WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

Owoce w szkole

 

 

EUROPEJSKI PROGRAM

OWOCE W SZKOLE

 

 

Nasza szkoła od października 2011r. bierze udział w tym programie, naszym dostawcą jest firma  Vasco Fruit Sp.J.

 

 

 

 

Geneza programu

W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi. Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia.

Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych w Białej Księdze KE „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” skierowanej do Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokument ten zawiera m.in. analizę problemu otyłości dzieci w Europie, spis zagrożeń, które pociąga za sobą to zjawisko dla zdrowia publicznego oraz jego skutków społecznych i ekonomicznych. Program „Owoce w szkole” ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które – jak wykazują badania – będą utrzymywały się również w późniejszych  latach życia.

 

Skuteczna zmiana nawyków żywieniowych dzieci, w szczególności zwiększenie spożycia owoców i warzyw, jest zadaniem, którego realizacja wymaga ścisłego współdziałania sektorów: rolnictwa, zdrowia publicznego, edukacji.

W realizację programu „Owoce w szkole” zaangażowane są wszystkie ww. sektory, tak aby poprzez współpracę w tym zakresie wspólnie zapewnić jak najlepszy rezultat programu. W Polsce główne zasady realizacji programu „Owoce w szkole” zostały określone w Strategii krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych  2010/2011–2012/2013, którą przekazano Komisji Europejskiej.  

 

Cele programu:


Trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe, podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach. Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać: wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,  wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych, spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Grupa docelowa


W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I–V szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.


Produkty w programie


Dzieciom udostępniane są następujące produkty:


świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

 

świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),


soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.


Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Przy wyborze produktów, które dzieci będą otrzymywały w ramach programu, starano się zapewnić jak największy udział świeżych owoców i warzyw oraz produktów regionalnych, a także jak najwyższą jakość i zdrowotność produktów oraz ich różnorodność.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Agencja Rynku Rolnego określa ogólną liczbę dzieci uczestniczących w programie „Owoce w szkole” w danym semestrze roku szkolnego.

 

 

Jeśli liczba ta stanowi w wielkości grupy docelowej:
66% lub więcej – w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 2 porcje;
50% lub więcej, ale mniej niż 66% – w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 3 porcje;
mniej niż 50% – w danym tygodniu dzieci otrzymają 4 porcje owoców i warzyw.
W danym roku szkolnym program realizowany jest w dwóch okresach obejmujących poszczególne semestry.

Owoce i warzywa udostępniane są dzieciom w ciągu 9 dowolnie wybranych tygodni w ramach danego semestru. W tym okresie dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw 2, 3 lub 4 razy w tygodniu – w zależności od łącznej liczby dzieci biorących udział w programie w całym kraju.

 

Budżet programu


Dzieci uczestniczące w programie otrzymują owoce i warzywa nieodpłatnie.


Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
Całkowity budżet programu w Polsce w roku szkolnym wynosi ok. 12,3 mln EUR.
Łączny roczny budżet UE przeznaczony na realizację programu w poszczególnych latach wynosi 90 mln EUR. Komisja Europejska corocznie dokonuje rozdziału środków finansowych pomiędzy państwa członkowskie, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w programie w danym roku szkolnym.

 

Zasady uczestnictwa w programie


W Polsce programem „Owoce w szkole” administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.
W programie udział biorą:
– dostawcy owoców i warzyw, którzy uzyskali zatwierdzenie dyrektora OT ARR do udziału w programie,
– szkoły podstawowe, które – zgłosiły w OT ARR zamiar uczestnictwa w programie oraz podpisały umowę na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą wybranym z „wykazu zatwierdzonych dostawców” opublikowanego przez Agencję Rynku Rolnego na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub – uzyskały zatwierdzenie dyrektora OT ARR do udziału w programie i samodzielnie pozyskują i udostępniają owoce i warzywa dzieciom z klas I–III oraz wnioskują do ARR o pomoc.
Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, która samodzielnie przygotowuje i udostępnia dzieciom owoce i warzywa.

Działania z zakresu komunikacji oraz działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym W ramach programu prowadzone są działania z zakresu komunikacji mające na celu informowanie o programie, w szczególności o zasadach udziału w nim szkół i dostawców owoców i warzyw.

Efektywność programu „Owoce w szkole” i skuteczne jego oddziaływanie na dzieci, a w szczególności na zmianę ich nawyków żywieniowych, mają zapewnić realizowane w ramach programu działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 

 

 

Ocena programu


Państwa członkowskie, które uczestniczą w programie UE „Owoce w szkole” – w tym Polska – zobowiązane są do prowadzenia regularnej oceny programu.

Głównym celem tej oceny jest określenie, czy i w jakim stopniu realizowane są zakładane cele programu, w szczególności – jaki jest jego wpływ na nawyki żywieniowe dzieci, w tym spożywanie owoców i warzyw. Badaniem mogą być objęte zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz szkoła. Ocena programu „Owoce w szkole” przeprowadzana jest przez wyspecjalizowaną instytucję z sektora zdrowia publicznego.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w danym roku szkolnym, terminy oraz formularze dostępne są na  stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.


Więcej informacji można uzyskać w: Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego oraz Telefonicznym Punkcie Informacyjnym 22 661 72 72

 

 

 

 

Informacje na temat programu pochodzą ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego   http://owocewszkole.org

 

 

 

 


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć