Regulamin Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

Podręczniki- Regulamin korzystania z podręczników szkolnych

Regulamin

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

PODRĘCZNIKI SĄ WŁASNOŚCIĄ   SZKOŁY  I  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1.    Uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki do korzystania w szkole i w domu.
2.    Zgodnie z rozporządzeniem MEN  podręczniki z dotacji ministerialnych są używane w szkole przez okres 3 lat.
3.    Uczniowie wypożyczają podręczniki do poszczególnych klas  na okres jednego roku szkolnego. Ćwiczenia przekazywane są uczniom na okres jednego  roku i nie podlegają zwrotowi.
4.    Uczniowie kl.1-3 otrzymują podręczniki po rozpoczęciu roku szkolnego od wychowawcy, po zapoznaniu się z regulaminem i pisemnym potwierdzeniu odbioru przez rodzica/opiekuna prawnego. Kolejne podręczniki otrzymają w wyznaczonym terminie również od wychowawców klas. 
5.    Uczniowie z kl. 4-8 otrzymują podręczniki również od wychowawów klas, którzy przypisują nr podręczników poszczególnym uczniom indywidualnie. Uczniowie podpisują na liście potwierdzenie, że otrzymali podręczniki.  Rodzice/opiekunowie prawni  po zapoznaniu się z regulaminem wypożycznia podręczników podpisują  go  również.
6.    Wszystkie podręczniki należy oprawić i podpisać je ołówkiem- imieniem, nazwiskiem oraz podać klasę do której  uczęszcza w danym roku szkolnym użytkownik podręcznika. 
7.    W przypadku nie podpisania i braku oprawy podręcznika uczeń otrzymuje uwagę z zachowania.
8.    Po opracowaniu każdej części podręcznika z dotacji  dla kl.1-3  zostaje on odebrany przez bibliotekarza od wychowawców z tych klas.
9.    Zwrot podręczników  z dotacji  następuje w przedostatnim tygodniu roku szkolnego. Natomiast klasy 7 i  8  oddają podręczniki 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
10.   Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia czyli:
•    braku  stron
•    być popisany, porysowany
•    być poplamiony – (kredkami, farbami, tuszem, mazakami, atramentem  itp.)
•    być podarty
•    być zalany  - ( np. sokiem czy jogurtem  itp.) 
•    inne -  utrudniające dalsze użytkowanie 
10.    Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić u wychowawcy i bibliotekarzowi. 
11.    Zasady zdawania podręczników:
•    W przedostatnim tygodniu nauczania danego roku szkolnego wychowawcy z kl.1-3 oddają podręczniki do biblioteki szkolnej, a uczniowie kl. 4-8 oddają podręczniki wychowawcom lub indywidualnie w uzasadnionych przypadkach   w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie. Wychowawcy kl. 4-8 rozliczają się z wypożyczonych podręczników z bibliotekarzem. 
•    Wychowawcy po konsultacji z bibliotekarzem oceniają stan podręczników czyli czy dany podręcznik nadaje się do dalszego użytkowania - (dotyczy to podręczników zniszczonych).
•    Uczniowie kl.VII-VIII oddają podręczniki  2 tygodnie przed zakończeniem  roku szkolnego. Dla uczniów kl.8 oraz uczniów zmieniających szkołę wprowadzone zostają karty obiegowe (załącznik 1) , które podbija bibliotekarz, po zwróceniu wszystkich podręczników, a także po uiszczonej wpłacie za zgubione czy zniszczone podręczniki.
•    Każdy uczeń przynosi cały komplet wypożyczonych podręczników do wychowawcy. Pojedyńcze egzemplarze nie będą przyjmowane przez wychowawcę lub bibliotekarza.
•    W przypadku, gdy uczeń odchodzi  ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego lub wyjeżdża wcześniej na wakacje  rodzic/ opiekun prawny  zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.
12.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika: 
•    Rodzic wpłaca na konto szkoły odpowiednią kwotę za podręcznik. Podaje imię i nazwisko dziecka oraz klasę do  której uczęszcza uczeń oraz  tytuł podręcznika. 
•    Natomiast w przypadku zagubionych podręczników z kl.1-3  nr części  zagubionego podręcznika. 
•    Ceny  podręczników do poszczególnych klas  znajdują się przy ich  spisach  stronie internetowej szkoły. Pod spisami podręczników  znajduję się  także  nr konta szkoły na który należy wpłacać należność  za zagubione czy zniszczone podręczniki.
•    Zniszczone ćwiczenia rodzice/opiekunowie prawni odkupują we własnym zakresie.
•    Należność za zagubione podręczniki w roku szkolnym 2019/20 należy  uregulować do dnia 26.06.20 r.
•    W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie wpłaci  należności za zniszczony, zagubiony czy niezwrócony  podręcznik  wstrzymuje się wydanie kompletu książek   do następnej klasy do momentu uregulowania zapłaty za zagubione czy zniszczone podręczniki.

Podstawa prawna: 
Art. 22ak. Ust. 3 . Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o  systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811)
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 
4. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa

Klasa………. .        
Imię i nazwisko wychowawcy………………………………………..   data……………
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z REGULAMINEM WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody.

Lp.    Imię i nazwisko ucznia    Podpis rodzica/opiekuna pranwego
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć