Zasady ogólne Zgoda rodziców na udział w wycieczce cz.1- formularz Zgoda rodziców cz.2 - Regulamin wycieczki dla uczniów II cz.

Regulamin wycieczek

Zgoda rodziców cz.2 - Regulamin wycieczki dla uczniów II cz.

                 

W celu pobrania pliku prosimy o kliknięcie na poniższy link:

zal.5b_zgoda_podpis_regulaminu_rodzice.docx

    

Regulamin uczestnika wycieczki

 

do ………………………………………………………………….  w terminie ………...………….

 

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje  świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

 1. Statut Szkoły określa prawa i obowiązki ucznia zarówno w czasie pobytu w szkole, jak i czasie wycieczek organizowanych przez szkołę. 
 2. W czasie wycieczki szkolnej oprócz postanowień Statutu Szkoły każdy uczestnik  wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ruchu  drogowego, regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa i innych zasad wynikających z przepisów lokalnych.
 3. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
 1. zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
 2. dbania o dobre imię własne i szkoły, 
 3. stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów lub przewodników,
 4. nieoddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego odpowiedniego zezwolenia,
 5. przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, 
 6. stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń zależne od miejsca pobytu,
 7. zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników,
 8. informować opiekunów o złym samopoczuciu oraz o urazach i innych wypadkach,
 9. kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, innych uczestników wycieczki i osób,
 10. traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych,
 11. nie śmiecenia, nie niszczenia zieleni, nie płoszenia zwierząt, nie hałasowania, 
 12. postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem,
 13. przestrzegania godzin ciszy nocnej, 
 14. przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
 15. przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ustalonych przez opiekunów.
 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami Statutu Szkoły.
 2. Rodzice zobowiązują się doprowadzić dziecko do  miejsca zbiórki, a po zakończonej wycieczce do miejsca zamieszkania oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.
 3. W razie wyrządzonej przez dziecko szkody rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 4. W przypadku uczniów w rażący sposób nieprzestrzegających zasad regulaminu lub dezorganizujących przebieg wycieczki możliwe jest wcześniejsze zakończenie wycieczki dla tych uczniów (opiekunowie ustalają z rodzicami lub opiekunami ucznia termin i miejsce odebrania ucznia z wycieczki) lub całej grupy. Decyzję o wcześniejszym zakończeniu wycieczki dla części uczniów lub całej grupy podejmuje kierownik wycieczki w uzgodnieniu  z pozostałymi opiekunami. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki:

 

………………………………                                                                      ……………………………………

                     podpis ucznia                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

                                                              …………………………………..

miejscowość, data

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć