język polski informatyka język niemiecki historia biologia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne geografia wos edukacja dla bezpieczeństwa język angielski

klasa 8

matematyka

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie ósmej

 

 

DOPUSZCZAJĄCY (2)

Wymagania podstawowe to wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.Uczeń:

•oblicza wartości potęg o wykładniku całkowitym dodatnim i całkowitej podstawie

 • oblicza wartość dwuargumentowego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi                 o wykładniku całkowitym dodatnim

• stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tym samym wykładniku całkowitym dodatnim

• stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tej samej podstawie i wykładniku całkowitym dodatnim

• stosuje regułę potęgowania potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich

 • stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych i małych liczb

• przekształca proste wyrażenia algebraiczne, np. z jedną zmienną, z zastosowaniem reguł potęgowania o wykładniku całkowitym dodatnim

• oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych

 • stosuje regułę mnożenia lub dzielenia dwóch pierwiastków drugiego lub trzeciego stopnia

 • rozkłada całkowitą liczbę podpierwiastkową w pierwiastkach kwadratowych i sześciennych na dwa czynniki takie, aby jeden czynnik był odpowiednio kwadratem lub sześcianem liczby całkowitej

• wyłącza czynnik naturalny przed znak pierwiastka i włącza czynnik naturalny pod znak pierwiastka

• określa przybliżoną wartość liczby przedstawionej za pomocą pierwiastka drugiego lub trzeciego stopnia • wykorzystuje kalkulator do potęgowania i pierwiastkowania

• rozpoznaje wielokąty foremne i podaje ich nazwy

• stosuje wzory na obliczanie długości przekątnej kwadratu i wysokości trójkąta równobocznego w prostych zadaniach

• stosuje wzory na obliczanie pól kwadratu, trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego w prostych zadaniach

• rozpoznaje wielokąty wypukłe i wklęsłe

• oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów

 • dla danych dwóch punktów kratowych stosuje regułę wyznaczania innych punktów kratowych należących do prostej przechodzącej przez te punkty

• zapisuje wyniki prostych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych

 • oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych

• mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomian – proste przykłady

 • mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych – proste przykłady

• rozwiązuje proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z obliczeniami procentowymi

• rozpoznaje graniastosłupy proste, prawidłowe i pochyłe

• wskazuje podstawowe elementy graniastosłupów (np. krawędzie, wysokość, wysokości ścian bocznych, przekątne)

• oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych i prawidłowych – proste przypadki

• wśród różnych brył wyróżnia ostrosłupy i podaje przykłady takich brył np. w architekturze, otoczeniu

• rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe

• wskazuje podstawowe elementy ostrosłupów (np. krawędzie podstawy, krawędzie boczne, wysokość bryły, wysokości ścian bocznych)

• oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupów prawidłowych oraz takich, które nie są prawidłowe – proste przypadki

• wyróżnia bryły obrotowe wśród innych brył

 • rozpoznaje walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył

• wskazuje oś obrotu bryły obrotowej

• oblicza, ile jest obiektów o danej własności dogodną dla siebie metodą w prostych przypadkach, np. ile jest: liczb naturalnych dwucyfrowych, trzycyfrowych, dzielników dwucyfrowej liczby naturalnej, dwucyfrowych liczb pierwszych (złożonych)

• przeprowadza proste doświadczenia losowe polegające np. na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu kul i zapisuje ich wyniki w dogodny dla siebie sposób

• rozpoznaje zdarzenia pewne i niemożliwe w doświadczeniach losowych polegających na jednokrotnym rzucie monetą, sześcienną kostką do gry, kostką wielościenną lub na jednokrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul

• znajduje liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających pewnemu zdarzeniu w doświadczeniach losowych opisanych wyżej, a także wypisuje te zdarzenia w dogodny dla siebie sposób

• oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych polegających na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu kul• oblicza długość okręgu i pole koła o danym promieniu lub danej średnicy, korzystając ze wzorów

• oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pierścień, korzystając ze wzoru• rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta

• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne

• wskazuje na rysunku osie symetrii figur osiowosymetrycznych i środek symetrii figur środkowo symetrycznych

• stosuje regułę mnożenia do zliczania elementów zbiorów o określonych własnościach – proste przypadki

 • stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania elementów zbiorów w sytuacjach wymagających rozważenia kilku przypadków – typowe zadania

• znajduje liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających pewnemu zdarzeniu w doświadczeniach losowych polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez zwracania

• zapisuje zdarzenia elementarne w powyższych doświadczeń losowych w dogodny dla siebie sposób

DOSTATECZNY(3)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ ORAZ:

 stosuje łącznie wzory dotyczące mnożenia, dzielenia, potęgowania potęg o wykładniku naturalnym do obliczania wartości prostego wyrażenia

• przedstawia potęgę o wykładniku naturalnym w postaci iloczynu potęg lub ilorazu potęg, lub w postaci potęgi potęgi

 • wyraża za pomocą notacji wykładniczej o wykładniku całkowitym podstawowe jednostki miar

• wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb zawierającym potęgi o wykładniku naturalnym

 • wyłącza czynnik liczbowy przed znak pierwiastka i włącza czynnik liczbowy pod znak pierwiastka

• oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu oraz przedstawia pierwiastek w postaci iloczynu lub ilorazu pierwiastków

 • wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb zawierającym pierwiastki

• stosuje własności wielokątów foremnych do rozwiązywania nieskomplikowanych zadań

• oblicza miarę kąta pięciokąta i sześciokąta foremnego

 • wyznacza osie symetrii trójkąta, czworokąta, pięciokąta i sześciokąta foremnego

• wyznacza przekątne czworokąta, pięciokąta i sześciokąta foremnego

• stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach ostrych 45°, 45° oraz 30°, 60° do rozwiązywania nieskomplikowanych zadań

• zapisuje zależności przedstawione słownie lub na rysunku w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych

• rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

• przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu)

• rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z obliczeniami procentowymi

• stosuje wzór na długość przekątnej sześcianu

• podaje nazwy różnych ostrosłupów

• rozpoznaje siatki ostrosłupów

• rozwiązuje typowe zadania o tematyce praktycznej z zastosowaniem własności graniastosłupów i ostrosłupów oraz brył obrotowych takich jak walec, stożek i kula

• wyznacza na modelu podstawowe przekroje: graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych

• rozwiązuje typowe zadania o tematyce praktycznej z zastosowaniem obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów

• wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w ostrosłupach i graniastosłupach

•analizuje wyniki prostych doświadczeń losowych polegających np. na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu kul • analizuje wyniki doświadczeń losowych przedstawionych w postaci drzewa

• oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu – proste przypadki

• oblicza promień lub średnicę koła o danym polu – proste przypadki

• rozwiązuje proste zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania długości okręgu i pola koła

 • rozwiązuje proste zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania pola pierścienia kołowego

•podaje i stosuje w prostych zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta

 • uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury

 • uzupełnia figurę do figury środkowosymetrycznej przy danych: środku symetrii figury i części figury

 • rysuje figurę (np. punkt, odcinek, okrąg) symetryczną do danej względem prostej

 • rysuje figurę (np. punkt, odcinek, okrąg) symetryczną do danej względem punktu

•rozpoznaje, czy można uzyskać wyniki sprzyjające danemu zdarzeniu, oraz rozpoznaje zdarzenia pewne i niemożliwe – w doświadczeniach losowych polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez zwracania

 • oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem lub bez zwracania – proste przypadki.

 

DOBRY(4)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY  DOSTATECZNEJ ORAZ:

• podaje własnymi słowami definicje: potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim, pierwiastka kwadratowego i sześciennego

• stosuje łącznie wszystkie twierdzenia dotyczące potęgowania o wykładniku naturalnym do obliczania wartości złożonych wyrażeń

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem notacji wykładniczej wyrażającej bardzo duże i bardzo małe liczby

• szacuje wartości wyrażeń zawierających potęgi o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia

•podaje własnymi słowami definicje wielokątów: foremnych, wypukłych i wklęsłych

 • oblicza miarę kąta dowolnego wielokąta foremnego

• podaje liczbę osi symetrii dowolnego wielokąta foremnego

 • stosuje wzory na obliczanie długości przekątnej kwadratu i wysokości trójkąta do rozwiązywania złożonych zadań

 • stosuje zależności między długościami boków w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych 45°, 45° oraz 30°, 60° do rozwiązywania złożonych zadań

• zapisuje rozwiązania typowych zadań tekstowych w postaci wyrażeń algebraicznych

 • rozwiązuje zadania przedstawione w postaci rysunku lub opisane słownie z zastosowaniem mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian

• oblicza wartość liczbową złożonych wyrażeń algebraicznych

• rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, które mają jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele rozwiązań albo nie mają rozwiązania

• przekształca wzory o złożonej strukturze, aby wyznaczyć zadaną wielkość

• zaznacza na rysunkach graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych ich przekroje oraz rozwiązuje zadania dotyczące tych przekrojów

• rysuje podstawowe przekroje brył w rzeczywistych wymiarach

• rozwiązuje złożone zadania o tematyce praktycznej z zastosowaniem obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów

• wyprowadza wzór naliczbę kolejnych elementów skończonych zbiorów liczbowych i stosuje go do rozwiązywania zadań

 • oblicza, ile jest liczb o danej własności dogodną dla siebie metodą – trudniejsze przypadki, np. liczbę reszt z dzielenia dowolnej liczby naturalnej przez daną liczbę jednocyfrową

• przedstawia wyniki doświadczenia losowego różnymi sposobami, np. za pomocą tabeli liczebności, tabeli częstości, diagramów słupkowych, kołowych procentowych

 • przedstawia wyniki doświadczenia losowego za pomocą drzewa

• podaje, jak wyprowadzić wzór na długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy

 • przekształca wzór na długość okręgu, aby obliczyć promień lub średnicę okręgu

• wyprowadza wzór na pole koła o danym promieniu lub danej średnicy

• przekształca wzór na pole koła, aby obliczyć promień lub średnicę koła

• wyprowadza wzór na pole pierścienia kołowego

• konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta

 • wyznacza współrzędne punktów symetrycznych do danych względem osi układu współrzędnych

• wyznacza współrzędne punktów symetrycznych do danych względem początku układu współrzędnych

 • rysuje figurę (np. trójkąt, trapez) symetryczną do danej względem prostej

• rysuje figurę (np. trójkąt, trapez) symetryczną do danej względem punktu

 • rysuje na papierze w kratkę figury symetryczne względem osi i względem punktu

• przedstawia w postaci drzewa wyniki doświadczeń losowych polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez zwracania

• oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem lub bez zwracania w typowych zadaniach

BARDZO DOBRY(5)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOBREJ ORAZ:

• porównuje wartości potęg lub pierwiastków

 

• porządkuje, np. w ciąg rosnący, zbiór potęg o wykładniku naturalnym i pierwiastków

 

• stosuje łącznie wszystkie twierdzenia dotyczące potęgowania i pierwiastkowania do obliczania wartości złożonych wyrażeń

 

• usuwa niewymierność z mianownika ułamka

 

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, np. zadania na dowodzenie z zastosowaniem potęg o wykładniku naturalnym i pierwiastków

 

•podaje liczbę przekątnych dowolnego wielokąta foremnego

 

• wyprowadza wzory na obliczanie długości przekątnej kwadratu i dłuższej przekątnej sześciokąta foremnego oraz wysokości trójkąta równobocznego

 

 • wyprowadza wzory na obliczanie pola trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego

 

• rozwiązuje złożone zadania z wykorzystaniem własności różnych wielokątów wypukłych i wklęsłych

 

• wyznacza współrzędne kolejnych współliniowych punktów kratowych w układzie współrzędnych

 

• zapisuje rozwiązania złożonych zadań tekstowych w postaci wyrażeń algebraicznych

 

• podnosi dwumian do kwadratu

 

• rozwiązuje równania, które wymagają wielu przekształceń, aby je doprowadzić do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

 

 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z obliczeniami dotyczącymi punktów procentowych

 

• wyznacza liczbę przekątnych dowolnego graniastosłupa

• wyprowadza wzór na długość przekątnej sześcianu

• rysuje graniastosłupy i ostrosłupy oraz ich siatki • rysuje walce, stożki i kule

• wskazuje przekroje osiowe i poprzeczne brył obrotowych

• stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach ostrych 45°, 45° oraz 30°, 60° do obliczania długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach

• znajduje liczbę zdarzeń sprzyjających pewnemu zdarzeniu w doświadczeniach losowych polegających na rzucie innymi kostkami niż sześcienna kostka do gry, a także wypisuje te zdarzenia

• podaje, jaką minimalną i jaką maksymalną wartość może mieć prawdopodobieństwo zdarzenia w dowolnym doświadczeniu losowym

• oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych polegających na rzucie innymi kostkami niż sześcienna kostka do gry

• rozwiązuje problemy, wykorzystując pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego

• rozwiązuje złożone zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania długości okręgu i pola koła

 • rozwiązuje złożone zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania pola pierścienia kołowego

• stosuje w złożonych zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta • znajduje liczbę osi symetrii figur osiowosymetrycznych i zaznacza te osie na rysunku

 • znajduje środek symetrii figury lub uzasadnia jego brak

• stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania elementów zbiorów w sytuacjach wymagających rozważenia kilku przypadków – złożone zadania

• oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem lub bez zwracania w złożonych zadaniach

CELUJĄCY (6)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENYBARDZO DOBREJ ORAZ:

• zapisuje wszystkie wzory z rozdziału Potęgi i pierwiastki oraz opisuje je poprawnym językiem matematycznym

 

• oszacowuje bez użycia kalkulatora wartości złożonych wyrażeń zawierających działania na potęgach o wykładniku naturalnym oraz pierwiastkach

 

 • rozwiązuje zadania-problemy, np. dotyczące badania podzielności liczb podanych w postaci wyrażenia zawierającego potęgi o wykładniku naturalnym

 

• rozwiązuje równania, w których niewiadoma jest liczbą podpierwiastkową lub czynnikiem przed pierwiastkiem, lub wykładnikiem potęg

 

•rozpoznaje, kiedy zastosowanie reguły otrzymywania współliniowych punktów kratowych daje kolejne punkty, a kiedy nie

 

• odkrywa reguły opisane słownie i przedstawia je w postaci wyrażeń algebraicznych

 

 • ustala reguły: mnożenia jednomianu przez sumę algebraiczną oraz mnożenia dwóch sum algebraicznych

 

 • odkrywa wzory skróconego mnożenia na kwadrat sumy i różnicy dwóch liczb oraz na różnicę kwadratów dwóch liczb

 

 • stosuje rachunek algebraiczny do rozwiązywania zadań na dowodzenie

• wykorzystuje własności graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych w nietypowych zadaniach

 

• oblicza, ile jest liczb x spełniających warunki: a  x  b, a < x < b, a  x < b, a< x  b, gdzie a i b są liczbami całkowitymi

 

• rozwiązuje nietypowe zadania, problemy z zastosowaniem obliczania długości okręgu, pola koła i pola pierścienia kołowego

 

• podaje definicje symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta

 

 • rozwiązuje nietypowe zadania, problemy z zastosowaniem własności symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta oraz figur osiowo- i środkowo symetrycznych

 

• oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na losowaniu trzech elementów ze zwracaniem lub bez zwracania w nietypowych zadaniach

 

 • rozwiązuje nietypowe zadania, problemy z zastosowaniem reguł mnożenia i dodawania oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez zwracania

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)


Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć