Rola Rzecznika Praw Ucznia Prawa i Obowiązki Ucznia Status Rzecznika Praw Ucznia Konwencja Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ucznia

Rola Rzecznika Praw Ucznia

RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

JEST PANI AGNIESZKA JARNUTOWSKA

 

 

        Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

Wszyscy mogą więc kierować swoje pytania i napisać o swoich problemach na podany poniżej adres:

rzeczniksp9@op.pl 

 

 

 „Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

Rola rzecznika:

 

      propagowanie praw ucznia i dziecka

 reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznejwspółpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia

medjacja między stronami konfliku, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim,wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu
interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe obowiązki rzecznika:

dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole

rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole

mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia

składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu


Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia

zasadą równości  - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia

zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych

 

pisemne zgłoszenie problemy do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)

zapoznanie się z opinią stron konfliktu

podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej

ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

 

Prawa dziecka w szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich. Tak naprawdę nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog praw można zebrać jedynie na podstawie praw dziecka, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się nie tylko w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, ale także w wielu różnych dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych, z których przede wszystkim należy wymienić Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć