język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka

klasa 7

geografia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA KLASA  7

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

Dział 1. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

1. Położenie geograficzne Polski

 

wskazać położenie Polski na mapie Europy;

• wymienić sąsiadów Polski;

• wymienić cechy położenia Polski;

• wymienić skrajne punkty terytorium Polski;

• nazwać województwa i ich stolice.

• wymienić wszystkie województwa i ich stolice;

• podać przykłady konsekwencji rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski.

• wymienić i wskazać na mapie województwa;

• wymienić i wskazać na mapie sąsiadów Polski;

• wymienić konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski.

• wymienić i wskazać na mapie województwa i ich stolice;

• scharakteryzować konsekwencje wynikające z rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski.

• wymienić i wskazać na mapie województwa i miasta będące siedzibami władz samorządowych;

• obliczać rozciągłość południkową i równoleżnikową Polski.

2. Przeszłość geologiczna Polski

 

• wskazać struktury geologiczna występujące w Polsce.

• korzystając z atlasu nazwać ery, w jakich powstały poszczególne struktury geologiczne;

• wskazać i nazwać struktury geologiczne powstałe w poszczególnych orogenezach.

• opisać na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski.

• wykazać związki między wydarzeniami geologicznymi a zróżnicowaniem ukształtowania terenu.

• scharakteryzować na podstawie map i wykresów budowę geologiczną poszczególnych regionów Polski.

3. Lądolód i polskie pojezierza

 

• wymienić nazwy zlodowaceń i wskazać ich zasięg na mapie.

• wymienić formy powstałe w wyniku akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu.

• omówić uwarunkowania zlodowaceń w Polsce.

• wyjaśnić genezę wybranych form polodowcowych;

• określić możliwość występowania form polodowcowych w najbliższej okolicy.

• omówić cechy charakterystyczne rzeźby młodo- i staroglacjalnej oraz wskazać rejony ich występowania w Polsce.

4. Bogactwo skał
i minerałów

 

• wymienić różne typy skał i minerałów występujące w Polsce;

• wymienić przykłady wykorzystania skał i surowców mineralnych w działalności człowieka.

• wymienić i wskazać rejony występowania poszczególnych surowców mineralnych.

• opisać na podstawie mapy rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce;

• sklasyfikować skały występujące w Polsce ze względu na ich genezę;

• określić znaczenie gospodarcze surowców mineralnych.

• wskazać surowce mineralne występujące w najbliższej okolicy, ocenia ich przydatność;

• określić zasobność Polski w surowce mineralne na tle Europy.

• omówić zróżnicowanie występowania skał i złóż surowców mineralnych w Polsce z uwzględnieniem budowy geologicznej.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

5. Klimat Polski

 

• wymienić czynniki kształtujące klimat w Polsce;

• nazwać masy powietrza wpływające na klimat;

• wymienia termiczne pory roku.

• wymienić cechy klimatu Polski, określić rodzaj pogody związanej z poszczególnymi masami powietrza.

• wyjaśnić sposób powstawania frontów atmosferycznych;

• omówić cechy klimatu Polski.

• określić zmiany pogody wynikające z przemieszczania się frontów atmosferycznych.

• scharakteryzować klimat Polski na tle klimatu Europy

scharakteryzować czynniki wpływające na zmienność pogody w Polsce.

6. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce

 

• wymienić czynniki wpływające na zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce.

• omówić na podstawie map klimatycznych zróżnicowanie rozkładu temperatur, opadów, długości trwania okresu wegetacyjnego w Polsce.

• wskazać formy działalności człowieka uzależnione od warunków klimatycznych.

• scharakteryzować zależności między warunkami klimatycznymi a rolnictwem, turystyka i transportem.

• omówić cechy charakterystyczne klimatu własnego regionu na tle Polski.

7. Sieć rzeczna Polski

 

• wskazać na mapie wybrane obiekty hydrologiczne w Polsce.

• nazwać i wskazać na mapie główne dorzecza i zlewiska w Polsce.

• opisać cechy sieci rzecznej w Polsce.

 

• scharakteryzować dorzecza Wisły i Odry.

• wskazać różnice między dorzeczami Wisły i Odry na tle innych rzek Europy.

8. Polskie lasy

 

• wskazać na mapie obszary Polski charakteryzujące się największą i najmniejszą lesistością.

• wymienić rodzaje lasów.

• scharakteryzować poszczególne rodzaje lasów ze względu na skład gatunkowy i siedlisko.

• wyjaśnić zależności między warunkami klimatycznymi a szatą roślinną;

• porównać zbiorowiska leśne w różnych częściach Polski.

• wyjaśnić przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika lesistości w Polsce oraz na tle Europy;

• ocenić potrzebę racjonalnej gospodarki leśnej.

9. Gleby Polski

 

• wymienić czynniki glebotwórcze;

• wyjaśnić znaczenie gospodarcze gleb.

• wskazać na mapie rejony występowania poszczególnych typów gleb.

• scharakteryzować wybrane typy gleb.

• ocenić wartość użytkową gleb w Polsce;

• omówić genezę wybranych typów gleb.

 

• dokonać analizy prostego profilu glebowego.

10. Morze Bałtyckie

 

• wymienić cechy geograficzne Morza Bałtyckiego.

• opisać położenie Bałtyku, zróżnicowanie linii brzegowej, główne cechy tego środowiska morskiego.

• omówić cechy fizyczne wód Bałtyku i ich zależność od warunków przyrodniczych;

• wskazać państwa nadbałtyckie ze stolicami.

• wyjaśnić zróżnicowanie zasolenia i termiki wód Bałtyku;

• określić znaczenie Bałtyku dla regionu;

• omówić przebieg granicy morskiej Polski.

 

• wskazać czynniki wpływające na degradację środowiska Morza Bałtyckiego i przedstawić sposoby poprawy warunków.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

11. Stan środowiska

 

• wymienić zmiany, jakie w środowisku naturalnym wywołuje rozwój gospodarczy.

• podać przykłady działań, które należy podjąć, aby chronić przyrodę Polski.

• wyjaśnić znaczenie terminów: segregacja odpadów, recykling.

• omówić wpływ działalności człowieka na atmosferę, wody i gleby.

• opisać mechanizm powstawania kwaśnych opadów i wymienić skutki na przyrodę i działalność człowieka.

12. Ochrona przyrody

 

• wymienić podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce;

• lokalizować na mapie wybrane parki narodowe.

• lokalizować na mapie wszystkie parki narodowe w Polsce;

• omówić przyrodę w wybranych parkach narodowych.

 

• wymienić formy ochrony przyrody i wyjaśnić różnice między nimi;

• podać przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody występujących w pobliżu miejsca zamieszkania.

• opisać zasady rozwoju zrównoważonego.

• omówić akty prawne, na podstawie których przyroda w Polsce podlega ochronie.

13. Podsumowanie działu

 

Dział 2. Ludność Polski

14. Ludność Polski na tle Europy i świata

·  korzystając z danych statystycznych, odczytać liczbę ludności Polski i innych krajów w różnych okresach;

·  zdefiniować przyrost naturalny i rzeczywisty

·  porównać liczbę ludności Polski z innymi krajami Europy;

·  zdefiniować współczynnik przyrostu naturalnego

 

·  wykonać prosty wykres zmian liczby ludności Polsce;

·  obliczyć współczynnik przyrostu naturalnego dowolnego kraju;

·  podać przyczyny wzrostu populacji Polski i Europy

·  omówić tendencje zmian liczby ludności Polski;

·  podać przyczyny ubytku ludności Polski i Europy na początku XX w.

·  prognozować zmiany liczby ludności Polski i Europy;

·  podać skutki zmiany liczby ludności Polski i Europy.

 

15. Rozmieszczenie ludności Polski

·  wymienić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki osadnicze;

·  zdefiniować gęstość zaludnienia.

·  odczytywać dane z mapy gęstości zaludnienia Polski i Europy;

·  porównać gęstość zaludnienia Polski z innymi krajami Europy;

·  zdefiniować ekumenę.

·  porównać mapę gęstości zaludnia wg powiatów i gmin w Polsce oraz ocenić zakres informacji prezentowanych na każdej z nich;

·  obliczyć gęstość zaludnienia dla dowolnego obszaru.

 

·  podać przyczyny rozwoju populacji najgęściej zaludnionych regionów Polski i Europy;

·  wskazać przyczyny rozwoju wielkich ośrodków miejskich w Europie;

·  zaprezentować gęstość zaludnienia własnego regionu i porównać do średniej wartości w Polsce.

·  wskazać analogie i odmienności w procesach osadniczych w Polsce i innych krajach europejskich;

·  porównać na przykładach zalety i wady dla rozwoju demograficznego populacji położonych w centrum i na peryferiach regionu lub kraju.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

16. Rozwój ludności w Polsce i w Europie

·  odczytać z wykresów wielkość przyrostu naturalnego;

·  zdefiniować wyż i niż demograficzny;

·  wskazać na mapie prezentującej poziom współczynnika naturalnego te województwa, w których jest on najwyższy i najniższy.

·  wskazać na wykresach okresy wyżów i niżów demograficznych;

·  zdefiniować współczynnik urodzeń i zgonów;

·  podać przykłady województw o najniższym i najwyższym przyroście naturalnym.

·  wykonać prosty wykres zmian ruchu naturalnego ludności w Polsce;

·  wskazać okresy występowania w Polsce niżów i wyżów demograficznych;

·  przedstawić na mapie zróżnicowanie wielkości przyrostu naturalnego w Polsce według województw.

·  określić przyczyny występowania wyżów i niżów demograficznych;

·  analizować zmiany wartości przyrostu naturalnego Polski;

·  zdefiniować kompensacyjny wyż demograficzny;

·  podać przyczyny zróżnicowania wielkości przyrostu naturalnego w Polsce.

·  analizować zmiany wartości przyrostu naturalnego własnego regionu;

·  ocenić skuteczność działań władz różnych krajów europejskich w zakresie zwiększenia dzietności;

·  na dowolnych przykładach określić skutki społeczne i gospodarcze wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego (na poziomie województw i krajów).

 

 

17. Struktura płci i wieku mieszkańców Polski

·  odczytać z piramidy wieku i płci liczebność danej grupy wiekowej;

·  określić, jakie dane można odczytać z piramidy wieku i płci;

·  zdefiniować współczynnik feminizacji;

·  zdefiniować pojęcie przeciętne trwanie życia.

·  wskazać na piramidzie wieku i płci przedziały wiekowe ludności w wieku produkcyjnym;

·  odczytać z piramidy wieku i płci przedziały wiekowe w których przeważają w polskim społeczeństwie kobiety i mężczyźni;

·  wyjaśnić zjawisko nadumieralności mężczyzn.

·  obliczyć współczynnik feminizacji dla dowolnego województwa lub kraju

·  wykonać prosty wykres zmian współczynnika feminizacji w Polsce po II wojnie światowej

·  analizować piramidę wieku i płci i na jej podstawie porównać liczebność grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym

·  określić przyczyny zmian współczynnika feminizacji w Polsce;

·  porównać piramidy wieku i płci Polski z innych krajów europejskich i ocenić stopień dojrzałości społeczeństw;

·  wskazać w Europie kraje o młodym społeczeństwie i kraje ze starzejącą się populacją;

·  wykonać uproszczoną piramidę wieku i płci dla Polski.

 

 

 

 

·  ocenić znaczenie imigracji dla populacji społeczeństw starzejących się;

·  przedstawić skutki społeczne i kulturowe imigracji do państw o starzejącym się społeczeństwie;

·  przedstawić strukturę wieku i płci własnej miejscowości (regionu) i ocenić ją (społeczeństwo młode, dojrzałe, starzejące się).

 

18. Zróżnicowanie społeczne ludności Polski i Europy

·  odczytać z wykresów kołowych strukturę ludności;

·  zdefiniować pojęcia mniejszość narodowa i etniczna;

·  podać przykłady grup etnicznych i mniejszości narodowych w Polsce;

·  wymienić religie i wyznania istniejące w Polsce;

·  zdefiniować analfabetyzm.

·  wymienić mniejszości narodowe i etniczne w Polsce;

·  wskazać na mapie zasięg głównych religii i wyznań w Europie.

·  wymienić i wskazać na mapie mniejszości narodowe i etniczne oraz główne grupy etnograficzne w Polsce;

·  zdefiniować analfabetyzm funkcjonalny;

·  omówić poziom wykształcenia społeczeństwa Polski.

·  podać przyczyny rozmieszczenia mniejszości narodowych w Polsce;

·  podać przykłady krajów wielonarodowych w Europie;

·  potrafi wymienić i wskazać na mapie kraje o zróżnicowanej strukturze wyznaniowej;

·  potrafi wskazać w Europie kraje w których mieszka duża liczba wyznawców islamu;

·  omówić zmiany, jakie zachodzą w poziomie wykształcenia mieszkańców Polski i innych krajów Europy.

 

 

·  przedstawić skutki społeczne uznania Ślązaków za grupę etniczną w Polsce;

·  wskazać przykłady wpływu mniejszości narodowych i grup etnicznych na rozwój kultury narodowej;

·  przedstawić wady i zalety dużego zróżnicowania religijnego wybranego kraju Europy;

·  porównać poziom wykształcenia statystycznego Polaka i Europejczyka.

19. Praca i bezrobocie

·  odczytać z wykresów kołowych strukturę zatrudnienia ludności;

·  zdefiniować pojęcia bezrobocia i prywatyzacji.

·  zdefiniować pojęcia stopy bezrobocia i ludności aktywnej zawodowo;

·  wymienić województwa, regiony Polski, w których bezrobocie jest najwyższe i najniższe.

·  podać przyczyny bezrobocia w Polsce;

·  przedstawić na mapie zróżnicowanie poziomu bezrobocia w Polsce.

·  omówić zmiany, jakie zaszły w strukturze zatrudnienia w Polsce po II wojnie światowej;

·  porównać strukturę zatrudnienia w Polsce i w innych krajach Europy;

·  analizować wskaźnik bezrobocia w różnych skalach przestrzennych.

 

 

 

 

 

·  porównać strukturę zatrudnienia w regionie zamieszkania ze strukturą krajową i europejską oraz wskazać przewagi lub zapóźnienia;

·  wskazać i ocenić sposoby rozwiązywania problemu bezrobocia w Polsce i w Europie.

20. Migracje w Polsce i w Europie

·  zdefiniować pojęcia migracji, emigranta i imigranta;

·  podać przykładów krajów, w których istnieją skupiska Polonii.

·  zdefiniować pojęcie salda migracji;

·  podać przykłady fal migracyjnych w Polsce;

·  przedstawić na mapie rozmieszczenie Polonii na świecie.

·  omówić przyczyny migracji;

·  przedstawić na mapie rozmieszczenie migracji;

·  wymienić kraje, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy;

·  wymienić kraje, z których najczęściej przyjeżdżają do Polski imigranci.

 

·  wyjaśnić rozmieszczenie migracji;

·  omówić konsekwencje migracji.

·  porównać dawne i współczesne migracje Polaków;

·  porównać migracje Polaków z migracjami
w Europie.

21. Urbanizacja Polski na tle Europy

·  wymienić przyczyny migracji ze wsi do miast;

·  zdefiniować pojęcia urbanizacja i aglomeracja.

·  zdefiniować pojęcia suburbanizacja, aglomeracja monocentryczna i aglomeracja policentryczna (konurbacja);

·  podać przykłady aglomeracji monocentrycznej oraz policentrycznej.

 

 

·  porównać poziom urbanizacji Polski z innymi krajami Europy;

·  wskazać na mapie największe aglomeracje Polski i Europy.

·  analizować zmiany w osadnictwie wiejskim i miejskim;

·  potrafi wymienić przykłady krajów o najwyższym i najniższym poziomie urbanizacji w Europie.

·  analizować przestrzenny rozwój przykładowego miasta;

·  porównać procesy urbanizacyjne zachodzące w Polsce i w innych krajach Europy.

22. Polskie miasta

·  wymienić główne funkcje miasta;

·  wymienić przyczyny rozwoju miast w Polsce;

·  wymienić 5 największych miast Polski.

·  podać przykłady rozwoju miast w dogodnych warunkach przyrodniczych;

·  wymienić i wskazać na mapie główne miasta Polski.

 

 

·  opisać funkcję wybranych miast Polski i Europy;

·  analizować sieć miejską Polski i porównać ją siecią miast w Europie.

·  określić, które z warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych sprzyjały rozwojowi miast – podać przykłady z Polski i Europy.

·  wyjaśnić na przykładach, dlaczego najszybciej rozwijają się największe miasta.

23. Podsumowanie działu

 

 

 

 

Dział 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski

24. Gospodarka narodowa

·  wyjaśnić, co to jest gospodarka narodowa;

·  opisać, czym zajmuje się rolnictwo, przemysł i usługi;

·  wyjaśnić, co to jest Produkt Krajowy Brutto.

·  porównać na podstawie wykresu strukturę PKB wg sektorów gospodarki w Polsce i wybranym kraju europejskim.

·  porównać strukturę zatrudnienia wg sektorów gospodarki w Polsce i w krajach Europy Zachodniej;

·  zakwalifikować działalność gospodarczą do poszczególnych sektorów gospodarki narodowej.

·  sformułować wniosek dotyczący związku między strukturą zatrudnienia oraz PKB a poziomem rozwoju gospodarczego;

·  wskazać na mapie politycznej świata kraje o podobnej do Polski wartości PKB na 1 mieszkańca.

·  wyjaśnić, co to jest globalizacji i podać przykłady przejawów globalizacji w życiu codziennym;

·  podać pozytywne i negatywne skutki globalizacji;

·  wymienić inne niż PKB wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego państw.

 

 

25. Funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju

·  wyjaśnić, czym zajmuje się rolnictwo;

·  wymienić przyrodnicze czynniki, decydujące o rozwoju rolnictwa w Polsce.

·  na podstawie map tematycznych opisać warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa w Polsce.

·  omówić funkcję gospodarczą, społeczną i przestrzenną rolnictwa;

·  scharakteryzować przestrzenne zróżnicowanie długości okresu wegetacyjnego w Polsce.

·  wyjaśnić wpływ zmienności pogody na rolnictwo w Polsce;

·  wymienić typy gleb występujących w Polsce i omówić ich przydatność rolniczą.

 

 

·  omówić przestrzenne zróżnicowanie gleb o różnej przydatności dla rolnictwa;

·  wyjaśnić, co to jest agroklimat.

26. Czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa

·  wymienić czynniki pozaprzyrodnicze mające wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce i omówić wybrane z nich.

·  omówić wpływ czynników pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa w Polsce;

·  wymienić jednostki miar używane w rolnictwie (ar, hektar, tona, kwintal).

 

 

 

 

·  interpretować dane statystyczne w celu ustalenia pozycji Polski w produkcji rolnej w Europie i na świecie.

 

·  sprawnie posługiwać się jednostkami miar używanymi w rolnictwie, wykonywać przeliczenia.

 

 

·  omówić wpływ przynależności do Unii Europejskiej na funkcjonowanie rolnictwa w Polsce.

27. Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

·  wymienić nazwy podstawowych roślin uprawianych w Polsce oraz gatunki zwierząt hodowlanych;

·  opisać na prostych przykładach związek między warunkami naturalnymi a rozmieszczeniem upraw roślin i chowu zwierząt.

·  podać przykłady roślin zaliczanych do różnych grup (zboża, pastewne, przemysłowe, owoce i warzywa) uprawianych w Polsce;

·  wskazać na podstawie kartogramu województwa o największym i najmniejszym pogłowiu bydła i trzody chlewnej;

 

 

·  opisać rozmieszczenie podstawowych roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych w Polsce.

·  wyjaśnić przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia roślin uprawnych w Polsce;

·  omówić występowanie chowu zwierząt w Polsce.

·  ocenić jakość żywności produkowanej w Polsce i wskazać jej zalety oraz wady.

28. Gospodarka morska

·  opisać położenie Polski względem Morza Bałtyckiego;

·  wskazać konsekwencje nadmorskiego położenia Polski.

·  podać i opisać przykłady działalności gospodarczej w różnych sektorach gospodarki narodowej związanych z gospodarką morską.

·  ocenić możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce;

·  wymienić wybrane gatunki ryb morskich i słodkowodnych.

·  opisać perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w podziale na poszczególne obszary działalności gospodarczej.

·  wymienić i opisać działania podejmowane przez społeczność międzynarodową w celu ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów.

 

 

29. Przemysł i jego funkcje

·  omówić, czym zajmuje się przemysł;

·  wymienić przykłady produktów wytworzonych w przemyśle;

·  na podstawie wykresu strukturalnego opisać strukturę produkcji przemysłowej według rodzajów działalności gospodarczej.

·  wymienić rodzaje działalności przemysłowej i opisać strukturę produkcji przemysłowej według rodzajów działalności gospodarczej w Polsce.

·  opisać udział przemysłu w strukturze zatrudnienia oraz wytwarzania Produktu Krajowego Brutto;

·  omówić wpływ przemysłu na gospodarkę, społeczeństwo i przestrzeń.

·  wymienić i opisać czynniki lokalizacji zakładów reprezentujących wybrane rodzaje działalności przemysłowej;

·  opisać wybrany zakład przemysłowy, jego wpływ na otoczenie, w szczególności negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

 

·  omówić wpływ indywidualnych decyzji konsumenckich na rozwój przemysłu kraju.

30. Przemysł energetyczny

·  wymienić odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej;

·  omówić znaczenie węgla kamiennego i brunatnego w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce.

·  omówić przy pomocy mapy tematycznej rozmieszczenie surowców energetycznych w Polsce.

·  porównać strukturę produkcji energii elektrycznej według źródeł w Polsce i w wybranych krajach Europy;

·  omówić wpływ produkcji energii elektrycznej wg poszczególnych źródeł energii na środowisko przyrodnicze.

·  wskazać związek między oszczędzaniem energii a pozytywnym wpływem na przyrodę;

·  podać sposoby ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

·  podać argumenty za i przeciw budowie w Polsce elektrowni atomowej.

31. Okręgi przemysłowe w Polsce

·  wyjaśnić znaczenie terminów: zakład przemysłowy, okręg przemysłowy, koncentracja przemysłu, restrukturyzacja przemysłu;

·  omówić wpływ przemysłu na środowisko.

·  wymienić przyczyny koncentracji przemysłu w okręgach;

·  na podstawie mapy wskazać rozmieszczenie okręgów przemysłowych w Polsce.

 

·  omówić na wybranych przykładach, na czym polega restrukturyzacja zakładów przemysłowych w Polsce.

·  wymienić zalety i wady koncentracji przemysłu w okręgach przemysłowych;

·  podać przykłady deglomeracji przemysłu w Polsce.

·  wyjaśnić, czym są specjalne strefy ekonomiczne oraz opisać przyczyny i skutki powstawania SSE w Polsce;

·  wskazać na mapie wybrane SSE w Polsce.

32. Przemysł zaawansowanych technologii

·  wymienić wybrane produkty przemysłu zaawansowanych technologii;

·  na podstawie analizy danych statystycznych porównać nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

·  wymienia czynniki lokalizacji przemysłu zaawansowanych technologii;

·  omawia zmiany czynników lokalizacji przemysłu high-tech względem tradycyjnych gałęzi przemysłu.

 

·  wyjaśnić, czym różni się przemysł zaawansowanych technologii od tradycyjnych gałęzi przemysłu;

·  omawia wpływ rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii na życie mieszkańców.

·  wskazać na mapie lokalizację Krakowskiego Parku Technologicznego i Doliny Lotniczej i omawia ich wpływ na przemysł w Polsce;

·  wskazać przykłady sukcesów polskich przedsiębiorstw branży high-tech na arenie międzynarodowej.

·  ocenia możliwości dalszego rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce.

33. Rola usług w gospodarce Polski

·  wymienić przykłady działalności gospodarczej zaliczanej do sektora usług.

·  scharakteryzować różnorodność usług występujących w Polsce.

·  omówić na wybranych przykładach rozwój usług w Polsce.

·  wykazać związek między rozwojem usług a podnoszeniem się poziomu rozwoju gospodarczego kraju i regionu.

 

·  wyjaśnić szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we własnym regionie.

34. Transport i łączność

·  podać przykłady różnych rodzajów transportu;

·  omówić wady i zalety wybranych rodzajów transportu.

·  wyjaśnić znaczenie terminów: komunikacja, transport, łączność;

·  omówić wady i zalety różnych rodzajów transportu wykorzystywanych w Polsce.

·  opisać zależność między stosowanym rodzajem transportu a rodzajem i masą towaru, dystansem, czasem i kosztami;

·  wskazać na mapie województwa o najlepiej i najgorzej rozwiniętej sieci drogowej i kolejowej.

 

 

·  ocenić znaczenie transportu i łączności dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego kraju.

·  uzasadnić konieczność ponoszenia przez państwo wysokich kosztów budowy infrastruktury transportowej.

35. Atrakcje turystyczne Polski

·  wymienić najważniejsze atrakcje turystyczne w Polsce i wskazać ich położenie na mapie;

·  podać przykłady polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

·  omówić wybrane przyrodnicze i pozaprzyrodnicze atrakcje turystyczne w Polsce;

·  wymienić obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

 

·  uzasadnić konieczność zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego.

·  omówić wpływ mieszkańców Polski na rozwój kulturowy kraju.

·  dokonać refleksji nad wartością wybranych walorów turystycznych Polski.

36. Wakacje w Polsce

·  wymienić ważniejsze regiony turystyczne Polski;

·  omówić wybrany przez siebie region turystyczny w Polsce.

·  wskazać na mapie fizycznej Polski regiony o szczególnych walorach turystycznych.

·  opisać związek między rozwojem turystyki a wzrostem presji na środowisko przyrodnicze.

·  uzasadnić konieczność zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego;

·  podać argumenty na to, że Polska jest, bądź nie jest, krajem atrakcyjnym turystycznie.

·  podać argumenty świadczące o pozytywnym wpływie turystyki na rozwój gospodarczy oraz o jej negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze.

 

 

37. Podsumowanie działu

 

 

 

 

38. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

·  wyjaśnić, czym jest powódź;

·  podać przykłady przyczyn występowania powodzi;

·  wymienić kilka metod ochrony przeciwpowodziowej.

·  odróżnić powódź od wezbrania;

·  na podstawie map, danych liczbowych oraz innych materiałów źródłowych podać konsekwencje wystąpienia powodzi.

·  uzasadnić stosowanie kilku wybranych metod ochrony przeciwpowodziowej;

·  wykazać związek pomiędzy deforestacją a zagrożeniem powodziowym;

·  określić wpływ sztucznych zbiorników wodnych na występowanie i skutki powodzi.

·  klasyfikować i wyjaśnić przyczyny naturalne i antropogeniczne powstawania powodzi;

·  analizować i porównać konsekwencje stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej;

·  określić wpływ zabudowy obszarów zalewowych na skutki powodzi.

·  dokonać oceny zagrożeń powodziowych występujących na wybranym obszarze;

·  zaproponować i uzasadnić dobór metod ochrony przeciwpowodziowej na wybranym obszarze.

 

39. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

·  podać przykłady surowców energetycznych wykorzystywanych w Polsce;

·  wymienić wady i zalety węgla kamiennego i brunatnego jako surowców energetycznych.

·  na podstawie materiałów podać przykłady związków warunków naturalnych z kierunkami rozwoju energetyki;

·  dokonać podziału czynników rozwoju energetyki na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

·  na wybranych przykładach uzasadnić rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Polsce;

·  wyjaśnić związek pomiędzy warunkami pozaprzyrodniczymi kierunkami rozwoju energetyki.

·  określić warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych.

·  wyszukać informacje dotyczące warunków rozwoju energetyki w swoim regionie;

·  dokonać oceny warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rozwoju energetyki w swoim regionie.

40. Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

·  podać cechy środowiska geograficznego i opisać warunki życia w dużym mieście i w strefie podmiejskiej.

·  na podstawie map, fotografii oraz danych liczbowych wskazać zmiany zachodzące w wybranej strefie podmiejskiej;

·  wymienia przykłady nowych kierunków zagospodarowania terenu w strefie podmiejskiej.

·  wyjaśnić przyczyny przenoszenia się mieszkańców do strefy podmiejskiej;

·  wyjaśnić przyczyny przenoszenia działalności gospodarczej do strefy podmiejskiej.

·  identyfikować i wyjaśnić zmiany w zakresie zagospodarowania terenu i stylu zabudowy na przykładach stref podmiejskich;

·  opisać i wyjaśnić zmiany demograficzne zachodzące w strefach podmiejskich;

·  podać własną definicję pojęcia suburbanizacja.

·  dokonać krytycznej oceny zmian środowiska geograficznego w strefach podmiejskich dużych miast;

·  prognozować przyszłe kierunki rozwoju stref podmiejskich.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

41. Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi

·  wyjaśnić pojęcie migracji ze wsi do miast;

·  podać przykładowe przyczyny przenoszenia się mieszkańców wsi do miast.

·  wyjaśnić pojęcie salda migracji;

·  na podstawie mapy opisać zróżnicowanie salda migracji w Polsce.

·  na podstawie piramidy demograficznej charakteryzować strukturę płci i wieku ludności wybranej wsi lub gminy wiejskiej;

·  podać przykłady skutków społecznych i gospodarczych migracji ze wsi do miast;

·  wyjaśnić przyczyny zwiększonego odsetka mężczyzn w strukturze ludności niektórych wsi.

 

·  wyjaśnić wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach wiejskich na przykładach wybranych gmin;

·  wyjaśnić wpływ restrukturyzacji PGR-ów na zmiany gospodarcze i demograficzne wybranych wsi.

·  porównać przyczyny i skutki migracji ze wsi do miast oraz migracji z miast do stref podmiejskich;

·  zaproponować sposoby zapobiegania negatywnym skutkom wyludniania się wsi.

42. Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia

·  wyjaśnić czym jest bezrobocie;

·  podać najważniejsze przyczyny i skutki występowania bezrobocia.

·  na podstawie materiałów opisać zmiany liczby zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu w Polsce.

·  charakteryzować zmiany w sektorach zatrudnienia w Polsce obserwowane po transformacji gospodarczej;

·  wyjaśnić przemiany rynku pracy na przykładzie wybranych miast w Polsce.

·  wykazać wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia;

·  wyjaśnić przyczyny i konsekwencje wzrostu znaczenia sektora usługowego w Polsce.

 

·  samodzielnie wyszukać informacje na temat sposobów zapobiegania bezrobociu w Polsce;

·  ocenić skuteczność działań podejmowanych w celu zmniejszenia bezrobocia.

43. Wpływ sieci transportowej na lokalizację przedsiębiorstw

·  podać przykłady przedsiębiorstw, których lokalizacja zależy od bliskości szlaków transportowych.

·  na podstawie danych statystycznych opisać zmiany długości sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce;

·  wyjaśnić, czym jest centrum logistyczne;

·  na podstawie mapy określa zmiany w zagospodarowaniu obszarów położonych nieopodal ważnych szlaków komunikacyjnych.

·  wyjaśnić korzyści wynikające z lokalizacji przedsiębiorstw w pobliżu szlaków transportowych;

·  na wybranym przykładzie określa znaczenie portu morskiego dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym zakładów przemysłowych.

·  identyfikować związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych;

·  wyjaśnić na przykładach związek pomiędzy transportem morskim a lokalizacją inwestycji przemysłowych i usługowych.

·  na podstawie dostępnych materiałów dokonać oceny dowolnego obszaru położonego w Polsce pod kątem warunków lokalizacji nowych inwestycji przemysłowych i usługowych ze względu na dostępność komunikacyjną.

44. Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski

·  podać przykłady walorów turystycznych Pobrzeża Bałtyku i Małopolski;

·  opisać własne wrażenia z wycieczek turystycznych po Polsce.

·  wyjaśnić dlaczego wybrane walory przyrodnicze przyciągają turystów;

·  na podstawie materiałów udowodnić, że Kraków jest turystyczną stolicą Polski;

·  na podstawie diagramów opisać zmiany liczby turystów nad Bałtykiem.

·  na podstawie mapy tematycznej opisać zróżnicowanie liczby udzielonych noclegów w nadbałtyckich gminach;

·  porównać atrakcyjność turystyczną wybranych miejsc i obiektów w Małopolsce.

·  dokonać wieloaspektowej analizy walorów turystycznych Małopolski i Pobrzeża Bałtyku;

·  określić wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach.

·  odszukać informacje dotyczące walorów turystycznych oraz ruchu turystycznego wybranego regionu Polski;

·  projektować zarys strategii rozwoju turystyki w tym regionie.

45. Podsumowanie działu

 

46. Badanie własnego regionu

·  wskazać położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski;

·  na podstawie mapy opisywać położenie oraz sąsiedztwo regionu, w którym mieszka.

·  charakteryzować środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na podstawie map tematycznych.

·  rozpoznawać skały występujące we własnym regionie;

·  przedstawiać w dowolnej formie przyrodnicze i kulturowe walory regionu.

·  prezentować główne cechy struktury demograficznej ludności i gospodarki regionu na podstawie wyszukanych danych statystycznych i map tematycznych.

·  wykazać zależności między elementami środowiska geograficznego na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu własnego regionu.

47. Jak zaplanować wycieczkę

·  podać podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie przygotowania i przeprowadzania wycieczek krajoznawczych.

·  dobierać odpowiednią mapę do realizacji wycieczki krajoznawczej;

·  w czasie wycieczki wykorzystać mapę do orientacji w terenie.

·  dostosować długość i stopień trudności trasy do możliwości i oczekiwań uczestników wycieczki;

·  prowadzić dokumentację przebiegu wycieczki krajoznawczej;

·  po zakończeniu wycieczki porządkować oraz prezentować zebrane materiały.

 

·  projektować trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie na podstawie wyszukanych źródeł informacji.

·  pełnić funkcję przewodnika w czasie wycieczki krajoznawczej;

·  na podstawie samodzielnie zebranych informacji przekazać uczestnikom wycieczki wiadomości dotyczące odwiedzanych miejsc.

48. Formy współpracy regionalnej

·  podać przykładowe formy współpracy pomiędzy regionami.

·  na podstawie dostępnych materiałów wyjaśnić korzyści płynące ze współpracy międzyregionalnej;

·  podać korzyści wynikające z zawiązywania związków gmin i powiatów.

·  wyszukać informacje dotyczące współpracy własnego regionu z innymi regionami, w tym z regionami zagranicznymi;

·  uzasadnić przesłanki zawiązywania umów partnerskich z innymi regionami.

·  krytycznie ocenić efekty współpracy międzyregionalnej;

·  przeprowadzić prostą analizę zysków i zagrożeń wynikających z naśladowania rozwiązań spotykanych w regionach zagranicznych.

 

·  zaproponować nowe pola i formy współpracy własnego regionu z regionami zagranicznymi.

49. Poznawanie „małej ojczyzny”

·  określić obszar utożsamiany z własną „małą ojczyzną” jako symboliczną przestrzenią w wymiarze lokalnym;

·  docenić własną role, w kształtowaniu małej ojczyzny.

·  przedstawić w dowolnej formie atrakcyjność „małej ojczyzny” jako miejsca zamieszkania, pracy, nauki, rozrywki.

·  rozpoznawać w terenie główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności „małej ojczyzny”.

·  porównać zasięg i wielkość swojej małej ojczyzny z małymi ojczyznami członków rodziny i kolegów;

·  wyjaśnić przyczyny różnego postrzegania najbliższego otoczenia przez różne osoby.

·  projektować na podstawie własnych obserwacji terenowych, działania służące zachowaniu walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności.

• Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub

jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponadwojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)

 

  

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć