Rola Rzecznika Praw Ucznia Prawa i Obowiązki Ucznia Status Rzecznika Praw Ucznia Konwencja Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ucznia

Prawa i Obowiązki Ucznia

 

Twoje prawa - prawa uczniaPrawo

 

Uczeń ma prawo do:

 

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

 obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z WZO i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

pomocy w przypadku trudności w nauce

korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych

wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka

 

Pamiętaj masz też obowiązki- obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek do:

 

przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności

 szanowania poglądów i przekonań innych ludzi

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego  i szkolnego

godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz swoich kolegów

reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami  i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych

troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły


 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć