Szkoła Bez Przemocy Klub Bezpiecznego Puchatka KABECJANIE DAJĄ RADĘ Szkoła Bezpiecznego Internetu Warto być dobrym Każdy z Nas Może Byc Dobrym Rodzicem JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”

 

 

 

 Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2020r.

 

Spis treści:

 

 

 

 1. Wstęp
 2. Cele programu

 

 

 

-        główny cel programu

 

 

 

-        cele szczegółowe programu

 

 

 

 1. Warunki realizacji programu
 2. Sposoby realizacji programu
 3. Ewaluacja programu
 4. Załączniki

 

 

 

-        ankieta dla rodziców

 

 

 

        - ankieta dla uczniów

 

 1. Wstęp

 

 

 

Społeczność szkolna widzi potrzebę szerzenia wiedzy wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowych zagrożeń czyhających na młodych internautów. W obecnych czasach, Internet jest niezwykle potrzebny, a wręcz niezbędny, coraz trudniej bez niego funkcjonować. Internet jest narzędziem komunikacji, edukacji, rozrywki, zabawy, ułatwia naukę i pracę, pozwala nawiązać kontakty z ludźmi na całym świecie. Jednak Internet to nie tylko same korzyści. Dzieci narażone są na szkodliwe treści, takie jak: wulgarność, nienawiść, przemoc, kradzieże, pornografia, hazard czy używki.
W Internecie mogą stać się ofiarą przestępców, którzy wykorzystują ich naiwność, ufność
i łatwowierność. Narażone są również na oszustwa i wyłudzenia. Internet może stać się narzędziem wywiadu przestępców, miejscem obrotu danymi osobowymi. Mówi się, że największym zagrożeniem, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy Internetu jest pedofilia. Należy również pamiętać, że długotrwałe korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem.

 

 

 

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci naszej szkoły opracowaliśmy program profilaktyczny, który zawiera różne propozycje działań mających na celu ochronę dzieci przed różnymi zagrożeniami z sieci. Program „Bezpieczni w sieci” kładzie duży nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego i świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących
z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia. Nasz program został stworzony
w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi.

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu przygotowując się do różnorodnych tematów lekcyjnych, konkursów, opracowując treści gazetki szkolnej, doskonaląc się na zajęciach dodatkowych. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i sposobów przeciwdziałania niebezpieczeństwom.

 

 

 

z zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój cyberprzestrzeni.
Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci poza murami szkoły. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u kolegi często bez nadzoru dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby nasi uczniowie i ich rodzice zdawali sobie sprawę
.

 

 1.  Cele programu

 

Cel główny programu:

 

 

 

- profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera poprzez edukację uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

 

Cele szczegółowe programu:

 

 

 

- edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów,

 

 

 

- uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu,

 

 

 

- uświadamianie społeczności lokalnej zagrożeń związanych z Internetem,

 

 

 

- poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu,

 

 

 

- kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych,

 

 

 

- wdrażanie uczniów do nabywania umiejętności krytycznego stosunku do mediów,

 

 

 

- uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane w Internecie,

 

 

 

- zapoznanie rodziców ze sposobami zabezpieczania komputera, kontrolowania i dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści,

 

 

 

- informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,

 

- kształtowanie nawyku dbania o higienę cyfrową w czasie nauki i pracy zdalnej.

 

 

 

 1. Warunki realizacji programu

 

 

 

Program adresowany jest do uczniów klas O-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców i nauczycieli, przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Realizacja programu będzie odbywała się w miarę możliwości podczas lekcji informatyki, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, zajęć w IMCI oraz na godzinach wychowawczych. W założeniach programu jest również kontynuowanie organizacji uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

 

 

 

Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb szkoły. Uwzględnione w harmonogramie działania mogą ulec modyfikacji, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

 

4. Sposoby realizacji programu

 

W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany w okresie od września 2020 do czerwca 2021 roku według poniższego harmonogramu:

 

L.p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy realizacji

1.

Blokowanie stron internetowych zawierających szkodliwe treści

- zainstalowanie programów zabezpieczających komputery

- nauczyciele zajęć komputerowych

- na bieżąco

2.

Udział w kampaniach społecznych i projektach organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje

- realizacja założeń kampanii i projektów, organizowanie zajęć dla uczniów,  opracowanie materiałów informacyjnych dla rodziców

- koordynatorzy programu,

 

- na bieżąco, wg harmonogramu,

 

 

3.

Udział szkoły w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu

- zgłoszenie szkoły

- koordynatorzy

- luty 2021

4.

Organizacja uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

- prezentacja i pogadanka dla uczniów klas I-VIII

 

- lekcja dla oddziału „0” „Komputer mój przyjaciel czy wróg”

- lekcje wychowawcze dla uczniów klas II wg scenariusza ze strony www.sieciaki.pl

 

- pedagogizacja rodziców – przekazywanie informacji na temat higieny korzystania z multimediów

- koordynatorzy programu,

 

 

- E. Stanisławska-Cudak

- E. Stanisławska-Cudak

 

 

- pedagog/ psycholog szkolny

- luty 2021

 

 

 

- luty 2021

 

 

- luty 2021

 

 

 

 

- luty 2021

5.

Propagowanie nawyków dbania o higienę cyfrową podczas korzystania z urządzeń teleinformatycznych

- kampania dotycząca alternatywnych form spędzania czasu wolnego („Co zamiast komputera, telefonu, tableta i innych urządzeń teleinformatycznych?”)

 

- kurs dla rodziców: Bezpieczeństwo dzieci i rodziców w Internecie „Bezpieczni tu i teraz”

- wychowawcy klas, koordynatorzy programu

 

 

 

 

 

- koordynatorzy prorgramu

 

 

- I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

- I semestr

 

 

 

6.

Realizacja projektu edukacyjnego „E-babcia, e-dziadek”,

- udział w projekcie uczniów klas III wraz z ich dziadkami i babciami,

-  E. Stanisławska, A.Floryan

- luty 2021

7.

Aktualizacja zakładki na stronie internetowej szkoły „Bezpieczeństwo w sieci”

- udostępnianie na stronie internetowej szkoły informacji n/t bezpieczeństwa w sieci,

- umieszczanie i aktualizowanie informacji dot. bezpieczeństwa w Internecie

- E. Stanisławska, A.Floryan

- na bieżąco

8.

Umieszczanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w miejscach, w których uczniowie mogą z niego korzystać,

- gazetki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów i dla rodziców,

- koordynatorzy

- na bieżąco

9.

Stała współpraca z policją w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem,

- postępowanie zgodnie z procedurą dot. cyberprzemocy,

 

- przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas VII i VIII nt. Odpowiedzialności prawnej w kontekście Cyberprzemocy

- wszyscy nauczyciele

 

 

- KMP - Wydział Prewencji

 

 

- na bieżąco,

 

 

 

- II semestr

 

10.

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieci,

- postępowanie zgodnie z procedurą dot. cyberprzemocy,

- wszyscy nauczyciele

- na bieżąco,

11.

Zredagowanie ankiety dla rodziców i uczniów dot. bezpieczeństwa w sieci

- przeprowadzenie i analiza ankiety

- pedagog/

psycholog szkolny

- maj 2021

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ewaluacja

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cele, opierać się będzie na wynikach uzyskanych z przeprowadzonej wśród rodziców i uczniów ankiety ewaluacyjnej. Analiza weryfikacji zgromadzonych informacji, wynikających z przeprowadzonej ankiety, zostanie zinterpretowana przez pedagoga i psychologa szkolnego. Ocena realizacji programu oraz wnioski z ankiety zostaną przedstawione w postaci sprawozdania na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej w czerwcu 2020 roku.

 

 

 

6. Załączniki:

 

-        ankieta dla rodziców: „Czy wiesz, co twoje dziecko robi w sieci?”

 

 

 

 

 

1. Czy w Pani/Pana domu jest komputer z dostępem do Internetu:

 

 

 

a) tak

 

 

 

b)  nie

 

 

 

2. Gdzie w Pani/Pana domu znajduje się komputer?: (np. w salonie, w pokoju dziecka, itp.) ………….…………………………………………………………………………………

 

 

 

3. Jak często Pani/Pana dziecko korzysta z Internetu?

 

 

 

a) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

b) kilka razy w tygodniu

 

 

 

c) kilka razy w miesiącu

 

 

 

d) rzadziej niż raz w miesiącu

 

 

 

 e) nie korzysta

 

 

 

4.  Ile czasu w ciągu dnia zajmuje Twojemu dziecku przeglądanie stron www?

 

 

 

 a) nie korzystam

 

 

 

 b) do 1 godzin

 

 

 

 c) od 1 do 3 godzin

 

 

 

d) powyżej 3 godzin

 

 

 

5. Ile czasu zajmuje Twojemu dziecku i w domu korzystanie z komunikatorów?

 

 

 

 a) nie korzystam

 

 

 

 b) do 1 godziny

 

 

 

 c) od 1 do 3 godzin

 

 

 

 d) powyżej 3 godzin

 

 

 

6. Czy w Pani/Pana domu są określone zasady dotyczące korzystania z Internetu, komputera?

 

 

 

a) tak

 

 

 

b) nie

 

 

 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź tak, proszę wpisać jakie to zasady: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

7.  Czy Pani/ Pana zdaniem dziecko słyszało o zagrożeniach związanych z użytkowaniem Sieci Internet?

 

 

 

 a) tak                                                            

 

 

 

 b) nie

 

 

 

8. Skąd, Pani /Pana zdaniem, dziecko posiada wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?

 

 

 

 a) ze szkoły, dzięki realizowanym programom profilaktycznym

 

 

 

 b) od nauczycieli

 

 

 

 c) od rodziców

 

 

 

 d) z publikacji prasowych

 

 

 

 e) z audycji i spotów telewizyjnych

 

 

 

 f) od kolegów

 

 

 

 g) z innych źródeł, podaj jakich………………………………………………………………………………

 

 

 

9. Czy Pani/Pana zdaniem korzystanie z Internetu  niesie dla dziecka jakieś zagrożenia?

 

 

 

a) tak

 

 

 

b) nie

 

 

 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź tak, proszę wpisać jakie to zagrożenia: ………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

10. Czy Pani/Pana domu jest zainstalowany na komputerze program do cenzurowania przeglądanych stron w Internecie?

 

 

 

       a) tak                                                                 

 

 

 

       b) nie

 

 

 

11. Czy Pani/Pan  kontroluje ile czasu dziecko spędzana przed komputerem?

 

 

 

       a) tak

 

 

 

       b) nie

 

 

 

       c) czasami 

 

 

 

12. Czy Pani/Pan sprawdzacie z jakich stron dziecko korzysta?

 

 

 

       a) tak

 

 

 

       b) nie

 

 

 

       c) czasami

 

 

 

13. Czy w Pani/Pana domu jest  zainstalowany na komputerze program antywirusowy?

 

 

 

       a) tak                                                         

 

 

 

       b) nie

 

 

 

14. Czy Pani/Pana dziecko doświadczyło Cyberprzemocy?

 

 

 

       a) tak

 

 

 

       b) nie

 

 

 

       c) nie mam wiedzy na ten temat

 

 

 

15. Czy przeprowadza Pani/Pan rozmowy z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?

 

 

 

       a) tak

 

 

 

       b) nie

 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie!

 

 

 

 

 

 

 

- ankieta dla uczniów „Bezpieczny Internet”

 

1. W jakich miejscach korzystasz z Internetu?

       a) w domu

       b) u kolegów

       c) w szkole

       d) w kawiarence internetowej

       e) w innych miejscach, podaj jakich……………………………………………………………………………

2. Jak często korzystasz z Internetu?

       a) codziennie lub prawie codziennie

       b) kilka razy w tygodniu

       c) kilka razy w miesiącu

       d) rzadziej niż raz w miesiącu

       e) nie korzystam

3. Ile czasu w ciągu dnia zajmuje Ci przeglądanie stron www?

       a) nie korzystam

       b) do 1 godzin

       c) od 1 do 3 godzin

       d) powyżej 3 godzin

4. Ile czasu zajmuje Ci w domu korzystanie z komunikatorów?

       a) nie korzystam

       b) do 1 godziny

       c) od 1 do 3 godzin

       d) powyżej 3 godzin

5. Czy słyszałeś o zagrożeniach związanych z użytkowaniem sieci Internet?

       a) tak                                                                    

       b) nie

6. Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?

       a) ze szkoły, dzięki realizowanym programom profilaktycznym

       b) od nauczycieli

       c) od rodziców

       d) z publikacji prasowych

       e) z audycji i spotów telewizyjnych

       f) od kolegów

       g) z innych źródeł, podaj jakich………………………………………………………

7. Czy uważasz, że podawanie danych osobowych obcym osobom jest niebezpieczne?

       a) tak

       b) nie

       c) nie wiem

8. Czy rejestrując się na różnych stronach podajesz prawdziwe dane osobowe, adresowe?

     a)  tak                                                                    

     b)  nie

9. Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez Internet mogą być niebezpieczne?

       a) tak

       b) nie

      c) nie wiem 

10. Czy zdarzyło Ci się wysłać komuś poznanemu w Internecie:

       a) swój adres e – mail

       b) swój numer telefonu

       c) swoje zdjęcie

       d) swój adres zamieszkania

       e) nie wysyłałem

11. Czy zdarzyło Ci się korzystając z Internetu (np. na Czacie, komunikator), że ktoś usilnie wbrew Twojej woli próbował się z Tobą umówić?

       a) tak                                                                  

       b) nie

12. Czy zdarzyło Ci się spotkać z obcą osobą poznaną przez Internet?

       a) tak, kilka razy

       b) tak, jeden raz

       c) nigdy

13. Czy opowiadasz przez Internet o domu, rodzinie?

       a) tak                                                                  

       b) nie

14. Czy w domu masz zainstalowany na komputerze program do cenzurowania przeglądanych stron w Internecie?

       a) tak                                                                          

       b) nie

15. Czy rodzice kontrolują twój czas spędzany przed komputerem?

       a) tak

       b) nie

       c) czasami 

16. Czy rodzice sprawdzają z jakich stron korzystasz?

       a) tak

       b) nie

       c) czasami

17. Czy masz zainstalowany na komputerze program antywirusowy?

       a) tak                                                                          

       b) nie

14. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć Cyberprzemocy?

       a) tak

       b) nie

15. Czy rodzice przeprowadzili z Tobą rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?

       a) tak

       b) nie

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń pod bezpłatny numer TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 

 

 

 

 

 

 

116 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

 

 

 

 

 

 

 

Aldona Floryan

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Procek-Hryniewicz

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Stanisławska - Cudak

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Płaszczyk- Kucharska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć