Szkoła Bez Przemocy Klub Bezpiecznego Puchatka KABECJANIE DAJĄ RADĘ Szkoła Bezpiecznego Internetu Warto być dobrym Każdy z Nas Może Byc Dobrym Rodzicem JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Program profilaktyczny

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

           Społeczność szkolna widzi potrzebę szerzenia wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowych zagrożeń czyhających na młodych internautów. W obecnych czasach, Internet jest niezwykle potrzebny, a wręcz niezbędny, coraz trudniej bez niego funkcjonować. Internet jest narzędziem komunikacji, edukacji, rozrywki, zabawy, ułatwia naukę i pracę, pozwala nawiązać kontakty z ludźmi na całym świecie. Jednak Internet to nie tylko same korzyści. Dzieci narażone są na szkodliwe treści, takie jak: wulgarność, nienawiść, przemoc, kradzieże, pornografia, hazard czy używki.  

W Internecie mogą stać się ofiarą przestępców, którzy wykorzystują ich naiwność, ufność i łatwowierność. Narażone są również na oszustwa i wyłudzenia. Internet może stać się narzędziem wywiadu przestępców, miejscem obrotu danymi osobowymi. Mówi się, że największym zagrożeniem, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy Internetu jest pedofilia. Należy również pamiętać, że długotrwałe korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem.
Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci naszej szkoły opracowaliśmy program profilaktyczny, który zawiera różne propozycje działań mających na celu ochronę dzieci przed różnymi zagrożeniami z sieci. Program „Bezpieczni w sieci” kładzie duży nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego i świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia. Nasz program został stworzony w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi.

Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu przygotowując się do różnorodnych tematów lekcyjnych, konkursów, opracowując treści gazetki szkolnej, doskonaląc się na zajęciach dodatkowych. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i sposobów przeciwdziałania niebezpieczeństwom.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci poza murami szkoły. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u kolegi często bez nadzoru dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby nasi uczniowie i ich rodzice zdawali sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój cyberprzestrzeni.

Cel główny programu:

- profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera poprzez edukację uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

Program adresowany jest do uczniów klas O-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców i nauczycieli, przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

Realizacja programu będzie odbywała się podczas lekcji informatyki, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, zajęć w IMCI oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań z rodzicami i w czasie imprez organizowanych dla środowiska lokalnego. W założeniach programu jest również kontynuowanie organizacji uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb szkoły.

 

 

W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany w okresie od września 2019 do czerwca 2020 roku według poniższego harmonogramu:

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”


 

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2019r.

 

Spis treści:

 

 

 1. Wstęp
 2. Cele programu

-          główny cel programu

-          cele szczegółowe programu

 1. Warunki realizacji programu
 2. Sposoby realizacji programu
 3. Ewaluacja programu
 4. Załączniki

-          ankieta dla rodziców

-          ankieta dla uczniów

 

 

 1. Wstęp

 

Społeczność szkolna widzi potrzebę szerzenia wiedzy wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowych zagrożeń czyhających na młodych internautów. W obecnych czasach, Internet jest niezwykle potrzebny, a wręcz niezbędny, coraz trudniej bez niego funkcjonować. Internet jest narzędziem komunikacji, edukacji, rozrywki, zabawy, ułatwia naukę i pracę, pozwala nawiązać kontakty z ludźmi na całym świecie. Jednak Internet to nie tylko same korzyści. Dzieci narażone są na szkodliwe treści, takie jak: wulgarność, nienawiść, przemoc, kradzieże, pornografia, hazard czy używki.
W Internecie mogą stać się ofiarą przestępców, którzy wykorzystują ich naiwność, ufność
i łatwowierność. Narażone są również na oszustwa i wyłudzenia. Internet może stać się narzędziem wywiadu przestępców, miejscem obrotu danymi osobowymi. Mówi się, że największym zagrożeniem, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy Internetu jest pedofilia. Należy również pamiętać, że długotrwałe korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem.

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci naszej szkoły opracowaliśmy program profilaktyczny, który zawiera różne propozycje działań mających na celu ochronę dzieci przed różnymi zagrożeniami z sieci. Program „Bezpieczni w sieci” kładzie duży nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego i świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących
z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia. Nasz program został stworzony
w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi.

Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu przygotowując się do różnorodnych tematów lekcyjnych, konkursów, opracowując treści gazetki szkolnej, doskonaląc się na zajęciach dodatkowych. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i sposobów przeciwdziałania niebezpieczeństwom.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci poza murami szkoły. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u kolegi często bez nadzoru dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby nasi uczniowie i ich rodzice zdawali sobie sprawę
z zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój cyberprzestrzeni.

Cele programu

 

Cel główny programu:

- profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera poprzez edukację uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

 

Cele szczegółowe programu:

- edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów,

- uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu,

- uświadamianie społeczności lokalnej zagrożeń związanych z Internetem,

- poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu,

- kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych,

- wdrażanie uczniów do nabywania umiejętności krytycznego stosunku do mediów,

- uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane w Internecie,

- zapoznanie rodziców ze sposobami zabezpieczania komputera, kontrolowania i dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści,

- informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

 

 1. Warunki realizacji programu

 

Program adresowany jest do uczniów klas O-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców
i nauczycieli, przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

Realizacja programu będzie odbywała się podczas lekcji informatyki, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, zajęć w IMCI oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań z rodzicami i w czasie imprez organizowanych dla środowiska lokalnego. W założeniach programu jest również kontynuowanie organizacji uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb szkoły.

 

4. Sposoby realizacji programu

 

W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany w okresie od września 2019 do czerwca 2020 roku według poniższego harmonogramu:

 

L.p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy realizacji

1.

Blokowanie stron internetowych zawierających szkodliwe treści

- zainstalowanie programów zabezpieczających komputery

- nauczyciele zajęć komputerowych

- na bieżąco

2.

Udział w kampaniach społecznych i projektach organizowanych przez Fundację „Dzieci Niczyje”

- realizacja założeń kampanii i projektów, organizowanie zajęć dla uczniów,  opracowanie materiałów informacyjnych dla rodziców

- koordynatorzy programu,

 

- na bieżąco, wg harmonogramu,

 

 

3.

Udział szkoły w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu

- zgłoszenie szkoły

- koordynatorzy

- luty 2020

4.

Organizacja uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

- prezentacja i pogadanka dla uczniów klas I-VIII

 

- lekcja otwarta dla oddziału „0” „Komputer mój przyjaciel czy wróg”

 

- lekcja otwarta dla klas II wg scenariusza ze strony www.sieciaki.pl

 

- pedagogizacja rodziców

 

- koordynatorzy programu,

 

 

E. Stanisławska-Cudak

 

 

 

E. Stanisławska-Cudak

 

 

 

- pedagog/ psycholog szkolny

- luty 2020

 

 

 

- luty 2020

 

 

 

 

- luty 2020

 

 

 

 

- luty 2020

5.

Propagowanie „Kulturalnego zachowania w Internecie”

- kurs on-line „Dbaj o fejs”

 

 

- stworzenie komiksu dotyczącego niebezpiecznych zachowań w Internecie przez uczniów klas V-VII

 

- kurs dla rodziców: Bezpieczeństwo dzieci i rodziców w Internecie „Bezpieczni tu i teraz”

- nauczyciel zajęć komputerowych

 

- wychowawcy klas

 

 

 

 

 

- koordynatorzy prorgramu

 

 

- I semestr

 

 

 

- listopad 2019

 

 

 

 

 

 

- I semestr

 

 

 

6.

Realizacja projektu edukacyjnego „E-babcia, e-dziadek”,

- udział w projekcie uczniów klas III wraz z ich dziadkami i babciami,

E. Stanisławska, A.Floryan

- luty 2020

7.

Aktualizacja zakładki na stronie internetowej szkoły „Bezpieczeństwo w sieci”

- udostępnianie na stronie internetowej szkoły informacji n/t bezpieczeństwa w sieci,

- umieszczanie i aktualizowanie informacji dot. bezpieczeństwa w Internecie

E. Stanisławska, A.Floryan

- na bieżąco

8.

Umieszczanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w miejscach, w których uczniowie mogą z niego korzystać,

- gazetki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów i dla rodziców,

- koordynatorzy

- na bieżąco

9.

Stała współpraca z policją w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem,

- postępowanie zgodnie z procedurą dot. cyberprzemocy,

 

- przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas VII nt. Bezpieczeństwa w sieci oraz dla klas VIII nt. Cyberprzemocy

- wszyscy nauczyciele

 

 

- KMP - Wydział Prewencji

 

 

- na bieżąco,

 

 

 

- II semestr

 

10.

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieci,

- postępowanie zgodnie z procedurą dot. cyberprzemocy,

- wszyscy nauczyciele

- na bieżąco,

11.

Zredagowanie ankiety dla rodziców i uczniów dot. bezpieczeństwa w sieci

- przeprowadzenie i analiza ankiety

- pedagog/

psycholog szkolny

- maj 2020

 

 1. Ewaluacja

 

Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cele, opierać się będzie na wynikach uzyskanych z przeprowadzonej wśród rodziców i uczniów ankiety ewaluacyjnej. Analiza weryfikacji zgromadzonych informacji, wynikających z przeprowadzonej ankiety, zostanie zinterpretowana przez pedagoga i psychologa szkolnego. Ocena realizacji programu oraz wnioski z ankiety zostaną przedstawione w postaci sprawozdania na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej w czerwcu 2020 roku.

 

6. Załączniki:

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

„CZY WIESZ, CO TWOJE DZIECKO ROBI W SIECI?”

 

Drodzy Rodzice, celem badania jest sprawdzenie poziomu Państwa wiedzy na temat korzystania przez Wasze pociechy z urządzeń podłączonych do Internetu, kolejny cel badań to ukazanie czy rodzice kontrolują swoje dzieci korzystające z zasobów sieci i czy opiekunowie są świadomi zagrożeń czyhających w Internecie, co pozwoli nam stworzyć odpowiednie działania profilaktyczne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Ankieta jest anonimowa, prosimy o szczere odpowiedzi.

 

Klasa, do której uczęszcza Państwa dziecko: …………

 

1.    W jaki sposób Twoje dziecko korzysta z Internetu? (można wybrać kilka odpowiedzi)

      Za pośrednictwem swojego smartfona

      Za pośrednictwem smartfona rodziców

      Za pośrednictwem swojego tabletu

      Za pośrednictwem tabletu rodziców

      Za pośrednictwem swojego komputera

      Za pośrednictwem komputera rodziców

      W inny sposób (proszę podać, w jaki?)…………………………………………………….

 

2.    Jak długo Twoje dziecko korzysta z komputera/tabletu/smartfona podłączonego do Internetu w ciągu jednego dnia?

     Do 30 minut

     Od 30 min do godziny

     Od godziny do 2 godzin

     Powyżej 2 godzin

     Nie zwracam uwagi

 

3.      Na jakich aktywnościach Twoje dziecko spędza w Internecie najwięcej czasu? (można wybrać kilka odpowiedzi)

        Gry

        Portale społecznościowe (np. Facebook, YouTube)

        Serwisy internetowe (np. Onet, Interia)

        Nie wiem

        Inne

4.      Czy Twoje dziecko posiada konto w serwisie społecznościowym (np. Facebook)?

      Tak

      Nie

      Nie wiem

5.      Czy Twoje dziecko poznało kogoś za pośrednictwem Internetu?
Tak

      Nie

      Nie wiem

 

6.      Czy Twoje dziecko kiedykolwiek doświadczyło w sieci cyberprzemocy? (można wybrać kilka odpowiedzi)

      Zaczepienia przez nieznajomego

      Ośmieszenia w gronie rówieśników (np. poprzez publikację zdjęcia z jego udziałem)       

      Kontaktu z erotyką

      Kontaktu z pornografią

      Inne

      Nie wiem

      Żadne z powyższych

 

7.      Czy kontrolujesz w jaki sposób Twoje dziecko korzysta ze smartfona/ tabletu/ komputera podłączonego do Internetu?

      Tak

      Nie

 

8.      W jaki kontrolujesz co Twoje dziecko robi w Internecie?

 Pytam lub rozmawiam z dzieckiem o tym co robi w sieci

Sprawdzam historię w komputerze/tablecie

Korzystam z narzędzia kontrolującego aktywność dziecka

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………..

 

9.      Jeżeli nie kontrolujesz tego co robi Twoje dziecko w Internecie określ, dlaczego?

Uważam, że wie co jest dla niego dobre, a co złe

Ustaliłem/łam z nim zasady na jakich może korzystać z Internetu

Korzystam ze specjalnych aplikacji

Nie wiem jak to robić

10.    Czy rozmawiasz ze swoim dzieckiem o tym na co może natrafić w sieci i jak zareagować?

Tak

        Nie

 

11.    Jak oceniasz swoją wiedzę nt. bezpieczeństwa w Internecie (istnienie zagrożeń szyfrujących, treści nieodpowiednich dla dzieci, zjawisko cyber-nękania, itp.)

 

Jestem na bieżąco z aktualnymi trendami zagrożeń w sieci

Od czasu do czasu przeczytam coś na ten temat w mediach

Posiadam podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie

Nie interesuję się tym tematem

12.    Czy uważasz, że istnieje potrzeba edukacji dzieci w szkole pod kątem bezpiecznego korzystania z Internetu?

      Tak

      Nie

      Nie wiem

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁIENIE ANKIETY

 

 

 


 

 

 


 

 

Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń pod bezpłatny numer TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

116 111

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Aldona Floryan

Krystyna Procek-Hryniewicz

Edyta Stanisławska - Cudak

Agnieszka Płaszczyk- Kucharska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć