Klauzula informacyjna

Regulamin Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

Podręczniki- Regulamin korzystania z podręczników szkolnych

Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SP9.0211.1.2014

 

Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

§ 1

Prawo korzystania

 1. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 4. Termin zwrotu podręcznika mija 20 czerwca.

 

§ 2

Zasady ochrony przed zniszczeniem/uszkodzeniem podręcznika

 

 1. Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
 2. Zakazuje się:
 • wyrywania kartek z podręcznika,
 • rozdzierania kartek podręcznika,
 • notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.
 • sklejania kartek podręcznika,
 • brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
 • nacinania kartek podręcznika nożyczkami,
 • naklejania naklejek i innych kartek,
 • stawiania pieczątek,
 • rzucania podręcznikiem,
 • oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.

 

 1. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 2 jest uznawane za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w § 3.

 

§ 3

Zasady odpowiedzialności

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do Szkoły w terminie podanym w § 1 ust. 4 rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
 2. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z podręcznika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 oraz nr 3 do Zarządzenia nr SP9.0211.1.2014

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr SP9.0211.1.2014

 

    Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręczników wypożyczonych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Gliwicach, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i zobowiązuję się do ich stosowania. Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za korzystanie z podręczników do klasy IV przez moją córkę/mojego syna ……………………………………………… (imię i nazwisko)

 

 1. Język polski
 2. Matematyka
 3. Historia
 4. Przyroda
 5. Plastyka
 6. Muzyka
 7. Zajęcia komputerowe
 8. Zajęcia techniczne (karta rowerowa)
 9. Język angielski

 

                                            ……………………………………………..

                                            (czytelny podpis rodzica)

 


 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr SP9.0211.1.2014

 

 

                                               Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręcznika wypożyczonego przez Szkołę Podstawową nr 9 w Gliwicach, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i zobowiązuję się do ich stosowania. Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za korzystanie z podręcznika w klasie I / II٭ przez moją córkę/mojego syna …………………………………………………

                                                                                                (imię i nazwisko)

 

 1. Podręcznik MEN
 2. Język angielski

 

                                            ……………………………………………..

                                            (czytelny podpis rodzica)

 

 

     ٭ właściwą klasę zakreślić

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć