Nasza oferta Zapisy do I kl. 2021/22 Zgłoszenie do klasy I- dzieci z rejonu Wniosek o przyjęcie do I klasy dzieci spoza rejonu Terminy postępowania rekrutacyjnego Kryteria naboru Wniosek- mniejszość niemiecka Potwierdzenie woli przyjęcia do I klasy Wyprawka dla pierwszoklasistów

Zapisy do klasy I

Zapisy do I kl. 2021/22

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

 

 

 

I. Informacje ogólne

 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą na dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

 

Miejsce zamieszkania kandydata

 

W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określą sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

II. Przyjmowanie do klasy I szkoły podstawowej

 

  1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:

 

   • 7 – letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 

   • 6-letnie (urodzone w 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (do wniosku o wcześniejsze przyjęcie dołączyć aktualne zaświadczenie z przedszkola) albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

 

 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

 

4. W praktyce oznacza to, że dziećmi przyjmowanymi z urzędu do pierwszej klasy szkoły przyjmowane są:

- dzieci zameldowane w obwodzie danej szkoły i faktycznie tam zamieszkujące,

- dzieci niezameldowane, lecz przebywające stale w obwodzie danej szkoły.

 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

 

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowanie są do klasy I na

 

podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata. Pod zgłoszeniem podpis składa oboje rodziców.

 

Zgłoszenie do klasy I zawiera:

 

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 

 1. imiona i nazwiska rodziców kandydata;

 

 1. adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata

 

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej w dniach od dnia 22 lutego 2021 do dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Wzór Zgłoszenia dostępny na stronie WWW szkoły lub w holu szkoły.

 

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają, do wglądu, dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego oraz akt urodzenia/dowód osobisty dziecka.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów.

 

Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku będzie dostępny w późniejszym terminie na stronie WWW szkoły oraz w holu szkoły. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do szkoły w dniach od 10 maja 2021 do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 15:00. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 

Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący komisji może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

                                                                                                  Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja do kl 1

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć