Rola Rzecznika Praw Ucznia Prawa i Obowiązki Ucznia Status Rzecznika Praw Ucznia Konwencja Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ucznia

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka


(fragmenty)

Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na: rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, języka, religię, poglądy polityczne.

Art.13

Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.

Art.14

Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.

Art.15

Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.

Art.17

Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Art.18

Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.

Art.19

Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzyskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.

Art.20

Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.

Art.23

Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

Art.28

Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.

Art.29

Nauka dziecka będzie ukierunkowana na : 
a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka 
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad 
c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi 
d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia

Art.33

Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć