Sprawy organizacyjne 2020/2021 Nasza oferta Wyprawka do klasy 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego Zapisy do I klasy rok szkolny 2020/21 Zgłoszenie dziecka w szkole obwodowej do klasy1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Kryteria przyjęcia dzieci spoza rejonu Potwierdzenie woli podjęcia nauki Mniejszość niemiecka

Zapisy do klasy I

Zapisy do I klasy rok szkolny 2020/21

 

Zapisy do klasy I w szkole podstawowej

na rok szkolny 2020/2021

 

Do klasy I przyjmowane są:

    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym.
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (do wniosku o wcześniejsze przyjęcie dołączyć aktualne zaświadczenie z przedszkola).

Zgłoszenie (szkoła obwodowa) lub wniosek (szkoła nieobwodowa) składa się do dyrektora szkoły w terminie od 11 maja do 22 maja 2020 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m. Gliwice.
  • kandydaci przyjmowani są na wolne miejsca

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie:

  • wypełniają  wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składa się  w szkole.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę m. Gliwice, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:

- pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

 

DO POBRANIA:

 

ZGLOSZENIE_DZIECKA_DO_KLASY_PIERWSZEJ_W_OBWODOWEJ_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_PROWDZONEJ_PRZEZ_MIASTO_GL(1).docx

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć