Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) informujemy że:


1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w  Gliwicach, ul. Sobieskiego 14, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
lub zgodnie z pkt 3.


5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

9. Inspektorem ochrony danych w placówce jest:

Przemysław Adam Śmiejek

odo@b7.pl

32 757 08 48

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć