ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klas I - III Szkoła Myślenia Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki MEMO-Muzealna Elita Młodych Odkrywców Stawiam na naukę Wyróżnienie Znakiem Jakości Interkl@sa. STAWIAM NA NAUKĘ -harmonogram zajęć OgólnopolskiProjekt „Między nami czytelnikami”

Nauka

Stawiam na naukę

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie  9.1.           Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

                                  usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

Poddziałanie 9.1.2    Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  

                                 dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

                                 edukacyjnych.

 

Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                       Stawiam na naukę!

 

Okres realizacji projektu

1.07.2012 -  30.06.2013

Całkowita wartość projektu

 1.958.989,80

Wartość dofinansowania

 1.958.989,80

 

Realizator / Biuro Projektu

Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL 09.01.02-24-220/11-00 z dnia 04.07.2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej  pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Gliwice.

 

Opis projektu:

Projektem zostanie objętych 938 uczennic i 882 uczniów  klas I-III  wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie  indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III 28 szkół podstawowych poprzez organizację:

 • zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących  określone dysfunkcje
 • zajęć rozwijających  uzdolnienia.

Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

 • zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych;
 • zminimalizowanie wad postawy poprzez uczestniczenie z zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
 • rozwój umiejętności uzdolnionych uczniów i uczennic poprzez uczestniczenie

       w zajęciach dodatkowych;

 • poprawę w zakresie komunikacji społecznej i psychoedukacji poprzez uczestniczenie
   w zajęciach specjalistycznych.

 

Działania dla wszystkich szkół zaplanowane w ramach projektu obejmują:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie
  ( muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne );
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych ( nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski );
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych - sportowe;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć