Terminy postępowania rekrutacyjnego Kryteria przyjęcia ustawowe ZASADY REKRUTACJI Nabór elektroniczny POTWIERDZENIE WOLI Wyprawka dla oddz.0

Zapisy do oddz. przedszkolnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

ZARZĄDZENIE NR PM-3520/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz zespołów, w skład których wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ewa Weber
Zastępca Prezydent Miasta Gliwice
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - określa do dnia 31 stycznia 2021 r. organ prowadzący publiczne przedszkole / szkołę podstawową. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć