język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka mniejszość niemiecka

klasa 7

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7

 

 

dopuszczający

·         poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 umożliwia osiąganie celów polonistycznych

·         uczeń potra wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

 

dostateczny

·         poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających
z podstawy programowej

·         uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

 

dobry

·         uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania
i
wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 

bardzo dobry

·         uczeń sprawnie s pouguje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające
z podstawy programowej, potra
zastosować pozna wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

celucy

·         uczeń biegle s pouguje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela

·         wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi

·         ucha nagrania wzorcowej recytacji

·         mówi na temat najważniejszych trci wyuchanego utworu

·         rozumie polecenia

·         rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wyuchanym tekście

·         rozpoznaje emocje towarzyszące osobie wypowiadającej się

 

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY

 

·         czyta teksty współczesne i dawne

·         odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźba, grafika) na poziomie dosłownym, na poziomie krytycznym z pomocą nauczyciela i rówieśników określa temat utworu i poruszony problem, odnosi się do wybranych kontekstów, np biograficznego, historycznego, kulturowego

·         rozpoznaje wypowiedź o charakterze emocjonalnym, argumentacyjnym, wskazuje
w tekście argumentacyjnym tezę, argument i przykłady

·         rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje, opinię i fakty, rozróżnia fikcję
i kłamstwo

·         wie, czym jest perswazja, sugestia, ironia, z pomocą nauczyciela i klasy rozpoznaje aluzję

·         rozżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim

·         wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi

·         dostrzega żne motywy postępowania bohaterów

·         odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność, patriotyzm; formułuje wnioski

·         czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do liryki: sonet, pieśń, tren

·         odróżnia osobę mówią w wierszu od autora tekstu, bohatera utworu od podmiotu lirycznego

·         zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację

·         rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze

·         czyta utwory epickie i zna cechy epiki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do epiki

·         wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze

·         wie, czym się żni kcja literacka od rzeczywistości

·         rozżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową

·         rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu

·         odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog i dialog

·         rozpoznaje balladę jako gatunek z pogranicza rodzajów literackich

·         pouguje s spisem trci, cytatem z poszanowaniem praw autorskich

·         rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, felieton

·         wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym

·         dostrzega symbole i alegorie w tekstach kultury

·         zna terminy adaptacja lmowa i adaptacja teatralna

·         wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator)

·         zauważa związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury

·         dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji zjawisk społecznych oraz prezentuje je w ramach różnych projektów grupowych

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

·    sporządza w różnych formach notatkę dotyczącą wysłuchanej wypowiedzi

·         tworzy plan dłuższej wypowiedzi

·         tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce z pomocą nauczyciela formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, samodzielnie podaje przykłady do argumentów, wnioskuje

·         wypowiada się na temat

·         stara się zachować poprawność językową, ortograczną i interpunkcyjną tekstu,
a w tekstach mówionych zachowuje poprawność akcentowania wyrazów i zdań, dba
o poprawną wymowę

·         stara się o estetyczny zapis wypowiedzi

·         wygłasza krótki monolog, podejmuje próbę wygłaszania przemówienia oraz próby uczestniczenia w dyskusji

·         przygotowuje wywiad

·         streszcza, skraca, parafrazuje tekst, w tym tekst popularnonaukowy

·         wyraża swoje zdanie i umie je uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów

·         pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze; wie, jak umicić dialog w tekście

·         opisuje i charakteryzuje postaci rzeczywiste i kcyjne

·         stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową

·         opisuje elementy dzia malarskiego, wykorzystuje z pomocą nauczyciela odpowiednie konteksty

·         układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat

·         wygłasza z pamięci tekst poetycki

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

·    wie, czym jest błąd językowy

·         ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego:

fonetyki (zna żnicę między głoską a literą; rozżnia samogłoski i spółoski, oski dźwczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności
w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem

owotwórstwa i ownictwa (wie, czym wyraz podstawowy i pochodny, podstawa owotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie żnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego ownictwa
o przyowia, powiedzenia,
frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów

eksji (stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie
z różnymi częściami mowy
, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia
i odmiany)

sadni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego
w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń
z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczają oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne uchanie wypowiedzi innych jej uczestników

·         żywo reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o jej powtórzenie, uzupnienie, wyjnienie

·         okrla tematykę wyuchanego utworu; ocenia wartość wysłuchanego tekstu

·         rozżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym

·         wybiera potrzebne informacje z wyuchanego tekstu

·         rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi

 

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY

 

·         podejmuje próby samodzielnego odczytania żnych tekstów współczesnych
i dawnych na poziomie przenośnym, a w ich odczytaniu odnosi się do różnych kontekstów

·         nazywa żne motywy postępowania bohatew

·         określa problem poruszony w utworze i ustosunkowuje się do niego

·         identykuje w tekście poetyckim cechy liryki

·         charakteryzuje osobę wiącą w wierszu

·         wskazuje podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację

·         wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie

·         rozróżnia takie gatunki poezji, jak piń, hymn

·         identykuje elementy świata przedstawionego w utworze

·         odróżnia kcję literacką od rzeczywistości

·         rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka

·         odróżnia cechy gatunkowe noweli, powici, opowiadania

·         podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej

·         zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady

·         rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego w tekście

·         samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje w odpowiednich źródłach, sporządza prosty przypis

·         wyszukuje informacje w indeksie i przypisach

·         rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, np. w reklamie prasowej

·         analizuje symbole i alegorie występujące w tekstach kultury

·         dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i lmie

·         wskazuje w balladzie elementy typowe dla żnych rodzajów literackich

·         analizuje związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury

·         wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

·         pisze na temat, starając szachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi, wyraża własne zdanie i podaje argumenty na poparcie własnego stanowiska

·         zachowuje trójdziel kompozycję dłuższej wypowiedzi, w tym w przemówieniu

·          stosuje się do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów i zdań, zna wyjątki w akcentowaniu wyrazów,

·         rozżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w ocjalnych
i
nieocjalnych sytuacjach mówienia

·         stosuje zasady etykiety językowej i przestrzega zasad etyki mowy

·         uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury

·         dostrzega zjawisko brutalności słownej, amstwo i manipulację

·         uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów

·         redaguje rozprawkę z tezą bądź hipotezą, formułuje odpowiednie argumenty i popiera je odpowiednimi przykładami

·         pisze wywiad

·         stosuje akapity, dba o spójne nawiązania między poszczególnymi częściami wypowiedzi

·         zachowuje poprawność językową i stylistyczną tworzonego tekstu

·         wykazuje dbość o estetykę zapisu oraz poprawność ortogracz i interpunkcyjną

·         opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; odczytuje sensy przenośne w tekstach kultury, takich jak obraz, plakat, grafika

·         w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis sytuacji

·         recytuje tekst poetycki, podejmuje próbę interpretacji głosowej z uwzględnieniem tematu i wyrażanych emocji

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

·    dostrzega błędy językowe i potrafi je skorygować

·         stosuje w tworzonych tekstach podstawową wiedzę językową w zakresie:

fonetyki (zna żnicę między głoską a literą; rozżnia samogłoski i spółoski, oski dźwczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności
w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem

owotwórstwa i ownictwa (wie, czym wyraz podstawowy i pochodny, podstawa owotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie żnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego ownictwa
o przyowia, powiedzenia,
frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów

eksji (stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie
z różnymi częściami mowy
, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia
i odmiany)

sadni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego
w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń
z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu artystycznego tekstu

·         analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wyuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, manipulację

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

·         płynnie czyta teksty wsłczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania i intonacji

·         odczytuje tekst na poziomie przenośnym

·         okrla funkcję przeczytanego tekstu

·         interpretuje tytuł utworu

·         wyjnia motywy postępowania bohatew, ocenia ich zachowania i postawy
w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych

·         dostrzega manipulację i perswazję, wartościowanie w czytanym tekście, w tym
w satyrze

·         okrla funkcję środków artystycznego wyrazu

·         analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, omawia ich funkcję
w konstrukcji utworu

·         uzasadnia przynależność gatunkową różnych utworów literackich

·         uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki

·         wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. popularnonaukowych 
i naukowych

·         analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej

·         odczytuje sensy przenośne i symboliczne w odbieranym tekście

 

MÓWIENIE

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

·         płynnie mówi na podany temat, starając s zachować zasady poprawności językowej i stylistycznej

·         uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumenw

·         dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w ocjalnych
i nieocjalnych sytuacjach mówienia

·         aktywnie uczestniczy w dyskusji

·         wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej

·         pisze na temat, stosując funkcjonalną kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizuje ze stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte celnie dobranymi przykładami

·         dobiera i stosuje środki językowe odpowiednio do sytuacji i odbiorcy oraz rodzaju komunikatu

·         prezentuje w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, świadome stosuje retoryczne środki wyrazu

·         reaguje z zachowaniem zasad kultury na zjawisko brutalności słownej, amstwo
i manipulację

·         w rozprawce dobiera odpowiednie argumenty, w których odwołuje się do kontekstu literackiego, popiera je odpowiednimi przykładami

·         pisze wywiad, wykorzystując zdobytą z różnych źródeł wiedzę na temat podjęty
w rozmowie

·         opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; podejmuje próbę interpretacji tekstu kultury, np. obrazu, plakatu, grafiki

·         w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym mowę zależną
i niezależną w celu dynamizowania akcji i charakteryzowania bohatera

·         recytuje tekst poetycki, interpretacje głosowo z uwzględnieniem tematu

·         ocenia recytację własną, koleżanek i kolew i przedstawia uzasadnienie swojej oceny

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

·         umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

·    dokonuje korekty tworzonego tekstu

·    analizuje elementy językowe w tekstach kultury (np. w reklamach, plakacie, w piosence), wykorzystując wiedzę o języku w zakresie:

fonetyki (zna żnicę między głoską a literą; rozżnia samogłoski i spółoski, oski dźwczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności
w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem

owotwórstwa i ownictwa (wie, czym wyraz podstawowy i pochodny, podstawa owotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie żnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego ownictwa
o przyowia, powiedzenia,
frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów

eksji (stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie
z różnymi częściami mowy
, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia
i odmiany)

sadni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego
w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń
z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega i ocenia zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych tekstu

·         interpretuje wyuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

·         płynnie czyta teksty wsłczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersykacyjną, a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego

·         odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym

·         wartościuje zachowania i postawy bohaterów, uwzględniając motywy ich postępowania i odwołując się do ogólnie przyjętych zasad moralnych

·         ustosunkowuje s do różnych sposobów oddziywania tekstu na odbiorcę, takich jak perswazja, manipulacja itp.

·         określa funkcję środków artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii

·         interpretuje symbole występujące w różnych tekstach kultury

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

·         udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny wywód

·         aktywnie uczestniczy w dyskusji, ywając środków językowych wyrażających stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmóww, podejmuje próby prowadzenia dyskusji

·         charakteryzując postać kcyjną, ocenia i wartościuje jej zachowania i postawy
w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych

·         analizuje uczucia własne i bohaterów literackich,

·         próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez poprawne stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie,

·         krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację włas i kolegów

·         pisze wypowiedzi logiczne, spójne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym
i poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortogra
cznym oraz interpunkcyjnym

·         dobierając odpowiednie ownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy

·         pouguje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego zdania

·         posługując się bogatym słownictwem, redaguje żne formy wypowiedzi, m.in. opowiadanie z elementami dialogu i monologu, opisu, charakterystyki, zżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę (różnorodne postaci) oraz pismaytkowe

·         odwołując się do kontekstów, tworzy rozprawkę z tezą lub hipotezą

 

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

·    wykorzystując wiedzę o języku, analizuje elementy językowe w tekstach kultury jako świadome kształtowanie warstwy stylistycznej tekstu

·    świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania w zakresie fonetyki, fleksji, składni, słownictwa

 

 

Ocenę celucą otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         ucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik żnych sytuacji mówienia w czasie zajęć lekcyjnych

·         odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych nagrania wzorcowej recytacji

·         analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane
z wyuchanego tekstu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

·         czyta żne teksty (zawno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie nauczania) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym

·         samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję nadawcy oraz konteksty niezdne do interpretacji

·         praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego, naukowego

·         krytycznie ocenia i wartościuje trci, zachowania i postawy przedstawione
w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

·         samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat,
w których przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji

·         aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia swoje stanowisko i wnioski

·         interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst, uwzględniając funkcję zastosowanych środków stylistycznych

·         oceniając pra innych, przedstawia krytyczną, rzeczową reeksję wynikają
z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej

·         pisze wypowiedzi oryginalne pod względem sposobu ujęcia tematu, w tym rozprawkę z hipotezą; wykazuje się szczelną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, logicz kompozycję

·         tworzy oryginalne notatki, pougując s bogatym ownictwem

·         redaguje dłuższe formy wypowiedzi

·         podejmuje próby własnej twórczości literackiej

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

·    wykorzystując wiedzę o języku, odczytuje sensy symboliczne i przenośne w tekstach kultury jako efekt świadomego kształtowania warstwy stylistycznej wypowiedzi

·         samodzielnie poszerza wiedzę językową i wykorzystuje ją we własnych wypowiedziach

 

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce), rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich ( I, II, III miejsce i wyróżnienia).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć