Oddział przedszkolny

oddział przedszkolny

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

( wymagania edukacyjne)

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

- zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,

- wykonuje czynności samoobsługowe, ubieranie się i rozbieranie w tym czynności precyzyjne – zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,

- spożywa posiłki z użyciem sztućców , nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,

- komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku,

- uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu – bieżne, skoczne, rzutne, z czworakowaniem,

- inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny,

- wykonuje czynności takie jak sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedna ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania , kreślenia i pierwszych prób pisania,

- wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,

- wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II.  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka :

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić  sobie z ich przeżywaniem,

- szanuje emocje swoje i innych,

-przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu (np.  nowa grupa dzieci ),

- przedstawia swoje emocje i uczucia używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,

- rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze,

- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że przeżywają i odczuwają je wszyscy ludzie,

- szuka wsparcia w sytuacjach emocjonalnie  dla niego trudnych, wdraża własne strategie wspierane przez innych ( osoby dorosłe, rówieśnicy),

- dostrzega, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia są podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją np. podczas czekania na swoją kolej,

- wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,

- dostrzega zdolność odczuwania u zwierząt, przejawia wobec nich życzliwość i troskę,

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego  jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:

- przejawia poczucie własnej wartości, wyraża szacunek wobec innych, przestrzegając wartości nawiązuje właściwe relacje z rówieśnikami,

- odczuwa i wyraża swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej i innych grup np. grupy teatralnej, sportowej,

- posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,

- używa zwrotów grzecznościowych w różnych okolicznościach ( powitanie, pożegnanie, w sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia  konsekwencji swojego zachowania),

- ocenia swoje zachowanie w  toku podjętych czynności i zadań  oraz przyjętych norm grupowych, przyjmuje,   respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie,  współdziała z dziećmi w zabawie i podczas prac użytecznych i podczas odpoczynku,

- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi takimi jak szacunek wobec innych, szacunek wobec ojczyzny i  okazywana innym  życzliwość, a także obowiązkowość,  przyjaźń, radość,

- respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych uwzględniając ich  indywidualne potrzeby,

- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,

- komunikuje się z innymi wykorzystując komunikaty  werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych – tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych oraz konstrukcji  i modeli z tworzyw i materiału naturalnego,

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla innych, mówi płynnie i wyraźnie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych, prostych fonetycznie słowach,

- odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, byty realistyczne od fikcyjnych, rzeczywiste od medialnych,

- rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter  w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności,

- odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki,

- wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom,

- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną, słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, wyraża muzykę ruchem, reaguje na sygnały,  muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu, wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej, aktywnie słucha muzyki, wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, charakterystyczne dla uroczystości narodowych, potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babcia i Dziadka i inne, w skupieniu słucha muzyki,


- wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, tworzy proste i złożone znaki, nadaje im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru,  przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w liniaturze lub  w przestrzeni sieci kwadratowej,  określa kierunki i miejsca na kartce papieru,

- czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,

- wymienia nazwę  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe( godło, flaga, hymn),nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej,

- wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybrana cechę,

- klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt),

- eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów wykorzystując np. but, stopa, dłoń,

- określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby i w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę prawą i lewą,

- przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, ćwiczeń, prac porządkowych i innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i  porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego,

- posługuje się w zabawie i podczas wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem oraz nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

- rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je , rozumie do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym,

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. tęcza, burza, deszcz, opadanie liści, wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół,

- podejmuje samodzielną aktywność  poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie  nowoczesnej technologii,

- wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia czym zajmuje się dana osoba zawodowo,

- rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym, i reaguje na nie, uczestniczy w zabawach np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, teatralnych, konstrukcyjnych, używa zwrotów i wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności, powtarza rymowanki, proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie, rozumie ogólny sens  krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

- reaguje na proste polecenia w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach, powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki, rozumie ogólny sens krótkich historyjek  opowiadanych lub czytanych  wpieranych np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

- reaguje na proste polecenie  w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach, powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki, rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, zna godło ( symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć