Godziny pracy Czym zajmuje się Pedagog Szkolny Procedury Co to jest CYBERPRZEMOC Placówki udzielające pomocy Telefony zaufania Karta Rodzinna 3+ Przemoc w Rodzinie- informacje METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ: Mądry Rodzic Moje Dziecko

Pedagog Szkolny

Karta Rodzinna 3+

Szanowni Rodzice!!!

 

 Pedagog szkolny przekazuje informacje na temat KARTY RODZINA 3+, która w naszym mieście zacznie funkcjonować od  stycznia 2013 Karta  Rodzina 3+ uprawnia do ulg i zniżek w korzystaniu z obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Miasta Gliwice. Lista obiektów będzie publikowana na stronie internetowej www.gliwice.eu

Przeznaczona jest dla członków rodzin wielodzietnych (rodzina wspólnie zamieszkująca na terenie miasta Gliwice, składająca się z rodziców/opiekunów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 r.ż. lub do 24 r.ż. (w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje).

Karta wydana będzie na wniosek RODZICA/OPIEKUNA w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych. Będzie tam można pobrać wniosek od dnia 3 grudnia 2012 oraz na stronie internetowej www.gliwie.eu.

Do wniosku o wydanie karty „RODZINA 3+”należy dołączyć kopie dokumentów (oryginały do wglądu):

 

- w przypadku rodziców lub opiekunów – dokument tożsamości ze zdjęciem,

- w przypadku dzieci szkolnych do 18 r.ż. – aktualną legitymację szkolną,

- w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. - zaświadczenie lub legitymację albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 r.ż.,

- w przypadku opiekunów – postanowienie sądu.

KARTA WYDAWANA BĘDZIE W CIĄGU 30 DNI OD DNIA DOSTARCZENIA DO UM KOMPLETU DOKUMENTÓW

Informacji udziela: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32 238-54-31, e-mail: zd@um.gliwice.pl