Zasady ogólne Zgoda rodziców na udział w wycieczce cz.1- formularz Zgoda rodziców cz.2 - Regulamin wycieczki dla uczniów II cz.

Regulamin wycieczek

Zgoda rodziców na udział w wycieczce cz.1- formularz

W celu pobrania pliku prosimy o kliknięcie na poniższy link:

zal.5a-_zgoda_rodzicow.docx

Zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej do ………………………

oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 

………………………………………………                             ………………………………………………………………...

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                imię i nazwisko dziecka

 

……………………………………................                             ………………………………………………………………...

adres                                                                                              adres

 

……………………………………................                             ………………………………………………….……………...   

tel. kontaktowy                                                                            data urodzenia

 

                                                                                                     …………………………………………………………………

                                                                                                     PESEL dziecka

 

                                              

Wyrażam zgodę,  jako rodzic/opiekun prawny  na udział mojego dziecka w wycieczce szkolnej, odbywającej się  w dn. .……………..………………… i oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. wycieczce.

W razie wypadku lub choroby dziecka podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

Poniżej proszę podać wszelkie istotne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, aktualnie aplikowane leki, na co dziecko jest uczulone, czy jest astmatykiem, cukrzykiem,  konieczność podania aviomarinu itp.)

 Informuję, że dziecko:

………………………….…………………………………………………………………………………………….……

…………………………….…………………………………………………………………………………….…………..

* Wyrażam zgodę  na samodzielny powrót dziecka do domu, po wycieczce. 

 

* Nie wyrażam zgody  na samodzielny powrót dziecka do domu. Po zakończonej wycieczce, dziecko odbiorę osobiście spod budynku szkoły.

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

………………………                                                                                                                                     ………………………………

         data                                                                                                                                                                             podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć