język polski informatyka język niemiecki historia biologia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne geografia wos edukacja dla bezpieczeństwa język angielski

klasa 8

język niemiecki

Wymagania edukacyjne z j. Niemieckiego-klasa8

 

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń

rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza)

rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza)

rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza)

bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza)

spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry

znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym

znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych

znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych

sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych

bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe, nawet jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, oraz radzi sobie ze zrozumieniem tekstów na podstawie kontekstu sytuacyjnego i dzięki umiejętności wysnuwania wniosków przyczynowo-
-skutkowych

rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części czytanych tekstów

rozumie ogólny sens dużej części czytanych tekstów

w zasadzie rozumie ogólny sens większości czytanych tekstów

swobodnie rozumie ogólny sens czytanych tekstów

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń

rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić z kontekstu

rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu

rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również          niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu

rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru

spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry

rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru

rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru

rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru

 

bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, oraz radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi na podstawie kontekstu sytuacyjnego i dzięki umiejętności wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych

wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach

wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach

wyszukuje większość informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach

sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach

 

rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje

rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje

rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje

w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje

 

W zakresie sprawności mówienia uczeń

tworzy wypowiedź zawierającą ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji

tworzy wypowiedź, którą cechuje podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre odpowiednie wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji

tworzy wypowiedź, którą cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawierającą wyrażenia odpowiednie do przekazania większości wymaganych informacji

tworzy wypowiedź, która zawiera bogate słownictwo i frazeologię pozwalające na przekazanie wszystkich wymaganych informacji

tworzy wypowiedź spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry

tworzy wypowiedź płynną jedynie we fragmentach i wyłącznie dzięki pomocy nauczyciela

tworzy wypowiedź płynną w znacznej części – poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela

tworzy płynną wypowiedź z niewielką pomocą nauczyciela

samodzielnie tworzy płynną wypowiedź

tworzy wypowiedzi wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, biegła znajomość struktur gramatycznych)

tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur

tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne o charakterze przeoczeń, świadczące o niepełnym opanowaniu niektórych struktur

tworzy wypowiedź zawierającą nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie występują systematycznie

w zakresie poprawności gramatycznej tworzy wypowiedź zawierającą sporadyczne błędy, które nie zakłócają w żaden sposób komunikacji

 

tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym w ograniczonym zakresie

tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji

tworzy wypowiedź w dużej mierze poprawną fonetycznie i intonacyjnie, zawierającą nieliczne usterki

pod względem fonetycznym tworzy wypowiedź całkowicie poprawną, bez błędów w wymowie i intonacji

 

współtworzy komunikację w wąskim zakresie

pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi współtworzy komunikację w podstawowym zakresie

współtworzy komunikację z drobnymi usterkami

współtworzy niczym niezakłóconą komunikację

 

W zakresie sprawności pisania uczeń

w sposób niepełny realizuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze)

w większości poprawnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze)

samodzielnie z niewielkimi uchybieniami wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze)

bezbłędnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze)

tworzy wypowiedź pisemną spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry

tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone struktury gramatyczne

tworzy wypowiedzi pisemne, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne

tworzy proste wypowiedzi pisemne, wykorzystując większość poznanych środków językowych

tworzy wypowiedzi pisemne bogate pod względem treści (słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne

tworzy wypowiedzi pisemne, które wyróżniają się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, inwencja stylistyczna, biegła znajomość struktur gramatycznych)

tworzy wypowiedzi pisemne, które charakteryzują się niewłaściwym doborem słów, licznymi usterkami ortograficznymi i gramatycznymi, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur.

          tworzy wypowiedzi pisemne, które czasami cechują dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne oraz niewłaściwy dobór słów, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur

          tworzy wypowiedzi pisemne, które zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne i w nieznacznym stopniu zakłócają zrozumienie treści.

tworzy wypowiedzi pisemne poprawne językowo, w których sporadycznie występują błędy gramatyczne i leksykalne niezakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni niezmieniające lub niezniekształcające znaczenia wyrazu

 

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysgrafią bądź dysleksją.

Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi problemami dysgraficznymi lub dyslektycznymi, które według najnowszych badań dotyczą około 10–15% populacji, wymaga odrębnego podejścia i zastosowania specyficznych kryteriów.

Ogólne zasady są następujące:

indywidualne traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości;

w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych;

ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych;

umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu;

w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu zadań pisemnych.

W Przedmiotowym Systemie Oceniania oprócz wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów powinien się też znaleźć tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej – propozycja (ocena może być podwyższona co najwyżej o jeden stopień):

uczeń zaliczył z pozytywnym wynikiem wszystkie sprawdziany pisemne w pierwszym terminie,

frekwencja ucznia na zajęciach z danego przedmiotu wynosiła co najmniej 90%,

uczeń nie opuszczał zajęć bez usprawiedliwienia,

uczeń zaliczył na ocenę wyższą sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu materiału realizowanego w danym roku szkolnym.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć