Klauzula informacyjna

Statut szkoły

Statut Szkoły

Statut szkoły

 

Ramowy statut

Szkoły Podstawowej Nr 9

w Gliwicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwalony przez
radę pedagogiczną
29 listopada  2017 r.
( z późniejszymi zmianami z dn. 12.09.18r)

 

Ramowy statut

Szkoły Podstawowej Nr 9

w Gliwicach

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Sobieskiego 14, zwana dalej „szkołą” jest jednostką budżetową.

 

§ 2.

 

Szkoła działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych wraz ze zmianami.

Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII /251/95 z dnia 23.11.1995 r.

 

§ 3.

 

Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Jana III Sobieskiego 14 w Gliwicach.

 

§ 4.

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 

§ 5.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gliwice.

 

 

 

§ 6.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

§ 7.

 

1.Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat.

2.Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny ( klasa 0).

3.Szkoła ma możliwość tworzenia klas profilowanych ( np. klasy językowe, sportowe) za zgodą organu prowadzącego.

4. Ilekroć w statucie jest mowa o „rodzicach” należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 


Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 8.

 

1.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie a także zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym.

2.    Szkoła dba o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów.

3.    Głównymi celami szkoły jest:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi  ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności  innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich  umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany  zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi   dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

§ 9.

 

1.    Szkoła zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom poszanowanie ich przekonań
światopoglądowych i religijnych, dąży do kształtowania postaw aktywności społecznej, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku i sprawiedliwości.

2.    Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie
i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

3.    Szkoła stwarza warunki do pełnej samorealizacji i twórczego rozwoju wszystkich
członków społeczności szkolnej.

4.    Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice  wyrażą takie życzenie.

5.    Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii nie może być powodem do
dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

6.    Szkoła współpracuje z rodzicami i środowiskiem opierając się na zasadach
samorządności.

7.    Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy szkolnego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8.    Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców .

9.    Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe) .

10.    Szkoła rozwija i wzbogaca system wychowawczy, podnosząc efektywność procesu
uspołeczniania uczniów, poprzez audycje nadawane przez szkolny radiowęzeł, organizację imprez otwartych, środowiskowych i wewnątrzszkolnych, podejmowania zadań w zakresie tworzenia własnych tradycji, obrzędowości i symboliki.

11.    Szkoła stwarza możliwości nauki realizując indywidualne programy nauczania dla uczniów uzdolnionych według programów dostosowanych do ich uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

12.    Uczniów z klas pierwszych stopniowo wprowadza się w społeczność szkolną, uczy znaczenia symboliki i obrzędowości szkolnej. 

13.    Szkoła nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

14.    Szkoła przechowuje prace pisemne uczniów do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

15.    Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

1)   Realizację zadań zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym,

2)   Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,

3)   Zajęcia specjalistyczne

4)   Inne zajęcia (rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,

5)   Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym w tym z uczniami pełnosprawnymi,

6)   Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 

§ 10.

 

1.      Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów szkoły, uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe i potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących
 przepisów o bezpieczeństwie i higienie miejsca pracy.

2.      W czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel przedmiotu, organizator zajęć dodatkowych lub wychowawca, w oparciu o przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa uczniów.

3.      Dyżury pełnione są na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej do momentu zakończenia zajęć lekcyjnych.

4.      Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram dyżurów sporządzany i aktualizowany zgodnie z planem lekcji oraz instruktaż pełnienia dyżurów. Harmonogram określa czas dyżuru, a instruktaż podstawowe obowiązki nauczyciela dyżurującego. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona organizuje zastępstwa na dyżurze.

5.      W pracowniach i klasopracowniach umieszcza się ,,regulaminy BHP”, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy uczniowie.

6.      Początek i koniec zajęć lekcyjnych wyznacza dla nauczyciela i ucznia dzwonek.

7.      Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 11.

 

1.        Szkoła szczególną troską otacza dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo przez:

1)   żywienie  refundowane przez opiekę społeczną i innych darczyńców,

2)        dopłaty do różnych form wypoczynku (Opieka Społeczna, rada rodziców i inni darczyńcy),

3)        inne formy pomocy (świetlica opiekuńczo-wychowawcza)

4)        spotkania rodziców z pedagogiem i psychologiem.

2.        Uczniami, którym  z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki zajmuje się wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i innym organami szkoły.

 

§ 12.

 

1.       Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej trosce i opiece wychowawczej,
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu  wychowawcą.

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest aby
wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauki, a szczególnie w klasach I-III.

3.       Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy, jeżeli zajdzie
uzasadnienie na łączny wniosek 2/3 rodziców i 2/3 uczniów danego oddziału.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

MISJA SZKOŁY

 

§ 13.

 

1.      Dzieci w oddziale przedszkolnym mają zapewnioną opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne, zdrowotne i fizyczne.

2.      Nauczyciele i rodzice ujednolicają oddziaływania wychowawcze i edukacyjne zapewniając dzieciom prawidłowy rozwój osobowości.

3.      Nauczyciel wspomaga wychowawczą rolę rodziny i tworzy warunki do nabywania przez dziecko wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.      Poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, występach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych nauczyciel rozwija u dzieci zainteresowania i uzdolnienia.

5.      Nauczyciel w swojej pracy z dziećmi kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

6.      Wiedza i umiejętności dzieci podlegają analizie i ocenie pod kątem osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej.

7.      Nauczyciel systematycznie dokonuje obserwacji rozwoju dzieci i prowadzi stosowną dokumentację.

8.      Uzyskane przez nauczyciela wyniki dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności dzieci wykorzystuje się do wytyczenia kierunków pracy indywidualnej z dziećmi.

9.      Dzieciom wymagającym indywidualnego wspomagania w rozwoju zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Rozdział IV

WIZJA SZKOŁY

 

§ 14.

 

1.      Edukacja i wychowanie dzieci w oddziale przedszkolnym zapewnia wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz w stopniu wysokim przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

2.      Właściwie zorganizowany proces edukacyjno-wychowawczy umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych, uwzględnia ich potrzeby i możliwości oraz rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

3.      Przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

4.      Wszyscy nauczyciele przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną na płaszczyźnie dziecko – rodzic -nauczyciel.

5.      Rodzice są partnerami uczestniczącymi we wszystkich sprawach związanych z edukacją ich dzieci.

6.      Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje do nauczania dzieci w oddziale przedszkolnym.

7.      Nauczyciel w oddziale przedszkolnym stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

 

 

 

Rozdział V

CEREMONIAŁ SZKOŁY

 

§15.

 

1.      Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

2.      Uroczystości szkolne związane ze świętami państwowymi rozpoczyna się wprowadzeniem sztandaru
 i odśpiewaniem hymnu państwowego.

3.      Uroczystości wewnątrzszkolne rozpoczyna się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.

 

Rozdział VI

Organy Szkoły

 

§ 16.

 

1.    Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły

 

§ 17.

 

1.    Dyrektor szkoły w szczególności :

1) kieruje działalnością  szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

4) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem  bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) realizuje  uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

8) dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
9) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas,
10)
podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:
a) zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza lub poradni pedagogiczno- psychologicznej,
b)organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej,
c)wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

d) wyraża zgodę na indywidualny program lub tok nauki,
e) pełni nadzór nad spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i realizacją obowiązku szkolnego ( powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie),

f) w przypadku ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie realizuje obowiązku szkolnego na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

10) może odmówić przyjęcia ucznia jeżeli:
 a) nie ma warunków do przyjęcia ucznia spoza rejonu szkoły
b)dotychczasowe zachowanie wskazywało na niedostosowanie społeczne,

 11) powołuje komisję rekrutacyjną,
12) rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,

13)jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

15) współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem i  uczniowskim.

4. Dyrektor szkoły spośród  członków rady pedagogicznej w miarę bieżących potrzeb powołuje zespoły do realizacji zadań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych.

5. Ustala zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy I i zawiadamia zainteresowanych poprzez zamieszczenie :

1) plakatów w miejscach publicznych,

2) wiadomości  w środkach masowego przekazu.

6. Informuje rodziców o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko  6 – letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.

7. Decyduje osobnym zarządzeniem o formach zabezpieczenia placówki przed np. rozpowszechnianiem środków odurzających, agresją, itp.

8. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

1)Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

9.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego

10.Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości  zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

11. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  i innowacyjnej  szkoły.

12 .Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów w ramach realizacji jednej lub dwóch godzin obowiązkowych  zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII.

13.Dyrektor szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych zakupionymi z dotacji celowej lub zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przekazuje je dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.

14. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli ustala szkolny zestaw podręczników, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

15. Dyrektor szkoły organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

16. W przypadku jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 18.

 

1.    W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

5.Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

6.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie planu pracy szkoły,

2)        zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego (uchwala rada rodziców),

3)        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)        podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

5)        zatwierdzanie procedur postępowania obowiązujących w szkole,

6)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

7)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów w uzasadnionych szczególnych przypadkach,

8)        podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny program lub tok nauki,

9)        ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ  sprawujący  nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

7.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

2)        projekt planu finansowego szkoły,

3)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)        propozycje dyrektora w sprawach przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
 i opiekuńczych,

5)        przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji jednej lub dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej realizujących nową podstawą programową,

6)        szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników,

7)        dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz  dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

8. Zespół nauczycieli do spraw statutu szkoły powołany przez dyrektora szkoły opracowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany. Rada pedagogiczna przyjmuje uchwałą zaopiniowany statut lub jego zmiany.

9.Rada pedagogiczna może występować z wnioskami do właściwego organu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

10.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

12.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

13.Na wniosek dyrektora szkoły rada pedagogiczna opiniuje zaproponowane przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, realizowane w klasie programowo wyższej.

15. Rada pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

16. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach opiniowania kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

§ 19.

 

 

1.    Rada rodziców  jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

2.     Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

3.    Procedury wyboru członków rady rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach:
1) rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9,
2) rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły podstawowej, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa,
3) rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole,
4) kadencja rady rodziców trwa 1 rok,
5 wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału,
6) rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową,
7) rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby,
8) do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice  danego oddziału; jednego ucznia może reprezentować
w wyborach tylko jeden rodzic,
9 wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania; do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej,
10) wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców  uczestniczących
 w zebraniu,
11) przedstawicielem rady oddziałowej do rady rodziców jest ta osoba, która otrzymała w tajnym głosowaniu największą ilość głosów.

4.     Kompetencje rady rodziców.
Rada rodziców:
1) uchwala regulamin swojej działalności,
2) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora, rady pedagogicznej i innych organów szkoły  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
3) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
4) może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,
5) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny,
6) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia szkoły,

7) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
8)opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
9)opiniuje wniosek o podjęcie w szkole działalności przez organizacje i stowarzyszenia,

10) opiniuje przedstawione przez dyrektora szkoły propozycję zajęć do wyboru przez uczniów w ramach realizacji jednej lub dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII.

11)opiniuje szkolny zestaw podręczników,

12) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13) wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,

14) przedstawia opinię dotyczącą nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych, dla których dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego.

 

§ 20.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

1.      W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa  regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.      Samorząd uczniowski ściśle współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną.

6.      Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru nauczyciela opiekuna samorządu w szkole, którego kadencja trwa 1 rok.

7.      Samorząd może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)  Prawo  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

4)  Prawo do  redagowania i wydawania gazetki,

5)  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

8.      Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu oraz może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

9.      Samorząd uczniowski ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.

 

 

§ 21.

 

1.    Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2.    Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowanych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

3.    Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

 

 

§ 22.

 

Społeczne organy szkoły

 

1.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, którym celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2.Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, o których mowa w pkt.1 wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz pozytywnej opinii rady rodziców.

 

 

§ 23.

 

 

1.    W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.    Do stałych obowiązków wicedyrektora należy:

1)        wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących organizację pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

2)        sprawdzanie dokumentacji przydzielonej grupy nauczycieli,

3)        praca obserwacyjno-instruktażowa z wyznaczoną grupą nauczycieli,

4)        układanie podziału godzin z uwzględnieniem specjalności poszczególnych nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych,

5)        organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji,

6)        prowadzenie rejestru i rozliczeń godzin ponadwymiarowych,

7)        czuwanie nad przebiegiem wyznaczonych imprez szkolnych,

8)        nadzór nad dyscypliną w szkole.

3.      Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej.

 

§ 24.

 

 

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.    W ramach współpracy prowadzone są:

1)      indywidualne rozmowy rodziców z wychowawcą, nauczycielami uczącymi ich dziecko, pedagogiem szkolnym, dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły;

2)      zebrania z rodzicami i konsultacje według ustalonego harmonogramu

3)      inne formy współpracy wprowadzane według potrzeb.

3.Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka,

4)        uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.

4.Rodzice mają obowiązek:

     1) zapewnienia swoim dzieciom warunków do nauki w domu,

2) dbania o regularne uczęszczanie ich dziecka na zajęcia do szkoły i kontrolowanie wykonania przez dziecko zadanej pracy domowej,

3) udzielania dziecku wszelkiej innej pomocy w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

4)uczestniczenia w ustalonych, stałych formach kontaktu ze szkołą.

5.Rodzice mogą współuczestniczyć w organizowaniu wycieczek, imprez kulturalnych i innych formach organizowanych w szkole i poza nią.

 

Rozdział VII

Organizacja  Szkoły

 

§ 25.

 

1.    Terminarz organizacji roku szkolnego co roku określają przepisy MEN w sprawie organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

2.    Szkoła ma możliwość ustalenia terminu zakończenia pierwszego półrocza.

 

§ 26.

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu do dnia 21 kwietnia danego roku.  Organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego roku.

2.       W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

4.       Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą i wychowującą dzieci w klasach  I-VIII.

5.      Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

6.      O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz dzieci do szkoły, w tym do klas pierwszych  w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

1)      Przepisy zawarte w ustępie 6.dotyczą  również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i szkoły.

7.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych do oddziału klasy I, II, III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.

8.      Dyrektor szkoły może odstąpić od tego podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej  oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

9.     Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż
o 2  uczniów.

10.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona odpowiednio 
o 1 lub 2 uczniów zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  w tym oddziale.

11.  Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować ze zwiększoną liczba uczniów w  ciągu całego etapu edukacyjnego.

12.  W klasach IV–VIII podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia  mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4)  na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

13.  W klasach IV-VIII zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

14.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

15.  Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala prowadzący nauczyciel, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

16.  Podstawową formą pracy w klasach IV-VIII są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

17.  Zajęcia ( pozalekcyjne ) dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.

18.  Szkolny zestaw programów nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego. Szkolny zestaw podręczników obowiązuje dla wszystkich oddziałów danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

19.  Szkoła może tworzyć oddziały sportowe. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej w trzech kolejnych klasach dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

20.  Szkoła może tworzyć od VII klasy oddziału dwujęzyczne. Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski
i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

21.  Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez prowadzenie:

1)nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej „językiem mniejszości”;

2)nauki własnej historii i kultury.

22.Naukę języka mniejszości oraz nauki własnej historii i kultury w szkole organizuje dyrektor, na wniosek złożony w postaci papierowej w terminie do dnia 20 września przez rodziców ucznia.

23.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może przyjąć wniosek po terminie.

24.Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole.

25.Złożenie wniosku jest równoznaczne z:
1) w przypadku nauki języka mniejszości –zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
2) w przypadku nauki własnej historii i kultury –zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

26.Rodzice ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości i nauki własnej historii i kultury w formie papierowej dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości i nauce własnej historii i kultury.

 

 

 

 

 

 

§ 27.

 

1.    Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.    Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego i klas I – VIII szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala dyrektor i wicedyrektor.

 

 

§ 28.

 

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny  nauczany  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b)zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów  nauczania,
c)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,

f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Formami  działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, do których należy nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

3.Szkoła może również organizować inne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

4.Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

5.Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i   uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

6.W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach:

1) koła zainteresowań, koła przedmiotowe,

2) dodatkowa nauka języków obcych,

3) chóry, zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,

4) zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe.

7.W szkole organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii danego wyznania lub wyznań i etyki na życzenie rodziców. Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

8. Szkoła organizuje lekcje religii danego wyznania lub wyznań  lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów.

1) Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 uczniów dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu szkołę, który organizuje naukę w formie zajęć międzyszkolnych.

9.Dla uczniów klas IV-VIII organizuje się zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie” w wymiarze 14 godzin , w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

10.  Uczeń nie bierze udziału w w/w zajęciach jeżeli jego rodzice zgłosili dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału ich dziecka w tych zajęciach.

 

 

§ 29.

 

1.    Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez :
1)  dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, z możliwością zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub toku nauki, co powinno sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie,
2) prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych,
3) umożliwianie uczniom udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, problemowych na szczeblu szkoły, gminy, regionu, ogólnopolskim i międzynarodowym,
4) promocję osiągnięć uczniów - apele, tablice informacyjne, nagrody, listy pochwalne do rodziców, strona internetowa szkoły oraz w lokalnych mediach,
5) stosowanie aktywizujących form pracy z dziećmi, w tym umożliwienie uczniom wykazania się własnymi osiągnięciami i pracą.

 

§ 30 .

 

1.Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:

1)przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

2) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.,

3)dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,

4)kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację WSDZ w szkole jest  – dyrektor szkoły.

4.Koordynatorem WSDZ    jest    nauczyciel - doradca zawodowy.

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Osoby współuczestniczące w realizacji WSDZ:

1)wychowawcy klas
2)pedagog szkolny
3)bibliotekarz
4)nauczyciele

7.Działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są podczas:

1)lekcji wychowawczych,

2) lekcji przedmiotowych

3) zajęć pozalekcyjnych, 
4) wycieczek  zawodoznawczych,

5)wizyt w szkołach ponadpodstawowych,

6) udziału w przedsięwzięciach typu:  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, Konkurs fotograficzny ,, mój talent- mój zawód,,. Dzień talentów, itp.

8.    Zadania szkolnego doradcy zawodowego znajdują się w rozdziale IX.
9. Do zadań  Rady Pedagogicznej w ramach współtworzenia WSDZ należy:
1) Zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa   zawodowego.
2) Określenie priorytetów dotyczących systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego zgodnych  z  programem wychowawczo-profilaktycznym.
3) Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
4) Adresatami działań są uczniowie i ich rodzice oraz środowisko lokalne. Działania Rady Pedagogicznej są odpowiednie dla poszczególnych poziomów kształcenia.

§ 31.

 

WOLONTARIAT

 

1.Wolontariat szkolny jest bezinteresownym zaangażowaniem społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na rzecz potrzebujących.

2. Cele wolontariatu:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

2) uwrażliwianie dzieci na krzywdę i potrzeby innych,

3) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych,

4) kształtowanie postaw prospołecznych,

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

7) rozwijanie kreatywności i zaradności,

8) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku lokalnym.

3. Podstawową formą działania wolontariatu w szkole jest „Szkolny Klub Wolontariatu”.

4. Szkolny Klub Wolontariatu:

1) opracowuje plan pracy na dany rok szkolny,

2) ma swoich opiekunów,

3) ściśle współpracuje z samorządem uczniowskim

4) jest prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

§ 32.

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica opiekuńczo – wychowawcza.

2.  Świetlica przeznaczona jest dla uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo z problemem alkoholowym, rozbitych, niepełnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Celem świetlicy jest :
1) zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci,
2) przygotowanie dziecka do samodzielności,
3) pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów;

4) propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych;

5) uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

4. Szczegółowy zakres działalności świetlicy określa regulamin.

5. Regulamin świetlicy zatwierdza rada pedagogiczna.

 

§ 33.

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 34.

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2.      Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 35.

 

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) dyżury nauczycieli na terenie szkoły,

3) zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom pobytu w świetlicy,

4) szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) stosowanie ogólnych przepisów BHP,

6) omawianie przepisów ruchu drogowego, systematyczne kształcenie komunikacyjne,

7) utrzymanie kuchni i jadalni szkolnej w pełnej sprawności i czystości,

8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji,

9)oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

2. Szkoła ma obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających ze szkolnej sieci Internet przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające przed treściami niepożądanymi.

3. Szkoła zapewnia w trakcie lekcji religii opiekę uczniom, którzy z nich nie korzystają: uczniowie klas 1-3 przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawców świetlicy; uczniowie klas 4-8 przebywają 
w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza , lub pod opieką rodziców jeżeli lekcje te odbywają się na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej.

4. Szkoła nie odpowiada materialnie za rzeczy pozostawione przez uczniów na jej terenie
( telefonów komórkowych, ubrań, podręczników).

 

 

 

 

 

§ 36.

 

1.W szkole obowiązują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji zadań opiekuńczych:
1) w czasie zajęć szkolnych obowiązują przerwy, w trakcie których nauczyciele pełnią dyżury zgodnie
 z ustalonym przez
dyrektora harmonogramem i regulaminem dyżurów,
2) nadzór nad uczniami w trakcie zajęć pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,
3) odpowiedzialność za opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek ponoszą: kierownik wycieczki i wychowawcy upoważnieni do jej sprawowania przez dyrektora szkoły.
4)
w przypadku zachorowania ucznia podczas zajęć lekcyjnych pielęgniarka szkolna powiadamia sekretariat, sekretarz szkoły zawiadamia telefonicznie rodziców  ucznia; rodzice osobiście odbierają dziecko z gabinetu pielęgniarki szkolnej,

 

§ 37.

 

Biblioteka Szkolna

 

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną posiadającą zbiory tradycyjne i multimedialne, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej, wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice.

3.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach),

4) korzystanie z zasobów multimedialnych.

4.      Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.      Jednostka czasu pracy bibliotekarza wynosi 60 minut.

6.      Biblioteka szkolna spełnia następujące funkcje:

1)   kształtowanie  kultury czytelniczej uczniów,

2)   przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania ze źródeł informacyjnych,

3)   organizowanie  imprez czytelniczych, konkursów literackich,

4)        rozbudzanie i rozwijanie potrzeby czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

5)   otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,

6)   rozpoznawanie  aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników braku potrzeb czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężaniu

7)   realizacja programu przysposobienia czytelniczego,

8)        opracowanie zbiorów,

9)   udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,

10)    gromadzenie literatury fachowej dla nauczycieli, udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym,

11)    gromadzenie i udostępnienie podręczników, materiałów edukacyjnych  oraz innych materiałów bibliotecznych,

12)    tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

13)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianiew u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

14)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów,

15)    przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

7.      W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele-bibliotekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.

8.      Pracownikom biblioteki  powierza  obowiązki i sprawuje nad nimi  nadzór pedagogiczny dyrektor szkoły.

9.      Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)   gromadzenie  i udostępnianie zbiorów zgodnie z założeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły oraz zainteresowaniami czytelników,

2)   udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, informowanie nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach,

3)   praca z łącznikami bibliotecznymi klas 3-8 ,

4)   zakupy i prenumeraty książek i czasopism,

5)   konserwacja, gromadzenie i opracowywanie księgozbioru,

6)   przygotowanie materiałów informacyjnych,

7)   realizacja programu czytelniczego ( zajęcia biblioteczne),

8)   przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

9)   poradnictwo w wyborach czytelniczych i rozmowy z czytelnikami o książkach,

10)    kontrola jakościowa i ilościowa czytelnictwa, aktywizacja czytelników,

11)    organizacja konkursów czytelniczych, wystaw, gazetek,

12)    opracowanie wykazu nowości pedagogicznych,

13)    przygotowanie pomocy książkowej dla wychowawców,

14)    współpraca z biblioteką miejską,

15)    prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarza,

16)    opracowanie wykazu podręczników,

17)    wdrażanie do poszanowania książek, w tym darmowych podręczników.

10.  Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

1)   rozbudzania i poszerzania zainteresowań uczniów,

2)   doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

3)   rozwijania nawyków czytelniczych uczniów,

4)   przysposabiania do poszukiwania i korzystania z informacji.

11.  Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w zakresie:

1)   Kształtowania kultury czytelniczej uczniów,

2)   Popularyzowania i doradzania rodzicom w wyborze literatury pedagogicznej,

3)   Współdziałania rodziców w organizacji i przebiegu imprez czytelniczych i kulturalnych w szkole
 i środowisku lokalnym.

12.Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami i lokalnymi instytucjami kultury w zakresie:

1) współdziałania i współorganizowania wydarzeń propagujących czytelnictwo i wartościową literaturę,

2) promowania i przygotowywania uczniów do udziału w konkursach czytelniczych, poetyckich
i artystycznych mających miejsce w środowisku lokalnym,

3) udziału uczniów w lekcjach bibliotecznych, muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi organizowanych w lokalnych instytucjach kultury.

4) inspirowania i  wspierania działalności kulturalnej i społecznej w najbliższej okolicy.

13. Wszystkich korzystających z biblioteki obowiązuje przestrzeganie następujących regulaminów:

     1) regulaminu biblioteki,

2) regulaminu centrum informatyczno-medialnego,

3) regulaminu udostępniania i użytkowania darmowych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

 

§ 38.

 

Świetlica szkolna

 

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazd
do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki szkoła organizuje świetlicę.

2.    Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

3.    Świetlica szkolna zapewnia opiekę głównie uczniom klas I– III, a także w miarę potrzeb starszym,
w godzinach od 630 do 17.00.

4.    Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie ze swoim regulaminem.

5.     Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci
i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

6.    Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie  do samodzielnej pracy umysłowej, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

2) organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie,

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości
o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy, a w miarę potrzeby
 z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

7.      Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1)   zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów,

2)   zajęć utrwalających wiedzę,

3)   gier i zabaw rozwijających,

4)   zajęć sportowych.

8.      Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.

9.      Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I– III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający i dowożeni, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych.

10.  Pracownikami pedagogicznymi w świetlicy są: nauczyciele-wychowawcy.

11.  Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy szkolnej świetlicy należy:

1) opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

2) ustalenie podziału uczestników świetlicy na grupy wiekowe,

3) dbanie o wystrój i wyposażenia świetlicy.

 

 

 

 

§ 39.

 

1.      Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1)        sale lekcyjne,

2)        świetlicę szkolną,

3)        gabinet lekarski,

4)        archiwum,

5)        pomieszczenie dla pedagoga i psychologa szkolnego,

6)        pomieszczenie na sklepik szkolny,

7)        bibliotekę,

8)        pracownię informatyczną i multimedialną,

9)        pracownię językową,

10)     sale gimnastyczne,

11)    pracownię logopedyczną,

12)    plac i salę zabaw dla klas I-III,

13)    stołówkę szkolną.

 

Rozdział VIII

 

Oddział przedszkolny

 

§ 40.

 

1.    Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

2.    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

1)    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.    Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

4.    Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

5.    Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci  6-letnie oraz dzieci starsze, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.

1) Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

2) Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji ustalane są co roku przez organ prowadzący.

6.Celem oddziału przedszkolnego jest:
1) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziału przedszkolnego, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
4)  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości narodowej etnicznej, językowej
i religijnej,
5) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
6) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka,
a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
7) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
8) przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą i sztuką,
9) objęcie dzieci pomocą pedagogiczno – psychologiczną ( w tym zakresie obowiązują przepisy zawarte w rozdziale IX - PPP) - w tym Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

7. Zadaniem  oddziału przedszkolnego jest:
1)Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby

     tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,
w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

8. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej  oddziału przedszkolnego są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci, w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
3) spontaniczna działalność dzieci .

9. W zakresie realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

1)      pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki,

2)      placu zabaw,

3)      pomieszczenia sanitarno-higienicznego i szatni,

4)      posiłków.

10. Sposoby realizacji zadań :

1)      praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego

2)      program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

3)      program wychowania przedszkolnego zawiera:

a)      szczegółowe cele edukacyjne,

b)      tematykę materiału edukacyjnego,

c)      wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu,

d)      diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

11. Oddział przedszkolny określa sposób realizacji zadań, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym,

2)      odpowiednie warunki do nauki, środki dydaktyczne,

3)      realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

4)      zajęcia rewalidacyjne,

5)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym

6)      oddział przedszkolny udziela rodzicom pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju.

12. Oddział przedszkolny może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Powyższa działalność  może być prowadzona również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.

13. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Dyrektor powierza oddział jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci .

14.  Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

15. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 8:00 do godziny 13:00.

16. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale przedszkolnym
w innej szkole lub przedszkolu. W miesiącu wakacyjnym, w którym szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół i przedszkoli.

17. Godziny pracy  oddziału przedszkolnego mogą ulegać zmianie , w zależności od potrzeb środowiska:
1) zmian dokonuje się na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych i aneksów,
2) o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice  są na bieżąco informowani.

18. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, planu pracy szkoły, planów miesięcznych opracowanych przez nauczyciela. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest według przyjętego przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1) W ramach planu zajęć oddziału przedszkolnego organizuje się naukę religii  na życzenie rodziców. Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

19 .Godzina prowadzonych zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 60 minut.

20. Czas prowadzonych  zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

1)Nauka religii  odbywa się 2 razy w tygodniu po około 30 minut.

21. Wychowawca przekazuje dzieci pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

22. Zasady organizacji wyjść i wycieczek w oddziale przedszkolnym są określone odrębnym regulaminem (Szkolny regulamin wyjść i wycieczek).

23. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1)  Rodzice  przyprowadzają i odbierają dzieci  są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego  i z oddziału przedszkolnego  do domu.

2) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą , zdolną do podejmowania czynności prawnych , upoważnioną na piśmie przez rodziców.

3) Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica.

4) Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców  do wychowawcy grupy i pozostać w dokumentacji oddziału przedszkolnego
5) Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego . Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
6) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego  przez osobę upoważnioną.

7) Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego . Takie upoważnienie powinno być w formie pisemnej.
8) W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko można ją wylegitymować.

9) W przypadku wychowanków domów dziecka , dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora domu dziecka .
10) Oddział przedszkolny  może odmówić wydania dziecka  w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić  dziecku bezpieczeństwa (zgodnie z procedurą szkolną).
11) O każdej sytuacji odmowy wydania dziecka należy poinformować dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
12)  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez odpowiednie postanowienie sądu dotyczące pozbawienia władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy w tym zakresie.

24. Formy współpracy z rodzicami:

1)      zebrania ogólne,

2)      konsultacje i rozmowy indywidualne,

3)      zajęcia otwarte,

4)      uroczystości szkolne.

25.Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego

1)mają prawo do:

a) uzyskania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy oddziału przedszkolnego,

b) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,

c) wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału,

d)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo- radę oddziałową.

2) są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

c) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach,

d) przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami umożliwiające mu udział
w organizowanych zajęciach oraz zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo,

e)udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,

f) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony
w prawie,

g)zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w statucie.

26. W celu zapewnienia dzieciom podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazują dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie oraz rozwoju psychofizycznym.

27. Dziecko w poddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:
1)  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczo- kształcącego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)  szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania,
3)  poszanowania jego godności osobistej, własności,
4)  bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym,
5)  opieki i ochrony,
6) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
7) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
8) akceptacji jego osoby, życzliwego i podmiotowego traktowania,
9) nienaruszalności cielesnej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
10)  podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
11) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
12) swobody wyrażania myśli i przekonań,
13) uzyskania pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej.

28. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;

2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie;

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalonych w grupie.

 

Rozdział IX

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 41

1.                  Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

2.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole/ oddziale przedszkolnym, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

3.      Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;

2)  z niedostosowania społecznego;

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)  z zaburzeń zachowania lub emocji;

5)  ze szczególnych uzdolnień;

6)  ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)  z choroby przewlekłej;

9)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    z niepowodzeń edukacyjnych;

11)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.      Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7.      Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

8.      Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów,

2)      poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi szkołami i placówkami,

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9.         Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) dyrektora,
4) nauczycieli, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
6) poradni,
7)
asystenta edukacji romskiej,
8) pomocy nauczyciela,
9) pracownika socjalnego,
10) asystenta rodziny,
11) kuratora sądowego,
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

10.  W oddziale przedszkolnym  pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)      zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)      porad i konsultacji.

11.     W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      klas terapeutycznych;

2)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

3)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8)      porad i konsultacji;

9)      warsztatów.

12.         Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest  w oddziale przedszkolnym / szkole rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

13.     Dyrektor organizuje wspomaganie oddziału przedszkolnego/ szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.     Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

15.     Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

16.         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

17.     Zajęcia specjalistyczne:
1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5
2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
3) rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

18.    Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w oddziale przedszkolnym/ szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu oddziału/ szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 

§ 42

 

1.      Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2.      Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz

2) indywidualnie z uczniem.

3.      Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

4.      Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:

1)      trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

2)      w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

3)      w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

5.      Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z oddziałem przedszkolnym /szkołą oraz rodzicami  ucznia  przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.      Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:

1)   zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

2)   okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3)   działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

7.      Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

8.      Na wniosek rodziców ucznia dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego.

9.      Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

10.  Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1)      uczniów objętych kształceniem specjalnym;

2)      uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

 

§ 43

 

1.      Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni,
 z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

2.      Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

3.      Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

4.      Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.

5.      Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.

6.      Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

§ 44

 

1.      Godzina zajęć, o których mowa w § 41 ust. 10 pkt 1-2, ust. 11 pkt 2-6, trwa 45 minut.

2.      Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 41 ust. 10 pkt 1-2, ust. 11 pkt 2-6  w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

3.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

4.      W przypadku szkoły podstawowej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

5.      Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

 

§ 45

 

1.             Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole i oddziale przedszkolnym należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2)      określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)   współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności
w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

2.    Nauczyciele i specjaliści w oddziale przedszkolnym / szkole prowadzą w szczególności:

1)   w przedszkolu - obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne -obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2)   w szkole:

a)    obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie
u uczniów: trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień,

b)   wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy
z uczniami.

3.    W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują
o tym:  wychowawcę klasy/ oddziału przedszkolnego.

4.    Wychowawca klasy/ oddziału przedszkolnego informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy/ oddziału przedszkolnego, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły  ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w § 41 ust.10.

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

7. Wychowawca klasy/ oddziału przedszkolnego oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

8. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

9. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

10.         W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole wychowawca klasy/ oddziału przedszkolnego planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

11.     W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust.9. , wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w oddziale przedszkolnym, szkole dyrektor za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

12.    Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia  zawiera informacje o:

1)   rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2)   występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w oddziale przedszkolnym/ szkole  lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

3)   działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole/ oddziale przedszkolnym, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4)        wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, o których mowa w ust. 9.

13.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 4 osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w oddziale przedszkolnym/szkole.

14.  Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

15.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem . Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

16.  Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami odpowiednimi przepisami.

17.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia .

18.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

 

 

§ 46

 

1.      Do zadań pedagoga i psychologa w oddziale przedszkolnym/szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły/ oddziału przedszkolnego;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/ oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły/ oddziału przedszkolnego;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły/oddziału przedszkolnego , udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.             Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym/ szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły/ oddziału przedszkolnego, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.         Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3) wspieranie nauczycieli,  specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.         W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 3.

5.         Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)   rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły/ oddziału przedszkolnego;

3)   prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)   wspieranie nauczycieli i specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły/ oddziału przedszkolnego udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozdział X

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 47.

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami w szkole mogą być zatrudnieni specjaliści: logopeda, pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel terapii pedagogicznej.

2.      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach
i w czasie między zajęciami zgodnie z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i statutem szkoły.   

3.      Obowiązki wyżej wymienionych pracowników określa dyrektor szkoły.

4.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy; Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy.

5.      Zasady zatrudniania  w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia.

6.      Dyrektor szkoły szczególną opieką i troską otacza młodych i początkujących nauczycieli, przydzielając im doświadczonego opiekuna.

 

§ 48.

 

1.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz na zasadach określonych w przepisach  prawa.

2.Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować

w obronie nauczycieli, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

3.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą , jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4. Nauczyciel obowiązany jest:

      1)rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

      2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

      3)dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

a)doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły.

      4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

      5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

5.Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) w zakresie ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów
a) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów,
b)  czynne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych – według odrębnie opracowanego harmonogramu,
c) zadbanie, aby uczniowie nie korzystający z lekcji religii lub etyki w szkole, mieli
zapewnioną w czasie trwania tych lekcji opiekę ( dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku sprawowania opieki w czasie trwania lekcji religii lub etyki dla tych uczniów, których rodzice wyrazili
w formie pisemnej deklarację o przejęciu odpowiedzialności za dziecko na czas trwania lekcji religii lub etyki).
d) postępowanie zgodnie z odrębnymi obowiązującymi  przepisami zasad bezpieczeństwa i higieny
w szkole,
e)organizowanie zajęć o tematyce zdrowotnej
2) w zakresie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno- wychowawczego, wspierania  rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań:
a) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych  zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
b) prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych  wyników,
c) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej,

d)  kierowanie się w działaniach dobrem ucznia i poszanowaniem godności osobistej,
e) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych ucznia i rodziców,
f) kształtowanie postaw patriotycznych, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska i kraju poprzez udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i innych formach aktywności,

g) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

h) aktywny udział w życiu szkoły poprzez włączanie się w organizację  uroczystości i imprez szkolnych;

i)  przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
3) w zakresie dbałości o pomoce i sprzęt szkolny:
a) troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni,
b) wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkoły,
4) w zakresie oceniania uczniów:
a) zachowanie bezstronności, jawności, systematyczności  oceniania,

b) rzetelne ocenianie  z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny
c) zróżnicowanie form oceniania wiedzy i umiejętności,
d) stworzenie warunków zapewniających obiektywność oceny,
e) uzasadnienie ustalonej oceny w sposób określony w SOW,
f) udostępnianie do domu ocenionych pisemnych prac kontrolnych (na prośbę ucznia i jego rodziców
 w sposób określony w SOW) ,
g) informowanie rodziców i opiekunów o postępach uczniów w nauce oraz o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach w sposób określony w SOW .
5) w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych:
a)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu: wnioskowanie do wychowawcy o objęcie ucznia pomocą  psychologiczno-pedagogiczną,
dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  oraz możliwości psychofizycznych ucznia

c)  zindywidualizowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d) podejmowanie współpracy z rodzicami,

6)  w zakresie doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej:
a) udział w konferencjach metodycznych i innych formach doskonalenia zgodnie z WDN
b)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego w zakładach kształcenia  i placówkach doskonalenia nauczycieli,
7)
w zakresie wspierania uczniów zdolnych:
a)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów,

b) wspieranie rozwoju, ich zdolności i zainteresowań,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych,
d) podejmowanie współpracy z rodzicami.

 

6. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego i programu nauczania lub opracowanie własnego programu i przedstawienie Radzie Pedagogicznej.

7. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi szkoły wybrany program wychowania przedszkolnego lub program nauczania

8. Nauczyciel, który zauważy ucznia korzystającego z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych typu : mp3, mp4, dyktafon, itp. niezgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie, ma obowiązek zabrania w/w urządzeń i oddania do sekretariatu szkoły, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone do chwili odbioru ich przez rodziców  ucznia (odbiór sprzętu rodzic potwierdza podpisem).

 

 

§ 49.

 

1.      Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel-wychowawca, który przede wszystkim powinien:

1)      integrować zespół klasowy, dbać o wzajemne relacje między uczniami, rozwiązywać konflikty, kształtować właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków ucznia, rozwijać aktywność społeczną inspirować i wspomagać działania zespołu uczniów, uczyć właściwej organizacji czasu wolnego,

2)      współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą  oraz pedagogiem i psychologiem  realizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego  i rodzicami analizować (z innymi nauczycielami) przyczyny niepowodzeń w nauce i trudności wychowawczych oraz planować środki zaradcze

3)        otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, dbać o regularne uczęszczanie do szkoły, badać przyczyny nieobecności, czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego, interesować się stanem zdrowia ucznia,

4)        inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzić działalność w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania,

5)        inicjować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia (jeśli stwierdzi taką potrzebę), informować innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą, planować i koordynować udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)        informować na początku roku szkolnego uczniów i rodziców o warunkach, sposobach i kryteriach oceniania zachowania,

7)        oceniać zachowanie uczniów według zasad określonych w SOW,

8)        ustalać roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia

9)        informować ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie określonym w SOW

10)    systematycznie kontaktować się z rodzicami, współpracować z nimi w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, konsultować działania i decyzje podejmowane w sprawie dziecka, wspomagać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dostarczać informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu dziecka oraz szczególnych uzdolnieniach,

11)    współpracować z rodzicami  w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz programu wychowawczo-profilaktycznego ‘

12)    inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

13)    systematycznie kształcić  u uczniów poczucie odpowiedzialności za własne czyny oraz pożądane postawy społeczne i obywatelskie, nacechowane zdolnościami  dostrzegania i rozwiązywania problemów;

14)    dostosowywać formy i metody pracy do wieku uczniów ich potrzeb, oraz warunków środowiskowych szkoły,

15)    wyrabiać wśród uczniów trwałe nawyki uczestniczenia w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (e-dziennik arkusze ocen, świadectwa, plan pracy wychowawczej i inne,

16)    na wniosek pedagoga szkolnego sporządzić opinię dotyczącą ucznia ,

2.      Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych a w szczególności: ze strony dyrektora, z pomocy nauczyciela – opiekuna( w przypadku nauczyciela początkującego, z doradztwa specjalistów, poradni pp).

3.      Formy kontaktów wychowawcy z rodzicami są następujące:

        1)   konsultacje,

        2)   zebrania informacyjne

        3)   zebrania okresowe,

        4)   współpraca w ramach  rady oddziałowej,

        5)   pedagogizacja rodziców (wykłady , warsztaty),

        6)   lekcje otwarte.

 

§ 50.

 

1.W celu doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektor powołuje zespoły:
1) wychowawcze:
a) zespół wychowawczy do spraw profilaktyki,
b) zespół do spraw interwencji kryzysowej,
2) przedmiotowe
a) zespół edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
b) zespół przedmiotów humanistycznych,
c) zepół przedmiotów matematyczno –przyrodniczych,
d) zespół przedmiotów artystycznych;
3) problemowo – zadaniowe
a) zespół do spraw statutu,
b) zespół do spraw planu pracy,
d) zespół do spraw programu wychowawczo-profilaktycznego,
e) zespól do spraw ewaluacji wewnętrznej
f) i inne.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

4. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

5.Zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
2) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) przygotowywanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

5) opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole, a w szczególności ocenianie zgodności tego programu z podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowania programu dla potrzeb i możliwości uczniów dla których jest przeznaczony.

 

 

§ 51.

 

Zatrudniona w szkole  higienistka  jest odpowiedzialna za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia.

 

 

§ 52.

 

1.   Do zadań pedagoga szkolnego należy  w szczególności organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (o której mowa w rozdziale IX)oraz pomoc wychowawcom klas, w zakresie działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.      Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

3.      Zadania, o których mowa pedagog szkolny realizuje:

1)        we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

2)        we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

3)        prowadząc pedagogizację rodziców (wykłady , warsztaty).

 

§ 53.

 

1.Do zdań psychologa szkolnego należy w szczególności organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  (o której mowa w rozdziale IX, § 46) oraz :

1) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami w celu eliminowania napięcia psychicznego wynikającego z trudności i niepowodzeń w opanowaniu materiału nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych, środowiskowych i problemach okresu dojrzewania,

2) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, rodzicami , Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

 

2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Społeczny Inspektor Pracy

 

§ 54.

 

1.Społeczny Inspektor Pracy realizuje zadania określone w ustawie o społecznej inspekcji pracy. Do głównych zadań Społecznego Inspektora Pracy tzw. SIP należą:

1) bezpieczeństwo pracy,

2) higiena pracy,

3) prawna ochrona pracy.

2.Uprawnienia i zasady postępowania Społecznego Inspektora Pracy określają odrębne przepisy.

3. Stanowisko SIP powierza dyrektor szkoły na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii i akceptacji rady pedagogicznej.

 

 

Rozdział XI

Uczniowie szkoły

 

 

§ 55.

Strój uczniowski

 

1.W szkole obowiązuje schludny strój uczniowski.

2. Strój  ucznia powinien być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia.

3. Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny i kompletny, a wygląd zadbany i czysty. W doborze stroju, fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.   

4. Ubranie ucznia :
1) nie powinno zwracać uwagi swym krzykliwym kolorem lub fasonem,
2)  nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, reklamujących używki,
3 )nie może mieć niestosownych napisów, również w językach obcych, dużych błyszczących aplikacji, cekinów i podobnych ozdób,
4) okrycia zakładane na ciało nie mogą być przezroczyste, a w zestawieniu mają zakrywać cały tułów,
5) w okresie letnim, stosownie do pogody, dopuszczalne są krótkie spodnie  o długości nogawek do kolan lub parę centymetrów przed kolano oraz bluzki, koszulki, z krótkim rękawem lub bez rękawów(  nie na ramiączkach) , i niewielkim dekoltem.

5. W  szkole obowiązuje obuwie zmienne  o podeszwie, niepozostawiającej  śladów na podłodze, spełniające wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność).
6. Fryzura ucznia musi być naturalna, schludna, bez farbowania włosów, wygolonych wzorów. Długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 
7. Biżuteria oraz wszelkie elementy dekoracyjne powinny mieć dyskretny, delikatny charakter , kolczyki są dopuszczalne tylko w uszach- po jednym w każdym.
8. Strój odświętny to biała bluzka/koszula oraz czarne lub granatowe spodnie/ spódnica obowiązuje podczas: uroczystości szkolnych, egzaminu ósmoklasisty, udziału w imprezach i konkursach międzyszkolnych.
9. Zasady ogólne:
1)
Ubiór powinien być dostosowany do miejsca pobytu (lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz powagę uroczystości. 
 2) Do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu. Paznokcie maja być krótkie, czyste, bez  kolorowego lakieru. 
 3)Na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka), z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych zdrowotnie. 
4)Po zajęciach sportowych obowiązkiem każdego ucznia jest zmiana stroju sportowego na codzienny strój uczniowski.
5)Osobami bezpośrednio oceniającymi strój ucznia są wychowawcy klas i inni nauczyciele. Uczeń powinien stosować się do ich uwag dotyczących niewłaściwego wyglądu.
6)Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał wpływ na ocenę zachowania.
10. Strój galowy.
          1) Przez strój galowy należy rozumieć:
a)dla dziewcząt – granatowa  lub czarna spódnica o długości do kolan lub parę centymetrów nad kolano lub spodnie wizytowe (nie dżinsy), biała bluzka. buty wizytowe lub pasujące do stroju
b)dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie w klasycznym kroju (nie dżinsy), biała koszula, buty wizytowe lub pasujące do stroju
c) chłodne dni pasujący kolorystycznie żakiet, kamizelka, sweter, marynarka. 
11.Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych , którymi są: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, rocznica Odzyskania Niepodległości,  rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, egzamin ósmoklasisty, zakończenie roku szkolnego oraz inne ogłoszone przez dyrektora szkoły. 

 

§ 56.

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa  do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.Do szkoły przyjmuje się:
1)z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
2) na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,

3.  Do klasy pierwszej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci  zamieszkałe w  obwodzie szkoły.

4. Rekrutacja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
5.W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej 
szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły. Uczeń jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. 

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

4)   informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa.

7. Na wniosek rodziców  naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
1) Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię  psychologiczno- pedagogiczną.

8. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
9. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia.

1) Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego  kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

2)W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3)Dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można ponownie złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4)Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko  obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydaną przez   publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

5) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

10. Na wniosek rodziców  dyrektor  może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym,
 i obowiązku szkolnego poza szkołą.
11. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10, może być wydane przed rozpoczęciem lub w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) szkoła do, której dziecko zostało przyjęte znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko,
2)do wniosku dołączono:
a)opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b)oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c)zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny  do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
12. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych  egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego  lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 13. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
14. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza  szkołą ma prawo korzystać ze wsparcia szkoły obejmującego:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogiczej.

2) zapewnienie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

3) zapewnienie dostępu do pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły w porozumieniu z dyrektorem oraz do udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
15.  Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust.11 , następuje:

1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

16.Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych (w przypadku przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą),

17.Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń  przychodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

18.Dla ucznia, który uczył się innego języka obcego w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole: uczeń może uczyć się języka obcego obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do ukończenia roku szkolnego albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole albo uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

19.Zasady oceniania ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, określają odrębne przepisy

20.  Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego  podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1). Przez niespełnienie obowiązku, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej.

21.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci do 7 roku życia i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odprowadzania przez osobę, która ukończyła 10 rok życia.

22.Uczniowie nie będący obywatelami polskimi są przyjmowani
a) do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich;
b) do klas II-VIII na podstawie świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą kolejnego etapu edukacji lub na podstawie  świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

23. Jeżeli na podstawie dokumentów nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca rodzic  cudzoziemca składa pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej.

24. Dyrektor szkoły przyjmuje oraz kwalifikuje ucznia (cudzoziemca) do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów.

25. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy. Rozmowę przeprowadza dyrektor szkoły, w razie potrzeby  z udziałem nauczyciela lub nauczycieli.

26. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej jeżykiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.

27. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich (mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą), podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową , bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.
1)  cudzoziemcy oraz obywatele polscy,którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

28. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo.

29. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły.

30. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania  stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

31. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

32. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której prowadzone są zajęcia.

33. Łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

 

§ 57.

 

1.      Uczeń jest nagradzany za szczególne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i inne.

2.      Uczeń może być nagrodzony:

1)   listem pochwalnym,

2)   dyplomem,

3)   nagrodą książkową lub inną rzeczową,

4)   świadectwem szkolnym z wyróżnieniem,

5)   stypendium naukowym  (zasady przyznawania stypendium ustalają procedury przyznawania stypendium za wyniki w nauce.)

3.      Uczeń lub jego rodzice mogą w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od jej otrzymania.

1)      Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt.3 , w terminie 5 dni od ich otrzymania oraz informuje na piśmie ucznia i jego rodziców o podjętej decyzji w w/w sprawie.

4.    Uczeń, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego może otrzymać:

1)   naganę  wychowawcy klasy,

2)   upomnienie lub naganę dyrektora,

3)   upomnienie lub naganę wygłoszoną na apelu,

4)   przeniesienie do innej klasy,

5)   zawieszenie w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (wyjścia, wycieczki, dyskoteki, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i inne imprezy kulturalne).

6)   w skrajnych przypadkach przeniesienie do innej szkoły.

5.     Naganę dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, który:

1)   wcześniej otrzymał  naganę  wychowawcy klasy ,

2)   w sposób rażący nie stosuje się do  postanowień zawartych w statucie szkoły, procedur szkolnych

 i obowiązujących w szkole  regulaminów .

6. Dyrektor szkoły udzielając nagany, o której mowa w pkt. 5  napisaną  na wniosek wychowawcy sporządza dokument w trzech egzemplarzach; jeden otrzymują rodzice ucznia, drugi wychowawca, a trzeci pozostaje w dokumentacji szkoły.

7.  Decyzję o zawieszeniu ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (wyjścia, wycieczki, dyskoteki, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i inne imprezy kulturalne) podejmuje wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem szkoły oraz członkami  Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki. 

8.  Organizator wyjścia lub wycieczki ma prawo do odmowy zabrania na wyjście lub wycieczkę ucznia, który notorycznie łamie zasady szkolnych regulaminów oraz którego zachowanie stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ucznia i pozostałych uczestników wyjścia lub wycieczki (zachowania te muszą być udokumentowane zgodnie z funkcjonującymi w szkole zasadami – zapisy uwag w e-dzienniku, notatki służbowe, karty zgłoszenia, zgłoszenie na zespół wychowawczy). Uczeń ten może wziąć udział w wyjściu lub wycieczce jedynie pod opieką rodziców (koszt uczestnictwa rodziców ponoszą rodzice ucznia), którzy będą sprawować osobistą pieczę nad dzieckiem w trakcie wyjścia lub wycieczki.

9.  Nie stosuje się konsekwencji naruszających nietykalność lub godność ucznia.

10.Wykonanie konsekwencji może zostać zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego.

11.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu konsekwencji.

12.W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy: zastosowanie kar nie wpłynęło na poprawę zachowania a uczeń notorycznie nie przestrzega statutu szkoły, zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, dopuszcza się czynów łamiących prawo.

13.Uczeń ma prawo odwołania się od wyznaczonych konsekwencji:

      1) Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

      2) Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

 

§ 58.

 

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza dotyczących:

1)  systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne ( w tym również korekcyjno- kompensacyjne i dydaktyczno wyrównawcze), należytego przygotowywania się do nich, aktywnego udziału, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

2)       właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów; zabronione są wszelkie działania agresywne wobec innej osoby, w szczególności zabrania się używania wulgarnych słów,wyrażeń i zwrotów oraz gestów,

3)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

4)       dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5)       szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

6)       szanowania symboli narodowych i szkolnych,

7)       godnego i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią

8)       w przypadku nieobecności na zajęciach edukacyjnych, rodzice zobowiązani są do pisemnego lub elektronicznego (e-dziennik) usprawiedliwienia tej nieobecności do 7 dni po powrocie do szkoły,

9)       przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły tzn.:

a)uczeń może wnieść jedynie wyłączony i schowany telefon komórkowy ( szkoła w uzasadnionych sytuacjach umożliwia kontakt z rodzicami ),

b)uczeń nie może korzystać z urządzeń typu : mp3, mp4, itp. na terenie szkoły, a jeśli posiada w szkole taki sprzęt, to wyłączony i schowany,

c)szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zniszczone, zgubione i skradzione telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne.

2. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

1) Uczeń nie może opuszczać terenu szkoły w czasie pobytu w szkole.

3.   Uczeń ma obowiązek noszenia na zajęcia wychowania fizycznego stroju w postaci jednobarwnych, ciemnych, krótkich spodenek i białej koszulki typu t-shirt oraz sportowego obuwia wiązanego (np. tenisówki).

4. Prawa ucznia wynikają z Konwencji Praw Dziecka. Uczeń ma prawo do:
1 ) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania, godności i nietykalności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
5) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami, oraz  uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzenia i pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności,
6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
7) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych,
8) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
 9) rozwijania swoich zainteresowań i talentów, poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych oraz innych zajęciach rozwijających osobowość i poprawiających wyniki w nauce,
 10) zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych ocen w terminie i trybie, który określa szkolny system oceniania,
11) rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron,
 12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 13) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia,

15) redagowania gazety szkolnej,

16) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

17) dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

5. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć:
1) uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga, rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły,

2) rodzic do wychowawcy, pedagoga, rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły,
3) wychowawca do pedagoga, dyrektora szkoły,
4) pedagog i rzecznik praw ucznia do dyrektora szkoły,

6) członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu, pedagoga, rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły.

6. Składanie skarg odbywa się w formie:

1)ustnej (z której sporządza się notatkę),

2) pisemnej.

7.Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia
1) Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą:
a)dyrektor szkoły (wicedyrektor)

b) pedagog

c)wychowawca klasy 

d)opiekun samorządu uczniowskiego
   e) rzecznik praw ucznia
  2) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor szkoły,
  3) dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,
  4) wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

                                                                  

                                                        

§ 59.

 

Rzecznik praw ucznia

 

 

1.Do podstawowych obowiązków rzecznika praw ucznia należy:
1 ) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach,
2) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkołach,

3) organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia,
4) współpraca z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami , organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.
2. Rzecznik praw ucznia ma prawo do samodzielnego badania skarg dotyczących uczniów.
3. Wybory Rzecznika Praw Ucznia
1)  rzecznika powołuje dyrektor na wniosek rady samorządu uczniowskiego po zatwierdzeniu kandydatury przez radę pedagogiczną,
2)  rzecznik jest wybierany w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich:
a)wybory powszechne - każdy uczeń ma prawo wziąć w nich udział,
b)wybory tajne - nikt nie wie na kogo, kto głosuje,
c)wybory bezpośrednie - każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach.
3)  kadencja rzecznika trwa trzy lata.
4) rzecznika może odwołać dyrektor na wniosek rady samorządu uczniowskiego lub samego zainteresowanego.

 

 

 

Rozdział XII

 

§ 60.

 

SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 

1.      Wewnątrzszkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w szkole, mający na celu wspieranie rozwoju ucznia.

2.      Ocenie podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)zachowanie ucznia.

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego  oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  w  szkole programów nauczania. W przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5.      Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)bieżące

2)klasyfikacyjne

3) śródroczne i roczne

4) końcowe

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

e) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych  uzdolnieniach ucznia;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz podstawą programową.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w SOW.

6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz  zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

9.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnejz zajęć edukacyjnych.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11.Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza. Pierwsze półrocze trwa do końca stycznia (po uwzględnieniu terminu ferii zimowych). Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.

1)Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I  półrocza. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2)Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I – III  w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć; w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć.

12.Nauczyciel efektywnie realizuje program kształcenia, stale podnosi jakość kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz SOW.

13.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów.

14.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia  oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii;

a) przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej
i  prawidłowo funkcjonujących w systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez uczniów określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15.Nauczyciele przedmiotów w klasach 4-8 opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1)  Nauczyciele informują o nich uczniów i odnotowują ten fakt w  e- dzienniku (temat lekcji). Rodzice o wymaganiach edukacyjnych informowani są przez nauczycieli najpóźniej do końca września danego roku szkolnego.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów w klasach 4-8 znajdują się na stronie internetowej szkoły.

16. Pedagog szkolny przekazuje niezwłocznie opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Specjalistycznych uczniów wychowawcom, a ci zobowiązani są do przekazania tych informacji nauczycielom uczącym w terminie do 2 tygodni. Nauczyciele potwierdzają  podpisem zapoznanie się z w/w opinią.

17. W oddziale przedszkolnym dziecko nie podlega ocenie. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną, której celem  jest uzyskanie informacji związanych  z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.
1)diagnozy  dziecka  przeprowadza się na podstawie  Arkusza obserwacji do badania  dojrzałości szkolnej dziecka  (zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole). Arkusz zbudowany jest z zadań badających sfery rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.  Diagnozę przeprowadza  się po rozpoczęciu roku szkolnego. W terminie do końca kwietnia wydaje się rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  - zgodnie ze wzorem -  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  Nauczyciel prowadzi obserwację charakterystycznych cech rozwojowych dziecka 6 – letniego,  na podstawie  właściwego narzędzia diagnostycznego( zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole).

18 .  W klasach I-III w ocenie bieżącej stosuje się ocenę słowną (ustną i pisemną ), która powinna pełnić funkcje informacyjną, korekcyjną i motywującą. Nauczyciel informuje ucznia o jego osiągnięciach stosując skalę:

-          >Wspaniale< (co znaczy, że praca została wykonana bardzo dobrze, bezbłędnie, wzorowo pod każdym względem)

-          > Dobrze< (co znaczy, że praca została wykonana dobrze i starannie z małą ilością błędów)

-          >Słabo< ( co znaczy, że spora ilość błędów znajdująca się w pracy wskazuje, iż uczeń słabo utrwalił materiał)

-          >Popraw< (oznacza, że praca została wykonana źle, uczeń nie opanował materiału).

 

19. Nauczyciel prowadzi ocenę bieżącą w   e-dzienniku dokonując rejestru osiągnięć ucznia w skali: W- wspaniale, D- dobrze, S – słabo , P - popraw w zakresie umiejętności :

1)      edukacja polonistyczna- ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w mówieniu (opowiadanie),prace pisemne,  sprawdziany (w tym dyktanda), zadania domowe, aktywność.

2)      edukacja matematyczna- liczenie, zadania z treścią, prace pisemne (sprawdziany), zadania domowe

3)      edukacja przyrodnicza- przygotowanie do lekcji, zadania domowe, aktywność, sprawdziany

4)                 edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna i wychowanie fizyczne ocenia się pod względem przygotowania ucznia do zajęć i zaangażowania

5)                 edukacja językowa – rozumienia i tworzenia wypowiedzi, reagowania na polecenia, znajomość słownictwa, sprawdziany, zadania domowe

6)                 edukacja informatyczna – opanowania podstawowych umiejętności z zakresu: korzystania z komputera, programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera

7)      w ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie: „+”,  „ -” „nb.”, „np.”, „bz”,

dopuszcza się także stosowanie :

 „ +” za aktywność, przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia,

 „ - ” za brak: stroju gimnastycznego, potrzebnych przyborów na zajęcia plastyczne i techniczne oraz zadania domowego.

Trzykrotny „ +” jest równoznaczny ocenie Wspaniale, trzykrotny „ –” jest równoznaczny ocenie Popraw.

W toku obserwacji nauczyciel odnotowuje osiągnięcia uczniów, które stanowią podstawę konstruowania oceny opisowej.

 

20. W klasie  III przy wpisywaniu oceny ustalonej w ocenianiu klas I – III ( w zeszytach, na sprawdzianach, kartach pracy)  nauczyciel wstawia w nawiasie ocenę obowiązującą w klasach IV – VIII według  następującej skali :

+ Wspaniale – 6 (celujący)

Wspaniale – 5 (bardzo dobry)

Dobrze- 4 (dobry)

Słabo- 3 (dostateczny)

-Słabo – 2 (dopuszczający)

Popraw – 1 (niedostateczny)

w celu przybliżenia uczniom i rodzicom systemu oceniania, który będzie obowiązywał od klasy IV.

 

21. O bieżących osiągnięciach swojego dziecka rodzice informowani są  w e-dzienniku. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

1) śródroczna ocena opisowa przekazywana rodzicom zawiera umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania oraz  śródroczną  ocenę zachowania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole.

 2) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia  związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

22.  Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy      klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców   rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

23. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
1) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia , rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału  po zasięgnięciu opinii rodziców  ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

24. O przewidywanej ocenie rocznej w klasach I-III nauczyciele informują rodziców na zebraniu, które musi się odbyć najpóźniej na 30 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Roczna ocena opisowa przekazywana rodzicom zawiera umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania oraz  roczną  ocenę zachowania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole. Rodzic potwierdza zapoznanie się z przewidywaną oceną  czytelnym podpisem. W razie nieobecności na zebraniu, rodzic zobowiązany jest do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą.

25. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
26. Zarówno w ocenianiu bieżącym  jak i śródrocznym i rocznym  obowiązuje następująca  skala ocen :

1)stopień celujący –6

2)stopień bardzo dobry –5

3)stopień dobry –4

4)stopień dostateczny –3

5)stopień dopuszczający –2

6)stopień niedostateczny –1

Jednakże w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowania : „+”,  -”, „·”, „np”, „bz”, „nb”. Dopuszcza się zaznaczanie oceny poprawianej nawiasem.

1)pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o  których mowa w ust.26
 pkt.1-5

2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o  których mowa w ust.26 pkt.6.
27.Oceny ucznia są jawne i na bieżąco wpisywane do e- dziennika . Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie na wniosek ucznia lub jego rodziców.

28.Ocena bieżąca obejmuje następujące formy:

 1)odpowiedź ustna (dialog, rozmowa, opis, streszczenie, recytacja, opowiadanie)

2)      aktywność na lekcji (praca na lekcji)

3)      prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, klasówka, dyktando, testy różnego typu, referat, itd.)

4)      prace domowe

5)      prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.)

29.W przypadku przedmiotów artystycznych ocenie bieżącej podlega: przygotowanie do lekcji, praca na lekcji, prace dodatkowe.

1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy czym w przypadku wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

30.  O terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje jego termin w e-dzienniku. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian (odnotowany wcześniej w e-dzienniku),a w ciągu tygodnia dwa sprawdziany lub zadania klasowe.

1) Sprawdzian, czyli klasówka powinien trwać około 45 minut i dotyczyć więcej niż 3 ostatnio  omawianych tematów.

2)      Prace klasowe są to sprawdziany z języka polskiego lub matematyki trwające 45 -90 minut.

3)      Kartkówka może trwać od 10 do 15 minut i dotyczyć 3 ostatnio omawianych tematówz wyjątkiem kartkówek językowych.

31. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki:

1) z przyczyn usprawiedliwionych- ma obowiązek napisać w/w w terminie 14 dni od daty powrotu do szkoły
( szczegóły ustala z nauczycielem).

2) z przyczyn nieusprawiedliwionych – ma obowiązek napisania w/w niezwłocznie po powrocie do szkoły (szczegóły ustala nauczyciel).

32.O ocenie  z prac klasowych, sprawdzianów, testów, itp. nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów w ciągu 14 dni ( z wyjątkiem sytuacji losowych).

33.Ocenione prace kontrolne muszą być udostępnione zainteresowanym  rodzicom i przekazane przez uczniów do domu (po informacji od rodziców w e-dzienniku). Przekazane prace uczniowie zwracają do trzech następnych lekcji – w przeciwnym razie otrzymują punkty ujemne z zachowania.

34.Uczeń ma jednorazową możliwość poprawy oceny z pracy pisemnej ( sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki) do dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny ( szczegóły ustala nauczyciel).

1) z poprawy uczeń może otrzymać co najwyżej ocenę bardzo dobrą,

2) w przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę niższą od poprawianej nauczyciel wpisuje literę „p”

35. Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów  na bieżąco (e-dziennik, zebrania, konsultacje) informują rodziców  o ocenach, postępach i  osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci. Nauczyciele na bieżąco wpisują uzyskane przez uczniów oceny do e- dziennika. Rodzice mają obowiązek codziennego sprawdzania informacji, ocen i uwag w e-dzienniku.

36.W klasyfikacji śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę oceny bieżące ze wszystkich form wypowiedzi.

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

37. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

38. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowe wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ( z zastrzeżeniem p.69,87).

1) uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

2) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

3) uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

39. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w szkole podstawowej  oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

40.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

1)uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

41. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej,

42. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne  końcowe oceny  klasyfikacyjne,
2)przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

3) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

4) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen  wlicza się także końcowe  oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

5)uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

6)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu ósmoklasisty.

7) o ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym

43. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania  określonych  ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia  ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

44. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

1)W przypadku ucznia o którym mowa w/w posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania z którego wynika potrzeba zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2)W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

45.Jeżeli zaistnieje usprawiedliwiona ciągła absencja ucznia (minimum 1 miesiąc, ale poniżej 50% zajęć) klasyfikacji dokonuje się na podstawie wcześniej uzyskanych ocen niezależnie od tego, czy uczeń  uzyskał oceny z każdej formy wypowiedzi.

46.Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele są zobowiązany do poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy o przewidywanej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania. Nauczyciele  wpisują proponowaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych do e-dziennika  a wychowawcy przewidywaną roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania. Nauczyciele zobowiązani są do  zakończenia klasyfikacji na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

47.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału  oraz ocenianego ucznia.

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia  integracyjnego, jeżeli taki jest zatrudniony;

2) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  z zajęć edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

3)  nauczyciele zobowiązani są do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych na 7 dni przed śródrocznym  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

48. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

49. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną, a frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych wynosi co najmniej 80 % ( z wyjątkiem pobytu w szpitalu lub ciężkiej choroby) mogą ustalić z nauczycielem danego przedmiotu dodatkowe sprawdzenie wiadomości ( przeprowadza się je w obecności przedstawiciela samorządu klasowego).

1) Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania  mogą zwrócić się do dyrektora szkoły  z pisemną prośbą uzasadniającą zastrzeżenia o ponowne rozpatrzenie. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego i psychologa, który analizuje ocenę zachowania i ustala nową lub tę samą ocenę zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje pedagog.

50.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

51.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

52. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o ustalenie egzaminu klasyfikacyjnego musi wpłynąć przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

53.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

54.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:technika, plastyka, muzyka,
 i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

55.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

56.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

57.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

58.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

59.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

60. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  oraz przechodzącego z jednego typu szkoły do drugiego typu szkoły przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

61 .Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub przechodzącym z jednego typu szkoły do drugiego typu szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

62.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

63. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

64.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust.59,60

3)termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

65. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

66. Ocena ustalona  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna ( z zastrzeżeniem pkt 69 i 79).

67.Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego ( z zastrzeżeniem pkt.69).

 68.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  ( z zastrzeżeniem pkt. 69).

69.Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia  zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

70.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)           w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3)   sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

71. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 70. przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń , o których mowa  w pkt 69. Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

1) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) Termin  sprawdzianu;
d) Imię i nazwisko ucznia;
e) Zadania sprawdzające;
f) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

72. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca oddziału,

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

e)psycholog,  jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)przedstawiciel rady rodziców.

73.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

74.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

75.Z posiedzenia komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2)  termin posiedzenia komisji,

3) imię i nazwisko ucznia,

4)wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

76.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

77. Przepisy ( od punktu 69 do punktu 76) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

78 .O grożących ocenach niedostatecznych i ocenie negatywnej z rocznych zajęć edukacyjnych oraz  grożących nieklasyfikowaniach z zajęć edukacyjnych  wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców ucznia na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej a potwierdzenie zawiadomienia dołącza do protokołu klasyfikacyjnego.

79. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w  wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

80. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

81. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

82.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

83.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.    

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

84.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu,

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania  egzaminacyjne,

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia  zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

85.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

1) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę ( z zastrzeżeniem pkt.87.).

86.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

87.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej  rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są,  realizowane w klasie programowo wyższej.

88.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

1) dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku, w wyznaczonym miejscu i czasie udostępnia w swojej obecności dokumentację  dotyczącą  egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania.

89. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

90. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię nauczycieli uczących w danym oddziale, innych pracowników szkoły oraz ocenę zespołu klasowego. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia ujawnioną tak podczas zajęć w klasie, jak i poza klasą.

1) W ocenie bieżącej wychowawca ocenia zachowanie ucznia według kryteriów podanych w „Karcie zachowania ucznia”(według wzoru obowiązującego w szkole). Imienną kartę zachowania posiada każdy uczeń. W niej odnotowuje się zachowania ucznia za pomocą pionowej kreski.  Za poszczególne zachowanie pozytywne bądź negatywne przyznaje się punkty dodatnie lub ujemne. Punkty dodatnie anulują punkty ujemne ( ta sama ilość punktów).  Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania  ucznia w e- dzienniku /zeszycie korespondencji. Dopuszcza się również stosowanie plansz, tabel obrazujących zachowania ucznia. „Karta zachowania ucznia” stanowi podstawę przy ustalaniu oceny opisowej.

2) Raz w miesiącu ( w ostatni piątek miesiąca) wychowawca przyznaje tytuł „Wzorowego ucznia” tym, którzy uzyskali  dodatni bilans punktów. Uczeń zachowuje ten tytuł przez cały miesiąc.
W przypadku rażącego naruszenia norm zachowania przez ucznia wychowawca może odebrać tytuł „Wzorowego ucznia” w trakcie miesiąca.

3)  Uczeń otrzymuje „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”, jeżeli w ciągu roku szkolnego zdobył co najmniej 80 punktów dodatnich w klasie 1.; 90 punktów dodatnich w klasie 2.; 100 punktów dodatnich w klasie 3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego uczeń otrzymał 20 i więcej punktów ujemnych traci szansę na „Srebrną/ złotą odznakę wzorowego ucznia”.

4) Uczeń kończący klasę III otrzymuje „Złotą odznakę wzorowego ucznia” jeżeli w klasie I i II zdobył  „Srebrną odznakę wzorowego ucznia” i w klasie III uzyskał wymaganą liczbę punktów dodatnich na „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”

5) W przypadku rażącego naruszania obowiązujących zasad uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy, jeżeli jego zachowanie nie uległo poprawie mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły. Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

91.Począwszy od klasy czwartej roczną ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

92.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom,

8)   przestrzeganie postanowień statutu  szkoły dotyczących obowiązków ucznia.

93.Obowiązki ucznia określa statut szkoły.

94.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

95. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

96. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń i innych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

97. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

1)samooceny ucznia

2)oceny zespołu klasowego

3)oceny nauczycieli uczących w danej klasie

4) kultury osobistej i kultury języka

5) aktywności na rzecz klasy i szkoły

 

98. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia według poniższych kryteriów, które znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz są dostępne do wglądu w szkole u wychowawców.

  Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów , które otrzymuje każdy uczeń na początku okresu. Jest on równoważny ocenie poprawnej.

 Od ucznia zależy ocena końcowa, gdyż ma szansę podwyższenia oceny w każdej chwili. W systemie punktowym można bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem, gwarantując sobie prawo do błędu.

 powyżej  -  201 pkt.  -  wzorowe

200  -  161 pkt.  - bardzo dobre

160  -  121 pkt.  - dobre

120  -    81 pkt.   - poprawne

  80  -    41 pkt.  - nieodpowiednie

  40  -      0 pkt. i nagana dyrektora szkoły -  naganne

 

Punkty dodatnie:

1. Działalność w samorządzie:

a)  klasowym (za cały okres)  …………………………………….…………………………………...1-10 pkt.

b)  szkolnym  (za cały okres)  ……………………………………….…………………………………1-20 pkt.

2. Pełnienie funkcji łącznika bibliotecznego  (za cały okres)  …..………………………………….....1-10 pkt.

3. Pozalekcyjna praca na rzecz szkoły: (zaangażowanie w akcje organizowane przez samorząd szkolny, pomoc nauczycielom w przygotowaniu szkolnych imprez, uroczystości, apeli, wyjazdów itp.) ……..1-15 pkt.

4. Pozalekcyjna praca na rzecz klasy (zaangażowanie w akcje organizowane przez samorząd klasowy, przygotowanie gazetki klasowej lub dekoracji klasowych, dbanie o porządek w klasie, dbanie o sprzęt klasowy i pomoce naukowe itp.) ………………………………………………………………………1-10 pkt.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej ………..……………………….….……..1-15 pkt.

6. Współpraca w grupach zadaniowych na lekcjach i poza lekcjami …………………………….……1-10 pkt.

7. Zachowania prospołeczne, zapobieganie wykluczeniu i nietolerancji w klasie (zachowania sprzyjające integracji zespołu klasowego, dbałość o utrzymanie właściwych relacji z rówieśnikami itp.) (jednorazowo)  …………….………… ………………………………………………………………..1-10 pkt.

8. Efektywne pełnienie dyżuru klasowego …………………………..……………………………….. 1-10 pkt.

9. Koleżeńska pomoc w nauce – w ciągu okresu (udokumentowana) ……...........................................1-50 pkt.

10. Właściwe zachowanie podczas imprez szkolnych, uroczystości, apeli, pogadanek itp. …………  1-10 pkt.

11. Właściwe zachowanie podczas wyjść klasowych ze szkoły ……………………………………….1-10 pkt.

12. Właściwe zachowanie podczas szkolnych wyjazdów (wycieczki klasowe, obozy naukowe itp.) obligatoryjna ocena wychowawcy/ opiekuna dotycząca każdego uczestnika wycieczki ……………..1-10 pkt.

13. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (udział w konkursach zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami ucznia, udział w przeglądach artystycznych, udział w zawodach sportowych) jednorazowo na semestr …………………………………………………………………………………………………………10-20 pkt.

14. Za przyniesione rzeczy na zbiórkę „elektro-śmieci” ……………………………………………....1-10 pkt.

15. Za przynoszenie zbieranych rzeczy na cele charytatywnych działań szkoły (w tym korki, makulatura itp.) nie przyznajemy punktów dodatnich.

16. Do dyspozycji wychowawcy (w tym m.in. kulturalne zachowanie wobec rówieśników i pracowników szkoły, właściwa postawa wobec obowiązków szkolnych, w tym właściwy strój podczas pobytu w szkole, punktualność itp.) ...................................................................................................................................0-20 pkt.

17. Samoocena ucznia ...........................................................................................................................1 – 6 pkt.

18. Ocena zespołu klasowego ................................................................................................................1 – 6 pkt.

19. Ocena nauczycieli uczących w danej klasie .....................................................................................1 – 6 pkt.

(stawiamy jedną ocenę)

Punkty z 17,18,19 należy zsumować i wyciągnąć średnią- kolumna A, której odpowiednik punktowy-kolumna B, mnożymy przez 12

 

Ocena: A                                B

1 naganna.........................-2pkt

2 nieodpowiednia.............-1pkt

3 poprawna........................0pkt

4 dobra..............................+1pkt

5 bardzo dobra..................+2pkt

6 wzorowa........................+3pkt

                                   

Punkty ujemne:

Za każde niewłaściwe zachowanie zapisane w dzienniku.

1. Każda uwaga za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji ...............................................................1-10 pkt.

2. Każde aroganckie zachowanie wobec pracownika szkoły ..............................................................10-20 pkt.

3 .Wulgarne słownictwo zapisane w dzienniku .....................................................................................5-10 pkt.

4. Dokuczanie, wyśmiewanie, ubliżanie, wyzywanie rodziców, prowokowanie kolegów do złych uczynków, oplucie, itp. ............................................................................................................................................5-20 pkt.

5. Uderzenie innego ucznia, kopnięcie, udział w bójce ………………………………………….….10-20 pkt.

6. Niebezpieczne zachowania podczas przerw na korytarzach i w szatni (bieganie, skakanie ze schodów, wieszanie się na rurach instalacyjnych na terenie szkoły, zamykanie innych uczniów w ubikacjach……………………………………………………………………….………………….…5-10 pkt.

7. Samowolne wychodzenie poza teren szkoły podczas lekcji i przerw (każdorazowo) ……………..20 pkt.

8. Celowe hałaśliwe zachowanie podczas przerw ...............................................................................5-10 pkt.

9. Nie wywiązywanie się z funkcji dyżurnego …………………………………………………….…..10 pkt.

10. Celowe niszczenie mienia szkolnego (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ……………… 50 pkt.

11. Wagarowanie (każdy przypadek – każda godzina)……………………….……………………… 10 pkt.

12. Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje………………………………………….………………. 5 pkt.

13. Nieusprawiedliwione nieobecności (po terminie 7 dni) ……………………………..………………5 pkt.

14. Niewłaściwy wygląd: farbowanie włosów, ekstrawaganckie fryzury, malowanie paznokci, makijaż, noszenie atrybutów kibica, skąpy lub wyzywający ubiór ………………….………….………………5-20 pkt.

15. Wyłudzanie pieniędzy, kradzież (uczeń otrzymuje naganę  dyrektora szkoły) ..................................50 pkt.

16. Znęcanie się, napaść i pobicie, pobicie z obrażeniami ciała, szkodą na zdrowiu (uczeń otrzymuje  naganę  dyrektora szkoły) ……………………………………………………………………50 pkt.

17. Naruszenie nietykalności cielesnej pracownika szkoły (uczeń otrzymuje naganę  dyrektora szkoły) .....................................................................................................................................................................50 pkt.

18. Palenie papierosów i e-papierosów (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ……………………50 pkt.

19. Picie alkoholu w szkole, na imprezach szkolnych, zażywanie narkotyków, środków psychotropowych (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ..............................................................................................50 pkt.

20. Celowe zaśmiecanie i zanieczyszczanie otoczenia  ..........................................................................5-10 pkt.

21. Niestosowne zachowanie podczas wyjść klasowych do różnych instytucji kulturalno-oświatowych oraz podczas imprez szkolnych……………………………………………………………………….…….1 - 10 pkt.

22. Niewłaściwe zachowanie podczas szkolnych wyjazdów (wycieczki klasowe, obozy naukowe itp.) obligatoryjna ocena wychowawcy/ opiekuna dotycząca każdego uczestnika wycieczki ……………1-10 pkt. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników wycieczki – konsekwencje zgodne z odrębnymi przepisami.

23. Przetrzymywanie książek z biblioteki (za każdy tydzień po upływie 1 miesiąca) ...........................5 pkt.

24. Złamanie zakazu korzystania z telefonu komórkowego, MP3,MP4 (każdorazowo) …………….10 pkt.

25. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie telefonem komórkowym lub innym sprzętem (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ……………………………………………………………………………..….50  pkt.

Zatrzymany sprzęt jest przekazany dyrektorowi szkoły wraz z protokołem.

26. Niezmienianie obuwia (każdorazowo) .................................................................................................5 pkt.  

27. Za notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego (nagana wychowawcy klasy)…………….30 pkt.

28. Celowe oszukiwanie nauczycieli, rodziców oraz fałszowanie informacji zawartych w korespondencji między szkołą a rodzicem, rodzicem a szkołą (podrabianie podpisu, wyrywanie kartek)………………30 pkt.

29. Cyberprzemoc – stosowanie przemocy przez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych z wykorzystaniem Internetu i poprzez SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe oraz sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych, dręczenie poprzez komunikatory sieciowe.  W zależności od kategorii szkodliwości czynu ilość punktów jest uzgadniana z osobami wyjaśniającymi zdarzenie …………………………………………………………………. do 50 pkt. 

Uczeń otrzymuje również naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

30. Celowa nieobecność na zajęciach korekcyjno –kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych ( za każdą nieobecność na zajęciach) ………………………………………………………………………… 5 pkt.

31. Nieodpowiednie zachowanie w stołówce szkolnej ……………………………………..…………1-10 pkt.

32. Brak współpracy z innymi w grupach zadaniowych ……………………………………………….1-10 pkt.

33. Zachowanie wykluczające innych, nietolerancja ……………………………………….……………10 pkt.

34. Brak stroju galowego (wg wzoru) podczas imprez wskazanych w harmonogramie ……………….…5 pkt

35. Niestosowanie się do poleceń nauczycieli (nieterminowe wykonanie zadań, nieprzynoszenie zalecanych materiałów, zgód, prac pisemnych itp.) ……………………………………………………………..…5-10 pkt

36. Niereagowanie na niewłaściwe zachowania innych uczniów ……………………………………..1-10 pkt.

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 lub więcej punktów ujemnych.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 lub więcej punktów ujemnych.

Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 60  lub więcej punktów ujemnych.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich może otrzymać najwyżej ocenę nieodpowiednią z zachowania.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę wychowawcy klasy, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich może otrzymać najwyżej ocenę poprawną z zachowania.

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który notorycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego, w związku z czym otrzymał naganę dyrektora szkoły, lub którego sprawa została skierowana do sądu albo na policję.

Oceny nagannej z zachowania ( wynikającej z punktacji), nie może otrzymać uczeń, który posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej o stwierdzonych zaburzeniach rozwojowych lub zaburzeniach zachowania (ADHD, nadpobudliwość, nadruchliwość, zaburzenia ze spektrum autyzmu itp.).

Naganę wychowawcy klasy otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie uległo poprawie, mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły.

Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

99. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może ulec zmianie na wniosek wychowawcy w przypadku popełnienia przez ucznia czynu nagannego lub szczególnie nieodpowiedniego , w okresie od jej wystawienia do zakończenia zajęć w semestrze na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ( po uprzednim poinformowaniu rodziców ucznia).

 

100.  System oceniania ulega ciągłej ewaluacji.

 

 

 

Rozdział  XIII

 

Tryb rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkolnymi

 

§ 61.

 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz zasady rozstrzygania sporów miedzy nimi
1. Organa szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.

2. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z kompetencjami.

3. Na podstawie art. 244 §1. Kodeksu Pracy może być powołana komisja pojednawcza w celu polubownego załatwienia sporów.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe.

 

§ 62.

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 63.

 

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentację.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej, określają odrębne przepisy.

 

§ 64.

1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje zespół do spraw statutu szkoły do ujednolicenia statutu.

2. Ujednolicony statut znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć