Szkoła Bez Przemocy Klub Bezpiecznego Puchatka KABECJANIE DAJĄ RADĘ Szkoła Bezpiecznego Internetu Warto być dobrym Każdy z Nas Może Byc Dobrym Rodzicem JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Bezpieczeństwo

JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE

Autorski program  JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE

 

            

Program napisany przy współpracy pracowników Komendy Miejskiej Policji

 

            Program „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. Istot ą programu jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu oraz uczenia umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Człowiek, który potrafi spokojnie, ale stanowczo odmówić jest bezpieczny, decyduje o swoim życiu, świadomie wybiera i realizuje własne cele.

W trakcie trwania programu pragniemy przekazać dzieciom wiedzę o bezpiecznym stylu życia, nauczyć je właściwej oceny różnorakich sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu oraz odpowiedniego reagowania na rozpoznane zagrożenie poprzez kształtowanie nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniem. Podczas zajęć zamierzamy stworzyć uczniom okazję do dokonywania pewnych wyborów i jednocześnie do uświadamiania sobie ich konsekwencji, by już od najmłodszych lat potrafiły podejmować właściwe decyzje. Mamy także nadzieję, że dzięki programowi wzrośnie zaufanie uczniów do przedstawicieli służb mundurowych (policji, straży pożarnej, pracowników ochrony) i dzięki temu będę one wiedziały, gdzie w razie potrzeby mogą zwrócić się o pomoc. Priorytetem jest, więc rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych uczniów, nauczycieli i rodziców.

            Celem programu jest przypomnienie, że uczniowie bardzo potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych, przyjaznych dorosłych, którzy pomogą im dokonywać trudnych wyborów, podejmować decyzje, które mogą zaważyć na całym ich życiu. Uczniowie potrzebują dorosłych, którzy pomogą im stać się ludźmi odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi współdziałać i porozumiewać się bez przemocy z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty
i budować w ten sposób poczucie własnej wartości.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice, nauczyciele oraz inne instytucje wspierające pracę szkoły. Wraz z rozwojem dziecka
i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go
w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

Program powstał w celu nauczenia dzieci unikania zagrożeń, a także edukacji rodziców
i  nauczycieli w zakresie wychowania i promowania postaw pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa. Powstał w celu rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem uczniów: w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem (wyjścia, wycieczki).

Bezpieczeństwo dziecka to bardzo ważny problem i nie należy go lekceważyć. Dlatego autorkom programu zależy, aby żadne dziecko nie poniosło uszczerbku na zdrowiu czy nawet życiu, nie stało się ofiarą przestępstwa dokonanego przez dorosłych lub nieletnich bądź nie uległo nieszczęśliwemu wypadkowi. Informacje zawarte w programie „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” pomogą nauczycielom i rodzicom w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.

Mamy nadzieję, że aktywne włączenie się w realizację programu przyczyni się do zminimalizowania zachowań negatywnych wśród uczniów oraz wpłynie na wzrost świadomości dzieci. Sądzimy, że informacje przekazane dzieciom uchronią je przed skutkami wielu niebezpiecznych zdarzeń, których następstwem mogą być osobiste tragedie.

 

 Główne założenia programu to:

1. Promowanie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w trakcie spotkań w szkołach
z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pracowników ochrony.

2. Wprowadzenie jednakowych form współdziałania policji, szkoły i rodziców zmierzających do znacznego ograniczenia zagrożeń zgodnych z obowiązującymi procedurami.

3. Uwrażliwienie uczniów na możliwości pojawienia się zagrożeń w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz w czasie zabawy i przebywania w domu.

4. Wskazanie uczniom sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

5. Zwrócenie uwagi dzieci na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.

6. Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.

7. Wykształcenie u uczniów umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.

8. Wzbogacenie wiedzy nauczycieli i rodziców w informacje związane ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i zachowania, które pozwoli uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców.

9. Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia – sprawcy czynu zabronionego.

10. Przekazanie wiedzy uczniom, rodzicom i nauczycielom dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu zabronionego.

11. Poszerzenie informacji uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń związanych
z mediami (internet, telewizja, komputer).

Realizacja powyższych założeń będzie odbywała się poprzez:

- przeprowadzanie z uczniami pogadanek, lekcji wychowawczych, spotkań profilaktycznych
z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej,

- organizowanie i przeprowadzenie szkoleń programowych przez specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych z nauczycielami,

- uczestniczenie specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych w spotkaniach z rodzicami
w szkole,

- współdziałanie w realizacji programu instytucji i organizacji działających na rzecz zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa dzieciom.

Przewidywane efekty działania programu

1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, w drodze do i ze szkoły.

2. Posiadanie przez uczniów podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

3. Posiadanie przez uczniów podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

4. Uczniowie i rodzice zostali zapoznani z procedurami szkolnymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci.

5. Uczniowie potrafią interweniować w przypadku zauważenia agresji słownej i fizycznej.

6. Uczniowie potrafią rozwiązywać konflikty i problemy oraz posiadają wiedzę jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych.

7. Poszerzenie informacji uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń związanych
z mediami (internet, telewizja, komputer).

 

Proponowane moduły tematyczne programu „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie”.

I. „Co każde dziecko wiedzieć powinno o pracy służb mundurowych”.

Moduł tematyczny przybliżający dzieciom i nauczycielom pracę służb mundurowych (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pracowników ochrony) oraz ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, utrzymania ładu i porządku publicznego.

II. „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego”.

Celem tego modułu jest przekazanie uczniom informacji związanych z umiejętnością bezpiecznego postępowania i zachowania w drodze do i ze szkoły.

III. „W mojej szkole jest bezpiecznie”.

Moduł tematyczny związany z zagrożeniami, jakie mogą występować na terenie szkoły
i sposobami postępowania w takich przypadkach.

IV. „Baw się bezpiecznie, na co dzień”

Tematyka tego modułu dotyczy zagrożeń, na jakie mogą być narażone dzieci w trakcie zabawy, która może przebiegać w różny sposób i odbywać się w miejscach nie zawsze bezpiecznych do zabawy. Moduł porusza także tematykę zagrożeń związanych z nieodpowiednim korzystaniem z mediów (telewizja, komputer, internet).

V. „Chcę być sobą, jestem sobą”

Moduł tematyczny związany z zagadnieniem asertywności.

Warunki realizacji programu:

Program jest przeznaczony do realizacji w okresie 25.02.2013 – 20.06.2014. Kolejność realizacji modułów tematycznych może być zmieniona, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja szkolna.

AUTORKI:

1.         Aldona Floryan – SP9

2.         Marzena Mazgaj – SP9

3.         Krystyna Procek-Hryniewicz – SP9

4.         Joanna Troll – SP9

5.         Katarzyna Wosik - KMP

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć