Wyprawka szkolna Katalog wydatków Wniosek

Formy pomocy finansowej

Wniosek

W celu pobrania pliku w formacie word kliknij na link poniżej:

 

wniosek_o_udzielenie_pomocy_w_formie_dofinansowania_SP912-13.doc

 


 

 

 

Gliwice dnia..............................................

 

...........................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy, rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

...........................................................................

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

 

...........................................................................

(telefon kontaktowy wnioskodawcy)

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 9

w Gliwicach

 

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników
dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolne” w roku szkolnym 2012/2013

 

Proszę o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do:

 

  1. Zakupu podręczników przysługujących dzieciom klas I – IV w roku szkolnym 2012/2013

 

 

dla syna/ córki...............................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

ucznia klasy..........................................................w roku szkolnym 2012/13

 

- w załączeniu przedkładam zaświadczenia o dochodach

 

 

...................................................................

(podpis wnioskodawcy, rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

Informacja dla rodzica:

  1. Miejsce składania wniosku: gabinet pedagoga szkolnego lub sekretariat SP Nr 9
  2. Ostateczny termin składania wniosku: 30.10.2012

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje dzieciom i uczniom rozpoczynającym
w roku szkolnym 2012/13 naukę w klasach I –IV szkoły podstawowej. Pomoc przyznaje się uczniom z rodzin,
w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 21 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593, z późn. zm. )
tj. 351, 00 zł. netto/ na osobę w rodzinie – dla uczniów klas II, III, IV oraz 504,00 zł netto/na osobę w rodzinie dla uczniów klas I.

 

ZMIANA OD 1 PAŻDZIERNIKA 2012 KRYTERIUM DOCHODOWEGO:


- dla uczniów klas I – 539 zł netto/osobę w rodzinie, dla uczniów klas II, III, IV – 456 zł netto na osobę
w rodzinie. Wtedy wnioski składamy u pedagoga w październiku 2012.

Do wniosku dołączamy zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Po uzyskaniu informacji od pedagoga szkolnego dotyczącej terminu rozliczenia faktur za zakup podręczników rodzice przedłożą w szkole fakturę lub rachunek imienny, potwierdzający fakt zakupu podręczników,
na podstawie, którego nastąpi zwrot odpowiedniej kwoty maksymalnie 180,00 zł.(klasy I, II, III) oraz 210,00 (klasa IV).


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć