edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia język mniejszości narodowej

klasa 1

edukacja wczesnoszkolna

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY 1

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Uczeń:

 • Wypowiada się na podany temat stosując poprawne zdania,
 • Słucha i rozumie wypowiedzi innych,
 • Słucha uważnie ze zrozumieniem opowiadanych i czytanych przez n-la tekstów,
 • Odpowiada na pytania nauczyciela,
 • Opowiada treść historyjki obrazkowej, ilustracji, dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe,
 • Systematycznie wzbogaca słownictwo czynne,
 • Czyta głośno i cicho ze zrozumieniem wyrazy, zdania i krótkie, łatwe teksty zbudowane z 2-3 zdań,
 • Czyta głośno wybrane teksty zbudowane z opracowanych wyrazów,,
 • Wyszukuje w tekście określone wyrazy, zdania, odpowiadające na pytania, oraz potrzebne informacje,
 • Odtwarza z pamięci krótkie teksty, rymowanki, wiersze,
 • Zna wszystkie litery alfabetu,
 • Kształtnie pisze litery, wyrazy i krótkie zdania,
 • Dba o estetykę i poprawność graficzną, przestrzega kaligrafii, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie,
 • Potrafi przepisać poprawnie kilka zdań w obrębie poznanych liter,
 • Rozumie pojęcia samogłoski i spółgłoski, sylaby, wyrazu i zadania,
 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, dzieli je na sylaby, głoski, wyróżnia i liczy głoski i litery w wyrazach,
 • Stosuje zasadę dotyczącą pisowni wielkich liter na początku zdań, imion, nazwisk i nazw geograficznych,
 • Przestrzega poprawności ortograficznej p pisowni poznanych i opracowanych wyrazów,
 • Pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy, proste i krótkie zdania,
 • Stosuje poprawne formy rzeczownika, czasownika i przymiotnika,
 • Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji.
 • Czyta samodzielnie wybrane przez siebie książki oraz książki wskazane przez nauczyciela.
 • Uczestniczy w zabawie teatralnej,
 • Korzysta z różnych żródeł informacji.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Uczeń:

 • Określa położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni (nad, pod, obok, na, w, wewnątrz, na zewnątrz) oraz kierunki ruchu (prawa, lewa),
 • Rysuje strzałki zgodnie z instrukcją,
 • Wyodrębnia  obiekty w serii, klasyfikuje przedmioty  według jednej cechy jakościowej, przelicza elementy, tworzy kolekcje,
 • Układa przedmioty w kolekcje według podanej cechy, porównuje liczebność utworzonych kolekcji; porównuje i porządkuje kolekcje,
 • Wyodrębnia obiekty w serii, wskazuje poprzednie i następne; układa obiekty w serie rosnące i malejące,
 • Porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,
 • Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych,
 • Sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od podanej liczby, liczy wspak (0-20),
 • Potrafi napisać i odczytać liczby  cyframi w zakresie do 20, dziesiątkami w zakresie 100,
 • Oblicza sumy i różnice, poprawnie zapisuje działania w zakresie 20,
 • Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie do 20,
 • Wyjaśnia istotę dodawania i odejmowania,
 • Oblicza i zapisuje proste działania z okienkami,
 • Zna monety 1, 2 i 5 zł i banknot 10zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz grosze (1-100 groszy),
 • Wykonuje obliczenia pieniężne, oblicza koszt zakupów,
 • Analizuje i rozwiązuje proste zadania tekstowe do ilustracji, działania i sytuacji;
 • Nazywa dni tygodnia; wymienia nazwy, miesięcy, potrafi korzystać z kalendarza,
 • Odczytuje pełne godziny na zegarze, analizuje i rozwiązuje proste zadania tekstowe; rozwiązuje czynnościowo proste zadania przedstawione na rysunku lub słownie,
 • Mierzy długość przedmiotów z otoczenia za pomocą dowolnie dobranej miary oraz miarki centymetrowej, odczytuje i zapisuje wyniki pomiarów ( metr, centymetr),
 • Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową  (litr),
 • Porównuje liczby z użyciem znaków  <, =, >,
 • Dostrzega symetrię, uzupełnia rysunek według osi; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, kontynuuje regularny wzór, stosuje rytm,
 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
 • Opracowuje własną strategię obliczeń,
 • Wykorzystuje warcaby, szachy oraz gry planszowe do rozwijania logicznego i strategicznego myślenia.

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Uczeń:

 • Wymienia nazwy roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, las, ogród, łąka, sad, pole,
 • Wie jak zwierzęta zachowują się w różnych porach roku,
 • Zna warunki konieczne do rozwoju roślin, prowadzi proste hodowle,
 • Wie jaki pożytek zwierzęta przynoszą środowisku,
 • Zna zagrożenia płynące na człowieka ze strony zwierząt i roślin, zjawisk przyrodniczych,
 • Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych,
 • Wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
 • Wymienia nazwy pór roku,
 • Chroni przyrodę,
 • Obserwuje pogodę, prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
 • Odczytuje temperaturę,
 • Wie jak dostosować ubiór do zmieniających się warunków pogodowych,
 • Rozróżnia zwierzęta popularne, znane z otoczenia, z hodowli gospodarczej, lektur,
 • Rozpoznaje i rozróżnia drzewa i krzewy,
 • Zna części ciała zwierząt,
 • Wskazuje na mapie granice, morze góry, rzeki wybrane miasta,
 • Potrafi wskazać na mapie stolicę Polski, wymienia jej nazwę i przykładowe zabytki,
 • Zna nazwę swojej miejscowości, wymienia zabytki i ważniejsze obiekty.
 • Prowadzi obserwacje przyrody , eksperymenty i doświadczenia, rejestruje wyniki,
 • Zna podstawowe zasady zapobiegania chorobom,
 • Wymienia podstawowe grupy produktów żywnościowych,
 • Zachowuje umiar w spożyciu produktów słodkich,
 • Rozróżnia podstawowe znaki drogowe,
 • Stosuje podstawowe przepisy ruchu drogowego jako pieszy, rowerzysta i rolkarz i respektuje je,
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole,, domu i na drodze,
 • Wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 •  
 • Rozpoznaje znaki i symbole mówiące o różnych rodzajach niebezpieczeństw,
 • Ma świadomość istnienia nieprawdziwych np. w przestrzeni czasowej
 • Zachowuje umiar czasowy w kontakcie z technologiami
 • Wyszukuje informacje potrzebne do wykonania ćwiczenia,

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń:

 • Przyjmuje podstawowe pozycje
 • Wykonuje różnorodne ćwiczenia gimnastyczne (z przyborami i bez),
 • Potrafi chwytać piłkę, rzucać do celu i na odległość, toczyć i kozłować,
 • Potrafi pokonać tor przeszkód oraz wykonać ćwiczenia równoważne ( z przyborem lub bez),
 • Biega w połączeniu ze skokiem, rzutem do celu, przenoszeniem przyborów; w różnym tempie; realizuje marszobieg,
 • Skacze na jednej nodze, obunóż, w dal na skakance,
 • Wykonuje przewrót w przód i w tył,
 • Uczestniczy w grach i zabawach z wykorzystaniem różnych piłek
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i zespołowych grach sportowych; stosując zasady bezpieczeństwa,
 • Stosuje zasady zdrowej rywalizacji podczas zabaw i gier sportowych,
 • Jest przygotowany do zajęć kultury fizycznej (przynosi strój sportowy),
 • Zgodnie i twórczo współpracuje z zespołem i partnerem podczas ćwiczeń,
 • Dba o czystość ciała, zęby, higienę osobistą,
 • Przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole podczas lekcji i przerw, w domu, na ulicy i w innych miejscach).

 

EDUKACJA MUZYCZNA:

Uczeń:

 • Śpiewa poznane piosenki, rymowanki i śpiewanki,
 • Recytuje rytmicznie znane teksty, rymowanki i przysłowia,
 • Odtwarza na instrumentach perkusyjnych poznane rytmy,
 • Rozpoznaje nastrój słuchanego utworu,
 • Twórczo i aktywnie bawi się przy muzyce, reaguje na zmianę tempa i dynamiki,
 • Rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie, głośne i ciche,
 • Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu,
 • Odtwarza proste rytmy,
 • Świadomie i aktywnie słucha muzyki,
 • Rozpoznaje brzmienie gitary, fletu i fortepianu,
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki muzyczne.

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

Uczeń:

 • Potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje i nastroje,
 • Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 • Wykonuje działania plastyczno-techniczne inspirowane przeżyciami, utworem literackim, filmem, sztuka teatralna, muzyką,
 • Wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych,
 • Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika),
 • Korzysta z narzędzi multimedialnych do wyrażania własnych inwencji twórczych,
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne na podany temat, zgodnie z podaną instrukcją, potrafi prawidłowo rozplanować prace plastyczną zachowując odpowiednie proporcje,
 • Umie wykonać prace z papieru, modelować figurki z plasteliny, komponować całe obrazy z podanych elementów, zgodnie z instrukcją,
 • Wykonuje proste form użytkowe według podanego wzoru,
 • Potrafi ciąć po linii, zaginać papier, kleić, wycinać zgodnie z instrukcją,
 • Próbuje planować swoją pracę,
 • Dba o estetykę swoich prac; dobiera  odpowiednie materiały
 • Kończy rozpoczęta pracę, porządkuje miejsce pracy po zakończeniu działań,
 • Jest przygotowany do zajęć,
 • Umiejętnie organizuje miejsce pracy, potrafi dbać o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, prawidłowo planuje kolejne czynności,
 • Planuje i realizuje własne projekty
 • Bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych,
 • Posługuje się plastycznymi środkami wyrazu – kształt, barwa, faktura,
 • Rysuje kredkami, piórem, węglem mazakiem; maluje farbami,
 • Odróżnia techniki malarskie od grafiki,
 • Wykonuje przedmioty według własnego planu i opracowanego sposobu.

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń:

 • Akceptuje różnice między ludźmi, zachowuje się tolerancyjnie,
 • Wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy,
 • Szanuje zwyczaje różnych grup społecznych i narodów,
 • Niesie pomoc potrzebującym, starszym, niepełnosprawnym
 • Wie, że nie można dążyć do zaspokajania swoich pragnień kosztem innych i niszczenia przyrody,
 • Potrafi odróżnić co jest dobre a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Potrafi kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w klasie, w szkole, podczas wycieczki,
 • Ocenia własne postępowanie i innych,
 • Szanuje cudzą własność,,
 • Zna niektóre zagrożenia ze strony innych ludzi, wie do kogo i jak zwrócić się o pomoc,
 • Wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
 • Zna zasady korzystania z telefonów alarmowych, potrafi wezwać pomoc,
 • Posługuje się danymi osobowymi wyłącznie w bezpiecznych sytuacjach,
 • Zapisuje swój adres,
 • Zna polskie symbole narodowe, rozpoznaje i śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu, zna pełną nazwę ojczyzny; zachowuje się godnie i z szacunkiem do symboli narodowych,
 • Wyjaśnia znaczenie polskich zwyczajów i tradycji
 • Zna własne prawa i obowiązki, stara się ich przestrzegać i stosować,
 • Współpracuje z innymi w różnych sytuacjach,
 • Jest uprzejmy i uczynny wobec innych.

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Uczeń:

 • Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego,
 • Prawidłowo rozpoczyna i kończy prace z zestawem komputerowym,
 • Zapisuje efekty swojej pracy,
 • Potrafi uruchomić płytę CD oraz poznane programy,
 • Rozpoznaje kursor myszki i kursor tekstowy,
 • Potrafi posługiwać się lewym przyciskiem myszki,
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera,
 • Wykonuje estetyczny rysunek zgodny z tematem, z wyobraźni oraz ilustracje do czytanego tekstu
 • Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę w edytorze grafiki, potrafi wykorzystać poznane narzędzia do wykonania prostych rysunków,
 • Wykorzystuje klawiaturę do napisania prostych tekstów, oddziela wyrazy spacjami,
 • Tworzy sekwencje, rozwiązuje zadania, łamigłówki prowadzące do rozwiązania algorytmów,
 • Tworzy proste ciągi prowadzące do narysowania określonego kształtu,
 • Tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie,
 • Prawidłowo loguje się do sieci i wylogowuje się,
 • Zna pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze,
 • Wie, że długotrwała praca przy komputerze powoduje różne schorzenia.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć