Terminy postępowania rekrutacyjnego Kryteria przyjęcia ustawowe ZASADY REKRUTACJI Nabór elektroniczny POTWIERDZENIE WOLI Wyprawka dla oddz.0

Zapisy do oddz. przedszkolnego

Kryteria przyjęcia ustawowe

Aby pobrać plik kliknij na poniższy link

KRYTERIA.pdf


 UCHWAŁA NR XXIV/609/2017

 

RADY MIASTA GLIWICE

 

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na wniosek Prezydenta Miasta

 

Rada Miasta Gliwice

 

uchwala, co następuje:

 

  • 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 

 1. przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

 

 1. rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

  • 2. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

 

  • 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym

 

Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

 

Gliwice

 

 

Marek Pszonak

 

 

 

 

Id: A3D9E425-0F27-4DE1-82A3-F85831EBA2D9. Podpisany                                                                                                                    Strona 1


 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/609/2017

 

Rady Miasta Gliwice

 

z dnia 30 marca 2017 r.

 

L.p.

Kryterium

Liczba

Dokumenty niezbędne do

 

 

punktów

potwierdzania kryteriów

1.

Dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni na

130

- zaświadczenie pracodawcy

 

podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na

 

o zatrudnieniu lub

 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się

 

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na

 

w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne

 

podstawie umowy cywilnoprawnej lub

 

lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

- wydruk ze strony internetowej

 

Kryterium stosuje się również w przypadku

 

Centralnej Ewidencji i Informacji

 

pracującego lub uczącego się rodzica samotnie

 

o Działalności Gospodarczej lub

 

wychowującego dziecko.

 

- informacja z krajowego Rejestru

 

 

 

Sądowego lub

 

 

 

- zaświadczenie z uczelni lub szkoły

 

 

 

potwierdzające naukę w trybie dziennym

 

 

 

lub

 

 

 

- zaświadczenie o prowadzeniu

 

 

 

gospodarstwa rolnego.

2.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym,

64

-

 

którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało

 

 

 

edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej,

 

 

 

wskazanej na pierwszej pozycji wniosku

 

 

 

o przyjęcie.

 

 

3.

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się

32

-

 

jednocześnie o przyjęcie do tego samego

 

 

 

przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji

 

 

 

wniosku o przyjęcie.

 

 

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej

24

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka lub

 

położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub

 

dokument potwierdzający miejsce pracy

 

miejsca pracy jednego z rodziców.

 

rodzica (jeżeli informacja ta nie została

 

 

 

zawarta w dokumencie poświadczającym

 

 

 

zatrudnienie)

5.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic

8

- kopia pierwszej strony zeznania

 

mieszka w Gliwicach i rozlicza podatek dochodowy

 

podatkowego opatrzonego pieczęcią

 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym

 

urzędu skarbowego, w którym zostało

 

w Gliwicach w roku rekrutacji lub roku

 

złożone zeznanie lub

 

poprzedzającym rekrutację

 

- potwierdzenie złożenia zeznania

 

 

 

z pieczęcią urzędu skarbowego lub

 

 

 

- Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz

 

 

 

z pierwszą stroną zeznania podatkowego

 

 

 

- inny dokument potwierdzający

 

 

 

odprowadzanie podatku dochodowego od

 

 

 

osób fizycznych o Urzędu Skarbowego

 

 

 

w Gliwicach.

 

 

 

 

6.

Dziecko uczęszczające w roku poprzedzającym

4

zaświadczenie wydane przez żłobek lub

 

rekrutację do publicznego żłobka lub placówek

 

placówkę opieki nad dzieckiem do lat

 

opieki nad dzieckiem do lat 3 wpisanych do rejestru

 

3 albo dziennego opiekuna.

 

żłobków i klubów dziecięcych działających na

 

 

 

terenie Gliwic oraz ujętych w wykazie dziennych

 

 

 

opiekunów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: A3D9E425-0F27-4DE1-82A3-F85831EBA2D9. Podpisany                                                                                                                    Strona 2

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć