Sprawy organizacyjne 2020/2021 Nasza oferta Wyprawka do klasy 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego Zapisy do I klasy rok szkolny 2020/21 Zgłoszenie dziecka w szkole obwodowej do klasy1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Kryteria przyjęcia dzieci spoza rejonu Potwierdzenie woli podjęcia nauki Mniejszość niemiecka

Zapisy do klasy I

Kryteria przyjęcia dzieci spoza rejonu

Aby pobrać plik kliknij na ponizszy link

KRYTERIA_DLA_DZIECI_SPOZA_REJONU(1).pdf

UCHWAŁA NR XXIV/610/2017

 

RADY MIASTA GLIWICE

 

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na wniosek Prezydenta Miasta

 

Rada Miasta Gliwice

 

uchwala, co następuje:

 

 • 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

 

 • 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym

 

Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

 

 

                                                                                                                                                                   Marek Pszonak

 Strona 1


 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr XXIV/610/2017

 

                                                                                                                                                          Rady Miasta Gliwice

 

                                                                                                                                                          z dnia 30 marca 2017 r.

 

 • 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

L.p.

Kryterium

 

 

 

 

 

 

Liczba

Dokumenty niezbędne do

 

 

 

 

 

 

 

 

punktów

potwierdzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteriów

 

 

 

 

1.

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne

50

-

 

w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą,

 

 

 

wskazaną na pierwszej pozycji we wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kandydat,

którego

rodzeństwo

uczęszcza

do

szkoły

30

-

 

wskazanej

na  pierwszej  pozycji  we  wniosku

w roku

 

 

 

szkolnym,

którego dotyczy rekrutacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kandydat,

którego

rodzic  pracuje,

w obwodzie

szkoły

10

oświadczenie rodzica

 

wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kandydat,

którego członek rodziny lub inna osoba, która

5

oświadczenie rodzica

 

będzie   upoważniona   do   odbierania   kandydata   po

 

 

 

zakończeniu  zajęć

szkolnych,

zamieszkuje

w obwodzie

 

 

 

szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kandydat

zamieszkały  w obrębie

osiedla,

na

którym

3

oświadczenie rodzica

 

znajduje się szkoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 2. Ilekroć jest mowa o rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Strona 2

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć