Praca z uczniem zdolnym

Szkolny system wspierania talentów

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW
ROK SZKOLNY 2012/2013 i 2013/2014

 

CELE:
- wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego;
- kształtowanie twórczego myślenia oraz kreatywności;
- rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do pracy nad samodoskonaleniem i poszerzaniem zasobu wiedzy i umiejętności.


ZADANIA LIDERA ZDOLNOŚCI:
- wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi;
- pomoc rodzicom w zaplanowaniu sposobu rozwijania uzdolnienia u dziecka;
- pomoc uczniom w wyborze zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do ich uzdolnień;
- opracowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów;
- organizowanie Dnia Talentów;
- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły i lokalnych mediach.


SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA SYSTEMU:
- spotkania z rodzicami;
- strona internetowa szkoły.

 

OBSZAR DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

IDENTYFIKACJA UCZNIA ZDOLNEGO

- zapoznanie się z osiągnięciami uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym

wychowawcy klas III
wszyscy nauczyciele

- przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

wszyscy nauczyciele

- obserwacja uczniów na lekcji

wszyscy nauczyciele

- wymiana informacji o uczniach między nauczycielami

wszyscy nauczyciele

- rozmowy nauczycieli z rodzicami uczniów

wszyscy nauczyciele

 

SPOSOBY PRACY 
Z UCZNIEM ZDOLNYM

- zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych

wszyscy nauczyciele

- zachęcanie do realizacji prac metodą projektu

wszyscy nauczyciele

- zachęcanie uczniów do sięgania po publikacje popularno-naukowe

wszyscy nauczyciele

- przygotowywanie trudniejszych, dodatkowych zadań, prac domowych, zadań długoterminowych

wszyscy nauczyciele

- realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym

wszyscy nauczyciele

- przydział kół zainteresowań

dyrektor

- prowadzenie kół zainteresowań

wszyscy nauczyciele

- organizowanie konsultacji grupowych lub indywidualnych

wszyscy nauczyciele

- przygotowywanie uczniów 
do konkursów międzyszkolnych

wszyscy nauczyciele

- wykorzystywanie podczas lekcji technologii informacyjnej

wszyscy nauczyciele

- wycieczki edukacyjne i naukowe

wszyscy nauczyciele

- spotkania z ciekawymi ludźmi

wszyscy nauczyciele

- organizacja Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych

opiekunowie Samorządu Szkolnego, B. Śmietanka, A. Jarnutowska, A. Kocyan,

- organizacja Dnia Talentów

wszyscy nauczyciele

- prowadzenie sali multimedialnej i czytelni czasopism popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży

Beata Wolak

- organizacja Nocy Naukowców

A. Jarnutowska, B. Król, A. Kocyan, B. Śmietanka, M. Ratecka, E. Stanisławska

 

- zachęcanie do aktywnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych i udziału w zawodach

nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy

 

 

 

 

MOTYWOWANIE UCZNIA ZDOLNEGO DO ROZWOJU

- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły, 
w szkolnej gazetce, w lokalnych mediach

E. Gołąb, B. Król, I.Turczak, A. Floryan

- wyróżnianie nietypowych, oryginalnych rozwiązań

wszyscy nauczyciele

- formułowanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

wychowawcy

- przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

dyrektor

- listy gratulacyjne dla rodziców, dyplomy i nagrody dla uczniów

dyrektor,
wychowawcy, Rada Rodziców

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI, TWÓRCZOŚCI 
I KREATYWNOŚCI

- organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w nauce uczniom z problemami 
w nauce

wszyscy nauczyciele

- zachęcanie do działań społecznych, charytatywnych

- Bezpieczna Łapa-pomoc zwierzętom w schroniskach i przytuliskach,

wszyscy nauczyciele

- zachęcanie uczniów do rozwiązywania sytuacji problemowych

wszyscy nauczyciele

- stosowanie podczas lekcji metod aktywizujących

wszyscy nauczyciele

WSPÓŁPRACA Z INNYMI OSOBAMI/ INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ UCZNIA ZDOLNEGO

- Politechnika Śląska – „Noc Naukowców”, „Zlot Samorządów”,

- PTTK –  Udział  w sejmiku młodzieżowym, Ogólnopolski  Turniej Turystyczno Krajoznawczy, 

 - „Euroweek – Szkoła Liderów”,

- Miejski Dom Kultury – udział w konkursach artystycznych,

- Urząd Miasta Gliwice – występy muzyczne w imprezach miejskich, udział w rajdach ekologicznych, zajęcia na miejskiej pływalni

 - Szkolna Liga Biegów na Orientację-prowadzenie szkolnej ligi biegów na orientację, udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, międzynarodowych.

  - Gliwickie Metamorfozy - Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic -współpraca w ramach programu ”Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” .

- Piast Gliwice, SiKReT – organizacja zawodów, wspieranie młodych talentów sportowych

wszyscy nauczyciele

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć