Zasady korzystania ze stołówki szkolnej Regulamin stołówki szkolnej dla uczniów Jadłospis

Obiady

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 

                         Zarządzenie Nr1/09

                             Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach

                      z dnia 7 września 2009r.

 

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

 

Na podstawie art.67a.ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr. 256,poz.2572 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS na podstawie odrębnego porozumienia.

 • pracownicy zatrudnieni w szkole.

 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

 1. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu

  z intendentem oraz Organem Prowadzącym.

 2. Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 6.00 zł – jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę, obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku.

 3. Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 10,90 zł - jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity koszt produktów zużytych do posiłku,oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jeden obiad.

 

III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady uiszczana jest na konto bankowe szkoły w ING Bank Śląski nr. konta 481050 1285 1000 0002 0350 6274 do dnia 1-go każdego miesiąca.
 2. Na wpłacie należ podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.
 3. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności –nie mogą korzystać ze stołówki

 

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. 
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godz. 9 - tej danego dnia.

 3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym miesiącu

 4. Rezygnację z wcześniej zapłaconych obiadów należy pisemnie złożyć u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

 5. Uiszczona kwota zostanie przelewem zwrócona na podane konto bankowe

 6. Uwaga !!! Informujemy iż, w miesiącach : grudniu i czerwcu nie ma odliczeń za obiady z powodu zamknięcia roku budżetowego.

 7. Odliczeń za obiady nie ma również w okresie ferii zimowych i wakacji z uwagi na małą ilość uczniów korzystających z posiłków.​

 

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 

 1. Posiłki wydawane są od godziny 11.25 – 13.40.

 2. Z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy chodzą nauczyciele świetlicy o godz.12.00.

 3. Obiady uczniom wydawane są na podstawie ważnego bloczka obiadowego, natomiast pracownikom na podstawie sporządzonej listy.

 4. Podstawą do wydania aktualnego bloczka obiadowego jest okazanie potwierdzenia wpłaty.

 5. W przypadku zgubienia bloczka uczeń niezwłocznie zgłasza ten fakt intendentowi i otrzymuje duplikat.

 6. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki

osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom uczniów.

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 2. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub nauczyciele ze świetlicy.

 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć