Przyznane stypendia szkolne 2019/2020 Procedury przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce Procedury przyznawania stypendium szkolnego za wyniki sportowe Uchwała Rady Miasta w sprawie przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta dla dzieci i młodzieży 2019 Zasady przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2019 Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2019

Stypendia za wyniki

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2019

wniosek_o_stypendium_PM2019.pdf

 

wniosek

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1180/19

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09.09.2019

 

WNIOSEK o przyznanie STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 2019
(za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019)

 

I. Dane wnioskodawcy:

 

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy - ……………..………………………………………………………………………

 

 1. Wniosek złożony przez: dyrektora, nauczyciela szkoły, rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia osobiście. – właściwe zakreślić

 

 1. Kontakt do wnioskodawcy: telefoniczny - …… …..… …… - …..… ……… ……… - …… …..… ……

                                                                        (numer telefonu)

                                        

 lub/i mailowy - ………………………………………………………………….…………………………………………………

                                                            (adres e-mail)

II. Dane ucznia:

 

 1. Imię i nazwisko ucznia - ………..……………………………………………………………….………..……………
 2. PESEL ucznia - ……………………………………..…………………………………………………………………………
 3. Adres zamieszkania       …………………………………………………….……………………….……………………
 4. W roku szkolnym 2018/2019 uczeń uczęszczał do szkoły - ……..……….………………….………


 

……………………………………………………………………..………..… w klasie - …………………………….………
                       (nazwa i adres szkoły)

 

 1. Średnia z ocen uzyskanych w klasyfikacji za rok szkolny 2018/2019 - .…………………………
 2. Od 2.09.2019 roku uczeń uczęszcza do szkoły - .…………………………………………………………

(nazwa i adres szkoły)

    

…………………………………………………………………………………… w klasie - …………………………………….

 

 

 1. Osiągnięcia ucznia - naukowe lub artystyczne, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. (Osiągnięcia wymienione w § 4 załącznika do uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z 11 lipca 2019 r.).

 

Lp.

Olimpiady, konkursy przedmiotowe,
osiągnięcia artystyczne

w roku szkolnym2018/2019

Osiągnięcia

(uzyskał tytuł - finalisty, laureata, uczestnika)

1.

2.

3.

...

 

 

 

 

 1. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku, stanowiących potwierdzenie osiągnięć ucznia wymienionych w pkt. II, ppkt. 7.

(Kserokopie dokumentów – kopie dyplomów, zaświadczeń i świadectw potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe lub artystyczne i wyniki w nauce. Szczegółowo określone w Uchwale
nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.).

 

 1. .................................................................................................................
 2. .................................................................................................................
 3. .................................................................................................................
 4. .................................................................................................................

 

Stwierdzam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

Gliwice, dn. …………………..…………                                             ………………………………………………

                               (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wniosku w sekretariacie szkoły (do której uczeń uczęszcza od 2.09.2019 lub uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019).

 

 

Potwierdzam, że Uczeń uczęszcza / uczęszczał * do       ......………………..
                                                                                                  
(pieczęć szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH[*]

 

 

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadania publicznego tj. przyznania stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2019 r. w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach” zgodnie z regulaminem zatwierdzonym uchwałą nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice  z dnia 11 lipca 2019 r.

 

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e‑mail iod@um.gliwice.plinspektorem ochrony danych.

 

3. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 

4. Dodatkowe informacje:

 

a) dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych,

 

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,

 

c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie,

 

d) dane osobowe wykorzystujemy również do realizacji innych zadań publicznych związku z art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zawierania
i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy oraz w wyjątkowych sytuacjach za zgodą – dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez Urząd są dostępne w Biuletynie informacji publicznej Urzędu (w module Bezpieczeństwo danych osobowych).

 

[*]Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć