Godziny pracy Czym zajmuje się Pedagog Szkolny Procedury Co to jest CYBERPRZEMOC Placówki udzielające pomocy Telefony zaufania Karta Rodzinna 3+ Przemoc w Rodzinie- informacje METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ: Mądry Rodzic Moje Dziecko

Pedagog Szkolny

METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ:

METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ:

 

            W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz pracownicy Wydziału ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji.

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się

szkoła/placówka.

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

            W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

- udzielanie przez policje pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

- wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

UWAGA!

 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach (...)” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi i/lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu.

 

UPRAWNIENIA POLICJI:

 

1. Legitymowanie ucznia:

Na terenie szkoły policjant może wylegitymować ucznia aby:

- zidentyfikować osobę podejrzaną o popełnienie czynu karalnego/przestępstwa lub wykroczenia;

- ustalić świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

- wykonać polecenie wydane przez sad, prokuratora lub organy administracji rządowej;

- zidentyfikować osoby wskazane przez pokrzywdzonych jako sprawców czynów karalnych/przestępstw lub wykroczeń;

- poszukiwać osoby zaginione lub ukrywające się przed organami ścigania.

2. Przeszukanie:

Na terenie szkoły można dokonać przeszukania w celu:

- wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej;

- znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu
w postępowaniu karnym;

3. Przesłuchanie ucznia:

- jeżeli uczeń nie ukończył 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego, przesłuchanie powinno odbywać się przede wszystkim w obecności prawnych opiekunów,
a jeśli to niemożliwe w obecności nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego,

- w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek
i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Zatrzymanie ucznia:

Może ono nastąpić jeżeli:

- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił czyn karalny/przestępstwo,

- zachodzi potrzeba umieszczenia ucznia w policyjnej izbie dziecka w związku
z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa.

 

Policja może zabrać ucznia ze szkoły, jeżeli:

 

-przeciwko uczniowi toczy się postępowanie wyjaśniające, a sąd lub prokurator zarządził przymusowe doprowadzenie ucznia,

- uczeń jest świadkiem w procesie karnym, a organ prowadzący postępowanie zarządził przymusowe doprowadzenie ucznia,

- uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także ich mienia,

- uczeń w stanie po zażyciu środków odurzających swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć