Program Wychowawczo Profilaktyczny

Program Wychowawczo Profilaktyczny

Program Wychowawczo Profilaktyczny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

- Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

- Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

- Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).

- Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U.poz.356)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.poz.1008)

- Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach.

I. Wstęp.

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany przez zespół powołany decyzją Rady Pedagogicznej. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Diagnozę potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym opracowano z uwzględnieniem:

· wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

· wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

· ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,

· wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

· innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, specjalistów, uczniów, rodziców).

II. Diagnoza potrzeb.

 

Szkoła podstawowa nr 9 w Gliwicach liczy 560 uczniów, w szkole jest 25 oddziałów, w tym 1 oddział zerowy. W oparciu o analizę informacji uzyskanych w przeprowadzonej diagnozie potrzeb wyodrębniono następujące potrzeby w obszarze wychowawczo – profilaktycznym dotyczące uczniów szkoły oraz wynikające z tych potrzeb kierunki działania w bieżącym roku szkolnym:

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów sprawiających trudności wychowawcze, w tym głownie zaburzenia zachowania przejawiające się w agresywnych zachowaniach wobec rówieśników i osób dorosłych (agresja słowna i fizyczna, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły), ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastępowanie niewłaściwych zachowań zachowaniami akceptowanymi społecznie; w roku szkolnym 2020/2021 należy zwrócić szczególną uwagę na problemy występujące w klasach 3-cich i 6-tych;

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów przejawiających trudności emocjonalno-społeczne, w tym problemy w relacjach z rówieśnikami, brak akceptacji lub odrzucenie przez zespół klasowy, nieśmiałość, wycofanie, lękliwość, obniżona samoocena, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz kształtowanie realistycznego obrazu własnej osoby i wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów; w roku szkolnym 2020/2021 należy zwrócić szczególną uwagę na problemy emocjonalno-społeczne występujące w klasach młodszych (0-3), a także w klasach 6-tych, tu wychowawcy powinni podjąć działania mające na celu integrację zespołów klasowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów nieakceptowanych lub pozostających na uboczu klasy z różnych powodów oraz pomoc w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego dla tych uczniów;

- w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, w tym kilkumiesięczną izolację społeczną uczniów a także aktualne zagrożenie, że taka izolacja może się powtórzyć, należy zwrócić szczególną uwagę w każdej klasie na pojawiające się zaburzenia psychiczne u uczniów, w tym szczególnie zaburzenia lękowe i depresyjne; wskazana jest wnikliwa obserwacja uczniów przez wychowawców oraz każdego nauczyciela uczącego w danym zespole klasowym w celu wczesnego wychwytywania przejawów w/w zaburzeń; wskazane jest zorganizowanie szkolenia dla rady pedagogicznej dotyczące zaburzeń lękowych i depresyjnych; w codziennej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciele oraz wychowawcy każdej klasy powinni zwrócić uwagę na nastroje panujące wśród uczniów podejmujących ponownie naukę w szkole w tradycyjnej formie oraz panujące w klasie relacje interpersonalne, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania w formie pisemnej do szkolnych specjalistów wszelkich zauważonych nieprawidłowości; wychowawcy klas przeprowadzą rozmowę z dziećmi dotyczącą odczuć uczniów z czasu izolacji społecznej oraz nauki zdalnej, a także ich obecnych obaw

i oczekiwań, w celu rozeznania aktualnej sytuacji uczniów oraz wynikających z niej potrzeb, uzupełnieniem tego rozeznania będzie ankieta przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego;

- w roku szkolnym 2020/2021 szczególną rolą wychowawców będzie podejmowanie szerokich działań mających na celu integrowanie zespołów klasowych na każdym etapie edukacyjnym, szczególnie w zakresie odbudowywania relacji społecznych wśród uczniów powracających do tradycyjnej formy kształcenia, należy także objąć szczególną opieką i wsparciem uczniów klas 1-szych, 4-tych i 7-mych;

- w roku szkolnym 2020/2021 szczególną rolą szkolnych specjalistów będzie zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, a także prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym pojawiający się problem nadmiernego korzystania przez uczniów z urządzeń teleinformatycznych (telefony, komputery, tablety), należy objąć oddziaływaniami profilaktycznymi uczniów będących w grupie ryzyka występowania uzależnień, w tym uzależnienie od komputera i sieci społecznościowych;

- należy także w dalszym ciągu kształtować i wzmacniać samoocenę uczniów, dostrzegać i chwalić za sukcesy i starania, wdrożyć system pozytywnego motywowania uczniów, zarówno w zakresie oceny zachowania uczniów, jak i motywowania do nauki, podejmowania wysiłku, samodoskonalenia, odkrywania i rozwijania talentów;

- należy nadal obejmować pomocą i wsparciem uczniów przeżywających trudności rodzinne, w tym uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem lub przemocą, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin rozbitych, niepełnych, zrekonstruowanych, w tym dodatkowo wspieranie rodziców w pełnieniu roli wychowawczej, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem oraz kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, objęcie uczniów opieką w świetlicy popołudniowej

- należy nadal obejmować pomocą uczniów mających problemy dydaktyczne (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne), zwrócić uwagę na adaptację uczniów powtarzających klasę oraz ich wdrożenie do opanowania umiejętności szkolnych niezbędnych do zaliczenia klasy od początku roku szkolnego, monitorowanie sytuacji tych uczniów przez wychowawców oraz nauczycieli przedmiotowych;

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umożliwienie rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów,

- w dalszym stopniu: obserwacja w kierunku wychwytywania uczniów zagrożonych demoralizacją, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego, wsparcie dla uczniów z poważnymi schorzeniami somatycznymi.

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wskazują na to, że:

 

- uczniowie naszej szkoły nie wykazują problemów związanych z piciem alkoholu lub upijaniem się na terenie szkoły, zażywaniem leków w celu odurzania się, zażywaniem dopalaczy lub narkotyków, stosowaniem lub byciem pod wpływem innych środków psychoaktywnych;

- wśród uczniów naszej szkoły pojedyncze osoby palą tytoń/ e-papierosy, wagarują lub niewłaściwie się odżywiają;

- wśród uczniów naszej szkoły najczęściej występującymi zachowaniami problemowymi są: używanie wyzwisk/ wulgaryzmów, stosowanie przemocy fizycznej/ bicia, nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych/ smartfonów/ komputera – problemy te mogą dotyczyć więcej niż połowy uczniów w szkole;

- problemami występującymi w zespołach klasowych są: wykluczenie kogoś z grupy, długo trwałe nękanie lub dręczenie, agresja i przemoc w Internecie, przemoc fizyczna (popychanie, szarpanie, szturchanie, bicie) lub psychiczna (przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, wyzywanie), problemy te mogą dotyczyć pojedynczych osób lub mniejszości uczniów;

- wśród uczniów naszej szkoły są pojedyncze osoby, które przejawiają problemy emocjonalne, w tym: samookaleczanie się, depresję lub inne zaburzenia psychiczne, inne zaburzenia zachowania lub emocji

 

 

 

Uzyskane wyniki diagnozy pozwoliły wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące.

 

Do czynników ryzyka należą: długotrwała sytuacja izolacji społecznej, zagrożenia wynikające z podawanych informacji dotyczących covid-19, brak możliwości uzyskania bezpośredniego wsparcia społecznego lub profesjonalnego, zaburzenia rozwojowe przejawiające się w występowaniu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci, niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem (brak kontroli), niska samoocena, nadmierna wrażliwość, brak odporności na stres, brak umiejętności rozwiązywania problemów, brak umiejętności społecznych gwarantujących tworzenie pozytywnych relacji z rówieśnikami, niewydolność środowiska wychowawczego, w tym wynikający z niskich kompetencji rodzicielskich brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego, brak umiejętności stawiania granic przez rodziców, nadopiekuńczość rodziców, nieprawidłowości w relacjach rodzinnych, w tym wysoki poziom konfliktów w rodzinie, zaburzenia w pełnieniu ról rodzicielskich, nieobecność jednego z rodziców w domu, duża liczba rodzin rozbitych, niepełnych, zrekonstruowanych, odrzucenie przez środowisko rówieśnicze, agresja w relacjach rówieśniczych, niepowodzenia szkolne, środowisko społeczne i rówieśnicze promujące negatywne wzorce zachowań.

Do czynników chroniących należą: pozytywny klimat szkoły, wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole, wysoka jakość edukacji szkolnej, w tym również podczas nauki zdalnej, prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, stwarzanie uczniom okazji do przeżywania sukcesów i rozpoznawania własnych osiągnięć, zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy, możliwość budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami, podejmowanie odpowiednich działań w przypadku pojawienia się niewłaściwych zachowań uczniów zgodnie ze szkolnymi procedurami, wsparcie okazywane przez nauczycieli i specjalistów uczniom i ich rodzicom, wsparcie uczniów przez członków rodziny i inne bliskie osoby, współpraca opiekunów uczniów ze specjalistami pracującymi w szkole i poza nią, prowadzenie na terenie szkoły działań profilaktycznych adekwatnych do potrzeb rozwojowych uczniów, dobry potencjał intelektualny uczniów.

III. Misja i wizja szkoły.

 

Jesteśmy po to, aby uczniowie kierowali się entuzjazmem w swoich działaniach, ich rodzice darzyli nas zaufaniem, a nauczyciele mieli satysfakcje z wykonywanej pracy.

Celem wszelkich działań Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach jest:

a) Zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki,

b) Solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki,

c) Uczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

d) Wyrabianie chęci do działania i kreatywnego myślenia.

Tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku, ściśle współpracującą z rodzicami i środowiskiem. Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym , psychicznym i społecznym. Posiadamy jasne zasady postępowania i oceniania oraz dobre warunki bazowe.

 

IV. Sylwetka absolwenta.

 

Nasz absolwent:

· jest odpowiedzialnym, otwartym na drugiego człowieka, prawym i uczciwym obywatelem;

· kieruje się w życiu codziennym zasadami etyki i moralności;

· odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości;

· dysponuje znacznym zasobem wiedzy i umiejętności umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej;

· jest kreatywny;

· jest ambitny;

· jest samodzielny;

· ma poczucie własnej godności i wartości oraz szanuje siebie i innych;

· potrafi zgodnie pracować w grupie przyjmując różne role i zadania;

· zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia;

· jest świadomy tożsamości narodowej, szanuje tradycje, symbole oraz wartości narodowe;

· zna i rozumie zasady współżycia społecznego;

· jest tolerancyjny, szczery i życzliwy;

· w świadomy sposób korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne;

· propaguje zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek.

 

V. Cele ogólne.

 

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno – wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli, za pośrednictwem wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Odbywa się on w ścisłej współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. Celem głównym jest wszechstronny rozwój młodego człowieka wspierany przez współpracujące ze sobą ogniwa społeczności szkolnej – nauczycieli, rodziców, rówieśników oraz samego ucznia tak, by stawał się on samodzielny, odpowiedzialny i dążący do sukcesu.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

· stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, społecznego, moralnego, zdrowotnego i estetycznego,

· inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

· uświadamianie i wdrażanie uczniów do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,

· wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

· kształtowanie nawyków organizacji pracy własnej,

· przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych oraz tradycji regionalnych,

· wskazywanie dróg ku rozpoznawaniu i świadomemu wyborowi wartości moralnych,

· uczenie zasad tolerancji,

· kształtowanie postawy dialogu i współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współtworzenia klimatu zaufania i zdrowych relacji między wszystkimi uczestnikami życia szkolnego,

· tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

· poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat problemów zdrowotnych, prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

· rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

· poszerzanie wiadomości prawnych i finansowych,

· kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

· kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

· uwrażliwianie uczniów i rodziców na problemy związane ze zmianami klimatycznymi oraz szeroką rozumianą ochroną środowiska,

· prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

· dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

· udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

· przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

· informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

· kształtowanie osobowości młodego człowieka, który ma poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za własne zachowanie, życie i zdrowie oraz potrafi poradzić sobie z zagrożeniami.

· kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,

· rozwijanie kompetencji pozwalających na umiejętne radzenie sobie z problemami,

· kształtowanie u uczniów postawy gotowości do poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych,

· rozwijanie poczucia własnej wartości,

· kształtowanie kompetencji społecznych,

· kształtowanie wartości i postaw,

· rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

· rozwijanie zainteresowań.

 

Działania te obejmują w szczególności:

1. Strategia informacyjno – edukacyjna:

· Realizacja treści profilaktycznych podczas zajęć edukacyjnych.

· Organizowanie szkolnych akcji promujących zdrowy styl życia.

· Organizowanie imprez, akcji, realizacja programów traktujących o uzależnieniach i innych zagrożeniach cywilizacyjnych.

· Propagowanie poprzez działalność artystyczną uczniów pozytywnych postaw, zachowań.

· Edukacja ekologiczna ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

· Integracja zespołów klasowych.

· Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne – dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i uczenie dokonywania racjonalnych wyborów.

· Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne – rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym umiejętności: budowania kontaktów z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji grupy.

· Edukacja prawna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

· Edukacja finansowa uczniów.

· Uświadamianie uczniów o konieczności dzielenia się swoimi problemami i traumatycznymi przeżyciami z wybraną i zaufaną przez nich osobą.

· Materiały profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców na temat zagrożeń i problemów dzieci i młodzieży.

· Spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców mające na celu zapoznanie ich z problemami dzieci i młodzieży.

· Realizacja programów profilaktycznych.

· Promowanie sukcesów uczniów.

· Badanie losów absolwentów.

· Doskonalenie nauczycieli.

 

2. Strategia alternatyw:

· Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań.

· Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez ich udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.

· Organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

· Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

· Udział w zawodach sportowych i artystycznych.

· Praca w organizacjach działających na terenie szkoły, w środowisku lokalnym – samorząd uczniowski, harcerstwo.

· Organizowanie wyjść i wycieczek szkolnych.

· Udział uczniów w imprezach kulturalnych.

· Udział uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

· Organizowanie zajęć dla uczniów w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

 

3. Strategia interwencyjna:

· Identyfikacja niepokojących zachowań i objawów.

· Stosowanie procedur interwencyjnych w przypadku naruszenia przez uczniów zasad regulaminu szkolnego.

· Konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców.

· Pedagogizacja rodziców.

· Współpraca z instytucjami wspierającymi dzieci i rodzinę.

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych.

 

1. Dyrektor szkoły:

· stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

· sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

· inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

· stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

· współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

· czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

· nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

· nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:

· uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

· opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,

· opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

· uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

· uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Nauczyciele:

· współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

· reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

· reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

· przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

· udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

· kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

· rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

· wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4. Wychowawcy klas:

· diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

· rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

· na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

· przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

· zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

· są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

· oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

· współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

· wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

· rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

· dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

· podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

· współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

· podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Zespół wychowawców:

· opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

· analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

· ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

· przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

· inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

5. Pedagog szkolny/psycholog:

· diagnozuje środowisko wychowawcze,

· zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

· współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

· zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

· współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

· współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6. Rodzice:

· współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

· uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

· uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

· zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

· współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

· dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

· rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

7. Samorząd uczniowski:

· jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

· uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

· współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

· prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

· reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

· propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

· dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

· może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

VII. Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych.

Możliwość i forma realizacji zaplanowanych uroczystości i imprez będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

· Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

· Obchody Dnia Patrona Szkoły

· Ślubowanie klas pierwszych

· Dzień Edukacji Narodowej

· Dzień chłopca

· Dzień Papieski

· Dzień Patriotyczny

· Narodowe Święto Niepodległości

· Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dziecka

· Andrzejki

· Wigilia szkolna

· Dzień Przedszkolaka – Dzień Otwarty Szkoły

· Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

· Dzień czystego powietrza

· Dzień liczby Pi

· Dzień Bezpiecznego Internetu

· Dzień Kobiet

· Dzień Talentów

· Dzień Doradztwa Zawodowego

· Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

· Międzynarodowy Dzień Ziemi

· Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

· Festiwal sportu

· Szkolne obchody Dnia Dziecka

· Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

VIII. Szczegółowe cele wychowawczo-profilaktyczne.

 

1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

2. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych osób.

3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i aktywnego udziału w nim.

4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

5. Rozwijanie kompetencji społecznych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości.

6. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz kompetencji czytelniczych.
 

7. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i określaniu drogi dalszej edukacji.

8. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.

9. Wyposażenie uczniów w umiejętności: komunikacji interpersonalnej, kontroli emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem.

10. Promowanie zdrowego stylu życia.

11. Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

IX. Harmonogram działań.

 

Planowane działania oraz forma ich realizacji mogą ulec zmianie, z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju. Z tego względu w wyniku braku możliwości, zaplanowane działania mogą zostać odwołane lub – jeśli będzie to możliwe – zrealizowane w formie multimedialnej.

SFERA

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

INTELEKTUALNA

Rozwijanie sprawności intelektualnej oraz aktywności uczniów w procesie uczenia się

-    rozwijanie świadomości uczniów w procesie uczenia się

-    przeprowadzanie w klasie diagnoz i ankiet  wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy,

-    indywidualizowanie pracy uczniów na lekcji,

-    uczenie prawidłowej organizacji czasu,

-    aktywny udział w zajęciach edukacyjnych,

-    praca własna ucznia – uczenie planowania

-    rozwijanie u uczniów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz w językach obcych,

-    rozbudzanie inicjatywności i przedsiębiorczości,

 

wychowawcy klas I-III, rodzice

Wspomaganie rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości

- dostosowanie wymagań, organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych, rewalidacji,

- spotkania zespołów,

- indywidualizacja pracy na lekcji,

- organizowanie pomocy pp dla uczniów zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, i wskazaniami nauczycieli,  na podstawie opinii,

- opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia  dla uczniów z orzeczeniami

wychowawcy klas I-III, pedagog, psycholog

 

Odkrywanie własnych zainteresowań i uzdolnień

 

- organizacja konkursów artystycznych i przedmiotowych.

- organizacja Dnia Talentów.

- zachęcanie uczniów do prezentacja własnych dokonań podczas imprez szkolnych, klasowych.

- umożliwienie korzystania z biblioteki i Internetu -lekcje Bi

blioteczne oraz w sali multimedialnej

- uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta

nauczyciele, koordynatorzy Dnia Talentów

nauczyciele,

 

B.Wolak

nauczyciele

Propagowanie czytelnictwa

- realizacja programów czytelniczych;

- organizowanie konkursów przez bibliotekę szkolną;

wychowawcy klas I-III,   rodzice

B.Wolak

SPOŁECZNA

 

Poznanie prawidłowych zasad współdziałania w grupie i komunikowania się,

- omówienie obowiązujących w szkole i klasie zasad, regulaminów, systemu oceniania
- organizacja zajęć integrujących zespoły klasowe: gry i zabawy integrujące zespół, zawarcie kontraktu klasowego,

-wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów (przydziały funkcji w klasie, szkole, zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań, konkursach, zawodach sportowych).

- współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

- wdrożenie przez wychowawców systemu motywacyjnego

wychowawcy klas I-III  

 

wychowawcy klas I-III  

 

organizatorzy wg przydziału czynności

 wychowawcy klas I-III  

Dbanie o właściwą atmosferę w klasie i integrację zespołu klasowego.

- organizacja imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

- organizowanie i udział w akcjach charytatywnych,

-   uczestnictwo w działaniach Szkolnego Kółka Wolontariatu,

wychowawcy klas I-III  

koordynatorzy wolontariatu,

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

- powadzenie zajęć mających na celu kształcenie u uczniów umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami

- bieżące omawianie przyczyn niewłaściwych zachowań,

- uczenie komunikatu „ja”- wdrażanie postawy asertywnej

- odgrywanie scenek dramowych ukazujących właściwe zachowania

- nabywanie umiejętności pomocy koleżeńskiej

- uczenie empatii i świadomej postawy w reagowaniu na agresję i przemoc

wychowawcy klas I-III, pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

Stosowanie zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

 

- prowadzenie na zajęciach lekcyjnych pogadanek na temat savior-vivre,

- pogadanki i zajęcia  na temat kulturalnego zachowania w domu i w miejscach publicznych.

- organizowanie apeli tematycznych w formie multimedialnej

wychowawcy klas I-III,

 

Dokonywanie oceny własnych zachowań.

 

- prowadzenie zajęć kształtujących u uczniów poczucie własnej wartości,

- prowadzenie rozmów i pogadanek nt. analizy  własnych zachowań w różnych sytuacjach,

- określanie słabych i mocnych stron charakteru,

- uczenie się panowania nad własnymi emocjami

wychowawcy klas I-III  

 

 

Poszanowanie mienia prywatnego, szkolnego, publicznego.

 

- dbałość o podręczniki i przybory szkolne,

 - troska o salę lekcyjną (dyżury klasowe, kąciki zainteresowań)

- kształtowanie nawyku porządkowania sali po zajęciach,

- przestrzeganie regulaminu  korzystania z pracowni szkolnych i stołówki szkolnej,

- dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu (korytarze szkolne, boisko, stołówka)

wychowawcy klas I-III  

 

 

Ponoszenie konsekwencji nieprzestrzegania regulaminów (SOW) i procedur szkolnych.

 

- przypominanie zasad oceniania zachowania podczas zebrań klasowych.

- zapoznanie, przypomnienie i egzekwowanie znajomości regulaminu zachowania się na terenie szkoły , podczas wyjść i wycieczek  (SOW, Procedury)

wychowawcy klas I-III  

 

 

Poznanie zasad działania samorządu klasowego.

 

- działalność Samorządu Uczniowskiego,

- przeprowadzenie wyborów do klasowych samorządów uczniowskich oraz  Małego Samorządu Uczniowskiego

- organizowanie imprez przez  „mały samorząd”

wychowawcy klas I-III  

 

opiekun „Małego Samorządu”

Uczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

 

- tworzenie warunków do działania na rzecz społeczności klasowej i szkolnej,

- uczestnictwo w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły

- wdrażanie do rzetelnej pracy i świadomego podejmowania obowiązków

- współodpowiedzialność za podjęte działania,

wychowawcy klas I-III  

 

 

Udział w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły.

- wyzwalanie zdolności organizacyjnych

-  udział w akcjach charytatywnych i wolontariat

wychowawcy klas I-III  

koordynatorzy akcji

Poznanie i stosowanie w działaniu zasad demokracji.

- zapoznanie uczniów  z wartościami i postępowanie zgodnie z zasadami demokracji.

- uczenie się zasad demokracji,

wychowawcy klas I-III  

 

FIZYCZNA

Wdrażanie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych.

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w szkole zostaną wdrożone cykliczne działania profilaktyczne:

- rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

- w łazienkach będą wywieszone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

- informacje dla rodziców na temat profilaktyki zdrowotnej i pomocy, jaka przysługuje rodzicom, apele o wysyłanie do szkoły zdrowych dzieci;

- zabezpieczenie  szkoły w niezbędne środki czystości;

- działania profilaktyczne dotyczące higieny pracy przy komputerze podczas edukacji zdalnej.

Ponadto poznanie podstawowych zasad dbania o swoje zdrowie, w tym:

- poznanie sposobów właściwego wykorzystania przerw między zajęciami,

- rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego,

- dbanie o higienę miejsca pracy i wypoczynku,

- niwelowanie wad postawy, dostosowanie wielkości ławek i krzeseł do wzrostu ucznia,

- przeprowadzenie pogadanek nt. bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpiecznego zachowania na przerwach na korytarzach szkolnych, boisku, placu zabaw, podczas zajęć w-f,

- organizowanie apeli dotyczących bezpieczeństwa -  bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje,

- trening zachowania w sytuacji zagrożenia – próbny alarm ppoż,

- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,

- nauka udzielania pierwszej pomocy.

wychowawcy klas I-III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III  

 

pielęgniarka, Straż Miejska

wychowawcy klas I-III  

 

 

 

 

 

organizatorzy

wychowawcy klas I-III  

Rozwijanie tężyzny fizycznej i doskonalenie umiejętności ruchowych.

- zajęcia  z wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, imprezy sportowe, gry i zabawy w terenie, pogadanki,

- prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów, w tym zajęć  z gimnastyki korekcyjnej,

- zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach sportowych

E. Gołąb,  wychowawcy klas I-III  

 

nauczyciele wf

Popularyzowanie zdrowego stylu życia.

- realizacja wymagań z podstawy programowej dotyczących edukacji zdrowotnej,
- poznawanie zasad racjonalnego odżywiania ,

- Realizacji kampanii Akademia Zdrowia,

- wyrabianie nawyku spożywania drugiego śniadania w szkole

- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

wychowawcy klas I-III  

 koordynatorzy

 wychowawcy

klas I-III  

rodzice

Zdobywanie podstawowych wiadomości i umiejętności na temat środowiska przyrodniczego i wykorzystanie ich w praktyce.

- realizacja zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

- organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

-organizacja konkursów wiedzy ekologicznej.

- poszerzanie wiedzy z zakresu zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska.

wychowawcy klas I-III  

nauczyciele przyrody, geografii i biologii

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w mieście.

 

Dbanie o estetykę otoczenia wokół siebie,

- akcja charytatywna na rzecz schroniska

- podejmowanie działań na rzecz środowiska i zainteresowanie ekologią

- udział w akcjach  zbiórki surowców wtórnych, w tym: plastikowych zakrętek, baterii,

- udział w  wycieczkach ekologicznych,

wychowawcy klas I-III  

 

nauczyciele przyrody , geografii i biologii

EMOCJONALNO-DUCHOWA

Umiejętność oceny zachowań własnych i innych

- poznanie praw i obowiązków dziecka,

- uczenie prawidłowej relacji między dorosłymi, a dziećmi i miedzy rówieśnikami,

- uczenie właściwego stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, (tolerancja i empatia),

- podejmowanie działań mających na celu zapobieganiu dyskryminacji,

- poszerzanie wiadomości prawnych i finansowych,

- uczenie się wyrażania własnego zdania,

- rozwijanie sfery poznawczej ukierunkowanej na dobro i zło,

- poznanie procesu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- poznanie technik ułatwiających aktywne słuchanie,

- nazywanie i wyrażanie własnych uczuć  i emocji,

- uczenie się panowania nad własnymi emocjami,

wychowawcy klas I-III

 

 

  

 

 

wychowawcy klas I-III

psycholog, pedagog

 

Kształtowanie postawy patriotycznej względem tradycji oraz miejsc pamięci narodowej.

 

- poznawanie tradycji szkolnych, rodzinnych oraz zwyczajów związanych z polskimi świętami,

- kultywowanie tradycji i obyczajów,

- udział w wystawach, apelach szkolnych, rekolekcjach,

-przybliżenie sylwetki patrona szkoły,

- zapoznawanie uczniów z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu, narodu i krajów europejskich,

- organizowanie zajęć, apeli dotyczących praw i obowiązków dziecka,

- organizowanie imprez szkolnych: pasowanie na ucznia, dni otwarte szkoły, itp.

- organizowanie wyjść do muzeum oraz innych instytucji kulturalnych prezentujących historię, tradycję i kulturę regionu  i narodu - Spotkania z kulturą ludową,

 - organizacja i udział uczniów w akademiach z okazji Świąt Narodowych. - zwracanie uwagi na odpowiedni strój,

- organizacja imprez klasowych i szkolnych służących budowaniu właściwej atmosfery.

wychowawcy klas I-III

 

 

  

wychowawcy klas I-III, organizatorzy biesiady

 

 wychowawcy klas I-III

 

 

wychowawcy klas I-III

 

Kształtowanie prawidłowych więzi i poczucia tożsamości z rodziną.

- wspieranie rodziców w roli wychowawczej,

-    wykorzystanie zasobów zawodowych rodziców,

-    organizacja imprez klasowych we współpracy z rodzicami

 

wychowawcy klas I-III

 

 

 

KLASY IV-VIII

SFERA

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

INTELEKTUALNA

Wspomaganie rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Organizacja różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, w miarę aktualnych możliwości.

wychowawcy, nauczyciele,

Wspieranie rozwoju ucznia, umożliwianie realizowania drogi optymalnego rozwoju.

 

Motywowanie uczniów do nauki  poprzez:

-   organizowanie i prowadzenie kółek zainteresowań  i zajęć pozalekcyjnych,

-   uczestnictwo w projekcie ERASMUS +

-   organizacja dni tematycznych

-   wczesną interwencję,

-   stałą współpracę z rodzicami,

-   systematyczną informację o postępach szkolnych.

-   budowanie adekwatnej oferty edukacyjnej dla uczniów w oparciu o rozpoznany u nich zakres zainteresowań, poziom możliwości i umiejętności w ramach edukacji szkolnej (zajęcia edukacyjne, dodatkowe, specjalistyczne).

-   prezentacja zainteresowań i pasji uczniów – udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

wychowawcy, nauczyciele,

 

 

pedagog, psycholog,

Wspieranie uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

- rozpoznawanie potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

- indywidualizowanie pracy uczniów na lekcji.

- uaktualnianie oferty zajęć specjalistycznych dla uczniów.

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

- organizowanie cyklicznych spotkań Zespołu Wychowawczo-Profilaktycznego

- organizowanie Spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami.

dyrektor, szkolni specjaliści, wychowawcy, nauczyciele,

członkowie zespołu,

 

Rozwijanie umiejętności poznawania siebie, określania własnych umiejętności

- organizacja konkursów artystycznych i przedmiotowych.

- organizacja Dnia Talentów.

- zachęcanie uczniów do prezentacja własnych dokonań podczas imprez szkolnych, klasowych.

nauczyciele przedmiotów,

odpowiedzialni, wychowawcy

Rozwijanie umiejętności oceny własnych działań, zaangażowania oraz oceny innych.

- prowadzenie zajęć z uczniami dotyczących samopoznania i większej samoświadomości na godzinach wychowawczych,

- aktywny udział uczniów w ocenie zachowania własnego i kolegów- prowadzenie samooceny zachowania,

- prowadzenie rozmów i pogadanek nt. analizy  własnych zachowań w różnych sytuacjach,

- aktualizacja i wdrażanie SOW oraz kryteriów oceniania przedmiotowego.

 

wychowawcy, szkolni specjaliści, specjaliści z PPP, nauczyciele

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

- opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych i ich realizacja,

- realizacja opracowanych programów zajęć terapeutycznych dla uczniów zgodnie z ich potrzebami.

- spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

- spotkania Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej

- organizowanie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, Dyrektor

 

Korygowanie deficytów rozwojowych.

- prowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, w tym: zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć terapeutycznych, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych,

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów,

- prowadzenie dla rodziców spotkań ze specjalistami,

- kierowanie uczniów na diagnozę do PPP i innych poradni specjalistycznych.

nauczyciele, pedagog, psycholog, Dyrektor

SPOŁECZNA

 Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

- omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych w tym SOW

- lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

- zawarcie kontraktów klasowych.

wychowawcy

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

- integrowanie zespołów klasowych;

- warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

- wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

- zajęcia wychowawcze z zakresu praw i wolności dziecka

wychowawcy

opiekun samorządu,

pedagog/ psycholog szkolny,

wychowawcy

 

 

Kształtowanie postaw: empatia, tolerancja, przyjaźń, współpraca.

-   lekcje wychowawcze, apele

-   udział w projekcie ERASMUS +

nauczyciele

Kształtowanie postawy patriotycznej. Poszanowanie dla symboli narodowych, regionalnych, szkolnych.

-   lekcje wychowawcze,

-   udział w uroczystościach państwowych

nauczyciele

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

- tematyczne lekcje wychowawcze,

nauczyciele, wychowawcy

Kształtowanie wyborów dobrych i złych postaw

- lekcje wychowawcze

wychowawcy

 

 

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

-   Dzień bez samochodu

-   udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt,

nauczyciele przyrody

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

- warsztaty dla klas prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

nauczyciel doradztwa zawodowego

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

- analiza frekwencji uczniów

- systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

wicedyrektor,

wychowawcy

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych , w tym umiejętności konstruktywnego rozwiązywanie konfliktów

- warsztaty dla uczniów, lekcje wychowawcze

psycholog, pedagog, wychowawcy

 

Kształtowanie postaw asertywnych

-   poznawanie technik asertywności

-   nabywanie przez uczniów umiejętności mówienia „NIE”

pedagog, psycholog, wychowawcy

                     FIZYCZNA

Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia                  

- realizowanie założeń programu   profilaktyki  zdrowotnej - Akademia Zdrowia.

- rozwijanie sprawności fizycznej: na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych SKS, udział w zawodach sportowych.

- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej

- zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym: udział w akcjach tematycznych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze , rowerowe.

- organizacja imprez  szkolnych, pozaszkolnych i zajęć terenowych.

- pogadanki na godzinach wychowawczych i zajęciach  edukacyjnych

- spotkania z pielęgniarką

koordynatorzy, nauczyciele, wychowawcy

nauczyciele wf

przyrody, geografii, biologii, wdż

 

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego, higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w szkole zostaną wdrożone cykliczne działania profilaktyczne:

- rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

- w łazienkach będą wywieszone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

- informacje dla rodziców na temat profilaktyki zdrowotnej i pomocy, jaka przysługuje rodzicom, apele o wysyłanie do szkoły zdrowych dzieci;

- zabezpieczenie  szkoły w niezbędne środki czystości;

- działania profilaktyczne dotyczące higieny pracy przy komputerze podczas edukacji zdalnej.

Ponadto:

Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych:        

- higiena pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się, profilaktyka chorób,                                                                           

- skutki zagrożeń cywilizacyjnych,                                 

Propagowanie czytelnictwa - czasopisma propagujące zdrowy styl życia.   

Projekcja filmów edukacyjnych.   

Realizacja treści programowych w ramach WDŻ. 

wychowawcy, nauczyciele wf, przyrody, biologii, wdż

Bibliotekarz szkolny, wychowawcy

 

Promowanie racjonalnego odżywiania się                       

- prowadzenie akcji – „Owoce i warzywa w szkole”,

- przekazywanie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia: analiza piramidy pokarmowej, układanie jadłospisu, liczenie kalorii - pogadanki na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych,

- korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

- pozyskiwanie środków na dofinansowanie obiadów dla uczniów z najbiedniejszych rodzin                                                                            

nauczyciele wf, wychowawcy

przyrody, biologii, pedagog szkolny

Poszerzanie świadomości uczniów na temat szkodliwości używek i ich nowych form uzależnień (dopalacze, napoje energetyzujące, leki bez recepty).

- zajęcia wychowawcze, edukacyjne na temat uzależnień,

- organizowanie prelekcji na temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz papierosów,

- projekcja filmów edukacyjnych,

Propagowanie zdrowego stylu życia:                                             

- wyjazdy na basen, rajdy rowerowe,  wycieczki piesze, zajęcia pozalekcyjne sportowe i rekreacyjne

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, nauczyciele w-f, nauczyciele przyrody,

 

Zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych.

- zapoznanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

- zgromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów na temat profilaktyki uzależnień.

- prowadzenie dla uczniów i rodziców zajęć, prelekcji, pogadanek na temat uzależnień

- warsztaty organizowane przez Wydział Prewencji Policji w Gliwicach i Strażą Miejską.

psycholog, pedagog

dyrektor, nauczyciel bibliotekarz

specjaliści z PPP

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

- popularyzowanie treści ekologicznych w trakcie realizowania programu nauczania,

- uczestnictwo w zorganizowanych formach edukacji ekologicznej

- uczestnictwo w konkursach ekologicznych,                                                                       - prezentacjach, apelach; przygotowywanie gazetek, referatów

- zachęcanie uczniów i ich rodzin do zbierania baterii, korków, elektro śmieci oraz do segregowania odpadów,

- udział w wycieczkach ekologicznych,

- zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatycznych  i zdrowia człowieka,

- zachęcanie innych do działania na rzecz ochrony środowiska.

nauczyciele przedmiotów, nauczyciele przyrody i biologii, wychowawcy

 

 

EMOCJONALNO- DUCHOWA

Nauka nabywania świadomości własnych uczuć, słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

- warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów, wychowawców, zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

 

 

wychowawcy, specjaliści, doradca zawodowy

Poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów, tworzenie  właściwych relacji z otoczeniem,

-   lekcje wychowawcze poświęcone tematyce rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia pozytywnych relacji z otoczeniem

- zajęcia z pedagogiem, psychologiem

wychowawcy, pedagog

Zachęcanie do nazywania, wyrażania własnych uczuć  i emocji,

 

Lekcje wychowawcze integrujące grupę.

wychowawcy, pedagog, psycholog

Swobodne wyrażanie myśli i przekonań z poszanowaniem poglądów innych osób,

Rozbudzenie szacunku dla osób starszych. Umocnienie więzi rodzinnych. Integracja społeczności szkolnej.

wychowawcy,

„Ja i konstruktywna krytyka” – sposoby poznawania siebie

 

Komunikacja interpersonalna na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i na innych przedmiotach.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Rozpoznawanie wartości moralnych poprzez obserwację  zachowań własnych i innych osób.

 

-  wyrobienie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego.

-  wyrobienie wrażliwości na potrzeby innych,

-  pomoc koleżeńska, pomoc psychologiczna,

-  rozbudzenie szacunku dla osób starszych,

-  umocnienie więzi rodzinnych- udział w koncercie dla mamy i taty,

-  integracja społeczności szkolnej- akcje charytatywne, kiermasze szkolne,

-  zajęcia poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy,

-  działalność Szkolnego Kółka Wolontariatu

wychowawcy, psycholog pedagog szkolny, dyrekcja.

 

 

 

Rozwijanie postawy nawiązującej do obowiązujących praw i obowiązków.

-   motywowanie uczniów do nauki,

-   rozwijanie tolerancji wobec innych narodowości.

-   poszerzanie wiedzy dotyczącej praw i obowiżaków

nauczyciele, dyrekcja

Zachęcenie uczniów do realizacji własnych potrzeb z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi.

-   zajęcia wychowawcze zachęcające do  prezentowania własnych zainteresowań, pokazy, prezentacje,

-   wystawienie Jasełek z udziałem uczniów.

nauczyciele, wychowawcy.

Kształtowanie przekonania o odpowiedzialności za swoje postępowanie i konieczności przestrzegania norm i zasad życia społecznego. Świadome ponoszenie konsekwencji za nieprzestrzeganie regulaminów (SOW), statut

- omówienie zasad Statutu szkoły , SOW i regulaminów szkolnych z rodzicami oraz uczniami na lekcjach wychowawczych a szczególnie zapoznanie z konsekwencjami zachowania niezgodnego z SOW szkoły.

- pogadanki, apele o bezpieczeństwie promujące również wzorową postawę uczniowską.

 

wychowawcy, dyrekcja

Wyrobienie wrażliwości na piękno kształcenie rozwijanie  kreatywności i wyobraźni.

Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego, rozwijanie tolerancji wobec innych kultur.

- zorganizowane wyjścia do muzeum, kina, teatru, do filharmonii, udział w lekcjach bibliotecznych, lub zwiedzanie w formie on-line

- aktywny udział w przygotowaniu akademii szkolnych z okazji świąt państwowych

nauczyciele, B. Wolak

 

 

 

 

 

     I.          Ewaluacja programu.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji
i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Każdy wychowawca, w każdym roku szkolnym, podczas zebrań z Rodzicami diagnozuje ich oczekiwania, obawy, propozycje dotyczące dotychczasowej oraz dalszej pracy wychowawczo-profilaktycznej.

Każdy wychowawca dokonuje ewaluacji swoich klasowych planów wychowawczych i przedstawia jej wyniki 2 razy w roku podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

Zespół ds. ewaluacji, w zależności od potrzeb,  dokonuje ewaluacji programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły pod koniec roku szkolnego.

Sposoby ewaluacji:

a)      obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach;

b)     przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

c)      analiza dokumentacji;

d)     wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć