język polski informatyka język niemiecki historia biologia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne geografia wos edukacja dla bezpieczeństwa język angielski

klasa 8

historia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w rozkładzie materiału i planie wynikowym zintegrowanym z serią Podróże w czasie.

Kursywą zaznaczone są tematy dodatkowe ujęte w podstawie programowej – nie będą traktowane jako osobna lekcja.

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT LEKCJI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Poziom konieczny

ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy

ocena dostateczna

Poziom rozszerzający  ocena dobra

Poziom dopełniający ocena bardzo dobra

Poziom wykraczający  ocena celująca

1.

Wybuch

II wojny

światowej

Uczeń zna:

·    datę: 1 IX 1939

·    żądania Hitlera wobec Polski

·    cele wojny Niemiec przeciw Polsce

 

Uczeń potrafi:

·    przedstawić okoliczności wybuchu II wojny światowej

Uczeń zna:

·      treść paktu Ribbentrop−Mołotow

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: pakt Ribbentrop–Mołotow

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić przyczyny odmowy polskich polityków wobec żądań niemieckich

Uczeń zna:

·     daty: III 1939, 23 VIII 1939

 

Uczeń rozumie:

·      cele działań Hitlera i Stalina

 

Uczeń potrafi:

·       przedstawić międzynarodowe położenie Polski latem 1939

Uczeń potrafi:

·      dostrzec związek między charakterem działań zbrojnych a celami wojennymi sformułowanymi przez Hitlera

 

Uczeń rozumie:

·   motywy działań i poglądów politycznych różnych państw europejskich przed wybuchem II wojny światowej

 

Uczeń potrafi:

·   porównać stosunek sił armii polskiej i niemieckiej w początkowej fazie wojny obronnej

 

2.

Wojna

obronna

Polski

Uczeń zna:

·     daty: 1 IX – 5 X 1939, 17 IX 1939

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: wojna obronna (kampania wrześniowa)

 

 

Uczeń potrafi:

·      podać przykłady zbrodni dokonywanych przez wojska niemieckie w Polsce

·      wskazać na mapie podział ziem polskich między Trzecią Rzeszę a ZSRR

 

Uczeń zna:

·     daty: 3 IX 1939, 28 IX 1939, 5 X 1939

·     daty kolejnych etapów wojny obronnej

·     postać: majora Henryka Sucharskiego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: wojna błyskawiczna, wojna totalna, „dziwna wojna”

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić cele działania Niemców w Polsce podczas wojny obronnej

·      wyjaśnić postawę Francji i Anglii podczas wojny obronnej

 

Uczeń zna:

·     daty najważniejszych starć i bitew wojny obronnej

·     postacie: kapitana Władysława Raginisa, generała Tadeusza Kutrzeby, generała Franciszka Kleeberga

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: czwarty rozbiór Polski

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić na wybranych przykładach, na czym polegała bohaterska postawa żołnierza polskiego w czasie wojny obronnej

·      wskazać na mapach ruchy wojsk polskich i niemieckich oraz wojsk radzieckich podczas wojny obronnej

 

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności i skutki najazdu sowieckiego na Polskę

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować różne postawy społeczeństwa polskiego wobec wojny

·      przedstawić bilans wojny obronnej

 

3.  

Podboje

Stalina

i Hitlera

Uczeń zna:

·     daty: 10 V 1940, VII – X 1940, 22 VI 1941

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: alianci, bitwa o Anglię, NKWD

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie najważniejsze wydarzenia związane z działaniami zbrojnymi w Europie Zachodniej w 1940 r.

·   wskazać czynnik, który doprowadził do zakończenia wojny błyskawicznej na wschodzie

 

Uczeń zna:

·     datę: IV 1940

·     etapy ekspansji Stalina w Europie Wschodniej

·     etapy ekspansji Hitlera w Europie Zachodniej

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie podział Francji dokonany przez Hitlera

·   przedstawić straty poniesione przez ZSRR w pierwszych miesiącach wojny z Trzecią Rzeszą

·   wskazać na mapie państwa współpracujące z Trzecią Rzeszą oraz tereny zajęte przez Niemców

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: XI 1939 – III 1940, VI 1940, IV 1941, 22 VI 1940

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: wojna zimowa, linia Maginota

·      przyczyny sukcesów militarnych Stalina i Hitlera na przełomie 1939 i 1940 r.

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować relacje między Trzecią Rzeszą i ZSRR w latach 1939–1941

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przebieg wojny zimowej

·   przedstawić przebieg agresji Trzeciej Rzeszy na Danię i Norwegię, na Francję i na Wielką Brytanię oraz na Związek Radziecki

·   wskazać na mapie zmiany terytorialne po wojnie zimowej

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o działaniach zbrojnych podjętych przez Włochy Mussoliniego

 

4.

W okupowanej Europie

Uczeń zna:

·     poglądy Hitlera na temat Słowian i Żydów

·     miejsca, w których powstały największe obozy zagłady na ziemiach polskich

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: getto, eksterminacja, obóz zagłady, Szoah (Holokaust)

 

 

Uczeń potrafi:

·      wymienić widoczne na zachodzie Europy przejawy walki z okupantem i współpracy z nim podczas wojny

 

Uczeń zna:

·     główne założenia ideologii nazizmu dotyczące podziału ludzkości na rasy

·     przyczyny wybuchu powstania w getcie warszawskim

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: Porajmos

·      na czym polegało tzw. „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić politykę nazistów wobec ludności żydowskiej w pierwszym okresie wojny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: 1942, 19 IV 1943

·     postać: Anny Frank

·     przyczyny, które zadecydowały o wykorzystaniu ziem polskich jako miejsca eksterminacji Żydów

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: rząd kolaboracyjny

 

 

Uczeń potrafi:

·      dostrzec różnice w położeniu ludności w okupowanej Europie Zachodniej i Wschodniej

·      wyjaśnić, jak funkcjonowała machina zagłady Żydów stworzona przez Niemców

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB)

·      znaczenie stwierdzenia, że uczestnicy powstania chcieli „wybrać sposób umierania”

 

 

Uczeń potrafi:

·      opisać politykę Trzeciej Rzeszy na ziemiach okupowanych

·      przedstawić przebieg powstania w getcie warszawskim

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować położenie ludności w okupowanej Europie Zachodniej i Europie Wschodniej

·      wymienić widoczne na wschodzie Europy przejawy walki z okupantem i współpracy z nim podczas wojny

·      opowiedzieć o zagładzie Romów

 

5.

Wielka

koalicja

Uczeń zna:

·     datę: 7 XII 1941

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: wielka koalicja

 

 

Uczeń potrafi:

·    wymienić najważniejsze państwa wchodzące w skład wielkiej koalicji

 

Uczeń zna:

·     ramy chronologiczne bitwy o Atlantyk

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: bitwa o Atlantyk, konwój, „wilcze stado”, U-Boot

·      znaczenie japońskiego ataku na Pearl Harbor dla przebiegu II wojny światowej

 

 

Uczeń potrafi:

·      wskazać na mapie miejsca przełomowych walk na froncie wschodnim

 

Uczeń zna:

·     datę: II 1943

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: blokada Leningradu

·      znaczenie bitwy o Atlantyk dla przebiegu II wojny światowej

·      znaczenie walk pod Leningradem, Stalingradem i Kurskiem dla przebiegu II wojny światowej

 

 

Uczeń potrafi:

·      opisać wygląd

U-Boota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     okoliczności zawiązania wielkiej koalicji

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przebieg działań zbrojnych na froncie wschodnim

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić najważniejsze informacje dotyczące przebiegu bitwy o Atlantyk

 

6.

Zwycięstwo aliantów

Uczeń zna:

·     daty: 6 VI 1944, 8 V 1945, 6 VIII

i 9 VIII 1945, 2 IX 1945

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: bezwarunkowa kapitulacja

 

 

Uczeń potrafi:

·    wskazać Monte Cassino na mapie

·    wyjaśnić, dlaczego Amerykanie zdecydowali się zrzucić bomby atomowe na Japonię

 

Uczeń zna:

·     czynniki, które zadecydowały o klęsce Trzeciej Rzeszy

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: kamikadze

·      znaczenie lądowania aliantów w Normandii dla dalszych działań zbrojnych w Europie

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do klęski Trzeciej Rzeszy

·      dostrzec konsekwencje użycia broni atomowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: IX 1943, V 1944

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: desant, „żabie skoki”

·      znaczenie zwycięstwa w bitwie pod Monte Cassino dla dalszych działań zbrojnych w Europie

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przebieg walk pod Monte Cassino

Uczeń potrafi:

·      wyrazić opinię na temat decyzji o wykorzystaniu broni atomowej

·      przedstawić wydarzenia na froncie zachodnim w 1944 r.

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przebieg walk we Włoszech

·      przedstawić przebieg działań zbrojnych w Azji w latach 1941–1945

 

7.

Decyzje

wielkich mocarstw

Uczeń zna:

·     postać: Franklina Delano Roosevelta

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: wielka trójka

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać państwa, które poniosły największe straty osobowe podczas II wojny światowej

 

Uczeń zna:

·     najważniejsze cele polityki wielkich mocarstw uczestniczących  w II wojnie światowej

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: Karta atlantycka

 

 

Uczeń potrafi:

·   dostrzec sprzeczność interesów aliantów

·   przedstawić skutki militarne, społeczne i gospodarcze II wojny światowej

 

 

Uczeń zna:

·     daty: VIII 1941, 

XI – XII 1943, II 1945

·     postanowienia Karty atlantyckiej

·     postanowienia konferencji w Teheranie i konferencji jałtańskiej

·     cele konferencji jałtańskiej

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do konferencji w Jałcie

Uczeń potrafi:

·   przedstawić założenia polityki przywódców ZSRR i Stanów Zjednoczonych

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do podpisania Karty Atlantyckiej i konferencji w Teheranie

Uczeń rozumie:

·      znaczenie decyzji podjętych na konferencji jałtańskiej dla losów państw i narodów Europy Wschodniej

 

Europa i świat podczas II wojny światowej (lekcja powtórzeniowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Polska

pod okupacją

Uczeń zna:

·     miejsca największych kaźni narodu polskiego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Generalne Gubernatorstwo (GG), Palmiry, „Generalny plan wschodni”

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić podział ziem polskich między Trzecią Rzeszę i ZSRR po klęsce kampanii wrześniowej

·   wskazać na mapie miejsca największych kaźni narodu polskiego i żydowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     postacie: Ireny Sendler, Jana i Antoniny Żabińskich

 

 

Uczeń rozumie:

·      cele niemieckiej i radzieckiej polityki na podbitych ziemiach polskich

·      różnicę między obozem koncentracyjnym a zagłady

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić różne postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu

Uczeń zna:

·     daty: IV 1940, VI 1940, 1942, 1940, 1941

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: „Żegota”, szmuglowanie, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, sowietyzacja, deportacja

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić działalność nazistów w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-

-Birkenau

 

 

Uczeń zna:

·     postać: Czesławy Kwoki

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić różne formy represji stosowanych wobec narodu polskiego na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, w Generalny Gubernatorstwie oraz na ziemiach okupowanych przez ZSRR

·   opowiedzieć o działalności Polaków ratujących Żydów podczas okupacji

Uczeń potrafi:

·   ocenić politykę Hitlera i Stalina wobec narodu polskiego

 

9.

Rząd

londyński i Polskie

Państwo Podziemne

Uczeń zna:

·     datę: 17/18 IX 1939

·     postać: Władysława Sikorskiego

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, rząd londyński, Polskie Państwo Podziemne

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie siedziby polskiego rządu na wychodźstwie

·   wymienić różne przejawy działalności Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej

 

Uczeń zna:

·     datę: IV 1943

·     postacie: Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa

·     główne tezy polskiej polityki zagranicznej

·     nazwy politycznych i wojskowych organizacji wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego działających w kraju i na emigracji

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: tajne komplety, mały sabotaż, dywersja

·      związek między odkryciem grobów w Katyniu a zerwaniem stosunków dyplomatycznych między rządem londyńskim a ZSRR

Uczeń zna:

·     daty: XI 1939, VI 1940, VII 1941, I 1942, II 1942, 1943

·     postanowienia układu Sikorski–Majski

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie:  układ Sikorski–Majski

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić oko-

liczności uformowania się polskiego rządu na wychodźstwie oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do podpisania układu Sikorski–

–Majski

·   opowiedzieć o okolicznościach odkrycia masowych grobów w Katyniu

·   scharakteryzować różne przejawy działalności Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej

 

Uczeń zna:

·     nazwy politycznych organizacji należących do lewicy komunistycznej

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: państwo satelickie

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o realizacji postanowień układu Sikorski–Majski

·   przedstawić organizację Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej

·   przedstawić działalność zbrojną Armii Krajowej

 

Uczeń potrafi:

·   dostrzec czynniki, które miały wpływ na zmianę stanowiska Stalina wobec rządu londyńskiego

·   scharakteryzować plany Stalina wobec Polski

 

10.

Postanie warszawskie

Uczeń zna:

·     daty: 1 VIII 1944, 2 X 1944

·     postać: Stanisława Mikołajczyka

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: godzina „W”

 

 

Uczeń potrafi:

·        wyjaśnić przyczyny podjęcia decyzji o wybuchu powstania w Warszawie

 

Uczeń zna:

·     cele akcji „Burza”

·     cele powstania warszawskiego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: akcja „Burza”

·      przyczyny niepowodzenia akcji „Burza”

·      przyczyny klęski powstania warszawskiego

 

 

Uczeń potrafi:

·        określić stosunek sił Niemców i Polaków przed wybuchem powstania

·        przedstawić skutki powstania warszawskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: 12/13 X 1943, 1944, 3/4 I 1944

·     postacie: Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Komorowskiego „Bora”

 

 

Uczeń potrafi:

·        wyjaśnić okoliczności powstania planu akcji „Burza”

·        przedstawić stosunek Stalina oraz aliantów zachodnich do powstania

 

Uczeń zna:

·     nazwy wojskowych organizacji należących do lewicy komunistycznej

 

 

Uczeń potrafi:

·        opowiedzieć o przebiegu akcji „Burza”

·        opowiedzieć o przebiegu powstania warszawskiego

·        podać argumenty przemawiające za decyzją o wybuchu powstania i przeciw tej decyzji

 

 

Uczeń potrafi:

·        przedstawić proces formowania polskich sił zbrojnych podporządkowanych lewicy komunistycznej

·        ocenić decyzję o wybuchu powstania

 

11.

Sprawa

polska

w czasie

II wojny światowej

Uczeń zna:

·      miejsca i daty najważniejszych  bitew z udziałem wojsk polskich

·      decyzje konferencji teherańskiej i jałtańskiej w sprawie Polski

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: zbrodnia wołyńska

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie szlaki wędrówek polskich oddziałów i miejsca bitew z ich udziałem

Uczeń zna:

·      daty: 21/22 VII 1944, 31 XII 1944

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Manifest PKWN, Rząd  Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej

·      dlaczego doszło do zbrodni wołyńskiej

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić straty poniesione przez Polaków podczas zbrodni wołyńskiej

 

Uczeń zna:

·      daty: 1943–1944, 1943,  1 I 1944,  II 1945

·      poglądy Stalina i Churchilla na  sprawę polską

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), linia Curzona, Krajowa Rada Narodowa (KRN)

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić program polityczny lewicy komunistycznej zawarty w Manifeście PKWN

·   scharakteryzować stosunek polityków zachodnich do sprawy polskiej

 

Uczeń zna:

·      nazwy polskich jednostek wojskowych biorących udział w walkach na frontach II wojny światowej

 

Uczeń rozumie:

·      wpływ decyzji wielkich mocarstw na problem suwerenności państwa polskiego

 

Uczeń potrafi:

·   opisać reakcję Polaków na zbrodnię wołyńską

·   przedstawić okoliczności zwołania konferencji w Teheranie

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o wysiłku zbrojnym Polaków podczas wojny

·   przedstawić proces tworzenia władzy politycznej na ziemiach polskich przez lewicę komunistyczną

·   wyjaśnić znaczenie decyzji konferencji jałtańskiej dla przyszłości państwa polskiego

 

Polska podczas II wojny światowej (lekcja powtórzeniowa)

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

 

12.

Świat

po II wojnie światowej

Uczeń zna:

·      datę: 1947–1991

·      decyzje konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec i Polski

·      najważniejsze postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Organizacja Narodów Zjednoczonych, żelazna kurtyna, zimna wojna

 

 

Uczeń potrafi:

·      wskazać na mapie granicę podziału Europy (żelazną kurtynę)

 

Uczeń zna:

·      datę: VII–VIII 1945

·      strukturę ONZ

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Zgromadzenie Ogólne ONZ, Rada Bezpieczeństwa ONZ, demokracja ludowa

·      zasady funkcjonowania państw demokracji ludowej

·      związek między rozpadem koalicji antyhitlerowskiej a podziałem świata na dwa antagonistyczne bloki

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić przyczyny zimnej wojny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·      daty: VI 1945, 1948, 1946, 1947

·      postacie: Harry’ego Trumana, Clementa Attlee

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: denazyfikacja, sankcje, prawo weta, nacjonalizacja, doktryna Trumana, plan Marshalla

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności zwołania konferencji w Poczdamie

·      przedstawić zasady doktryny Trumana

·      wyjaśnić, na czym polegał plan  Marshalla

 

 

 

 

Uczeń zna:

·      bilans II wojny światowej

 

Uczeń rozumie:

·      zasady funkcjonowania państw demokracji ludowej

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić okoliczności narodzin ONZ

·      scharakteryzować cele powołania ONZ oraz jej rolę

·      wskazać na mapie zdobycze terytorialne ZSRR

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki  II wojny światowej

·      scharakteryzować wpływ doktryny Trumana na sytuację w powojennym  świecie

 

13.

Podzielone Niemcy

Uczeń zna:

·     nazwy bloków polityczno-

-militarnych powstałych na Wschodzie i na Zachodzie

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać najważniejsze różnice między NRD i RFN

·   wskazać na mapie państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego

 

Uczeń zna:

·     daty: IX 1949, X 1949, 1949, 1955

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: blokada Berlina

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie strefy okupacyjne w Niemczech

·   wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do blokady Berlina i wyjaśnić jej następstwa

 

Uczeń zna:

·     daty: 1945–1946, 1948

·     postać: Konrada Adenauera

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: procesy norymberskie

·      przyczyny utworzenia NATO i Układu Warszawskiego

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować przyczyny oraz przejawy polityki zimnowojennej w Niemczech

·   przedstawić okoliczności ukształtowania się NATO i Układu Warszawskiego

·   scharakteryzować organizację i cele istnienia NATO i Układu Warszawskiego

 

 

 

Uczeń zna:

·     nazwiska głównych polityków nazistowskich oskarżonych w procesach norymberskich

 

 

Uczeń rozumie:

·      znaczenie procesów norymberskich

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować sytuację polityczną i gospodarczą w powojennych Niemczech

·   przedstawić proces powstania dwóch państw niemieckich

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić kontrowersje związane z procesami w Norymberdze i przedstawić ich następstwa

 

14.

Na Zachodzie

i za żelazną

kurtyną

Uczeń zna:

·      daty: 1956, 1968

·      postać: Nikity Chruszczowa

·      państwa założycielskie EWWiS

·      cechy stalinizmu

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: EWWiS, mur berliński, Praska Wiosna

·      symboliczne znaczenie istnienia muru berlińskiego

Uczeń zna:

·      datę: 1950

·      postać: Roberta Schumana

·       treść tajnego referatu Chruszczowa

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: plan Schumana, RWPG, gospodarka centralnie planowana, destalinizacja

·      cele powołania EWWiS oraz RWPG

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić okoliczności powstania EWWiS i RWPG

·      wyjaśnić, na czym polegała destalinizacja

Uczeń zna:

·      daty: 1949, 1952, 1953, 1961

·      postać: Imre Nagy’ego

·      państwa założycielskie EWWiS

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Radio Wolna Europa, doktryna Breżniewa

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić wpływ zasad funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej na gospodarki państw komunistycznych

·      scharakteryzować sytuację w ZSRR po śmierci Stalina

·      przedstawić okoliczności, w jakich doszło do budowy muru berlińskiego

 

 

 

 

Uczeń zna:

·      postanowienia  XX zjazdu KPZR

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności wygłoszenia tajnego referatu Chruszczowa

·      scharakteryzować sytuację panującą na Węgrzech w okresie stalinizmu

·      przedstawić okoliczności, w jakich doszło do rewolucji węgierskiej, jej przebieg oraz okoliczności upadku

·      wyjaśnić, na czym polegała doktryna Breżniewa

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować sytuację panującą w Czechosłowacji w okresie stalinizmu

·      przedstawić okoliczności wybuchu, przebieg i zakończenie Praskiej Wiosny

 

15.

Dekolonizacja

po II wojnie światowej

Uczeń zna:

·     przykłady procesów dekolonizacyjnych, do jakich dochodziło w przeszłości

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: dekolonizacja, neokolonializm

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie Indie i Pakistan

·   wyjaśnić, w jaki sposób proces dekolonizacji wykorzystywały kraje Zachodu i Wschodu

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: apartheid, globalna Północ, globalne Południe

·      przyczyny procesu dekolonizacji

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie zmiany terytorialne, które nastąpiły w Afryce w wyniku rozpadu systemu kolonialnego

·   wskazać na mapie linię podziału świata na globalną Północ i globalne Południe

·   przedstawić skutki procesu dekolonizacji

 

Uczeń zna:

·     daty: 1947, 1960

·     postacie: Mahatmy Gandhiego, Nelsona Mandeli

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Indochiny Francuskie, Trzeci Świat

·   przyczyny konfliktu między Indiami a Pakistanem

 

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować proces dekolonizacji po II wojnie światowej

·   wskazać na mapie Indochiny Francuskie i państwa, które powstały po ich rozpadzie

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić proces rozpadu Imperium Brytyjskiego na przykładzie Indii oraz proces rozpadu francuskiego imperium kolonialnego na przykładzie wojny w Indochinach

·   scharakteryzować politykę neokolonialną

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować proces dekolonizacji na przykładzie Afryki

·   ocenić proces dekolonizacji

 

16.

Konflikty

ziemnej

wojny

Uczeń zna:

·     przyczyny wojny w Korei

 

 

Uczeń potrafi:

·   wymienić skutki kryzysu kubańskiego

·   wyjaśnić przyczyny wybuchu wojny w Afganistanie

 

Uczeń zna:

·     daty: 1950, 1953, 1957–1975, 1962, 1979–1989

 

 

Uczeń rozumie:

·      przyczyny sukcesu komunistów walczących w Wietnamie

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie zmiany terytorialne na Półwyspie Koreańskim po  II wojnie światowej

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do wybuchu wojny w Korei

·   wyjaśnić przyczyny klęski Związku Radzieckiego podczas wojny w Afganistanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: 1948, 1949

·     postać: Fidela Castro

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: „bambusowa kurtyna”, Wietkong, mudżahedin

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przebieg wojny w Korei

·   przedstawić okoliczności przejęcia władzy na Kubie przez komunistów

·   scharakteryzować przebieg wojny w Afganistanie

 

Uczeń potrafi:

·   omówić przebieg kryzysu kubańskiego

·   scharakteryzować sytuację panującą na obszarze Wietnamu

·   przedstawić międzynarodową reakcję na wojnę w Wietnamie

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować sytuację polityczną panującą w Ameryce Łacińskiej w drugiej połowie XX w.

·   przedstawić okoliczności wybuchu i przebieg wojny w Wietnamie

 

17.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Uczeń zna:

·     decyzje w sprawie Palestyny podjęte przez ONZ

 

 

Uczeń potrafi:

·      wskazać na mapie podział Palestyny dokonany na mocy decyzji ONZ

 

Uczeń zna:

·     zakres geograficzny obszaru określanego jako Bliski Wschód

·     państwa uczestniczące w ataku na Izrael

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Organizacja Wyzwolenia Palestyny, wojna sześciodniowa

·      cele działalności OWP

 

 

Uczeń potrafi:

·    wskazać najważniejsze skutki wojny arabsko-

-żydowskiej, w tym terytorialne

·    wskazać na mapie zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku wojny sześciodniowej

 

Uczeń zna:

·     daty: 1948,

1948–1949, 1964, 1967

·     postać: Jasera Arafata

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: umowa Sykes–Picot, mandat, syjonizm

 

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić reakcje Palestyńczyków na migracje Żydów do Palestyny oraz na możliwość powstania na tym obszarze państwa żydowskiego

·     scharakteryzować poglądy Palestyńczyków i Żydów na temat własnego państwa w Palestynie

·     dostrzec konflikt arabsko-żydowski jako jeden z przejawów zimnej wojny

 

Uczeń potrafi:

·      wskazać przyczyny, które doprowadziły do powstania Izraela

·      przedstawić przebieg wojny arabsko-żydowskiej w latach

1948–1949

·     dostrzec wpływ wojny na relacje między Żydami a Palestyńczykami

·      przedstawić okoliczności wybuchu i przebieg wojny sześciodniowej

 

Uczeń rozumie:

·      znaczenie umowy Sykes–Picot dla relacji między Arabami a krajami zachodnimi

 

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie do czasów I wojny światowej

·      wyjaśnić okoliczności narodzin syjonizmu

·      przedstawić relacje między Palestyńczykami a Żydami w latach 60.

18.

Chiny

i Japonia

po II wojnie światowej

Uczeń zna:

·     postać: Mao Zedonga (Mao

Tse-tunga)

·     czas trwania i cele rewolucji kulturalnej

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: rewolucja kulturalna

 

Uczeń potrafi:

·      wymienić skutki rewolucji kulturalnej

·      przedstawić sytuację polityczną i gospodarczą Japonii po II wojnie światowej

 

Uczeń zna:

·     główne założenia „wielkiego skoku naprzód”

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: „wielki skok naprzód”

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić działania podjęte z inicjatywy Mao Zedonga w ramach „wielkiego skoku naprzód”

·      wyjaśnić przyczyny klęski „wielkiego skoku naprzód”

 

Uczeń zna:

·     daty: 1937, 1949, 1952, 1958, 1966

·     postać: generała Douglasa MacArthura

·     główne założenia maoizmu

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: komuny ludowe, czerwona gwardia, maoizm, rewolucja kulturalna

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przebieg wojny domowej w Chinach po zakończeniu II wojny światowej

·      scharakteryzować wpływ zmian gospodarczych w Chinach na życie mieszkańców państwa

·      scharakteryzować politykę USA wobec Japonii

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności powstania Chińskiej Republiki Ludowej

·      scharakteryzować sytuację gospodarczą Chin w okresie rządów komunistów

·      dostrzec zasadnicze różnice w rozwoju Chin i Japonii

 

Uczeń potrafi:

·      ocenić skutki „wielkiego skoku naprzód”

·      przedstawić działalność Mao Zedonga i jego zwolenników po klęsce „wielkiego skoku naprzód”

·      scharakteryzować sytuację w Chinach w okresie rewolucji kulturalnej

 

Problemy powojennego świata (lekcja powtórzeniowa)

 

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

 

19. Podziemie niepodległościowe

Uczeń zna:

·      powody, dla których żołnierze niezłomni kontynuowali walkę zbrojną po zakończeniu wojny

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: podziemie niepodległościowe, żołnierze niezłomni (wyklęci)

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić działalność żołnierzy niezłomnych

 

Uczeń zna:

·      zarzuty stawiane przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego podczas procesu szesnastu

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: proces szesnastu

·      cele działalności NKWD w Polsce

 

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić, dlaczego Stalin i polscy komuniści dążyli do osłabienia Polskiego Państwa Podziemnego

·      przedstawić metody walki komunistów

 

Uczeń zna:

·      daty: 19 I 1945, 1947

·      postacie: Leopolda Okulickiego, Jana Jankowskiego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: obława augustowska, reakcja, amnestia

 

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować organizację komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

·      scharakteryzować straty poniesione przez naród i państwo polskie podczas  II wojny światowej

 

Uczeń zna:

·      postanowienia układu podpisanego między PKWN a ZSRR

·      instytucje wchodzące w skład komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

 

 

Uczeń rozumie:

·      związek między działaniami Rosjan i polskich komunistów a decyzjami przywódców Armii Krajowej

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić bilans strat poniesionych przez podziemie niepodległościowe podczas walk z władzami komunistycznymi

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować działalność NKWD na ziemiach polskich

·      ocenić sens walki prowadzonej przez żołnierzy niezłomnych

20.

Komuniści

u władzy

 

 

Uczeń zna:

·     postać: Stanisława Mikołajczyka

·     decyzje w sprawie Polski podjęte na konferencji w Poczdamie

·     pytania zadane podczas referendum ludowego

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Ziemie Odzyskane, referendum

·      w jaki sposób komunistyczne władze starały się zyskać poparcie w społeczeństwie

 

Uczeń potrafi:

·      wskazać na mapie zmiany terytorialne Polski po II wojnie światowej i porównać je z granicami przedwojennymi

Uczeń zna:

·     daty: VI 1946, I 1947

·     argumenty wysuwane przez Polaków wobec Ziem Odzyskanych

·     prawdziwe i sfałszowane wyniki referendum i wyborów

·     wyniki wyborów sfałszowanych przez komunistów

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: repatrianci, wysiedlenie, reforma rolna

·      przyczyny, które  skłoniły rząd londyński do rozmów z polskimi komunistami

 

Uczeń potrafi:

·      wymienić najważniejsze reformy przeprowadzone przez władze komunistyczne

·      wskazać ideologiczne cele referendum w 1946 r.

 

Uczeń zna:

·     daty: 31 XII 1944, VI 1945, VII – VIII 1945, 1947

·     przyczynę zaproponowanych zmian granic Polski

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, akcja „Wisła”

·      charakter działań władz związanych z organizacją referendum ludowego i wyborów

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować migracje ludności na ziemiach polskich po wojnie

·      przedstawić politykę narodowościową nowej władzy wobec Niemców i Ukraińców

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów

·      przedstawić organizację i przebieg referendum ludowego oraz wyborów w 1947 r.

·      scharakteryzować politykę władz komunistycznych wobec społeczeństwa

Uczeń potrafi:

·      udowodnić, że przejęcie władzy przez komunistów oznaczało zniewolenie Polski

 

21.

Stalinizm

w Polsce

Uczeń zna:

·     postać: Bolesława Bieruta

·     zasady ustrojowe państwa polskiego sformułowane w Małej konstytucji

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Mała konstytucja, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PRL

Uczeń zna:

·     daty: II 1947, 1952

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: czasy stalinowskie, „wróg ludu”, socrealizm

 

Uczeń potrafi:

·   wymienić cechy charakterystyczne sztuki i architektury czasów socjalizmu

 

 

Uczeń zna:

·     daty: 1947–1949, XII 1948, 1948–1956, 1949, 1950

·     główne założenia socjalistycznych planów gospodarczych

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: system monopartyjny, centralne planowanie, plan trzyletni, plan sześcioletni

·      na czym polegały przejawy zależności Polski od ZSRR

·      przyczyny prześladowania członków PSL przez komunistów

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować funkcjonowanie gospodarki w czasach stalinowskich

·   dostrzec i ocenić wpływ polityki na różne dziedziny życia społecznego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Państwowe Gospodarstwa Rolne, awans społeczny

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić budowanie podstaw ekonomicznych socjalizmu

·   przedstawić wpływ funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej na życie przeciętnego mieszkańca Polski

·   scharakteryzować ustrój państwa polskiego po 1947 r. oraz ustrój PRL na mocy konstytucji z 1952 r.

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować proces konsolidacji władzy przez komunistów

 

22.

Od stalinizmu

do małej stabilizacji

Uczeń zna:

·     daty: VI 1956, X 1956

·     postacie: Stefana Wyszyńskiego, Władysława Gomułki

·     ramy chronologiczne małej stabilizacji

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: poznański Czerwiec, polski Październik, mała stabilizacja

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić genezę wydarzeń czerwcowych w Poznaniu

·      przedstawić genezę polskiego Października

·      wyjaśnić, dlaczego okres rządów Władysława Gomułki jest nazywany małą stabilizacją

 

Uczeń zna:

·     treść orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: odwilż, destalinizacja

 

 

Uczeń potrafi:

·      podać przyczyny złagodzenia stalinowskiego terroru

·      przedstawić stanowisko i działania władz wobec robotników strajkujących w Poznaniu

·      wskazać główne problemy państwa polskiego za rządów Władysława Gomułki

 

Uczeń zna:

·     daty: 1948, 1953, 1965, 1970

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: księża patrioci, KC PZPR

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przebieg wydarzeń czerwcowych w Poznaniu

·      przedstawić przebieg polskiego Października

·      wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wydania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich

 

Uczeń zna:

·     znaczenie słów: non possumus

 

 

Uczeń rozumie:

·      znaczenie wydania orędzia biskupów polskich do biskupów  niemieckich oraz układu o uznaniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić działania władz zmierzające do usunięcia wpływów Kościoła w Polsce

·      wyjaśnić stanowisko władz ZSRR wobec wydarzeń w Polsce

·      scharakteryzować przemiany polityczno-

-społeczne w Polsce w latach 1957–1970

 

 

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować relacje państwo – Kościół w okresie stalinowskim

·      ocenić różne postawy Polaków wobec orędzia z 1965 r.

·      ocenić funkcjonowanie ustroju komunistycznego i jego zdolność do reformy

 

Kształtowanie się systemu komunistycznego w Polsce (lekcja powtórzeniowa)

 

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

23.

Od Gomułki

do Gierka

Uczeń zna:

·     daty: III 1968, XII 1970, VI 1976

·     postacie: Edwarda Gierka, Jacka Kuronia

·     cele opozycji PRL

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Marzec 1968, Grudzień 1970

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przyczyny wystąpień marcowych 1968 r.

·      przedstawić przyczyny wydarzeń grudniowych 1970 r.

·      przedstawić oko-liczności wydarzeń Czerwca ’76

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: ZOMO, propaganda sukcesu, Komitet Obrony Robotników (KOR)

·      potrzebę powstania opozycji demokratycznej

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić okoliczności przejęcia władzy przez Edwarda Gierka

 

Uczeń zna:

·     datę: IX 1976

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: pułapka kredytowa

·      przyczyny antysemickiej kampanii w PRL po wydarzeniach Marca 1968

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić przebieg i skutki wystąpień marcowych 1968 r.

·      przedstawić przebieg wydarzeń grudniowych 1970 r.

·      przedstawić przebieg wydarzeń Czerwca ’76

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: „walka z syjonizmem, tzw. partyzanci

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować działania władz podjęte po wydarzeniach Marca 1968

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować i ocenić przemiany gospodarcze czasów Gierka

·      wyjaśnić wpływ wydarzeń czerwcowych 1976 r. na ukształtowanie się i działalność demokratycznej opozycji polskiej inteligencji

 

24.

„Solidarność”

Uczeń zna:

·     datę: 31 VIII 1980

·     postacie: Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz

·     najważniejsze postulaty sformułowane przez MKS

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), 21 postulatów, porozumienia sierpniowe, NSZZ „Solidarność”

·      znaczenie powstania NSZZ „Solidarność”

 

Uczeń zna:

·     daty: 1978, VIII 1980

 

Uczeń rozumie:

·      moralną, społeczną i polityczną wymowę pojęcia solidarność

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić sytuację gospodarczą Polski w 1980 r.

·   wskazać różnice między wystąpieniem robotniczym z sierpnia 1980 r. a wcześniejszymi wystąpieniami 

 

Uczeń zna:

·     daty: 1977, 1979

·     wybitnych przedstawicieli kultury polskiej epoki Gomułki i Gierka

·     formy działań podejmowanych przez opozycję demokratyczną w epoce Gierka

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: KSS KOR

·      rolę, jaką kulturze przypisywała władza komunistyczna

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić przyczyny rozczarowania społeczeństwa rządami Edwarda Gierka

·   przedstawić okoliczności i skutki wybuchu niezadowolenia społecznego w sierpniu 1980 r.

·   opisać okoliczności powstania NSZZ „Solidarność”

 

Uczeń zna:

·     okoliczności wyboru Karola Wojtyły na papieża

 

Uczeń rozumie:

·      wpływ wyboru papieża Polaka na powolny upadek systemu komunistycznego w Polsce

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o dokonaniach przedstawicieli polskiej kultury w kraju i na emigracji

·   przedstawić reakcję ZSRR na działalność „Solidarności”

·   scharakteryzować politykę władz komunistycznych wobec „Solidarności”

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, jaki wpływ na społeczeństwo miała działalność KSS KOR

·   omówić przygotowania władz komunistycznych do rozprawy z „Solidarnością”

 

25.

Stan

wojenny

Uczeń zna:

·     datę: 13 XII 1981

·     postacie: Wojciecha Jaruzelskiego, Jerzego Popiełuszki

·     okoliczności wprowadzenia stanu wojennego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: stan wojenny

·      przyczyny wprowadzenia stanu wojennego

 

 

Uczeń potrafi:

·        opowiedzieć o wydarzeniach w kopalni „Wujek”

·        wymienić metody represji stosowanych przez władze

 

Uczeń zna:

·     okoliczności wprowadzenia stanu wojennego

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: podziemie

 

 

Uczeń potrafi:

·        wymienić ograniczenia nałożone na obywateli podczas stanu wojennego

·        podać przykłady oporu społeczeństwa wobec władz w czasie stanu wojennego

 

Uczeń zna:

·     daty: 1983, 1984

·     okoliczności wprowadzenia stanu wojennego

·     przykłady działań podejmowanych przez podziemną „Solidarność”

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: „długi marsz”

·      dlaczego władze zdecydowały się znieść stan wojenny

 

 

Uczeń potrafi:

·        przedstawić działania władz podjęte w ramach wprowadzenia stanu wojennego

·        wyjaśnić, w czym przejawiało się funkcjonowanie stanu wojennego

 

 

 

 

 

 

Uczeń rozumie:

·      dlaczego podziemna „Solidarność” nie dążyła do konfrontacji siłowej z władzą

 

 

Uczeń potrafi:

·        wyjaśnić, dlaczego działacze „Solidarności” zdecydowali się na kontynuowanie oporu wobec władz

·        przedstawić różne postawy społeczeństwa polskiego wobec stanu wojennego

·        wyjaśnić okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

 

Uczeń potrafi:

·        podjąć próbę oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego

 

26.

Upadek PRL

Uczeń zna:

·     daty: II–IV 1989, VI 1989

·     postać: Michaiła Gorbaczowa

·     główne postanowienia obrad okrągłego stołu

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: rozmowy okrągłego stołu, porozumienia okrągłego stołu, Jesień Narodów,  III Rzeczpospolita

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, jak doszło do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego

 

Uczeń zna:

·     przyczyny, które skłoniły komunistów do podjęcia rozmów z opozycją

·     najważniejszych uczestników obrad okrągłego stołu

·     wyniki pierwszych częściowo wolnych wyborów do sejmu i senatu

 

Uczeń potrafi:

·      wymienić decyzje podjęte przez sejm w XII 1989 r.

 

Uczeń zna:

·     daty: 1983, 1988,  XII 1989

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: „Gazeta Wyborcza”

·      znaczenie obrad okrągłego stołu

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić sytuację polityczną w Polsce w latach 1983–1989

·      opisać działania podjęte przez „Solidarność” w ramach kampanii przed wyborami w 1989 r.

 

Uczeń rozumie:

·      znaczenie decyzji o wyborze do rozmów stołu w kształcie okręgu

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności, w jakich doszło od rozmów okrągłego stołu

·      scharakteryzować i ocenić postanowienia okrągłego stołu

·      ocenić znaczenie decyzji podjętych przez sejm w XII 1989 r.

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić proces upadku PRL

·      odnieść się do różnych współczesnych opinii na temat obrad okrągłego stołu

 

Polska Rzeczpospolita Ludowa

(lekcja powtórzeniowa)

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Rozpad

ZSRR

Uczeń zna:

·     datę: XII 1991

·     postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: pierestrojka, głasnost

·      cele wprowadzenia reform podjętych przez Michaiła Gorbaczowa

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, jakie skutki przyniosło wprowadzenie pierestrojki i głasnosti

 

Uczeń zna:

·     postać: Borysa Jelcyna

·     ramy chronologiczne okresu odprężenia

 

Uczeń potrafi:

·   wymienić działania Zachodu zmierzające do uzyskania przewagi nad Wschodem

·   przedstawić okoliczności dojścia do władzy Michaiła Gorbaczowa

·   wskazać na mapie państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR

 

Uczeń zna:

·     daty: 1985, 1986, 1990

·     główne przyczyny słabości ZSRR w latach 80.

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: wyścig zbrojeń, porozu-mienie białowieskie, Federacja Rosyjska

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do zakończenia okresu odprężenia

·   scharakteryzować plany reformatorskie Michaiła Gorbaczowa

·   przedstawić okoliczności katastrofy  w elektrowni atomowej w Czarnobylu i jej wpływ na relacje między społeczeństwem a władzą

·   wyjaśnić, jak doszło do podpisania porozumienia białowieskiego

 

Uczeń zna:

·     przyczyny, które doprowadziły do odprężenia w relacjach między Wschodem a Zachodem

·     postanowienia porozumienia białowieskiego

 

Uczeń rozumie:

·      w czym przejawiał się rozdźwięk między zamierzeniami reformatorskimi Gorbaczowa a ich realnymi skutkami

·      znaczenie rozpadu ZSRR dla dalszych losów politycznych świata

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności wystąpienia Litwy z ZSRR

·   scharakteryzować sytuację polityczną w ZSRR w 1990 r.

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować relacje między Wschodem a Zachodem po zakończeniu  II wojny światowej

·   scharakteryzować funkcjonowanie ustroju komunistycznego na przykładzie ZSRR

 

28.

Jesień

Narodów

Uczeń zna:

·     nazwy państw, w których doszło do procesów określanych jako Jesień Narodów

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: Jesień Narodów (Jesień Ludów)

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać na mapie zmiany terytorialne do jakich doszło na przełomie 1989 i 1990 r.

 

Uczeń zna:

·     datę: X 1990

·     postacie: Vaclava Havla, Helmuta Kohla

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: aksamitna rewolucja

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać różnice w sposobie przejmowania władzy przez demokratyczną opozycję w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

 

Uczeń zna:

·     daty: 1991,1993

·     pojęcie: Konferencja dwa plus cztery

·     czynniki, które przyczyniły się do osłabienia zależności komunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej od ZSRR

·     postanowienia Konferencji dwa plus cztery

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować sytuację polityczną w Europie Środkowo-

-Wschodniej w 1989 r.

·   przedstawić proces jednoczenia Niemiec

·   określić charakter zmian politycznych w ramach Jesieni Narodów

 

 

 

 

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: obrady trójkątnego stołu, Karta 77

·      znaczenie zmian, do jakich doszło w Europie Środkowo-

-Wschodniej w wyniku Jesieni Narodów

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przebieg Jesieni Narodów w krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej

·   ocenić znaczenie Jesieni Narodów dla mieszkańców Europy

 

Uczeń potrafi:

·   dostrzec polityczne implikacje związane ze zjednoczeniem Niemiec

·   ocenić rolę Helmuta Kohla w procesie jednoczenia Niemiec

 

29.

Chiny mocarstwem

Uczeń zna:

·      główne problemy współczesnych Chin

 

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić przyczyny masakry na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen)

 

 

Uczeń zna:

·      postać: Deng Xiaopinga

 

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić przyczyny i przedstawić skalę problemów współczesnych Chin

 

Uczeń zna:

·      daty: 1976, 1978, VI 1989

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie:  socjalistyczna gospodarka wolnorynkowa

·      na czym polega socjalizm o chińskiej specyfice

 

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności dojścia do władzy Deng Xiaopinga

·   opisać sytuację w Chinach po masakrze na placu Tiananmen

·   scharakteryzować zmiany gospodarcze, jakim podlegały Chiny po 1990 r.

Uczeń zna:

·      ugrupowania rywalizujące o władzę po śmierci Mao Zedonga

·      najważniejsze skutki reform dokonanych za rządów Deng Xiaopinga

 

 

Uczeń rozumie:

·      różnice między skalą zmian oferowanych przez władzę a oczekiwaniami społeczeństwa

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować program polityczny i gospodarczy Deng Xiaopinga

·   porównać Chiny za rządów Mao Zedonga i Chiny Deng Xiaopinga

·   przedstawić przebieg wydarzeń na placu Tiananmen

 

 

 

Uczeń potrafi:

·   dostrzec etyczne problemy wynikające ze współpracy politycznej i ekonomicznej między państwami demokratycznymi a Chinami

·   wypowiadać się na temat kierunku rozwoju współczesnych Chin

 

30.

Bliski

Wschód

na przełomie

XX i XXI wieku

Uczeń zna:

·     datę: 11 IX 2001

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: islamizm (fundamentalizm islamski), terroryzm

·      motywy postępowania islamistów i terrorystów

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić przyczyny narodzin ideologii islamizmu

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do zamachu w USA w 2001 r.

 

Uczeń zna:

·     czas trwania wojny w Afganistanie i wojen w Iraku

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Al-Kaida, Autonomia Palestyńska

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić przyczyny niepowodzenia panarabizmu

·   wskazać na mapie zasięg Autonomii Palestyńskiej

 

Uczeń zna:

·     daty: 1987–1991, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000–2005, 2001, 2003

·     postacie: Osamy bin Ladena, George’a Busha, Saddama Husajna

·     warunki porozumienia podpisanego między OWP i Izraelem

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: wojna  z terroryzmem, broń masowego rażenia, Kurdowie

·      dlaczego porozumienie o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej nie zakończyło konfliktu arabsko-izraelskiego

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do porozumienia Palestyńczyków z Izraelem

Uczeń zna:

·     okoliczności i przyczyny narodzin ideologii panarabizmu

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: panarabizm, pierwsza intifada, druga intifada

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności dojścia do władzy islamistów w Iranie i Afganistanie

·   scharakteryzować wojnę z terroryzmem

·   dostrzec różne aspekty wojny z terroryzmem prowadzonej przez kraje Zachodu

·   ocenić przyczyny konfliktów targających współczesnym światem arabskim

·   scharakteryzować współczesne relacje między Arabami a Żydami

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przyczyny, przebieg i skutki wojny w Afganistanie oraz pierwszej i drugiej wojny w Iraku

·   określić wpływ wojny z terroryzmem na państwa i społeczeństwa krajów arabskich i krajów zachodnich

·   ocenić wojnę z terroryzmem pod względem jej efektów

 

31.

Integracja europejska

Uczeń zna:

·      datę: 2004

·      nazwy kolejnych organizacji  utworzonych w ramach procesu integracji europejskiej

·      państwa przystępujące do wspólnot europejskich w kolejnych etapach integracji

·      filary Unii Europejskiej

 

 

Uczeń potrafi:

·      wymienić główne przyczyny integracji europejskiej

·      wskazać na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej

 

Uczeń zna:

·      daty: 1952, 1957, 1993

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), traktat z Maastricht (traktat o Unii Europejskiej)

·      potrzebę integracji europejskiej jako sposobu rozwiązania problemów politycznych i gospodarczych Europy po II wojnie światowej

 

 

Uczeń potrafi:

·      wymienić czynniki wpływające na przyspieszenie integracji europejskiej

 

Uczeń zna:

·      daty: 1967, 1992

·      argumenty zwolenników i przeciwników włączenia krajów postkomunistycznych w procesy integracyjne w Europie

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: traktaty rzymskie, Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Wspólnota Europejska (WE)

·      wpływ wojen w byłej Jugosławii na przyspieszenie procesów integracyjnych  na wschodzie Europy

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić poglądy eurosceptyków na proces integracji oraz na Unię Europejską

 

 

Uczeń zna:

·      datę: 1991–1999

·      cele istnienia EWG i Euratomu

 

 

Uczeń rozumie:

·      podłoże konfliktu w byłej Jugosławii

 

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić etapy integracji europejskiej

·      scharakteryzować konflikt w byłej Jugosławii

Uczeń potrafi:

·      przedstawić okoliczności, w jakich do procesów integracyjnych zostały włączone kraje postkomunistyczne

 

32.

Dzisiejszy

świat

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: kultura masowa, globalizacja, konsumpcjonizm

·      na czym polega wielobiegunowość współczesnego świata

 

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, na czym polega kultura masowa

·   podać przykłady, w jaki sposób globalizacja wpływa na nasze życie

 

Uczeń zna:

·     ramy chronologiczne rewolucji przemysłowej, technologicznej i naukowo-

-technologicznej

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: rewolucja technologiczna, rewolucja naukowo-

-technologiczna, społeczeństwo informacyjne, globaliści, antyglobaliści

 

 

Uczeń potrafi:

·   wymienić społeczne skutki rewolucji naukowo-

-technologicznej

·   wskazać najważniejsze cechy społeczeństwa informacyjnego

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     różne przejawy procesu globalizacji

 

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: epoka postindustrialna

 

 

Uczeń potrafi:

·   wskazać najważniejsze zmiany w życiu człowieka i społeczeństwa wywołane każdą z rewolucji związanych z postępem w nauce i technice

·   scharakteryzować proces globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politycznym i kulturowym

 

Uczeń zna:

·     argumenty zwolenników i przeciwników procesu globalizacji

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować wszystkie typy rewolucji związanych z postępem w nauce i technice

·   scharakteryzować przemiany polityczne na świecie po upadku ZSRR

 

Uczeń potrafi:

·   wypowiedzieć się w dyskusji na temat globalizacji

·   ocenić zmiany zachodzące we współczesnym świecie

 

33.

Polska

w NATO

i Unii

Europejskiej

Uczeń zna:

·      daty: 1999, 1 V 2004

·      założenia ustrojowe państwa polskiego w myśl Małej konstytucji i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: „wojna na górze”, Mała konstytucja

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, z czego wynikał konflikt wśród przedstawicieli opozycji określany jako „wojna na górze”

·   wskazać Polskę na współczesnej mapie Europy

 

Uczeń zna:

·      postać: Leszka Balcerowicza

·      główne trudności  III Rzeczpospolitej

·      założenia polskiej polityki zagranicznej w okresie II Rzeczpospolitej i w czasach PRL

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: plan Balcerowicza, wolny rynek, Mała konstytucja, zwrot na Zachód

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić założenia planu Balcerowicza i wymienić jego skutki

·   wyjaśnić, dlaczego po 1989 r. Polska zdecydowała się dokonać zwrotu na Zachód

 

Uczeń zna:

·      daty: 1990, 1991, 1992, 1994, 1997

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: Sojusz Lewicy Demokratycznej

·      społeczne skutki zmian politycznych  i gospodarczych zachodzących  w Polsce po 1989 r.

·      znaczenie przystą-pienia Polski do NATO i do Unii Europejskiej

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, z czego wynikał szok miesz-kańców Polski zwią-zany z przemianami politycznymi po 1989

·   przedstawić okoliczności, w jakich doszło do wyborów prezydenckich i pierwszych w pełni wolnych wyborów  do sejmu i senatu

·   scharakteryzować przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r.

 

Uczeń zna:

·      główne elementy programów ruchów liberalnego i narodowo-

-katolickiego

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przemiany, jakie zachodziły na polskiej scenie politycznej po 1989 r.

·   dostrzec wpływ konfliktów związanych z „wojną na górze” na polską  scenę polityczną

·   wyjaśnić, czym było uwłaszczenie nomenklatury

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić ewolucję ustrojową państwa polskiego w latach 90.

·   ocenić polityczne i społeczne skutki zwrotu  na Zachód

 

Świat i Polska na przełomie wieków (lekcja powtórzeniowa)

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć