Sprawy organizacyjne 2020/2021 Nasza oferta Wyprawka do klasy 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego Zapisy do I klasy rok szkolny 2020/21 Zgłoszenie dziecka w szkole obwodowej do klasy1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Kryteria przyjęcia dzieci spoza rejonu Potwierdzenie woli podjęcia nauki Mniejszość niemiecka

Zapisy do klasy I

Zgłoszenie dziecka w szkole obwodowej do klasy1.

 

PLIK DO POBRANIA

ZGLOSZENIE_DZIECKA_DO_KLASY_PIERWSZEJ_W_OBWODOWEJ_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_PROWDZONEJ_PRZEZ_MIASTO_GL(2).docx

 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W OBWODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWDZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie przez rodziców/op. prawnych  należy złożyć w obwodowej szkole podstawowej.

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

 

 

PESEL*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

 

Imię*

 

 

 

Nazwisko*

 

 

 

Data urodzenia*

 

 

 

Adres zameldowania dziecka

 

 

 

        Adres szkoły obwodowej wg miejsca zameldowania

 

Nazwa szkoły:

 

Adres:

 

   

 

Miejsce spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 DANE RODZICÓW

 

       (W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)

 

 

 

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko*

 

 

Telefon*

 

 

Adres e-mail

 

 

 

    Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

    

 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane zgodne są ze stanem faktycznym.

 

………………………………………                               …………………………………………

podpis matki/opiekunki prawnej                                            podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148. z późn. zm.)

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

 

1/ Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego  w Gliwicach, ul. Jana III Sobieskiego 14, reprezentowana przez dyrektora szkoły Panią Annę Pomykałę

 

2/ Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

 

3/ Kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole obwodowej możliwy jest przy użyciu n/w danych kontaktowych:

 

Nazwa szkoły

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

Pan Przemysław Adam Śmiejek, e-mail: iod@sp9.gliwice.pl telefon: 32 757 08 48

 

3/ Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów przetwarzane będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej na podstawie art. 133 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,

 

4/ Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:

  1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  4. Podmioty, które realizują zadania publiczne

 

5/ Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

 

6/ Daneosobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą przechowywane przez okres  określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.)

 

7/ Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 

8/ W ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 

9/ Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

10/ Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

 

                           

 

 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW  KANDYDATA I KANDYDATA1

 

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Miejsce zamieszkania kandydata:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

       Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

 

 

 

          …………………………………………..                                                 …………………………………………..

     imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej                                               imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć