w przedmiotowych kołach zainteresowań, zajęciach kulturalno-artystycznych lub sportowych na terenie szkoły i poza nią;
 • zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami przygotowuje się i bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
 • osiąga sukcesy, reprezentując klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych.

 

Kultura osobista:

 • wykazuje wysoką kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów, nie kłamie;
 • szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób dorosłych (rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły) oraz rówieśników;
 • wzorowo zachowuje się na terenie szkoły (podczas lekcji, przerw, szkolnych imprez, uroczystości, apeli, pogadanek itp.), nie przejawia tendencji do łamania zasad szkolnych regulaminów;
 • wzorowo zachowuje się podczas szkolnych wyjść i wyjazdów (wyjścia do kina, teatru, szkoły muzycznej, wyjazdy na wycieczki, obozy itp.), nie przejawia tendencji do łamania zasad szkolnych regulaminów;
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;
 • zawsze nosi obuwie zmienne;
 • ma stosowny do okoliczności strój i uczniowski wygląd zewnętrzny (schludny wygląd, strój galowy odpowiedni do sytuacji, brak makijażu, pomalowanych paznokci, farbowanych włosów, nie nosi wyzywających ubrań, symboli, biżuterii i gadżetów, które mogłyby wywołać dezaprobatę społeczności szkolnej);
 • przestrzega czystości i porządku w klasach, na korytarzach i wszystkich innych pomieszczeniach szkolnych oraz na boiskach i terenie wokół szkoły;
 • jest uprzejmy, koleżeński i życzliwy wobec innych.

 

Zachowania społeczne:

 • potrafi zgodnie współdziałać w grupie rówieśniczej, współpracuje w grupach zadaniowych na lekcjach i poza lekcjami;
 • jest uczynny, chętnie udziela innym bezinteresownej pomocy (w tym koleżeńska pomoc w nauce);
 • szanuje mienie własne, innych osób, szkolne i społeczne;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • przejawia zachowania prospołeczne w grupie rówieśniczej (zachowania sprzyjające zapobieganiu wykluczeniu i nietolerancji w klasie, zachowania sprzyjające integracji zespołu klasowego, dbałość o utrzymanie właściwych relacji z rówieśnikami itp.);
 • nie wykazuje przejawów agresji w swoim zachowaniu, nie podejmuje i nie prowokuje konfliktów rówieśniczych;
 • umie odróżnić zachowania właściwe od niepożądanych i stara się w odpowiedni sposób reagować na niewłaściwe zachowania rówieśników;
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły;
 • przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas innych zajęć szkolnych (zakaz dotyczy używania telefonu lub innego sprzętu podczas lekcji, przerw, robienia zdjęć typu selfie, fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody oraz bez wiedzy i zgody nauczyciela itp.).

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby, samodoskonalenie:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych;
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia (np. przyznaje się do błędu, pracuje nad poprawą swojego zachowania);
 • nie ulega niewłaściwym wpływom z zewnątrz (namowom, naciskom itp.), potrafi w kulturalny sposób bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować;
 • nie ulega nałogom;
 • jest przykładem dla innych przez rozwijanie swoich talentów i uzdolnień (przedmiotowych, artystycznych, sportowych) na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie;
 • poświęca swój wolny czas na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz samodoskonalenie, osiąga sukcesy szkolne lub pozaszkolne dzięki swojemu wysiłkowi i pracy nad sobą;
 • godnie reprezentuje szkołę osiągając sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych.

 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły (działalność w samorządzie klasowym lub szkolnym, pełnienie funkcji łącznika bibliotecznego, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej, przygotowanie gazetki klasowej itp.)
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, z własnej inicjatywy dba o porządek w swoim otoczeniu, dba o sprzęt klasowy i szkolny;
 • bierze aktywny udział w imprezach i uroczystościach klasowych lub szkolnych, w roli organizatora lub uczestnika;
 • współpracuje z samorządem klasowym lub szkolnym (zaangażowanie w akcje organizowane przez samorząd, pomoc przy organizacji imprez i uroczystości lub aktywne w nich uczestnictwo).

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji (dopuszcza się sytuacje losowe), odrabia prace domowe, jest przygotowany do sprawdzianów, przynosi potrzebne do lekcji przybory i podręczniki;
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań
  na prośbę nauczyciela;
 • uważa na lekcjach, nie przeszkadza;
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu;
 • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych;
 • nie ma żadnych celowych spóźnień (poprzez celowe spóźnienie rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia, takie spóźnienia są nieusprawiedliwione), spóźnienia zdarzają się sporadycznie i wynikają z ważnych powodów;
 • dotrzymuje ustalonych terminów przynoszenia usprawiedliwień nieobecności, zwrotu książek do biblioteki, zwrotu sprawdzianów i kartkówek itp.;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;
 • chętnie współpracuje z nauczycielami.

 

Kultura osobista:

 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe, nie kłamie;
 • szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób dorosłych (rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły) oraz rówieśników;
 • jego zachowanie na terenie szkoły (podczas lekcji, przerw, szkolnych imprez, uroczystości, apeli, pogadanek itp.) nie budzi zastrzeżeń, nie przejawia tendencji do łamania zasad szkolnych regulaminów;
 • jego zachowanie podczas szkolnych wyjść i wyjazdów (wyjścia do kina, teatru, szkoły muzycznej, wyjazdy na wycieczki, obozy itp.) nie budzi zastrzeżeń, nie przejawia tendencji do łamania zasad szkolnych regulaminów;
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;
 • zawsze nosi obuwie zmienne;
 • ma stosowny do okoliczności strój  i uczniowski wygląd zewnętrzny (schludny wygląd, strój galowy odpowiedni do sytuacji, brak makijażu, pomalowanych paznokci, farbowanych włosów, nie nosi wyzywających ubrań, symboli, biżuterii i gadżetów, które mogłyby wywołać dezaprobatę społeczności szkolnej);
 • przestrzega czystości i porządku w klasach, ma korytarzach i wszystkich innych pomieszczeniach szkolnych oraz na boiskach i terenie wokół szkoły;
 • jest uprzejmy, koleżeński i życzliwy wobec innych.

 

Zachowania społeczne:

 • potrafi zgodnie współdziałać w grupie rówieśniczej, współpracuje w grupach zadaniowych na lekcjach i poza lekcjami;
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym;
 • szanuje mienie własne, innych osób, szkolne i społeczne;
 • swoim zachowaniem nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób;
 • dba o utrzymanie właściwych relacji z rówieśnikami;
 • nie wykazuje przejawów agresji w swoim zachowaniu, nie podejmuje i nie prowokuje konfliktów rówieśniczych;
 • umie odróżnić zachowania dobre od złych i stara się w odpowiedni sposób reagować na niewłaściwe zachowania rówieśników;
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami;
 • przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas innych zajęć szkolnych (zakaz dotyczy używania telefonu lub innego sprzętu podczas lekcji, przerw, robienia zdjęć typu selfie, fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody oraz bez wiedzy i zgody nauczyciela itp.).

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby, samodoskonalenie:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych;
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;
 • nie ulega niewłaściwym wpływom z zewnątrz (namowom, naciskom itp.), potrafi w kulturalny sposób bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować;
 • nie ulega nałogom;
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje talenty i uzdolnienia;
 • chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych.

 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły (wspieranie działalności samorządu klasowego lub szkolnego, pełnienie funkcji łącznika bibliotecznego, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej, przygotowanie gazetki klasowej itp.);
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, dba o porządek w swoim otoczeniu, dba o sprzęt klasowy i szkolny;
 • bierze udział w imprezach i uroczystościach klasowych lub szkolnych, w roli organizatora lub uczestnika;
 • współpracuje z samorządem klasowym lub szkolnym (zaangażowanie w akcje organizowane przez samorząd, pomoc przy organizacji imprez i uroczystości lub aktywne w nich uczestnictwo).

 

ZACHOWANIE DOBRE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości;
 • stara się być zawsze przygotowany do lekcji, zazwyczaj ma odrobione prace domowe, jest przygotowany do sprawdzianów, przynosi potrzebne do lekcji przybory i podręczniki;
 • uważa na lekcjach, wykonuje polecenia nauczyciela;
 • wykonuje powierzone mu zadania, choć zdarza mu się, że nie robi tego w terminie (przynoszenie usprawiedliwień nieobecności, zwrot książek do biblioteki, zwrot sprawdzianów i kartkówek itp.).

 

Kultura osobista:

 • nie używa wulgarnych słów, stara się stosować zwroty grzecznościowe, nie kłamie;
 • sporadycznie zdarza mu się zapomnieć o życzliwości i uprzejmości wobec osób dorosłych i rówieśników;
 • jego zachowanie na terenie szkoły (podczas lekcji, przerw, szkolnych imprez, uroczystości, apeli, pogadanek itp.) nie budzi większych zastrzeżeń, sporadycznie zdarza mu się łamać zasady szkolnych regulaminów;
 • jego zachowanie podczas szkolnych wyjść i wyjazdów (wyjścia do kina, teatru, szkoły muzycznej, wyjazdy na wycieczki, obozy itp.) nie budzi większych zastrzeżeń, sporadycznie zdarza mu się łamać zasady szkolnych regulaminów;
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;
 • sporadycznie zdarza mu się nie mieć obuwia zmiennego;
 • stara się przestrzegać czystości i porządku w klasach, ma korytarzach i wszystkich innych pomieszczeniach szkolnych oraz na boiskach i terenie wokół szkoły.

 

Zachowania społeczne:

 • jego zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi większych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan);
 • jest uczynny;
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych;
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej, pozostaje bierny, gdy widzi skonfliktowanych kolegów;
 • podejmuje działania społeczne na prośbę nauczyciela;
 • przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas innych zajęć szkolnych (zakaz dotyczy używania telefonu lub innego sprzętu podczas lekcji, przerw, robienia zdjęć typu selfie, fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody oraz bez wiedzy i zgody nauczyciela itp.).

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby, samodoskonalenie:

 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi;
 • nie ulega nałogom;
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na wyraźną prośbę nauczyciela;
 • dba o wspólną szkolną własność;
 • dba o porządek w swoim otoczeniu, dobrze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego;
 • stara się godnie reprezentować klasę.

 

ZACHOWANIE POPRAWNE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału;
 • zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji (brak pracy domowej, nieprzygotowanie do sprawdzianu, brak podręcznika, przyborów szkolnych itp.);
 • zazwyczaj uważa na lekcjach, pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela;
 • ma godziny nieusprawiedliwionych nieobecności spowodowane wagarami;
 • zdarza mu się celowo spóźnić na lekcje (poprzez celowe spóźnienie rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia, takie spóźnienia są nieusprawiedliwione);
 • nie zawsze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, zdarza mu się nie przynosić w terminie usprawiedliwień, nie zwracać w terminie książek do biblioteki, nie zwracać w terminie sprawdzianów lub kartkówek itp.

 

Kultura osobista:

 • wykazuje elementarną kulturę osobistą, jednak zdarza mu się nie przestrzegać form grzecznościowych w szkole i poza nią;
 • kultura jego języka może czasem budzić zastrzeżenia, zdarza mu się używać wulgaryzmów;
 • zazwyczaj zachowuje się zgodnie z normami współżycia społecznego, jednak zdarzają mu się zachowania niezgodne z zasadami szkolnych regulaminów (zdarza mu się złośliwymi uwagami sprawić komuś przykrość, niegrzecznie odpowiedzieć dorosłym i rówieśnikom, zdarza mu się kłamać, by uniknąć odpowiedzialności itp.);
 • zdarza mu się swoim zachowaniem dezorganizować pracę na lekcjach (przeszkadza nauczycielowi, rozmawia, śmieje się, hałasuje, komentuje, zaczepia innych uczniów, prowokuje itp.);
 • jeśli jego zachowanie bywa niewłaściwe, po zwróceniu uwagi poprawia się, nie zawsze jest to poprawa długotrwała;
 • zazwyczaj dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
 • czasami nie zmienia obuwia, jego strój nie zawsze jest odpowiedni do okoliczności;
 • nie zwraca uwagi na czystość i porządek w klasach, na korytarzach i wszystkich innych pomieszczeniach szkolnych oraz na boisku i terenie wokół szkoły.

 

Zachowania społeczne:

 • zazwyczaj nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia, jednak zdarza mu się uczestniczyć w konfliktach z rówieśnikami, sprawia przykrość kolegom, wyśmiewa ich, dokucza np. w czasie odpowiedzi itp.;
 • zazwyczaj szanuje mienie własne, innych osób, szkolne i społeczne;
 • zazwyczaj dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych;
 • w przypadku niewłaściwych zachowań reaguje na upomnienia nauczycieli i personelu szkoły;
 • sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela;
 • z niewielkim zaangażowaniem i poniżej swoich możliwości wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

 

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego;
 • rozwój osobisty nie leży w kręgu jego zainteresowań;
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli, a stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty;
 • nie ulega nałogom.

 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • rzadko wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły.

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i nauki;
 • osiąga wyniki wyraźnie poniżej swoich możliwości;
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów, podręczników, nie przygotowuje się do sprawdzianów itp.);
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela, nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela;
 • często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia;
 • opuszcza dużą liczbę godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, zdarza mu się wagarować;
 • celowo opuszcza zajęcia dodatkowe (korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze itp.);
 • nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, często zdarza mu się nie dotrzymywać terminów powierzonych zobowiązań dotyczących zwrotów książek do biblioteki, zwrotu sprawdzianów i klasówek, przynoszenia usprawiedliwień itp.

 

Kultura osobista:

 • nauczyciele w sposób negatywny oceniają zachowanie ucznia, co odzwierciedla się w znacznej ilości otrzymanych w semestrze uwag;
 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły oraz rówieśników (lekceważące, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły, w stosunku do rówieśników stosuje takie zachowania, jak  dokuczanie, wyśmiewanie, ubliżanie, wyzywanie itp.);
 • używa wulgarnych słów, swoją postawą, mimiką lub gestami obraża innych;
 • zdarza mu się kłamać i oszukiwać;
 • nie stosuje zwrotów grzecznościowych;
 • nie zawsze dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
 • bardzo często nie ma właściwego do okoliczności stroju lub obuwia zmiennego (nie dba o schludny wygląd, nosi makijaż, ma pomalowane paznokcie, farbuje włosy, nosi ubrania wyzywające, symbole, biżuterię i gadżety mogące wywołać dezaprobatę społeczności szkolnej itp.);
 • jego zachowanie na terenie szkoły oraz podczas szkolnych wyjść i wycieczek budzi sporo zastrzeżeń, często wymaga interwencji pedagoga, dyrektora, zdarza mu się otrzymać naganę;
 • swoim zachowaniem notorycznie dezorganizuje pracę na lekcjach lub zakłóca przebieg szkolnych uroczystości (przeszkadza nauczycielowi, rozmawia, śmieje się, hałasuje, komentuje, zaczepia innych uczniów, prowokuje, wyśmiewa itp.);
 • nie dba o czystość i porządek w klasach, na korytarzach i wszystkich innych pomieszczeniach szkolnych oraz na boisku i terenie wokół szkoły;
 • swoim zachowaniem zdarza mu się uwłaczać godności człowieka.

 

Zachowania społeczne:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych, nawet na polecenie nauczyciela;
 • nie współpracuje z innymi uczniami w grupach zadaniowych;
 • w życiu klasy pełni głównie rolę destrukcyjną, ma negatywny wpływ na innych;
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego, nie zawsze dba o podręczniki i przybory szkolne, niszczy sprzęt szkolny (rysuje po ławkach, krzesłach), niszczy kwiaty w klasie, zdarza mu się niszczyć zieleń wokół szkoły, zdarza mu się celowo zaśmiecać i zanieczyszczać otoczenie;
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych (zachowanie wykluczające innych – nietolerancja, dokuczanie, znęcanie się, prześladowanie, bicie, kopanie, wyzywanie, plucie, udział w bójkach itp.);
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych (np. przez wniesienie niebezpiecznego narzędzia na teren szkoły – nóż, skalpel, żyletka, gaz pieprzowy itp.);
 • prezentuje niebezpieczne zachowania podczas przerw (bieganie, skakanie ze schodów, wieszanie się na rurach instalacyjnych, zamykanie innych uczniów w toaletach itp.);
 • podejmuje zachowania prowokujące konflikty w klasie, prowokuje kolegów do złych uczynków;
 • mimo zakazu używa w szkole telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego;
 • ulega nałogom.

 

Zaangażowanie we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę;
 • nie dba o własną godność osobistą;
 • nie wykazuje poczucia winy i skruchy;
 • w związku z zachowaniem ucznia często wymagana jest interwencja wychowawcy, pedagoga, dyrektora (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę;
 • stosuje szkodliwe używki;
 • notorycznie łamie ustalone normy i regulaminy, nie jest zainteresowany poprawą swojego zachowania, mimo podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • notorycznie narusza normy współżycia społecznego;
 • utrudnia realizację celów wychowawczych i edukacyjnych;
 • nie angażuje się i nie jest zainteresowany udziałem w życiu klasy i szkoły;
 • zaniedbuje powierzone obowiązki (dyżur klasowy, gazetki itp.).

 

ZACHOWANIE NAGANNE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • ma rażąco lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości;
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych itp.);
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany;
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania;
 • nie wykonuje poleceń nauczyciela;
 • często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia;
 • opuszcza dużą liczbę godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagaruje;
 • zdarza mu się samowolnie opuścić teren szkoły podczas lekcji lub przerw;
 • celowo opuszcza zajęcia dodatkowe (korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze itp.);
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lekcyjnej lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych;
 • nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, często zdarza mu się nie dotrzymywać terminów powierzonych zobowiązań dotyczących zwrotów książek do biblioteki, zwrotu sprawdzianów i klasówek, przynoszenia usprawiedliwień itp.

 

Kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej;
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów;
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów, min itp.);
 • jest arogancki wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, w sposób lekceważący odnosi się do osób dorosłych i rówieśników;
 • często kłamie i oszukuje;
 • nie stosuje zwrotów grzecznościowych;
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
 • nie nosi obuwia zmiennego, ma niestosowny, wyzywający strój, nosi makijaż, farbuje włosy;
 • jego zachowanie na terenie szkoły oraz podczas szkolnych wyjść i wycieczek budzi sporo zastrzeżeń, często wymaga interwencji pedagoga, dyrektora, zdarza mu się otrzymać naganę;
 • swoim zachowaniem notorycznie dezorganizuje pracę na lekcjach lub zakłóca przebieg szkolnych uroczystości (przeszkadza nauczycielowi, rozmawia, hałasuje, komentuje, zaczepia innych uczniów, prowokuje, wyśmiewa itp.);
 • nie dba o czystość i porządek w klasach, na korytarzach i wszystkich innych pomieszczeniach szkolnych oraz na boisku i terenie wokół szkoły;
 • swoim zachowaniem często uwłacza godności człowieka.

 

Zachowania społeczne:

 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.;
 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia, odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej;
 • w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną, ma negatywny wpływ na innych, podejmuje zachowania prowokujące konflikty w klasie, prowokuje kolegów do złych uczynków;
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań;
 • celowo niszczy mienie własne, kolegów, szkolne, celowo zaśmieca i zanieczyszcza otoczenie;
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych (zachowanie wykluczające innych – nietolerancja, dokuczanie, znęcanie się, prześladowanie, bicie, kopanie, wyzywanie, plucie, udział w bójkach, zastraszanie, poniżanie, pobicie z uszkodzeniem ciała, napaść itp.)
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych (np. przez wniesienie i użycie  niebezpiecznego narzędzia na teren szkoły – nóż, skalpel, żyletka, gaz pieprzowy itp.);
 • prezentuje niebezpieczne zachowania podczas przerw (bieganie, skakanie ze schodów, wieszanie się na rurach instalacyjnych, zamykanie innych uczniów w toaletach itp.);
 • fałszuje dokumenty szkolne, np. usprawiedliwienia, celowo oszukuje nauczycieli, rodziców oraz fałszuje informacje zawarte w korespondencji między szkołą a rodzicem, rodzicem a szkołą (podrabianie podpisu, wyrywanie kartek itp.);
 • mimo zakazu używa w szkole telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego (zakaz dotyczy używania telefonu lub innego sprzętu podczas lekcji, przerw, robienia zdjęć typu selfie, fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody oraz bez wiedzy i zgody nauczyciela itp.);
 • ulega nałogom;
 • wszedł w konflikt z prawem (wyłudzenie pieniędzy, kradzież, zniszczenie, naruszenie nietykalności cielesnej pracownika szkoły, rozboje, pobicia, włamania, użycie niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, cyberprzemoc itp.).

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę;
 • brak u niego poczucia winy i skruchy;
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą;
 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów;
 • stosuje szkodliwe używki;
 • notorycznie łamie ustalone normy i regulaminy, nie jest zainteresowany poprawą swojego zachowania, mimo podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • notorycznie narusza normy współżycia społecznego;
 • utrudnia realizację celów wychowawczych i edukacyjnych;
 • mimo działań naprawczych nie poprawia swojego zachowania;
 • wpływa destrukcyjnie na strukturę społeczną szkoły;
 • publicznie podważa autorytet nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • swoim zachowaniem powoduje stały uszczerbek na dobrym imieniu szkoły.

 

107. Kryteria oceny zachowania znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz są dostępne do wglądu w szkole u wychowawców klas, a także u pedagoga i psychologa szkolnego.

108. Uwzględniając Kryteria oceny zachowania wychowawca klasy może podwyższyć lub obniżyć proponowaną ocenę zachowania.

109. Wzorowej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania nie może uzyskać uczeń, który w Arkuszu oceny zachowania otrzymał przynajmniej dwie oceny niższe niż ocena dobra.

110. Bardzo dobrej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania nie może uzyskać uczeń, który w Arkuszu oceny zachowania otrzymał przynajmniej dwie oceny niższe niż ocena poprawna.

111. Dobrej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania nie może uzyskać uczeń, który w Arkuszu oceny zachowania otrzymał przynajmniej dwie oceny niższe niż ocena nieodpowiednia.

112. Jeśli w Arkuszu oceny zachowania uczeń uzyskał trzy lub cztery oceny naganne, może uzyskać śródroczną lub roczną ocenę zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia. Jeśli uczeń uzyskał pięć i więcej ocen nagannych, może uzyskać śródroczną lub roczną ocenę zachowania nie wyższą niż naganna.

113. Jeśli w Arkuszu oceny zachowania trzy lub cztery oceny są nieodpowiednie, uczeń może otrzymać śródroczną lub roczną ocenę zachowania nie wyższą niż poprawna. Jeśli co najmniej pięć ocen jest nieodpowiednich, uczeń może uzyskać ocenę końcową nie wyższą niż nieodpowiednia.

114. Ocenę nieodpowiednią – niezależnie od średniej uzyskanej w Arkuszu ocen zachowania – otrzymuje uczeń, który:

1) wielokrotnie popełnia te same przewinienia, nie przejawiając jednocześnie chęci poprawy swojego zachowania;

2) zachowuje się arogancko, agresywnie, lekceważąco wobec nauczycieli i rówieśników

3) wagaruje;

4) pali papierosy lub e-papierosy.

115. Ocenę naganną – niezależnie od średniej uzyskanej w Arkuszu ocen zachowania – otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego wszedł w konflikt z prawem, w tym m.in.:

1) dokonał znieważenia symboli narodowych, religijnych, szkolnych;

2) uczestniczył w napaści lub pobiciu, spowodował trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu innej osoby;

3) uczestniczył w rozbojach, dokonał kradzieży lub wymuszenia, włamał się do zabezpieczonych pomieszczeń szkolnych;

4) znęcał się nad ludźmi lub zwierzętami;

5) celowo dewastował mienie należące do szkoły, świadomie zniszczył cudzą własność, zniszczył dokumentację szkolną;

6) świadomie i z premedytacją stosował przemoc fizyczną, psychiczną, cyberprzemoc wobec innych;

7) dokonał fałszerstwa dokumentów szkolnych;

8) ulegał nałogom bez chęci ich porzucenia;

9) prezentuje postawę wskazującą na brak chęci poprawy i zadośćuczynienia;

10) demonstracyjnie łamie zasady regulaminów i statutu.

116. Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który notorycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego, w związku z czym otrzymał naganę dyrektora szkoły, lub którego sprawa została skierowana do sądu albo na policję.

117. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli brak usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach nie jest związany z jego stosunkiem do nauki, a jest wynikiem zaniedbania rodziców, wychowawca może ocenić zachowanie ucznia na wyższą ocenę, niż wynika to z kryteriów oceniania, przy założeniu spełnienia przez ucznia pozostałych kryteriów na daną ocenę.

118. Naganę wychowawcy klasy otrzymuje uczeń, który:

1) notorycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego;

2) dokonał aktu cyberprzemocy (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych z wykorzystaniem Internetu i poprzez SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe oraz sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych, dręczenie poprzez komunikatory sieciowe), w przypadku rażącej szkodliwości stosowanej cyberprzemocy, uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły;

3) przyniósł niebezpieczne narzędzie na teren szkoły (nóż, skalpel, żyletka, gaz pieprzowy itp.), w przypadku użycia niebezpiecznego narzędzia uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły (przez użycie niebezpiecznego narzędzia rozumie się grożenie, straszenie, skaleczenie, rozpylenie gazu itp.); jeśli w wyniku użycia niebezpiecznego narzędzia doszło do uszczerbku na zdrowiu innej osoby, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły;

4) uczeń, którego zachowanie nie uległo poprawie, mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły.

119. Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

120. Naganę dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, który:

1) dokonał celowego zniszczenia mienia szkolnego, wyłudzenia pieniędzy lub kradzieży na terenie szkoły;

2) dokonał znęcania się, napaści i pobicia, pobicia z obrażeniami ciała, szkodą na zdrowiu,

3) dokonał naruszenia godności osobistej lub nietykalności cielesnej pracownika szkoły;

4) palił papierosy lub e-papierosy itp. na terenie szkoły, pił na terenie szkoły alkohol, zażywał narkotyki, dopalacze lub inne psychoaktywne środki odurzające;

5) oglądał i rozpowszechniał treści pornograficzne;

6) dokonał fotografowania, nagrywania dźwięku, filmowania telefonem komórkowym lub innym sprzętem osób bez ich zgody lub wiedzy oraz bez zgody i wiedzy nauczyciela;

7) samowolnie opuszcza teren szkoły podczas lekcji lub przerw;

8) inne zachowania, w rażący sposób naruszające zasady współżycia społecznego.

121. Uczeń, który uzyskał naganę wychowawcy klasy – niezależnie od średniej uzyskanej w Arkuszu ocen zachowania – może uzyskać na koniec semestru ocenę nie wyższą niż poprawna.

122. Uczeń który uzyskał naganę dyrektora szkoły – niezależnie od średniej uzyskanej w Arkuszu ocen zachowania – może uzyskać na koniec semestru ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia.

123. W przypadku ucznia, który otrzymał naganę wychowawcy klasy lub naganę dyrektora szkoły, możliwe jest uzyskanie wyższej niż to wynika z pkt. 121 i 122 śródrocznej lub rocznej oceny zachowania. W takim przypadku uczeń składa do wychowawcy pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o umożliwienie uzyskania wyższej oceny zachowania. Wniosek taki uczeń składa do 7 dni od daty otrzymania nagany.

124. Wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym prowadzi postępowanie, którego celem jest rozpatrzenie wniosku ucznia. W postępowaniu na prośbę ucznia może uczestniczyć dodatkowo Rzecznik Praw Ucznia.

125. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym spisuje z uczniem kontrakt dotyczący zachowania ucznia, zawierający warunki, których spełnienie umożliwi uczniowi uzyskanie wyższej oceny zachowania, w tym:

1) widoczna poprawa zachowania ucznia;

2) przestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów dotyczących zachowania;

3) w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – podjęcie pracy nad sobą i swoim postępowaniem w postaci cyklicznych spotkań ze specjalistą w szkole lub poza szkołą;

4) pozytywna opinia samorządu klasowego;

5) wykonanie dodatkowych prac na rzecz klasy lub szkoły, ustalonych przez wychowawcę (np. udzielenie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce; aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej; wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem; przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej; przygotowanie na zadany temat prelekcji na godzinę wychowawczą w swojej klasie; praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia wyznaczonego przez wychowawcę itp.)

126. Z postępowania wychowawca sporządza protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli uczestniczących w postępowaniu, termin postępowania, informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz klasy lub szkoły, wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, uzyskaną ocenę.

127. Ocena uzyskana w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt. 124, nie może być wyższa niż bardzo dobra, w przypadku ucznia, który otrzymał naganę wychowawcy klasy. Ocena uzyskana w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt. 124, nie może być wyższa niż dobra, w przypadku ucznia, który otrzymał naganę dyrektora szkoły.

128. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może zostać obniżona na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, w przypadku popełnienia przez ucznia czynu nagannego lub szczególnie nieodpowiedniego, w okresie od jej wystawienia do zakończenia zajęć w danym semestrze, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (po uprzednim poinformowaniu rodziców ucznia).

129.  W przypadku pojawienia się niewłaściwych zachowań uczniów, które nie zostały ujęte w Kryteriach oceny zachowania, o konsekwencjach wobec ucznia decyduje wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/ psychologiem szkolnym/ członkami Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki.

130. Sposób oceniania wewnątrzszkolnego ulega ciągłej ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć