Nawigacja

Statut szkoły

Statut Szkoły

Statut szkoły

 

 

 

 

 

Ramowy statut

Szkoły Podstawowej Nr 9

w Gliwicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Sobieskiego 14, zwana dalej „szkołą” jest jednostką budżetową.

 

§ 2.

 

Szkoła działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawy z 28.11.1998 r. o finansach publicznych wraz ze zmianami.

Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII /251/95 z dnia 23.11.1995 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z dn. 19 czerwca 2001r.) z późniejszymi zmianami.

 

§ 3.

 

Siedzibą szkoły jest Miasto Gliwice.

 

§ 4.

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 

§ 5.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gliwice.

 

§ 6.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

 

§ 7.

 

1.Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat.

2. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny ( klasa 0).

3. Szkoła ma możliwość tworzenia klas profilowanych ( np. klasy językowe, sportowe) oraz oddziału międzynarodowego za zgodą organu prowadzącego, w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości lokalowych.

4. Ilekroć w statucie jest mowa o „rodzicach” należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 


Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 8.

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, uwzględnia program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, uwzględniający założenia rządowego Programu Bezpieczna Szkoła na lata 2014 – 2020, o których jest  mowa w odrębnych przepisach.

2.      Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy dbając o ich harmonijny rozwój, intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

 

 

§ 9.

 

1.      Szkoła zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom poszanowanie ich przekonań
światopoglądowych i religijnych, dąży do kształtowania postaw aktywności społecznej, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku i sprawiedliwości.

2.      Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

3.      Szkoła stwarza warunki do pełnej samorealizacji i twórczego rozwoju wszystkich
członków społeczności szkolnej.

4.      Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą takie życzenie.

5.      Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii nie może być powodem do
dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

6.      Szkoła współpracuje z rodzicami i środowiskiem opierając się na zasadach
samorządności.

7.      Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8.      Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci, na podstawie orzeczenia lekarskiego
orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i skierowania Prezydenta Miasta Gliwice wydanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

9.      Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe) w zależności od posiadanych środków finansowych.

10.  Szkoła rozwija i wzbogaca system wychowawczy, podnosząc efektywność procesu
uspołeczniania uczniów, poprzez redagowanie gazetki szkolnej i audycji nadawanych przez szkolny radiowęzeł, organizację imprez otwartych, środowiskowych i wewnątrzszkolnych, podejmowania zadań w zakresie tworzenia własnych tradycji, obrzędowości i symboliki.

11.  Szkoła stwarza możliwości nauki w toku indywidualnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy osiągają celujące wyniki w nauce z danego przedmiotu lub biorą udział w olimpiadach bądź konkursach przedmiotowych co najmniej II stopnia. Uczniowie mogą być nauczani w toku indywidualnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.04.1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program i tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. 

12.  Przepisy dotyczące przyjmowania do oddziału przedszkolnego/ szkoły stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

13.  Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności poznawczych, zainteresowań  i uzdolnień.

14.  Uczniów z klas pierwszych stopniowo wprowadza się w społeczność szkolną, uczy znaczenia symboliki i obrzędowości szkolnej. 

15.  Szkoła nie odpowiada materialnie za rzeczy pozostawione przez uczniów na jej terenie
( telefonów komórkowych, ubrań, ppodręczników).

16.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace  ucznia są udostępniane uczniowi i jego  rodzicom.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

17.  Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób  przekazywania tych informacji.

 

§ 10.

 

1.      Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów szkoły, uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe i potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących
 przepisów o bezpieczeństwie i higienie miejsca pracy.

2.      W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel przedmiotu, organizator zajęć nadobowiązkowych i dodatkowych lub wychowawca, w oparciu o przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa uczniów.

3.      Nauczyciele pełniący dyżur przychodzą do szkoły 15 minut przed lekcjami.

4.      Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram dyżurów sporządzany i aktualizowany zgodnie z planem lekcji oraz instruktaż pełnienia dyżurów. Harmonogram określa czas dyżuru, a instruktaż podstawowe obowiązki nauczyciela dyżurującego. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona  organizuje  zastępstwa na dyżurze.

5.      W pracowniach i klasopracowniach umieszcza się ,,regulaminy BHP”, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy uczniowie.

6.      Początek i koniec zajęć lekcyjnych wyznacza dla nauczyciela i ucznia dzwonek.

7.      Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie ze obowiązującymi przepisami.

 

§ 11.

 

1.        Szkoła szczególną troską otacza dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo przez:

a)    stałą lub doraźną pomoc materialną ze środków opieki społecznej i kościoła,

b)   bezpłatne żywienie w miarę pozyskiwania środków opieki społecznej i Caritasu,

c)    dopłaty do różnych form wypoczynku (Opieka Społeczna, Rada Rodziców ),

d)   spotkania rodziców z pedagogiem i psychologiem.

 

 

§ 12.

 

1.       Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej trosce i opiece wychowawczej,
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego wychowawcą.

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest aby
wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauki, a szczególnie w klasach I-III.

3.       Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy, jeżeli zajdzie
uzasadnienie na łączny wniosek 2/3 rodziców i 2/3 uczniów danego oddziału.

 

 

Rozdział III

MISJA SZKOŁY

 

§ 13.

 

1. Cele wszelkich działań Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego
 w Gliwicach to:

a)      Zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki,

b)      Solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki w gimnazjum,

c)      Uczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

d)     Wyrabianie chęci do działania i kreatywnego myślenia.

 

 

Rozdział IV

WIZJA SZKOŁY

 

                                                                                              § 14.

 

1.Wszyscy pracownicy szkoły:

a) tworzą szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku, ściśle współpracującą z rodzicami

i środowiskiem,

b) dbają o wszechstronny rozwój ucznia przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej

 i pozalekcyjnej,

c) posiadają jasne zasady postępowania i oceniania oraz dobre warunki bazowe.

Rozdział V

CEREMONIAŁ SZKOŁY

 

§15.

 

1.      Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

2.      Uroczystości szkolne związane ze świętami państwowymi rozpoczyna się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.

3.      Uroczystości wewnątrzszkolne rozpoczyna się wprowadzeniem sztandaru

 i odśpiewaniem hymnu państwowego lub szkolnego.

 

Rozdział VI

Organy Szkoły

 

§ 16.

 

1.      Organami szkoły są:

a)             Dyrektor Szkoły,

b)             Rada Pedagogiczna,

c)             Rada Rodziców,

d)            Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły

§ 17.

1.    Dyrektor Szkoły w szczególności :

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

d) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

f) jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców,

h) dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
i) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas,
j)
podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:
- zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza lub Poradni Pedagogiczno Psychologicznej,
- organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej,
-wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

- wyraża zgodę na indywidualny program lub tok nauki,
- pełni nadzór nad spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i realizacją obowiązku szkolnego ( powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie),

- w przypadku ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie realizuje obowiązku szkolnego na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

k) może odmówić przyjęcia ucznia jeżeli
 -   nie ma warunków do przyjęcia ucznia spoza rejonu szkoły
-   dotychczasowe zachowanie wskazywało na niedostosowanie społeczne,

 l) powołuje komisję rekrutacyjną,
ł) rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,
m) informuje  prezydenta miasta o nieprzyjęciu dziecka zamieszkałego w obszarze gminy Gliwice
 do oddziału przedszkolnego,
n) ustala harmonogram rekrutacji do klasy 1.,

o) jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

W szczególności decyduje w sprawach:

a)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
      pracownikom szkoły,

c)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli.

3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
4. Dyrektor Szkoły spośród  członków Rady Pedagogicznej w miarę bieżących potrzeb powołuje zespoły do realizacji zadań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych.

5. Ustala zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy I i zawiadamia zainteresowanych poprzez zamieszczenie :

a) plakatów w miejscach publicznych,

b) wiadomości  w środkach masowego przekazu.

6. Informuje rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko
 6 – letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.

7. Decyduje osobnym zarządzeniem o formach zabezpieczenia placówki przed np. rozpowszechnianiem środków odurzających, agresją, itp.

8. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

a)Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

9.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego

10.Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

11.Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

12.Dyrektor Szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

13.Dyrektor Szkoły przedstawia propozycję realizacji dwóch obowiązkowych godzin  zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI.

14. Dyrektor Szkoły,  w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi   podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb  edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych zakupionymi z dotacji celowej lub zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przekazuje je dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 18.

 

1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz osoby  pełniące funkcje trenerów, instruktorów lub katechetów. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone  przez  jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

5.Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

6.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)    zatwierdzanie planu pracy szkoły,

b)   zaopiniowanie programu profilaktyki i programu wychowawczego ( uchwala je Rada Rodziców),

c)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

e)    zatwierdzanie procedur postępowania obowiązujących w szkole,

f)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

g)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów w uzasadnionych szczególnych przypadkach,

h)   podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny program lub tok nauki,

i)     ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego  nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

7.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych,

b)        projekt planu finansowego szkoły,

c)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)       propozycje Dyrektora w sprawach przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
 i opiekuńczych,

e)      przedstawione  przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej realizujących nową podstawą programową,

f)       szkolny zestaw programów nauczania i podręczników  lub materiałów edukacyjnych.

8. Zespół nauczycieli do spraw statutu szkoły powołany przez Dyrektora Szkoły opracowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przedkłada zmiany Radzie Rodziców  i Samorządowi Uczniowskiemu do zaopiniowania. Rada Pedagogiczna przyjmuje uchwałą zaopiniowane zmiany.
9.Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do właściwego organu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.
10.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej,  które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
13.
Na wniosek Dyrektora szkoły  Rada Pedagogiczna opiniuje zaproponowane przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.
14.Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.
15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

16. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego  szkołę  oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w  sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się :zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona   podstawa programowa, lecz  program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

§ 19.

        

 

1.      Rada Rodziców  jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

2.       Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

3.       Procedury wyboru członków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach:
a) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9,
b) Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły podstawowej, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
c) Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole,
d) kadencja Rady Rodziców trwa rok,
e) wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału,
f) rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową,
g) rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby,
h) do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice bądź opiekunowie uczniów danego oddziału; jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic bądź opiekun,
i) wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania;  do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej,
j) wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców  uczestniczących w zebraniu,
k) przedstawicielem rady oddziałowej do Rady Rodziców jest ta osoba, która otrzymała w tajnym głosowaniu największą ilość głosów.

4.       Kompetencje Rady Rodziców.
Rada Rodziców:
a) opracowuje swój regulamin pracy na terenie szkoły,
b)może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
d)może wnioskować, wspólnie z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,
e)uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy, program profilaktyki szkoły,
f) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
g)opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
h)opiniuje wniosek o podjęcie w szkole działalności przez organizację pozarządową

 i) opiniuje przedstawione przez Dyrektora Szkoły propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin  zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,
j) opiniuje szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

§ 20.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa jego regulamin.

4.      Samorząd Uczniowski ściśle współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

5.      Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu w szkole, którego kadencja trwa 1 rok.

6.      Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)       Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,

b)       Prawo do organizacji życia szkolnego,

c)       Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

d)      Prawo do zaspokajania własnych zainteresowań,

e)       Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,

f)        Prawo do wydawania gazetki.

7.      Samorząd Uczniowski ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.

 

 

 

§ 21.

 

Społeczne organy szkoły

 

1.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, którym celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, o których mowa w pkt.1 wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

 

 

 

§ 22.

 

 

1.      W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.      Do stałych obowiązków wicedyrektora należy:

a)       wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących organizację pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

b)       sprawdzanie dokumentacji przydzielonej grupy nauczycieli,

c)       praca hospitacyjno-instruktażowa z wyznaczoną grupą nauczycieli,

d)      układanie podziału godzin z uwzględnieniem specjalności poszczególnych nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych,

e)       organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji,

f)        prowadzenie rejestru i rozliczeń godzin ponadwymiarowych,

g)       czuwanie nad przebiegiem imprez szkolnych,

h)       nadzór nad dyscypliną w szkole.

3.      Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej.

 

 

 

§ 23.

 

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez uwzględnianie prawa rodziców do:

a)       znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,

b)       znajomość przepisów na temat oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c)       uzyskiwania rzetelnych i wszechstronnych informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu dziecka,

d)      uzyskiwaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

e)       przygotowaniu uroczystości klasowych,

f)        włączenia się do prac społecznych w klasie.

 

 

 

Rozdział VII

Organizacja  Szkoły

 

§ 24.

 

1.    Terminarz organizacji roku szkolnego co roku określają przepisy MEN w sprawie organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

2.             Szkoła ma możliwość ustalenia terminu zakończenia pierwszego półrocza.

 

 

 

 

§ 25.

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

4.       Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą i wychowującą dzieci w klasach  I-VI.

5.      Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej ni ż 25 uczniów.

6.      O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz dzieci do szkoły , w tym do klas pierwszych  w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6a.  Przepisy zawarte w ustępie 6.dotyczą  również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
       specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i szkoły.

7.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II, III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.

8.      Dyrektor szkoły może odstąpić od tego podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej  oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

9.       Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2  uczniów.

10.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona odpowiednio  o 1 lub 2 uczniów zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  w tym oddziale.

11.  Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować ze zwiększoną liczba uczniów w  ciągu całego etapu edukacyjnego.

12.  Zasady określone odpowiednio w punktach 5 – 10 mają zastosowanie w klasie II szkoły podstawowej od roku szkolnego 2015/2016, a w klasie III szkoły podstawowej od roku szkolnego 2016/2017.

13.  Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach języka obcego,  informatyki, wychowania fizycznego. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych
w wypadkach gdy oddział liczy powyżej 24 uczniów, a na zajęciach wychowania fizycznego powyżej
26 uczniów. W przypadku, gdy oddział liczy mniej niż 24 uczniów, a w wychowaniu fizycznym mniej
niż 26 uczniów można dokonać podziału na grupy za zgodą organu prowadzącego.

14.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

15.  Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala prowadzący nauczyciel, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

16.  Podstawową formą pracy w klasach IV-VI są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

17.  Zajęcia ( pozalekcyjne ) dodatkowe  mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.

18.  Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz szkoły można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół.

 

 

§ 26.

 

1.      Organizacja stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego i klas I – VI szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala dyrektor i wicedyrektor.

 

 

§ 27.

 

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego,
- dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny  nauczany  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów  nauczania,
c. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
d. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
e. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
2. Formami  działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, do których należy nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
3.Szkoła może również organizować inne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
4.Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
5.Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i   uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

6.W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach:

a) koła zainteresowań, koła przedmiotowe,

b) dodatkowa nauka języków obcych,

c) chóry, zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,

d) zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Wymiar zajęć, o których mowa wyżej ustala organ prowadzący szkołę, stosownie do  posiadanych środków finansowych. Jeżeli zajęcia te mają być finansowane z funduszy dochodów własnych szkoły, wymiar tych zajęć ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

7.Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 trwa nie krócej niż 1 godz. lekcyjną.

8.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

9.Dyrektor decyduje w uzasadnionych przypadkach o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

10.W szkole organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii danego wyznania lub wyznań i etyki na życzenie rodziców/ opiekunów prawnych. Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

11a. Szkoła organizuje lekcje religii danego wyznania lub wyznań  lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7             uczniów.

11b. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 uczniów dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu szkołę, który organizuje odpowiednie zajęcia.

 

 

§ 28.

 

1.             Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez :
a) dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, z możliwością zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub toku nauki, co powinno sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie,
b) prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych,
c) umożliwianie uczniom udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, problemowych na szczeblu szkoły, gminy, regionu,
d) promocję osiągnięć uczniów - apele, tablice informacyjne, nagrody, listy pochwalne do rodziców, informacje w gazetce szklonej oraz w lokalnych mediach.
e) stosowanie aktywizujących form pracy z dziećmi, w tym umożliwienie uczniom wykazania się własnymi osiągnięciami i pracą.

 

§ 29.

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica opiekuńczo – wychowawcza.

2.  Świetlica przeznaczona jest dla uczniów z zaburzeniami zachowania, wychowującymi się  w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania.

3. Szczegółowy zakres działalności świetlicy określa regulamin.

4. Regulamin świetlicy zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

§ 30.

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół  wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 31.

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2.      Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ( w miarę posiadanych środków finansowych), ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów:

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

 

§ 32.

 

1. Szkoła powinna zapewnić uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. Szkoła opracowuje program profilaktyki, i realizuje jego cele. Szkolny program profilaktyki uwzględnia założenia rządowego Programu Bezpieczna Szkoła na lata 2014 – 2020.

2. Szkoła ma obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających ze szkolnej sieci Internet przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające przed treściami niepożądany

 

§ 33.

 

1.W szkole obowiązują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji zadań opiekuńczych:
a) w czasie zajęć szkolnych obowiązują przerwy, w trakcie których nauczyciele pełnią dyżury  zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem,
b) nadzór nad uczniami w trakcie zajęć pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,
c) odpowiedzialność za opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek ponoszą: kierownik wycieczki i wychowawcy upoważnieni do jej sprawowania przez dyrektora szkoły.
d)
w przypadku zachorowania ucznia podczas zajęć lekcyjnych pielęgniarka szkolna powiadamia sekretariat, sekretarz szkoły zawiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów) ucznia; rodzice (opiekunowie) osobiście odbierają dziecko z gabinetu pielęgniarki szkolnej,
e) ze względu na bezpieczeństwo i dobro innych uczniów do szkoły nie powinni przychodzić uczniowie z objawami chorobowymi.

2. Szkoła organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych).

3. W przypadku , kiedy rodzic (opiekun prawny) nie ubezpiecza dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy stosowne oświadczenie.

 

 

                                                    § 34.

 

Biblioteka Szkolna

 

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną posiadającą zbiory tradycyjne i multimedialne, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej, wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice.

3.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach),

d)      korzystanie z zasobów multimedialnych.

4.      Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.      Jednostka czasu pracy bibliotekarza wynosi 60 minut.

6.      Biblioteka szkolna spełnia następujące funkcje:

a)      kształtowanie  kultury czytelniczej uczniów,

b)      przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania ze źródeł informacyjnych,

c)      organizowanie  imprez czytelniczych, konkursów literackich,

d)     rozbudzanie i rozwijanie potrzeby czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

e)      otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,

f)       rozpoznawanie  aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników braku potrzeb czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężaniu

g)      realizacja programu przysposobienia czytelniczego,

h)      opracowanie technicznie zbiorów,

i)        udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,

j)        gromadzenie literatury fachowej dla nauczycieli, udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym.

7.      W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele-bibliotekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.

8.      Pracownikom biblioteki obowiązki powierza i sprawuje nadzór pedagogiczny Dyrektor Szkoły.

9.      Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a)       udostępnianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, informowanie nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach,

c)      praca z łącznikami bibliotecznymi klas 3-6 ,

d)     zakupy i prenumeraty książek i czasopism,

e)      konserwacja, gromadzenie i opracowywanie księgozbioru,

f)       przygotowanie materiałów informacyjnych,

g)      realizacja programu czytelniczego (lekcje biblioteczne),

h)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

i)        poradnictwo w wyborach czytelniczych i rozmowy z czytelnikami o książkach,

j)        kontrola jakościowa i ilościowa czytelnictwa, aktywizacja czytelników,

k)      organizacja konkursów czytelniczych, wystaw, gazetek,

l)        opracowanie wykazu nowości pedagogicznych,

m)    przygotowanie pomocy książkowej dla wychowawców,

n)      współpraca z biblioteką miejską,

o)      prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarza,

p)      opracowanie wykazu podręczników.

 

 

 

 

§ 35.

 

Świetlica szkolna

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2.      Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne, zaś korzystanie z posiłków świetlicy, która prowadzi dożywianie jest odpłatne według zasad określonych w przepisach dotyczących organizacji żywienia i dożywiania uczniów przez szkołę.

3.      Świetlica szkolna zapewnia opiekę głównie uczniom klas I– III, a także w miarę posiadanych miejsc starszym, w godzinach od 630 do 17.00.

4.      Każde wyjście ucznia poza teren szkoły powinno być zgłoszone i uzgodnione z wychowawcą klasy lub Dyrektorem Szkoły. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców, a w przypadku losowym pod opieką pracownika szkoły.

5.      Decyzja o utworzeniu świetlicy może być podjęta, jeżeli liczba uczniów wymagających tej formy opieki uzasadnia jej utworzenie oraz gdy zapewniono:

a)       pomieszczenia gwarantujące warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłową organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b)       niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane charakterem do wieku i liczby uczniów, a także do rodzaju organizowanych przez świetlicę zajęć,

c)       nauczycieli-wychowawców, posiadających wymagane kwalifikacje,

d)      pracowników administracyjnych i obsługowych,

e)       środki finansowe.

6.      Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie ze swoim regulaminem.

7.      Do zadań świetlicy należy:

a)   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie              do samodzielnej pracy umysłowej,

b) organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie,

e)      stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

f)       upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

g)      rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

h)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

8.      Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

9.      Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I– III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający i dowożeni, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskie.

10.  Pracownikami pedagogicznymi w świetlicy są:  nauczyciele-wychowawcy.

11.Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy szkolnej świetlicy należy:

a) opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b) ustalenie podziału uczestników świetlicy na grupy wiekowe,

c) nadzorowanie dożywiania uczestników świetlicy,

d) dbanie o wystrój i wyposażenia świetlic

§ 36.

 

1.      Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

a)       świetlicę szkolną,

b)       gabinet lekarski,

c)       archiwum,

d)      pomieszczenie dla pedagoga i psychologa szkolnego,

e)       pomieszczenie na sklepik szkolny,

f)        bibliotekę.

g)       pracownię informatyczną i multimedialną,

h)       pracownię językową,

i)         dwie sale gimnastyczne

j)         pracownię logopedyczną,

k)       plac i salę zabaw dla klas I-III,

l)         stołówkę szkolną.

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny

 

§ 37

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

3a. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

3b. Od dnia 1 września 2016r. dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Prawo to dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat.

 3c. Dziecko, które w latach 2015/16- 2018/19 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

3d. Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/17 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego , prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie  której dziecko mieszka.

4.  Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

4a. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego określa do końca stycznia organ prowadzący oddział przedszkolny.

4b. Organ prowadzący oddział przedszkolny do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
5.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
7. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Gliwice.
8. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Gliwice, niż liczba 
wolnych  miejsc w oddziale przedszklonym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
 są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2)   niepełnosprawność kandydata;
3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. Kryteria, o których mowa w ustępie 8. mają jednakową wartość. Forma i sposób dokumentowania poszczególnych kryteriów określona jest w dokumentacji przebiegu rekrutacji, obowiązującej w szkole.
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb

 dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący 

kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe  z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 11. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
12. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu 
na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
13.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem  gminy Gliwice mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego  jeżeli  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje
 wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów
 zamieszkałych poza obszarem gminy Gliwice przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
14. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składa się do Dyrektora szkoły.
15.  Wniosek zawiera:
1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
5)  wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
16. Do wniosku dołącza się  
a)dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
- oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie
 równoważne),
-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
 oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem,
-  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,
c)  Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata , jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 17. Dokumenty, których mowa w ustępie16.są  składane w oryginale,  notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty wymienione w punkcie 16a mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
18. Oświadczenia, o których mowa w ust. 16, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
 następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
19.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ustępie 16 , w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
lub może się zwrócić do wójta (burmistrza,  prezydenta miasta )właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
20.Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny
 rok szkolny na wolne miejsca w oddziale.
21. Zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego nie dotyczą dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym. Rodzice tych dzieci składają pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
22a.Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania
 przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych
 przedszkoli, publicznych innych form wychowaniaprzedszkolnego, chyba że organ prowadzący 
dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech.
22 b. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej placówki.
22c. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
23.  Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna
 powołana przez Dyrektora szkoły.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
24.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
 wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
25. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 
oraz  informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu  kandydata do oddziału przedszkolnego.
26. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego/szkoły, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 
27. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego/ szkoły(klasy1.).
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację 
o liczbie wolnych miejsc. 
28. Listy, o których mowa w ustępie 25.i27.podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
 w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 
w kolejności alfabetycznej oraz  najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
28 a. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 26, jest określany w formie 
adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
29.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
 z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  do oddziału przedszkolnego.
30.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.  
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 
do przyjęcia, oraz liczbę punktów,którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
31.  Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
 rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
32. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do 
sądu administracyjnego. 
33. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
33 a. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
34. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolny
 albo uczęszcza do szkoły.
35.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
 przechowywane w szkole przez okres roku,  chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
36.Celem oddziału przedszkolnego jest:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziału przedszkolnego, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
d) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości narodowej etnicznej, językowej i religijnej,
e) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka ,

a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
g)przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
h) przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą i sztuką,
i) objęcie dzieci pomocą pedagogiczno – psychologiczną ( w tym zakresie obowiązują przepisy zawarte w rozdziale IX - PPP) - w tym Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

37. Zadaniem  oddziału przedszkolnego jest:
a) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym ,bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
c) podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym dla dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzenie ciekawości poznawczej , zachęcenie do aktywności badawczej,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

38. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej  oddziału przedszkolnego są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
b) zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci, w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
c) spontaniczna działalność dzieci .

39. Oddział przedszkolny może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Powyższa działalność  może być prowadzona również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.

40. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

41. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 8:00 do godziny 13:00

42. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustalane są i zatwierdzane przez organ prowadzący  w arkuszu organizacji  na dany rok szkolny.

43. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora.

44. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( od 8.00 do 13.00 bezpłatnie, pozostałe godziny odpłatnie według umów podpisanych przez rodziców z dyrektorem szkoły).

45. Godziny pracy  oddziału przedszkolnego mogą ulegać zmianie , w zależności od potrzeb środowiska:
a) zmian dokonuje się na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych i aneksów,
b) o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani.

46. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  programu wychowania przedszkolnego , uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, planu pracy szkoły, planów miesięcznych opracowanych przez nauczyciela.

a) W ramach planu zajęć oddziału przedszkolnego organizuje się naukę religii lub etyki na życzenie rodziców/ opiekunów prawnych. Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

47. Godzina zajęć trwa 60 minut.

48. Czas trwania zajęć organizowanych przez nauczyciela i zajęć  dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

48a.Nauka religii odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 minut.

49. Wychowawca przekazuje dzieci pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

50. Zasady organizacji wyjść i wycieczek w oddziale przedszkolnym są określone odrębnym regulaminem (Szkolny regulamin wyjść i wycieczek).

51. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
a) Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci  są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego  i z oddziału przedszkolnego  do domu.
b) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą , zdolną do podejmowania czynności prawnych , upoważnioną na piśmie przez rodziców.
c) Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
d) Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do wychowawcy grupy i pozostać w dokumentacji oddziału przedszkolnego
e) Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego . Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
f) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego  przez osobę upoważnioną.
g)Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego . Takie upoważnienie powinno być  w formie pisemnej.
h) W przypadku wychowanków domów dziecka , dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora domu dziecka .
i) Oddział przedszkolny  może odmówić wydania dziecka  w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić  dziecku bezpieczeństwa (zgodnie z procedurą szkolną).
j) O każdej sytuacji odmowy wydania dziecka należy poinformować dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
k) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez odpowiednie postanowienie sądu dotyczące pozbawienia władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy w tym zakresie.
52. Rodzice(opiekunowie prawni ) dziecka podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu

a)mają w szczególności prawo do :
- rzetelnej informacji o dziecku , jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
- pomocy  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ,
- uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno –pedagogiczna,
- pomocy w kontaktach ze specjalistami : psychologiem, pedagogiem, logopedą,
- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy oddziału przedszkolnego;

b)są zobowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

-  informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w Ustawie o systemie oświaty(art.16 ust. 5b;)

- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 56 ust. 8 -
 w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

 

Rozdział IX

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 38

 

1.        Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

2.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.      Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

6.      Pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

7.      Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

a.       rodzicami uczniów,

b.      poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c.       placówkami doskonalenia nauczycieli,

d.      innymi szkołami i placówkami,

e.       organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

8.      Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a.       ucznia,

b.      rodziców ucznia,

c.       dyrektora

d.      nauczycieli, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

e.       pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej

f.       poradni,

g.      pracownika socjalnego,

h.      asystenta rodziny,

i.        kuratora sądowego.

9.      Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

a.       klas terapeutycznych,

b.      zajęć rozwijających uzdolnienia,

c.       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

d.      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

e.       warsztatów,

f.       porad i konsultacji.

10.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest  w oddziale przedszkolnym i szkole rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11.  W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć specjalistycznych (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym)
c) porad i konsultacji

 

§ 39

 

1.                  Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

2.                  Nauczanie w klasach o których mowa w ustępie 1., jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

3.                  Klasy, o których mowa w ustępie 1., organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.

4.                  Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ustępie 1., nie może przekroczyć 15 osób.

5.                  Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ustępie 1., wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.                  Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

§ 40

 

1.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2.      Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ustępie 1., nie może przekroczyć 8 osób.

3.      Zajęcia, o których mowa w ustępie 1., prowadza nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 41

 

1.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2.      Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ustępie 1., nie może przekroczyć 8 osób.

3.      Zajęcia, o których mowa w ustępie 1., prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 42

 

1.      Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane  są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników  tych zajęć wynosi do 5.

2.      Zajęcia socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników  tych zajęć  wynosi do 10.

3.      Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczniów zajęć nie może przekraczać 4.

4.      Zajęcia , o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

5.      Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

6.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

 

§ 43

 

1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

 

 

§ 44

 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów ,w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2.Nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i szkole prowadzą w szczególności:
a) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
b) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznawanie u uczniów:
- trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III- ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub
- szczególnych uzdolnień.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawcy lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy
4. Wychowawca klasy, o którym mowa w ustępie 2. informuje innych nauczycieli  lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem- jeżeli stwierdzi taka potrzebę.
5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w  § 38 pkt. 9 wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w§ 42 pkt5.
5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
6. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracują z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami  i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w§ 38 pkt.8.
7. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w  prowadzonej dokumentacji.
8. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę (niż wymieniona w pkt.5), której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w oddziale przedszkolnym i szkole.
9. Przepisy ustępów 2-8 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
10. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców  i specjalistów udzielających pomocy w oddziale przedszkolnym i szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 45

 

1.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i szkole, w tym ustalanie dla ucznia form udzielania tej pomocy a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin jest zadaniem zespołu. Podczas planowania  i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej , o których mowa w rozdziale IX ustęp 9.
 2.Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty
 3. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty.
 4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty.
 5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogicznej ucznia informuje się rodziców ucznia.
 6.O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

7. W oddziale przedszkolnym, szkole ogólnodostępnej w której kształceniem specjalnym objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera  lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
            1. nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu   współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
            2. w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta lub
            3. pomoc nauczyciela
- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. W oddziale przedszkolnym, szkole ogólnodostępnej w której kształceniem specjalnym objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo:
1. Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. W przypadku klas I-III asystenta.
3. Pomoc nauczyciela

-  z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9 Dyrektor szkoły uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, realizowane wspólnie  z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ustępie 7 i 8 , lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

10. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ustępie 7 i 8 realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.

 

§ 46

 

1.Do zadań pedagoga i psychologa w oddziale przedszkolnym i szkole należy w szczególności:
a)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym i szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

c)                  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

d)                 podejmowanie działań z  zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

e)                  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

f)                  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

g)                 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

h)                 Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym i szkole należy w szczególności:

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi  trudnościami w uczeniu się,

b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rozdział X

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 47.

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami w szkole mogą być zatrudnieni inni pracownicy pedagogiczni ( logopeda, pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel terapii pedagogicznej).

2.      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami zgodnie z przepisami bhp (§ 33), przydziałem obowiązków i statutem szkoły.   

3.      Obowiązki wyżej wymienionych pracowników określa Dyrektor Szkoły.

4.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy; Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy.

5.      Zasady zatrudniania  w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

6.      Dyrektor Szkoły szczególną opieką i troską otacza młodych i początkujących nauczycieli, przydzielając im doświadczonego opiekuna.

 

§ 48.

 

1.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.).

2.Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować

w obronie nauczycieli, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

3.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą , jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a) w zakresie ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów
- poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów,
- czynne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych –
według odrębnie opracowanego harmonogramu,
- zadbanie, aby uczniowie nie korzystający z lekcji religii lub etyki w szkole, mieli
zapewnioną w czasie trwania tych lekcji opiekę lub zajęcia wychowawcze( dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku sprawowania opieki w czasie trwania lekcji religii lub etyki dla tych uczniów, których rodzice wyrazili w formie pisemnej deklarację o przejęciu odpowiedzialności za dziecko na czas trwania lekcji religii lub etyki).
-  postępowanie zgodnie z odrębnymi  przepisami zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole,
- organizowanie zajęć o tematyce zdrowotnej
b) w zakresie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno wychowawczego, wspierania  rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań:
- rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych  zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
- prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych  wyników,
- tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej,
- kształtowanie postaw patriotycznych, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska i kraju poprzez udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i innych formach aktywności,

- realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

- przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
c) w zakresie dbałości o pomoce i sprzęt szkolny:
-troska o warsztat pracy i wyposażenie klaso-pracowni,
- wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkoły,
d) w zakresie oceniania uczniów:
- zachowanie bezstronności, jawności, systematyczności i obiektywizmu oceniania,
-  zróżnicowanie form oceniania wiedzy i umiejętności,
- stworzenie warunków zapewniających obiektywność oceny,
- uzasadnienie ustalonego stopnia szkolnego (na prośbę ucznia i jego rodziców),
- udostępnianie do domu ocenionych pisemnych prac kontrolnych (na prośbę ucznia i jego rodziców) na czas ustalony przez nauczyciela,
- informowanie rodziców i opiekunów o postępach uczniów w nauce.
e) w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych:
- rozpoznawanie potrzeb uczniów,
- udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
- podejmowanie współpracy z rodzicami,
f)  w zakresie doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej:
- udział w spotkaniach metodycznych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego w zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
g)
w zakresie wspierania uczniów zdolnych:
- rozpoznawanie potrzeb uczniów,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych,
- podejmowanie współpracy z rodzicami.

5. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego.

6. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi szkoły wybrany program wychowania przedszkolnego lub program nauczania i odpowiedni podręcznik ( do 15 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odpowiednio program nauczania i podręcznik ma obowiązywać).

7. Nauczyciel, który zauważy ucznia korzystającego z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych typu : mp3, mp4, dyktafon, disc-man, walkman itp. niezgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 1 f  §58, ma obowiązek zabrania w/w urządzeń i oddania do sekretariatu szkoły, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone do chwili odbioru ich przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia (odbiór sprzętu rodzic lub prawny opiekun potwierdza podpisem).

                                                                                                                                      

 

 

 

§ 49.

 

1.      Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel-wychowawca, który przede wszystkim powinien:

a)       organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

b)       współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego  i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji,

c)       otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka,

d)      inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzić działalność w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania,

e)       systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych

i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły,

f)        informować rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi zgodnie z  pkt  27 i 57 WZO.

g)       współpracować z Radą Pedagogiczną, rodziną i radą oddziałową w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, poprzez działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród rodziców,

h)       inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

i)         systematycznie oddziaływać na wychowanków  w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrobienia pożądanych postaw społecznych i obywatelskich, nacechowanych zdolnościami  dostrzegania i rozwiązywania problemów,

j)          dostosowywać formy i metody pracy do wieku uczniów ich potrzeb, oraz warunków środowiskowych szkoły,

k)       wyrabiać wśród uczniów trwałe nawyki uczestniczenia w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałać w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji,

l)         czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

m)     prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej,

n)       na wniosek pedagoga szkolnego sporządzić opinię dotyczącą ucznia i przekazać ją

do 7 dni.

2.      Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony właściciela placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

3.      Formy kontaktów wychowawcy z rodzicami są następujące:

    a)        konsultacje,

   b)        zebrania informacyjne (co najmniej raz na kwartał),

    c)        zebrania semestralne,

   d)        współpraca w ramach  rady oddziałowej,

    e)        pedagogizacja rodziców (wykłady , warsztaty),

    f)        lekcje otwarte.

 

§ 50.

 

1.      Nauczyciel danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.      Pracą  zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora lub wybierany na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przewodniczący zespołu.

3.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

      a)          zorganizowanie współpracy, nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

     b)          wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

      c)          organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

     d)          współdziałanie w organizowaniu pracowni  przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

      e)          wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

      f)          dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie opinii  Poradni Pedagogiczno Psychologicznej,

     g)          opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole.

§ 51.

 

1.      Zatrudniona w szkole  higienistka  jest odpowiedzialna za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałając w realizacji swoich obowiązków z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia.

 

 

§ 52.

 

1.   Do zadań pedagoga szkolnego należy  w szczególności organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (o której mowa w rozdziale IX ,§ 46 ) oraz pomoc wychowawcom klas, w zakresie  działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.      Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

3.      Zadania, o których mowa pedagog szkolny realizuje:

a)       we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

b)       we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

c)        prowadząc pedagogizację rodziców (wykłady , warsztaty).

§ 53.

 

1.Do zdań psychologa szkolnego należy w szczególności organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  (o której mowa w rozdziale IX, § 46 ) oraz :

a) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami w celu eliminowania napięcia psychicznego wynikającego z trudności i niepowodzeń w opanowaniu materiału nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych, środowiskowych i problemach okresu dojrzewania,

b)współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, rodzicami , Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

 

2. Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym, szkole należy w szczególności:

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Społeczny Inspektor Pracy

 

§ 54.

 

1.Społeczny Inspektor Pracy realizuje zadania określone w ustawie o społecznej inspekcji pracy. Do głównych zadań Społecznego Inspektora Pracy tzw. SIP należą:

a)bezpieczeństwo pracy,

b)higiena pracy,

c)prawna ochrona pracy.

2.Uprawnienia i zasady postępowania Społecznego Inspektora Pracy określają odrębne przepisy.

3. Stanowisko SIP powierza Dyrektor Szkoły na okres 5 lat, po zasięgnięciu opinii i akceptacji            Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział XI

Uczniowie szkoły

 

 

§ 55.

Strój uczniowski

1.  Na podstawie artykułu 64 a ustawy o systemie oświaty, od dnia  1 września 2008r.

      w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach obowiązuje schludny strój uczniowski.

2. Strój odświętny to biała bluzka/koszula oraz czarne lub granatowe spodnie/ spódnica obowiązuje podczas: uroczystości szkolnych, sprawdzianu po klasie 6, udziału w imprezach i konkursach międzyszkolnych.

 

§ 56.

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa  do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.Do szkoły przyjmuje się:
a)z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b)na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3.  Do klasy pierwszej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci  zamieszkałe
 w  obwodzie szkoły.
4. Zgłoszenie zawiera:  1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3)  adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
5.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
 z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
 lokalnych potrzeb społecznych, określone  w (załączniku8.)oraz może być brane pod uwagę kryterium 
dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
6.Kryteriom, o których mowa w ustępie 5. organ prowadzący przyznaje odpowiednią liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
7. Organ prowadzący publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 8.  Postępowanie rekrutacyjne zostaje rozpoczęte na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek może  być złożony do nie więcej niż 3 szkół publicznych.
9. Wniosek zawiera: 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
 preferowanych.
10.Do wniosku dołącza się wymagane dokumenty. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów ustawowych i lokalnych składa się we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
11. W postępowaniu rekrutacyjnym w okresie przejściowym na rok szkolnym 2015/16 kandydaci spoza obwodu, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, będą przyjmowani według  obowiązujących kryteriów. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje data urodzenia dziecka (przyjmowane jest dziecko najstarsze).

12. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

13. Zadania komisji określa ustęp 23. Rozdział VIII.
14 . Stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w ustępie 24.-34. Rozdziału VIII.
15. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej 
szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły. Uczeń jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. 

16. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 a)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 b)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

d)   informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa.

17.  Na wniosek rodziców  naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
17 a. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię  psychologiczno- pedagogiczną.

18. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
19. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

19 a. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego  kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

19b. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

19c. Dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można ponownie złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

19d. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko  obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydaną przez   publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

19e. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

20.Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/16 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej na wniosek rodziców, złożony w terminie do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/17 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

20a. wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/17. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/16 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

20b. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/16 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej, może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

20c. Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/16 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej na wniosek rodziców, złożony w terminie do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/17 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

20d. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek , w roku szkolnym 2015/16 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

21. Na wniosek rodziców dyrektor  może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym,
 i obowiązku szkolnego poza
szkołą.
22. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 21, może być wydane, jeżeli:
a) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
b)do wniosku dołączono:
- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- oświadczenie
rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
- zobowiązanie
rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny  do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.9.
23. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza
szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty ( art. 22 ust. 2 pkt. 4) przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 24. Roczna i końcowa klasyfikacja
ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
25. Dziecko spełniające obowiązek szkolny  poza
szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno - pedagogiczej.
26.  Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust.7 , następuje:

1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

27.Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b)pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych (w przypadku przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą) na podstawie art. 16 ustęp 8 ustawy o systemie oświaty,

c)świadectwa wydanego przez szkołę zagraniczną tłumaczonego przez tłumacza przysięgłego i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

28.Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń        przychodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

29.Dla ucznia, który uczył się innego języka obcego w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole: uczeń może uczyć się języka obcego obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do ukończenia roku szkolnego albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole albo uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

30.Zasady oceniania ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, określają odrębne przepisy
31.  Niespełnianie obowiązku, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego  podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
31a. Przez niespełnienie obowiązku, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej.

32.Rodzice/ opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci do 7 roku życia i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odprowadzania przez osobę, która ukończyła 10 rok życia.

33.Uczniowie nie będący obywatelami polskimi są przyjmowani
a) do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich;
b) do klas II-VI na podstawie świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą kolejnego etapu edukacji lub na podstawie  świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

34. Jeżeli na podstawie dokumentów nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca rodzic lub opiekun cudzoziemca składają pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej.
35. Dyrektor szkoły przyjmuje oraz kwalifikuje ucznia (cudzoziemca) do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów,
36. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy. Rozmowę przeprowadza dyrektor szkoły udziałem , w razie potrzeby nauczyciela lub nauczycieli.
37. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej jeżykiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.

 38. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich (mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą), podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową , bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.
a)  cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
39. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo.
40. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły.
41. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania  stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.
42. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.
43. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której prowadzone są zajęcia.
44. Łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

 

 

§ 57.

 

1.      Uczeń jest nagradzany za wzorową naukę, zachowanie oraz aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i osiągnięcia sportowe.

2.      Uczeń może być nagrodzony:

a)       listem pochwalnym,

b)       dyplomem,

c)       nagrodą książkową lub inną rzeczową,

d)      świadectwem szkolnym z wyróżnieniem,

e)       stypendium naukowym  (Zasady przyznawania stypendium ustalają procedury przyznawania stypendium za wyniki w nauce.)

3.      Uczeń ponosi konsekwencje za różne wykroczenia:

a)       naganę wychowawcy klasy,

b)       upomnienie lub naganę dyrektora,

c)       upomnienie lub naganę wygłoszoną na apelu,

d)      przeniesienie do innej klasy.

4. Naganę Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń, który:

a)   wcześniej otrzymał  naganę  wychowawcy klasy ,

b)   w sposób rażący nie stosuje się do postanowień zawartych w statucie szkoły, procedur szkolnych i obowiązujących  w szkole regulaminów .

5. Dyrektor  Szkoły udzielając nagany, o której mowa w pkt. 4 napisaną  na wniosek wychowawcy sporządza dokument w trzech egzemplarzach; jeden otrzymują rodzice ucznia, drugi wychowawca, a trzeci pozostaje w dokumentacji szkoły.

6. Nie stosuje się konsekwencji naruszających nietykalność lub godność ucznia.

7. Wykonanie konsekwencji może zostać zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego.

8.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu konsekwencji.

9.W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek Dyrektora Szkoły  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

10.Uczeń ma prawo odwołania się od wyznaczonych konsekwencji do rzecznika praw ucznia, Dyrektora Szkoły lub Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 58.

 

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza dotyczących:

a)       systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne ( w tym również korekcyjno- kompensacyjne i dydaktyczno wyrównawcze), należytego przygotowywania się do nich, aktywnego udziału , a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

b)       właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów; zabronione są wszelkie działania agresywne do innej osoby,
w szczególności zabrania się używania wulgarnych słów, wyrażeń i zwrotów oraz gestów,

c)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

d)      dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

e)       w przypadku nieobecności na zajęciach edukacyjnych, uczniowie zobowiązani są do pisemnego  usprawiedliwienia tej nieobecności do 7 dni po powrocie do szkoły, w formie:

- zaświadczenia lekarskiego,

-  oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub wychowawców w przypadku dzieci z
Domu Dziecka,

f) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły tzn.:

- uczeń może wnieść jedynie wyłączony i schowany telefon komórkowy ( szkoła w uzasadnionych sytuacjach umożliwia kontakt z rodzicami i innymi opiekunami),

-  uczeń nie może korzystać z urządzeń typu : mp3, mp4, walkman,  disc-man itp. na terenie szkoły, a jeśli posiada w szkole taki sprzęt, to wyłączony i schowany,

-  szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zniszczone, zgubione i skradzione telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne.

2. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

a) Uczeń nie może opuszczać terenu szkoły w czasie pobytu w szkole.

3.   Uczeń ma obowiązek noszenia na zajęcia wychowania fizycznego stroju w postaci jednobarwnych, ciemnych, krótkich spodenek i białej koszulki typu t-shirt oraz sportowego obuwia wiązanego (np. tenisówki).

 

4. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania, godności i nietykalności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
e) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami, oraz  uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzenia i pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności,
f) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
g) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych,
h) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
 i) rozwijania swoich zainteresowań i talentów, poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych oraz innych zajęciach rozwijających osobowość i poprawiających wyniki w nauce,
 j) zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych ocen w terminie i trybie, który określa szkolny system oceniania,
k) rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron,
 l) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 ł) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
m) wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia,

n) redagowania gazety szkolnej.

5. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć:

a) uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga, rzecznika praw ucznia, Dyrektora Szkoły,

b) rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, pedagoga, rzecznika praw ucznia, Dyrektora Szkoły,
c) wychowawca do pedagoga, Dyrektora Szkoły,
d) pedagog i rzecznik praw ucznia do Dyrektora Szkoły,

e) członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu, pedagoga, rzecznika praw ucznia, Dyrektora Szkoły.

6. Składanie skarg odbywa się w formie:

a)ustnej (z której sporządza się notatkę),

b) pisemnej.

7.Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia
a) Skargi rozpatruje Dyrektor Szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą:
- Dyrektor Szkoły (Wicedyrektor)

-  pedagog

- wychowawca klasy 

- opiekun samorządu uczniowskiego
 - rzecznik praw ucznia
 b) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły,
  c) Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,
  d) wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

                                                                  

                                                        

§ 59.

 

Rzecznik praw ucznia

 

 

1.Do podstawowych obowiązków rzecznika praw ucznia należy:
a) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach,
b) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkołach,

c) organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia,
d) współpraca z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami , organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.
2. Rzecznik praw ucznia ma prawo do samodzielnego badania skarg dotyczących uczniów.
3. Wybory Rzecznika Praw Ucznia
a)  Rzecznika powołuje Dyrektor na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego po zatwierdzeniu kandydatury przez Radę Pedagogiczną,
b)  Rzecznik jest wybierany w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich:
- wybory powszechne - każdy uczeń ma prawo wziąć w nich udział,
- wybory tajne - nikt nie wie na kogo, kto głosuje,
- wybory bezpośrednie - każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach.
c)  Kadencja rzecznika trwa trzy lata.
d) Rzecznika może odwołać Dyrektor na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego lub samego zainteresowanego.

 

 

Rozdział XII

 

§ 60.

                                       

                       WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  OCENIANIA

 

§ 60.

                                       

                       WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  OCENIANIA

 

 

1.      Wewnątrzszkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w szkole, mający na celu wspieranie rozwoju ucznia.

2.      Ocenie podlegają:

a)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)   zachowanie ucznia.

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań (edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  szkole programów nauczania. W przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5.      Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a)bieżące

b)klasyfikacyjne

c) śródroczne i roczne

d) końcowe

6. Ocenianie wewnątrzszkolne  ma na celu:

 a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

 d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz (specjalnych) o szczególnych  uzdolnieniach ucznia;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, podstawą programową oraz statutem.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

d)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania, według skali, o której mowa w §60 ust. 26 i 90;

f)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz  zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

9.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11 .Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza. Pierwsze półrocze trwa do końca stycznia (po uwzględnieniu terminu ferii zimowych). Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.

a)Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I  półrocza. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

b)Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej, z tym że w klasach I – III  w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć; w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć.

12.Nauczyciel efektywnie realizuje program kształcenia, stale podnosi jakość kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. programem wychowawczym szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

13.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów.

14.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia  lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii;

- przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej
i  prawidłowo funkcjonujących w systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach a-c, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez uczniów określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15.Nauczyciele przedmiotów w klasach 4-6 opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

a)  Nauczyciele informują o nich uczniów i odnotowują ten fakt w dziennikach, a   uczniowie w zeszytach przedmiotowych. Rodzice o wymaganiach edukacyjnych informowani są przez wychowawców najpóźniej do końca września danego roku szkolnego. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów w klasach 4-6 znajdują się do wglądu w gabinecie wicedyrektora szkoły.

16. Pedagog szkolny przekazuje niezwłocznie opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Specjalistycznych uczniów wychowawcom, a ci zobowiązani są do przekazania tych informacji nauczycielom uczącym w terminie do 2 tygodni. Nauczyciele potwierdzają  podpisem zapoznanie się z w/w opinią.

17. W oddziale przedszkolnym dziecko nie podlega ocenie. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną, której celem  jest uzyskanie informacji związanych  z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

a)diagnozy  dziecka  przeprowadza się na podstawie  Arkusza badania gotowości szkolnej (zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole).

Arkusz zbudowany jest z zadań badających sfery rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego. Diagnozę przeprowadza  się dwa razy do roku. Pierwsza po rozpoczęciu roku szkolnego, druga w kwietniu/ maju.  Nauczyciel prowadzi obserwację charakterystycznych dla rozwoju dziecka cech  na podstawie Arkusza obserwacji ( zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole).

 

18 .  W klasach I-III w ocenie bieżącej stosuje się ocenę słowną (ustną i pisemną ), która powinna pełnić funkcje informacyjną, korekcyjną i motywującą. Nauczyciel informuje ucznia o jego osiągnięciach stosując skalę:

-          >Wspaniale< (co znaczy, że praca została wykonana bardzo dobrze, bezbłędnie, wzorowo pod każdym względem)

-          > Dobrze< (co znaczy, że praca została wykonana dobrze i starannie z małą ilością błędów)

-          >Słabo< ( co znaczy, że spora ilość  błędów znajdująca się w pracy wskazuje ,iż uczeń słabo utrwalił materiał)

-          >Popraw< (oznacza, że praca została wykonana źle, uczeń nie opanował materiału).

 

19. Nauczyciel prowadzi ocenę bieżącą w dzienniku lekcyjnym oraz e-dzienniku dokonując rejestru osiągnięć ucznia w skali: W- wspaniale, D- dobrze, S – słabo , P - popraw w zakresie umiejętności :

a)                  edukacja polonistyczna- ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w mówieniu (opowiadanie),prace pisemne,  sprawdziany (w tym dyktanda), zadania domowe, aktywność.

b)      edukacja matematyczna- liczenie, zadania z treścią, prace pisemne(sprawdziany), zadania domowe

c)      edukacja środowiskowa- przygotowanie do lekcji, zadania domowe, aktywność, sprawdziany

d)                 umiejętności fizyczno-ruchowe, artystyczno-techniczne ocenia się pod względem przygotowania ucznia do zajęć i zaangażowania

e)                  zajęcia komputerowe – opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu posługiwania się klawiaturą i korzystania z komputera.

f)       w ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie: „+”,  „ -” „nb.”, „np.”, „bz”.

dopuszcza się także stosowanie :

 „ +” za aktywność, przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia,

 „ - ” za brak: stroju gimnastycznego, potrzebnych przyborów na zajęcia plastyczne

i techniczne oraz zadania domowego.

Trzykrotny „ +” jest równoznaczny ocenie Wspaniale, trzykrotny „ –” jest równoznaczny ocenie Popraw.

W toku obserwacji nauczyciel odnotowuje osiągnięcia uczniów, które stanowią podstawę konstruowania oceny opisowej.

 

20. W klasie  III przy wpisywaniu oceny ustalonej w ocenianiu klas I – III ( w zeszytach, na sprawdzianach, kartach pracy)  nauczyciel wstawia w nawiasie ocenę obowiązującą w klasach IV – VI według  następującej skali :     

+ Wspaniale – 6 (celujący)

Wspaniale – 5 (bardzo dobry)

Dobrze- 4 (dobry)

Słabo- 3 (dostateczny)

-Słabo – 2 (dopuszczający)

Popraw – 1 (niedostateczny)

w celu przybliżenia uczniom i rodzicom systemu oceniania, który będzie obowiązywał w klasie IV.

 

21. O bieżących osiągnięciach swojego dziecka rodzice informowani są  na zebraniach i konsultacjach w formie pisemnej – wydruk z e-dziennika. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 a) Semestralna ocena opisowa zostaje przekazana rodzicom w formie tabeli zawierającej umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole.  Zachowanie oceniane jest opisowo.

 b)Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia  związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

22.  Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)  rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

23. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
a) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia ,  Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

24. O przewidywanej ocenie rocznej w klasach I-III nauczyciele informują rodziców na zebraniu, które musi się odbyć najpóźniej na 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Przewidywane oceny oraz ocena  zachowania  ujęte są w „Karcie proponowanej oceny opisowej ucznia” obowiązującej w szkole i „Karcie zachowania” obowiązującej w szkole dla klas I-III. Rodzic potwierdza zapoznanie się z przewidywaną oceną  czytelnym podpisem. W razie nieobecności na zebraniu, rodzic zobowiązany jest do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą.

25. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
26. Zarówno w ocenianiu bieżącym  jak i śródrocznym i rocznym  obowiązuje następująca  skala ocen :

a)stopień celujący –6

b)stopień bardzo dobry –5

c)stopień dobry –4

d)stopień dostateczny –3

e)stopień dopuszczający –2

f)stopień niedostateczny –1

Jednakże w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowania : „+”,  -”, „·”, „np”, „bz”, „nb”. Dopuszcza się zaznaczanie oceny poprawionej kółkiem.

a)pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o  których mowa w ust.26  a-e.

b) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o  których mowa w ust.26 f.
27.Oceny ucznia są jawne i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie, a na wniosek rodzica ucznia – również w formie pisemnej.

28.Ocena bieżąca obejmuje następujące formy:

 a)odpowiedź ustna (dialog, rozmowa, opis, streszczenie, recytacja, opowiadanie)

b)      aktywność na lekcji (praca na lekcji)

c)      prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, klasówka, dyktando, testy różnego typu, referat, itd.)

d)     prace domowe

e)      prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.)

29.W przypadku przedmiotów artystycznych ocenie bieżącej podlega:

-przygotowanie do lekcji

-praca na lekcji

-prace dodatkowe.

a) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  i zajęć artystycznych w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się
z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy czym w przypadku wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

30.  O terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian (odnotowany wcześniej w dzienniku),a w ciągu tygodnia dwa sprawdziany lub zadania klasowe.

-          Sprawdzian, czyli klasówka powinien trwać około 45 minut i dotyczyć więcej niż 3 ostatnio  omawianych tematów.

-          Prace klasowe są to sprawdziany z języka polskiego lub matematyki trwające około 90 minut.

-          Kartkówka może trwać od 10 do 15 minut i dotyczyć 3 ostatnio omawianych tematów.

31.O ocenie  z prac klasowych, sprawdzianów, testów, itp. nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów w ciągu 14 dni ( z wyjątkiem sytuacji losowych).

32.Ocenione prace kontrolne muszą być udostępnione uczniom i rodzicom w czasie ustalonym  przez  nauczyciela.

33.Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów  na bieżąco (zebrania, konsultacje) informują rodziców  w formie pisemnej  lub ustnej o ocenach, postępach i  osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci. Nauczyciele na bieżąco wpisują uzyskane przez uczniów oceny do elektronicznego dziennika.

34.W klasyfikacji śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę oceny bieżące ze wszystkich form wypowiedzi.

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

35. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

36. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowe wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ( z zastrzeżeniem p.67).

a) uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

b) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

37. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w szkole podstawowej  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną.

38.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną ocenę  zachowania  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

a) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

39. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:
- poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,

- ocenę z religii albo etyki (bez wskazania z jakich zajęć jest to ocena) jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,
- dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii.

40. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej,

41. Uczeń kończy szkołę podstawową:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych szkole danego typu ( z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych) uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej
b)przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole.

c) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

d) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen  wlicza się także końcowe  oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

e) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

f) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych powtarza ostatnią klasę.

g) o ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym

42. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

a) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

43.Jeżeli zaistnieje usprawiedliwiona ciągła absencja ucznia (minimum 1 miesiąc, ale poniżej 50% zajęć) klasyfikacji dokonuje się na podstawie wcześniej uzyskanych ocen niezależnie od tego, czy uczeń  uzyskał oceny z każdej formy wypowiedzi.

44.Na 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną, nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy o ocenie  zachowania. Nauczyciele przedmiotowi wpisują proponowaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych do dzienników  a wychowawcy przekazują  rodzicom informacje o proponowanych ocenach na zebraniu. W razie nieobecności na zebraniu, rodzic zobowiązany jest do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą.  Nauczyciele zobowiązani są do  zakończenia klasyfikacji na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

45.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału  oraz ocenianego ucznia.

a) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia  integracyjnego, jeżeli taki jest zatrudniony;

b) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  z zajęć edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

c)  nauczyciele zobowiązani są do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych na 7 dni przed śródroczną konferencją klasyfikacyjną.

46. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

47. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną, a frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych wynosi co najmniej 80 % ( z wyjątkiem pobytu w szpitalu lub ciężkiej choroby) mogą ustalić z nauczycielem danego przedmiotu  dodatkowe sprawdzenie wiadomości ( przeprowadza się je w obecności przedstawiciela  samorządu klasowego).

a) Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną  roczną oceną zachowania  mogą zwrócić się do Dyrektora Szkoły  z pisemną prośbą uzasadniającą zastrzeżenia o ponowne rozpatrzenie. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego i psychologa, który analizuje ocenę zachowania  i ustala nową lub tę samą ocenę zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje pedagog.

48.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

49.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

50. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o ustalenie egzaminu klasyfikacyjnego musi wpłynąć przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

51.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

52.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: : technika, zajęcia techniczne,  plastyka, muzyka, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

53.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

54.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

55. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

56. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

57.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,  dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz dla ucznia  realizującego indywidualny tok lub program nauki  przeprowadza  komisja, w której  skład wchodzą:
a)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

58. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia  spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek  nauki poza szkołą przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a)Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel albo  nauczyciele  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

59.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem realizującym obowiązek szkolny poza szkołą lub przechodzącym z jednej szkoły do drugiej oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych  w ciągu jednego dnia.

60.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

61. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

62.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust.57,58

c)termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) imię i nazwisko ucznia;

d) zadania egzaminacyjne
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

63. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

64.Ustalona przez nauczyciela   albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna ( z zastrzeżeniem pkt 47i 47a).

65.Ustalona przez nauczyciela   albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego ( z zastrzeżeniem pkt.67).

 66.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  ( z zastrzeżeniem pkt. 67).

67. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny , nie później jednak niż w  terminie 2 dni roboczych dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

68.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

a)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

c)    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

69. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 68. przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń , o których mowa  w pkt 67. Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

a) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3. Termin  sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4. Imię i nazwisko ucznia;
5. Zadania sprawdzające;
6. Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

70. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca oddziału,

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

e)psycholog,  jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)przedstawiciel rady rodziców.

71.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

72.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

73.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

-    skład komisji,

-    termin sprawdzianu,

-  imię i nazwisko ucznia,

-    zadania (pytania) sprawdzające,

-    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-    skład komisji,

-    termin posiedzenia komisji,

-    wynik głosowania,

-    ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

74.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

75.Przepisy ( od punktu 54 do punktu 74) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

76.O grożących ocenach niedostatecznych z rocznych zajęć edukacyjnych i grożących nieklasyfikowaniach z zajęć edukacyjnych  wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców ucznia na 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną a potwierdzenie zawiadomienia dołącza do protokołu klasyfikacyjnego.

77. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w  wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

78. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,  zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

79. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

80.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

81.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.    

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

82.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu,

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania  egzaminacyjne,

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia  zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

83.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

a) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

84.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

85.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej  Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania  realizowane w klasie programowo wyższej.

86.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

a) dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku, w wyznaczonym miejscu i czasie udostępnia w swojej obecności dokumentację  dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania.

87. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

88. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

89.W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię nauczycieli uczących w danym oddziale, innych pracowników szkoły oraz ocenę zespołu klasowego. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia ujawnioną tak podczas zajęć w klasie, jak i poza klasą.

a) W ocenie bieżącej wychowawca ocenia zachowanie ucznia według kryteriów podanych w „Karcie zachowania ucznia.” Imienną kartę zachowania posiada każdy uczeń. W niej odnotowuje się zachowania ucznia za pomocą pionowej kreski.   Za poszczególne zachowanie pozytywne bądź negatywne przyznaje się punkty dodatnie lub ujemne. Punkty dodatnie anulują punkty ujemne ( ta sama ilość punktów).  Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania  ucznia do zeszytu korespondencji. Dopuszcza się  również  stosowanie plansz, tabel obrazujących zachowania ucznia.„Karta zachowania ucznia” stanowi podstawę przy ustalaniu oceny opisowej.

b) Raz w miesiącu ( w ostatni piątek miesiąca) wychowawca przyznaje odznakę „Wzorowego ucznia” tym, którzy uzyskali co najmniej 0 lub dodatni bilans punktów. Uczeń zachowuje tę odznakę przez cały miesiąc.
W przypadku rażącego naruszenia norm zachowania przez ucznia wychowawca może odebrać odznakę „Wzorowego ucznia” w trakcie miesiąca.

c) Uczeń otrzymuje „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”, jeżeli w ciągu roku szkolnego zdobył co najmniej 75 punktów dodatnich w klasie 1.;90 punktów dodatnich w klasie 2.; 100 punktów dodatnich w klasie 3.. Jeżeli w ciągu roku szkolnego uczeń otrzymał 20 i więcej punktów ujemnych traci szansę na „Srebrną/ złotą odznakę wzorowego ucznia”.

d) Uczeń kończący klasę III otrzymuje „Złotą odznakę wzorowego ucznia” jeżeli w klasie I i II zdobył  „Srebrną odznakę wzorowego ucznia” i w klasie III uzyskał wymaganą liczbę punktów dodatnich na „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”

e) Tytuł „Prymusa” otrzymuje uczeń  kończący klasę III, który  w ciągu pierwszych trzech lat nauki: osiągał  „Wspaniałe” wyniki w nauce, zdobył „Złotą odznakę wzorowego ucznia” oraz wykazywał  szczególne zaangażowanie w życie klasy i szkoły. W wyjątkowych sytuacjach o przyznaniu uczniowi klasy III tytułu „Prymusa” decyduje zespół nauczycieli uczących w klasach 1-3.

f) W przypadku rażącego naruszania obowiązujących zasad uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy, jeżeli jego zachowanie nie uległo poprawie mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły. Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

90.Począwszy od klasy czwartej roczną ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

91.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

92.Obowiązki ucznia określa statut szkoły § 58 p. 1,2,3.

 

93.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :

1.oceny z zajęć edukacyjnych,

2. promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 a) Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

94. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń i innych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

95. W ocenie zachowania ucznia bierze się pod uwagę przestrzeganie postanowień statutu  szkoły dotyczących obowiązków ucznia, w szczególności wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o dobro i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkle i poza nią., okazywanie szacunku innym osobom.

 

96. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

§  samooceny ucznia

§  oceny zespołu klasowego

§  oceny nauczycieli uczących w danej klasie

§  kultury osobistej i kultury języka

§  aktywności na rzecz klasy i szkoły

 

97. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia według poniższych kryteriów, które powinny znaleźć się w dziennikach lekcyjnych klas IV-VI.

 

           Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów , które otrzymuje każdy uczeń na początku semestru. Jest on równoważny ocenie poprawnej.

 Od ucznia zależy ocena końcowa, gdyż ma szansę podwyższenia oceny w każdej chwili. W systemie punktowym można bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem, gwarantując sobie prawo do błędu.

 powyżej  -  201 pkt  -  wzorowe

200  -  161 pkt  - bardzo dobre

160  -  121 pkt  - dobre

120  -    81 pkt   - poprawne

  80  -    41 pkt  - nieodpowiednie

  40  -      0 pkt i nagana dyrektora szkoły -  naganne

 Punkty dodatnie:

1. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

 • udział………………………………………………………    

- w czasie zajęć lekcyjnych ………………………………….    5pkt.

- poza szkołą …………………………………………………  10 pkt.

 • wyróżnienie……………………………………………………10pkt.
 • laureat:

- III miejsce ……………………………………………………20 pkt.

- II miejsce …………………………………………………….25 pkt.

- I miejsce ……………………………………………………..30 pkt.

 

2.Apele-udział i przygotowanie………………………………………………….  1-10 pkt.

 

3.Działalność w samorządzie szkolnym lub klasowym (za cały semestr)……….. 5-15 pkt.

 

4.Zawody sportowe szkolne i pozaszkolne

 • udział………………………………………………………    

- w czasie zajęć lekcyjnych ………………………………….    5pkt.

- poza szkołą …………………………………………………  10 pkt.

 • wyróżnienie……………………………………………………10pkt.
 • laureat:

- III miejsce ……………………………………………………20 pkt.

- II miejsce …………………………………………………….25 pkt.

- I miejsce ……………………………………………………..30 pkt.

 

5.Pozalekcyjna pomoc nauczycielom w organizowaniu imprez..............................5– 20 pkt.

6.Praca na rzecz szkoły i  klasy (jednorazowo) ..........................................................1-5 pkt.

7. Koleżeńska pomoc w nauce - w ciągu semestru w szkole po lub przed lekcjami ...5-20  pkt.

 

8. Za przyniesione rzeczy na zbiórkę „elektro-śmieci” …………………………1-10 pkt.

 

9. Za przynoszenie zbieranych rzeczy na cele charytatywnych działań szkoły (w tym korki, makulatura itp.) nie przyznajemy punktów dodatnich

 

10.Samoocena ucznia ..................................................................................................1 – 6 pkt.

11.Ocena zespołu klasowego......................................................................................1 – 6 pkt.

12. Ocena nauczycieli uczących w danej klasie........................................................1 - 6 pkt.

 (stawiamy jedną ocenę)

Z punktu 10,11,12 należy zsumować i wyciągnąć średnią- kolumna A, której odpowiednik punktowy-kolumna B, mnożymy przez 12

 

Ocena: A                                B

 • 1 naganna.........................-2pkt
 • 2 nieodpowiednia.............-1pkt
 • 3 poprawna........................0pkt
 • 4 dobra..............................+1pkt
 • 5 bardzo dobra..................+2pkt
 • 6 wzorowa........................+3pkt

12)Do dyspozycji wychowawcy................................................................................1-20 pkt.

                                    Razem.......186+100=286 pkt.

 Punkty ujemne:

Za każde niewłaściwe zachowanie zapisane w dzienniku

1 .Każda uwaga za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji...........................................................1-10 pkt.

2 .Każde aroganckie zachowanie wobec pracownika szkoły...........................................................5-10 pkt.

3 .Wulgarne słownictwo zapisane w dzienniku............ ...................................................................5-10 pkt.

4. Dokuczanie, wyśmiewanie, ubliżanie, wyzywanie rodziców, prowokowanie kolegów do złych uczynków, bicie, kopanie, szarpanie, plucie, itp..............................................................................5-20 pkt.

5 .Niebezpieczne zachowania podczas przerw na korytarzach i w szatni (bieganie, skakanie ze schodów, wieszanie się na rurach instalacyjnych na terenie szkoły, zamykanie innych w ubikacjach………5-10 pkt.

6 .Samowolne wychodzenie poza teren szkoły podczas lekcji i przerw (każdorazowo) ……………20 pkt.

7 .Celowe hałaśliwe zachowanie podczas przerw...............................................................................2-5 pkt.

8 .Celowe niszczenie mienia szkolnego (uczeń otrzymuje naganę dyrektora)……….  50 pkt.

9 .Wagarowanie (każdy przypadek – każda godzina)……………………………… 10 pkt.

9a. notoryczne spóźnienia (powyżej 5 spóźnień w tygodniu) ……………………………………..5pkt;
nieusprawiedliwione godziny (po terminie 14  dni)…………..……………………………………5 pkt.

10. Niewłaściwy wygląd: farbowanie włosów, ekstrawaganckie fryzury ………………………5-20 pkt.

11 .Niewłaściwy wygląd: malowanie paznokci, makijaż, noszenie atrybutów kibica, skąpy lub wyzywający ubiór ..............................................................................................................................5 pkt.

12.Wyłudzanie pieniędzy, kradzież (uczeń otrzymuje naganę  dyrektora szkoły) ............................50 pkt.

13 .Znęcanie się, pobicie z obrażeniami ciała, szkodą na zdrowiu (uczeń otrzymuje naganę  dyrektora szkoły) .................................................................................................................................................50 pkt.

14.Palenie papierosów i e-papierosów (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ………………..50 pkt.

15 .Picie alkoholu w szkole, na imprezach szkolnych, zażywanie narkotyków, środków psychotropowych(uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły)...........................................................50 pkt.

16.Celowe zaśmiecanie i zanieczyszczanie otoczenia ........................................................................2 pkt.

17 .Niestosowne zachowanie podczas wycieczek, wyjść do różnych instytucji kulturalno-oświatowych oraz podczas imprez szkolnych…………………………………………………………………...1 - 20 pkt.

18 .Przetrzymywanie książek z biblioteki (za każdy tydzień po upływie 1 miesiąca) ......................5 pkt.

19 .Złamanie zakazu korzystania z telefonu komórkowego, MP3,MP4 (każdorazowo)…………..10 pkt.

19a.Za fotografowanie, nagrywanie i filmowanie telefonem komórkowym lub innym sprzętem  uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły oraz    ………………….……….………………………..….50  pkt. Zatrzymany sprzęt jest przekazany dyrektorowi szkoły .

20 .Za nie zmienianie obuwia ..............................................................................................................2 pkt.  

21 .Za notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego( nagana wychowawcy klasy)…………30 pkt.

22. Celowe oszukiwanie nauczycieli Rodziców(opiekunów) oraz fałszowanie informacji zawartych w korespondencji między szkołą a Rodzicem, Rodzicem a szkołą (podrabianie podpisu, wyrywanie kartek)…………………………………………………...……………………………………….…5-20 pkt.

23. Cyberprzemoc – stosowanie przemocy przez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych z wykorzystaniem Internetu i poprzez SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe oraz sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych, dręczenie poprzez komunikatory sieciowe.
 W zależności od kategorii szkodliwości czynu ilość punktów jest uzgadniana z osobami wyjaśniającymi zdarzenie -……………………………………………………………………………………… do 50 pkt. 

Uczeń otrzymuje również naganę dyrektora szkoły.

 

24. Celowa nieobecność na zajęciach korekcyjno –kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych .
( za każdą nieobecność na zajęciach) ………………………………………………………………… 5 pkt.

                                                                                                                                             Razem...........564 pkt.

 

 

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 lub więcej punktów ujemnych.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 lub więcej punktów ujemnych.

Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń , który posiada na koncie (poza dodatnimi) 60  lub więcej punktów ujemnych.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich może otrzymać najwyżej ocenę nieodpowiednią z zachowania.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę wychowawcy klasy, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich może otrzymać najwyżej ocenę poprawną

z zachowania.

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który notorycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego w związku z czym otrzymał  naganę lub nagany dyrektora szkoły lub którego sprawa została skierowana do sądu albo na policję.

Oceny nagannej z zachowania ( wynikającej z punktacji), nie może otrzymać uczeń, który posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, o stwierdzonych  zaburzeniach zachowania ( ADHD, nadpobudliwość, nadruchliwość, itp.).

 

Naganę wychowawcy klasy, otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie uległo poprawie, mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli

 i pracowników szkoły.

Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

98. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może ulec zmianie na wniosek wychowawcy w przypadku popełnienia przez ucznia czynu nagannego lub szczególnie nieodpowiedniego , w okresie od jej wystawienia do zakończenia zajęć edukacyjnych.

 

99.  System oceniania ulega ciągłej ewaluacji.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  XIII

 

Tryb rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkolnymi

 

                                                                       § 61.

 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz zasady rozstrzygania sporów miedzy nimi
1. Organa szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.

2. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły SA zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z kompetencjami.

3. Na podstawie art. 244 Kodeksu Pracy może być powołana komisja pojednawcza w celu polubownego załatwienia sporów.

 

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe.

 

§ 62.

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 63.

 

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentację.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej, określają odrębne przepisy.

                                                 

§ 64.

1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje zespół do spraw statutu szkoły do ujednolicenia statutu.

2. Ujednolicony statut znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć