język polski informatyka język niemiecki historia biologia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne geografia wos edukacja dla bezpieczeństwa język angielski

klasa 8

informatyka

Wymagania edukacyjne - INFORMATYKA

KLASA 8

 

Opis wymagań ogólnych, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną ocenę

Ocena celująca(6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w planie wynikowym; w konkursach informatycznych przechodzi poza etap szkolny; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów
w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. Wykonuje zadania o podwyższonych stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych – I, II, III miejsce lub rejonowych, wojewódzkich, ponda wojewódzkich – I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

 

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy).

 

Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; pracuje systematycznie i wykazuje postępy; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym.

 

Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować systematycznie i wykazuje postępy; posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym.

 

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy; posiada tylko część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

1. Lekcje z HTML-em

1.1

Jak to zrobić
w HTML-u i CSS?

Programy do tworzenia stron WWW, wprowadzenie w historię języka znaczników hipertekstu (HTML) oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS), ogólna struktura dokumentu HTML, definiowanie stylów w dokumencie
HTML (rodzaje arkuszy stylów, podstawowe znaczniki)

2

    z pomocą nauczyciela tworzy prosty dokument HTML.

3

    wprowadza w edytorze tekstu ustawienia dotyczące kodowania znaków;

    samodzielnie tworzy prosty dokument HTML.

4

    poprawnie stosuje elementy CSS.

5

    tworzy dokument HTML zgodnie z zaleceniami W3C;

    wyjaśniaspecyfikę różnych rodzajów kaskadowych arkuszy stylów.

6

    przygotowuje prezentację wyjaśniającą rolę, jaką w historii języka HTML odegrali Tim Berners-Lee, RobertCailliau,HåkonWiumLie i Bert Bos,oraz cel powołania W3C.

1.2

Strona w dobrym stylu

Tworzenie dokumentu HTML
z zastosowaniem CSS – definiowanie właściwości czcionki i akapitu, definiowanie jednostek miar
i kolorów, osadzanie elementów graficznych, korzystanie ze znaków specjalnych

2

    stosuje style wpisane w celu sformatowania tekstu.

3

    stosuje znaki specjalne (zwłaszcza  ).

4

    stosuje różne jednostki miary;

    definiuje koloryróżnych elementów dokumentu;

    osadza w dokumencie elementy graficzne.

5

    definiuje właściwości czcionek (krój czcionki, styl czcionki, wariant czcionki, wysokość czcionki, odstępy między literami, zmiana wielkości znaków);

    definiuje właściwości akapitu (odstępy między wyrazami, dekorowanie tekstu, wyrównanie tekstu w poziomie).

6

    wykorzystuje style wpisane, osadzone i zewnętrzne;

    stosuje wybór przez klasę.

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

 

1.3

Strona interaktywna

Wprowadzenie do dynamicznego HTML, tworzenie elementów interaktywnych za pomocą CSS i JavaScript, budowanie galerii z wykorzystaniem elementów interaktywnych

2

    wyjaśnia pojęcie „dynamiczny HTML”.

    z pomocą nauczyciela tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne
w CSS z wykorzystaniem pseudoklasy
:hover.

 

3

    samodzielnie tworzy i umieszcza na stronach HTML interaktywne elementyw CSS
z wykorzystaniem pseudoklasy
:hover.

 

4

    z pomocą nauczycielatworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne
w JavaScriptz wykorzystaniem zdarzeń onclick, onmouseover, onmouseout.

 

5

    samodzielnie tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne w JavaScript z wykorzystaniem zdarzeń onclick, onmouseover, onmouseout;

    samodzielnie tworzy interaktywną galerię fotografii.

 

6

    stosuje inne dynamiczne pseudoklasy CSS;

    tworząc elementy interaktywne, stosuje własne rozwiązania.

 

1.4

Witryna WWW

Rodzaje witryn WWW,
porządkowanie kodu dokumentu HTML, tworzenie witryny przez połączenie poszczególnych dokumentów HTML systemem odnośników

2

    opisuje budowę adresu strony WWW;

    wyjaśniaznaczenierozszerzenia domeny.

 

3

    wyjaśnia znaczenie nazwy index.htm;

    tworzy odnośniki tekstowe i graficzne do innych dokumentów.

 

4

    omawia strukturalną budowę dokumentu HTML;

    opisujerolęznaczników: header,nav, article, section, aside, footer.

    z pomocą nauczyciela stosuje ww. znaczniki do tworzenia dokumentu HTML.

 

5

    samodzielnie stosuje ww. znaczniki do tworzenia poprawnej struktury dokumentu.

 

6

    tworząc witrynę WWW, pracuje samodzielnie i stosuje własne rozwiązania;

    kopiuje pliki składowe na serwer WWW i weryfikuje poprawność działania witryny.

 

1.5

Prawo
w internecie

Prawo autorskie a ochrona wizerunku oraz twórczości (ochrona elementów serwisów i całych serwisów WWW, ochrona oprogramowania), wolne oprogramowanie, bezpieczeństwo
w sieci

2

    wyjaśnia konieczność chronienia utworów (np. programów, zdjęć, stron WWW).

 

3

    wyjaśnia, na czym polega naruszenie praw autorskich i jak go uniknąć.

 

4

    wyjaśnia pojęcia „dozwolony użytek prywatny” i „ochrona wizerunku”.

 

5

    wyjaśnia, czym są wolne oprogramowanie i cztery rodzaje wolności.

 

6

    wyjaśnia praktyczne znaczenie najważniejsze punktów Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
.

 

 

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

 

2. Lekcje programowania

2.1

Pisz i powtarzaj

Instalowanie programu Python, stosowanie polecenia print
i pętli for

2

    pisze i uruchamia prosty program wypisywania tekstu na ekranie (polecenieprint).

 

3

    stosuje pętlę for.

 

4

    wyjaśnia, jak działa funkcja rangew zależności od liczby parametrów.

 

5

    rysuje szlaczki i figury, wykorzystując pętlę for,polecenieprint.

 

6

 

 

2.2

Programuj obliczenia

Operacje matematyczne, typy zmiennych, definiowanie funkcji bez parametru

2

    opisuje i odpowiednio wykorzystuje operacje matematyczne.

3

    opisuje i odpowiednio wykorzystuje zmienne.

4

    definiuje proste funkcje bez parametru.

5

    rozwiązuje problemy z wykorzystaniem funkcji bez parametru.

6

 

2.3

Sumuj liczby

Operowanie zmiennymi, definiowanie funkcji z parametrem, stosowanie instrukcji warunkoweji podstawowych  algorytmów na liczbach naturalnych

2

    zmienia wartość zmiennej.

3

    omawia działanie parametru w funkcji.

4

    definiuje funkcję z parametrem służącą do wyodrębnienia cyfr danej liczby czterocyfrowej i obliczenia ich sumy.

5

    definiuje funkcję z parametrem służącą do wyodrębnienia cyfr dowolnej liczby całkowitej i obliczenia ich sumy;

    opisuje działanie instrukcji warunkowej i wykorzystuje ją do zbadania podzielności liczb.

6

    samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne.

2.4

Liczby nie tylko doskonałe

Wykorzystywanie funkcji
do obliczeń, moduł
math

2

    rozumie problem znajdowania podzielników właściwych liczby.

3

    korzysta z modułu math.

4

    z pomocą nauczyciela definiuje funkcję obliczania sumy dzielników właściwych liczby podanej jako parametr.

5

    definiuje funkcję wypisywania liczb doskonałych;

    testuje działanie funkcji dla różnych parametrów.

6

    samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne.

 

2.5

Szukaj
z Pythonem

Wyszukiwanie elementu
w zbiorze uporządkowanym
i nieuporządkowanym,
moduł
random, stosowanie
pętli
while

2

    rozumie zasady gry Zgadnij liczbę;

    biorąc udział w grze, potrafi zastosować optymalną strategię.

3

    znajduje maksymalną liczbę kroków odgadywania danej liczby.

4

    losuje liczby całkowite z danego zakresu;

    wykorzystuje pętlę while do znajdowania sumy cyfr liczby.

5

    analizuje schemat blokowy algorytmu obliczania sumy cyfr dowolnej liczby;

    samodzielnie implementuje grę Zgadnij liczbę w Pythonie, korzystając ze wskazówek
w podręczniku.

6

    samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne.

2.6

Zrób porządek

Porządkowanie elementów zbioru przez prosty wybór i zliczanie, wykorzystywanie list

2

    opisuje porządkowanie zbioru przez proste wybieranie i zliczanie.

3

    opisuje, czym jest lista, i potrafi z niej korzystać.

4

    korzysta z funkcji związanych z listami.

5

    definiuje funkcje zliczania.

6

    samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne.

3. Lekcje z danymi

3.1

Jak to z Gaussem było

Sumowanie w arkuszu kalkulacyjnym, porządkowanie danych w tabelach, analizowanie danych zapisanych
w arkuszu, obliczeń i prawidłowości

2

    korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie.

3

    wykonuje w arkuszu proste obliczenia;

    wykorzystuje arkusz do szybkiego rozwiązywania zadań związanych z sumowaniem;

    wprowadza dane różnych typów;

    wprowadza i kopiujeproste formuły obliczeniowe;

    korzysta z funkcji Autosumowania.

4

    rozwiązuje w arkuszuproste zadania matematyczne.

5

    planuje wykonywanie obliczeń w arkuszu;

    analizuje dane zawarte w arkuszu w poszukiwaniu prawidłowości.

6

    samodzielnie formułuje wnioski.

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

3.2

Liczby, potęgi, ciągi

Wprowadzanie serii danych, formuł
i funkcji do arkusza kalkulacyjnego, porównywanie ciągów liczbowych, włączanie ochrony arkusza

2

    rozumie, czym jest formuła i format liczbowy, i używa ich w zadaniu;

    drukuje tabele przygotowane w arkuszu.

3

    wprowadza do arkusza serie danych formuły i funkcje;

    odróżnia i wprowadza różne formaty liczbowe.

4

    planuje wykonywanie obliczeń w arkuszu;

    porównuje ciągi liczbowe i odnajduje występujące w nich prawidłowości.

5

    analizuje dane zawarte w arkuszu;

    tworzy prosty kalkulator matematyczny;

    uniemożliwia zmianę danych w arkuszu (włącza ochronę arkusza).

6

    samodzielnie formułuje wnioski.

3.3

Z tabeli – wykres

Rysowanie wykresów funkcji
za pomocą kreatora wykresów arkusza kalkulacyjnego, wstawianie
i formatowanie wykresu punktowego

2

    rozumie, czym jest wykres, i drukuje go wraz z tabelą danych.

3

    przygotowuje dane do wykonania wykresu funkcji liniowej.

4

    tworzy wykresy funkcji liniowych za pomocą kreatora wykresów.

5

    opisuje i formatuje elementy wykresu.

6

    samodzielnie formułuje wnioski.

3.4

Przestawianie
i przedstawianie danych

Przeglądanie i sortowanie dużych zestawów danych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie tabeli przestawnej, wykonywanie prostych obliczeń statystycznych
i prezentowanie ich w arkuszu

2

    rozumie, czym jest funkcja, i z pomocą nauczyciela korzysta z kreatora funkcji.

3

    przegląda, sortuje i filtruje w arkuszu duże zestawy danych.

4

    samodzielnie korzysta z funkcji statystycznychLICZ.JEŻELI i CZĘSTOŚĆ.

5

    tworzy tabelę przestawną.

6

    samodzielnie formułuje wnioski.

 

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

3.5

Dużo danych

Przeglądanie i analizowanie dużych zestawów danych w arkuszu kalkulacyjnym, zastosowanie wybranych funkcji statystycznych oraz linii trendu, przetwarzanie rozproszone i projekty realizowane w tym systemie

2

    korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie.

3

    przegląda w arkuszu duże tabele i wyszukuje dane;

    korzysta z funkcji statystycznychŚREDNIA, MIN, MAXi MEDIANA.

4

    omawia specyfikę przetwarzania rozproszonego i opisuje wybrane projekty.

5

    tworzy wykres zależności XY i wstawia linię trendu.

6

    samodzielnie formułuje wnioski.

3.6

Moi znajomi

Wprowadzenie do pracy
z kartotekową bazą danych
– przygotowanie, filtrowanie, uzupełnianie, poprawianie
i sortowanie danych, zastosowanie formularza do wpisywania danych

2

    wyjaśnia, czym jest kartotekowa baza danych.

3

    wpisuje dane do arkusza udostępnionego do edycji w chmurze.

4

    sortuje i filtruje dane;

    sprawnie wyszukuje dane o wybranych kryteriach.

5

    tworzy formularz w celu dopisywania lub poprawiania rekordów.

6

    rozbudowuje bazę danych;

    oblicza wystąpienia pewnych danych za pomocą wbudowanych funkcji.

4. Lekcje z modelami

4.1

Kości zostały rzucone

Wykorzystanie funkcji losowych
w arkuszu kalkulacyjnym, przeprowadzanie symulacji
procesu o losowym przebiegu

2

    wyjaśnia, czym jest doświadczenie losowe, i używa prostej funkcji losującej;

    drukuje wykresy obrazujące wyniki doświadczenia.

3

    korzysta z funkcji losowych w arkuszu;

    trafnie ocenia wynik prostego doświadczenia losowego.

4

    przeprowadza zadaną symulację prostego doświadczenia z użyciem funkcji losującej;

    wykonuje wykres wyników doświadczenia.

5

    samodzielnie planuje i przeprowadza symulację procesu o losowym przebiegu.

6

    samodzielnie planuje obliczenia i formułuje wnioski;

    proponuje doświadczenie losowe i zawczasu ocenia jego przebieg.

 

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.2

Fraktale
w Scratchu
i w Pythonie

Rysowanie drzew binarnych zwykłego
i losowego w Scratchu i w Pythonie

2

    otwiera i analizuje projekt w Scratchu.

3

    opisuje algorytm tworzenia drzewa binarnego.

4

    z pomocą nauczyciela realizuje w Pythoniealgorytmdla zwykłego drzewa binarnego.

5

    realizuje w Pythoniealgorytm dla drzew binarnych zwykłego i losowego.

6

    tworzy własne wariacje programu, np. dodając parametry (dwa kąty odchylenia itp.).

4.3

Fraktale
w smartfonie

Rysowanie płatka Kocha i trójkąta Sierpińskiego w środowisku App Lab

2

    otwiera i analizuje projekty w Scratchu.

3

    opisuje algorytmy tworzenia trójkąta Sierpińskiego i płatka Kocha.

4

    z pomocą nauczyciela realizuje przynajmniej jeden z algorytmów w środowisku App Lab.

5

    realizuje oba algorytmy w środowisku App Lab.

6

    realizuje własne pomysły rysunków fraktali w środowisku App Lab.

4.4

Kolorowa płaszczyzna

Programowanie gry w ciepło–zimno
w Scratchu i w środowisku
Processing JS Akademii Khana

2

    otwiera i analizuje projekt w Scratchu.

3

    opisuje algorytm rysowania.

4

    z pomocą nauczyciela realizuje algorytm w środowisku Processing JS Akademii Khana.

5

    korzysta z dokumentacji Processing JS i wprowadza własne zmiany.

6

    realizuje własne pomysły interaktywnej animacji.

4.5

Gra w życie

Symulacja procesu dla różnych ustawień początkowych

2

    uruchamia gotowe symulacje Gry w życie na wybranej stronie internetowej.

3

    opisuje zasady Gry w życie.

4

    eksperymentuje i obserwuje etapy życia na planecie.

5

    znajduje układy, w których populacja zachowuje się w określony sposób.

6

    realizuje własną symulację Gry w życie w wybranym języku programowania.

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.6

Podróże
z komputerem

Korzystanie z map internetowych, transpozycja tabel w arkuszu kalkulacyjnym

2

    wskazuje serwisy i aplikacje zawierające mapy.

3

    w podstawowym zakresie korzysta z serwisów zawierających mapy.

4

    korzysta z serwisów zawierających mapy i przy ich pomocy planuje podróż;

    wyjaśnia, czym są GIS i GPS.

5

    wykonuje potrzebne obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym i znajduje na mapie najbardziej centralnie położone miasto;

    wyjaśnia, czym jest transpozycja tabeli i jak ją można wykonać w arkuszu.

6

    samodzielnie planuje działania w arkuszu i formułuje wnioski;

    samodzielnie planuje podróż, porównuje i weryfikuje dane z różnych serwisów.

5. Lekcje z mobilnym internetem

5.1

Mały robot
– Android

Omówienie narzędzi i aplikacji użytkowych wbudowanych
w system Android oraz zewnętrznych, instalacja i obsługa TinyScanner
– PDF ScannerApp

2

    charakteryzuje podstawowe narzędzia systemu Android.

3

    szuka aplikacji w Sklepie Play;

    z pomocą nauczyciela instaluje aplikację zewnętrzną na urządzeniu mobilnym.

4

    instaluje aplikację na urządzeniu mobilnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

5

    biegle posługuje się samodzielnie zainstalowanym skanerem dokumentów.

6

    świadomie i celowo korzysta z wbudowanych i zewnętrznych aplikacji systemu Android.

5.2

Ze smartfonem
na piechotę

Planowanie i dokumentowanie wycieczki z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, publikowanie trasy wycieczki w internecie

2

    z pomocą nauczyciela instaluje aplikację Traseo.

3

    omawia podstawowe punkty regulaminu korzystania z usługi Traseo;

    z pomocą nauczyciela tworzy konto na portalu www.traseo.pl.

4

    samodzielnie tworzy konto na portalu www.traseo.pl;

    z pomocą nauczyciela rejestruje i publikuje przebytą trasę;

    podczas rejestracji trasy zaznacza ciekawe miejsca na mapie i dodaje zdjęcia.

5

    samodzielnie rejestruje i publikuje przebytą trasę.

6

    opisuje zarejestrowaną i opublikowaną trasę, stosując trafne i wyczerpujące komentarze.

 

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5.3

Rozszerzona rzeczywistość – tuż obok

Technologia rozszerzonej rzeczywistości
i jej zastosowanie

2

    wyjaśnia, co oznaczają termin „rozszerzona rzeczywistość” oraz skrótowiec  „AR”.

3

    korzysta z technologii AR;

    odróżni rozszerzoną rzeczywistość od rzeczywistości wirtualnej.

4

    podaje przykłady wykorzystaniatechnologii AR.

5

    podaje przykłady sytuacji, w których zastosowanie technologiiARbyłoby przydatne.

6

    wyszukuje aplikacje wykorzystujące technologięAR, instaluje je iomawiaich możliwości.

5.4

Rozszerzona rzeczywistość
– kosmos

Wybrane aplikacje wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości

2

    wyszukuje i opisuje omawiane na lekcji aplikacje.

3

    instaluje omawiane na lekcji aplikacje.

4

    wykorzystuje aplikacje, np. wykonując zdjęcia w aplikacji Spacecraft 3D.

5

    wyszukuje i obsługuje inneaplikacje wykorzystujące technologię AR.

6

    wyszukuje aplikacje wykorzystujące technologię AR, instaluje je i omawia ich możliwości.

5.5

Ucz się w sieci
– Akademia
Khana

Wykorzystanie portalu Akademii Khana do dokształcania się i rozwijania zainteresowań

2

    opisuje możliwości nauki informatyki w Akademii Khana;

    wyjaśnia pojęcie „MOOC”.

3

    znajduje serwisy oferujące MOOC;

    krótko charakteryzuje kursy informatyczne w Akademii Khana.

4

    znajduje kursy w serwisach oferujących MOOC;

    korzysta z kursów informatycznych w Akademii Khana.

5

    potrafi zanalizować przydatnośćkursów w serwisach oferujących MOOC.

6

    samodzielnie wykonuje ćwiczenia w ramach kursów informatycznych w Akademii Khana.

5.6

Ucz się i rozwijaj zainteresowania
w sieci

Ciekawe serwisy wspomagające samodzielną naukę i rozwijanie zainteresowań – platforma Zooniverse.org, portale TED.com
i Ed.TED.com

2

    w podstawowym zakresie korzysta ze wskazanych aplikacji i serwisów.

3

    w pełnym zakresie korzysta ze wskazanych aplikacji i serwisów.

4

    korzysta z samodzielnie znalezionych aplikacji i serwisów wspomagających naukę
i rozwijających zainteresowania.

5

    buduje własną bazę wiedzy.

6

    prezentuje w klasie wyszukane aplikacje i serwisy wspomagające naukę i rozwijające zainteresowaniai poddaje je krytycznej ocenie pod kątem użytkowości oraz przydatności.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć