język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka mniejszość niemiecka

klasa 7

biologia

Ogólne wymagania programowe:

 

    ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:

            wiedza:

   - w wysokim stopniu opanował wiedzę określoną programem nauczania,

   -  dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,

   - łączy wiedzę z różnych źródeł,

            umiejętności:

-ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

            - w wysokim stopniu opanował umiejętności określone programem nauczania,

            -uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji i potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości,

            -   systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji (odpowiednio do wieku)

            - samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej,

            -jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych,

-wyraża samodzielny, krytyczny (stosownie do wieku) stosunek do określonych zagadnień

– potrafi udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy,

-  na lekcjach jest bardzo samodzielny;

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

            -  w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy, wykorzystuje różne źródła wiedzy,

            - posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach,

            -łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów,

Umiejętności:

-     sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

-     potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości,

-     samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami,

-     rozwiązuje zadania dodatkowe,

-     potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu,

-     jest aktywny na lekcji;

 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

            -  w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, (operuje pojęciami i faktami) stosuje język przedmiotu

 

umiejętności:

            -potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

            -inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania tematyczne i praktyczne o pewnym stopniu trudności,

            -rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe,

            - poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,

            -   potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych,

-     wykazuje się aktywnością na lekcjach

 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

- wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna,

-      opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się przedmiotu

umiejętności:

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,

- wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych,

- jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna;

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

- uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu;

umiejętności:

-  jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie z pomocą nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie;

 

ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Zasadami Wewnętrznego Oceniania.

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia – odpowiedź ustna, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, aktywność, udział w konkursach

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.

4. Prace klasowe, testy wewnętrzne i zewnętrzne, sprawdziany i kartkówki oraz zadania domowe są obowiązkowe.

5. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z wyprzedzeniem zgodnie ze Statutem Szkoły i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. (Nauczyciel ma obowiązek z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zapowiedzieć sprawdzian). Na sprawdzianach mogą pojawiać się zadania na ocenę celującą. 6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, i obejmują wtedy materiał 3 ostatnich lekcji, kartkówki mogą obejmować określoną partię materiału i wówczas będą zapowiedziane.

7. Uczeń nieobecny na kartkówce, sprawdzianie, pracy klasowej jest zobowiązany uzupełnić braki do dwóch tygodni po powrocie do szkoły na konsultacjach. Jeżeli nie przyjdzie to jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

8. Każdą pracę pisemną napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa. Oceny poprawiamy na konsultacjach.

9.Testów dotyczących całego poziomu nauczania wewnętrznych i zewnętrznych nie poprawia się.

10. Ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnych nie poprawia się

11.Uczeń ma prawo w ciągu semestru do zgłoszenia raz nieprzygotowania do lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji, nie zaś w trakcie!). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak zeszytu

12. Uczeń ma prawo w ciągu semestru raz zgłosić brak zadania

13. Po wykorzystaniu limitu określonego wyżej, uczeń za każde nieprzygotowanie, brak zadania otrzyma ocenę niedostateczną.

 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte
na
Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

I. Biologia jako nauka

1. Biologia jako nauka

Uczeń:

 • określa przedmiot badań biologii jako nauki
 • podaje przykłady dziedzin biologii
 • wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową                                        i funkcjonowaniem człowieka
 • wymienia źródła wiedzy biologicznej

Uczeń:

 • korzysta                                       z poszczególnych źródeł wiedzy
 • opisuje cechy organizmów żywych

Uczeń:

 • posługuje się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej podczas rozwiązywania problemów
 • rozróżnia próby kontrolną i badawczą

Uczeń:

 • charakteryzuje wybrane dziedziny biologii
 • przedstawia metody badań stosowanych w biologii

Uczeń:

 • wyszukuje                                      i krytycznie analizuje informacje

z różnych źródeł dotyczące różnych dziedzin biologii

2. Komórkowa budowa organizmów

 • wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia
 • wymienia elementy budowy komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybowej

i bakteryjnej

 • obserwuje preparaty przygotowane przez nauczyciela
 • wymienia funkcje poszczególnych struktur komórkowych
 • posługuje się mikroskopem
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste preparaty mikroskopowe
 • z pomocą nauczyciela rysuje obraz widziany pod mikroskopem
 • odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu

lub na podstawie opisu poszczególne elementy budowy komórki

 • samodzielnie wykonuje proste preparaty mikroskopowe
 • z niewielką pomocą nauczyciela rysuje obraz widziany pod mikroskopem
 • wyjaśnia rolę poszczególnych elementów komórki
 • porównuje budowę różnych komórek
 • omawia budowę                          i funkcje struktur komórkowych
 • analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek
 • wyciąga wnioski dotyczące komórkowej budowy organizmów                 na podstawie obserwacji preparatów
 • wykonuje preparaty mikroskopowe, ustawia ostrość obrazu

za pomocą śrub:

makro- i mikrometrycznej, samodzielnie rysuje obraz widziany pod mikroskopem

 • wykonuje przestrzenny model komórki z dowolnego materiału
 • analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek oraz wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją
 • samodzielnie wykonuje preparaty mikroskopowe
 • sprawnie posługuje się mikroskopem
 • dokładnie rysuje obraz widziany pod mikroskopem

             

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

I. Biologia jako nauka

3. Hierarchiczna                    budowa organizmów. Tkanki zwierzęce

 • wskazuje komórkę jako podstawowy element budowy ciała człowieka
 • wyjaśnia, czym jest tkanka
 • wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych
 • wyjaśnia, czym jest narząd
 • wymienia układy narządów człowieka
 • wymienia rodzaje tkanki łącznej
 • określa najważniejsze funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych
 • podaje rozmieszczenie przykładowych tkanek zwierzęcych w organizmie
 • opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów narządów
 • charakteryzuje budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych
 • rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy
 • rozpoznaje pod mikroskopem

lub na ilustracji rodzaje tkanek zwierzęcych

 • wyjaśnia funkcje poszczególnych układów narządów
 • opisuje rodzaje tkanki nabłonkowej
 • charakteryzuje rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi
 • opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka
 • przyporządkowuje tkanki do narządów i układów narządów
 • analizuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka
 • analizuje związek między budową                         a funkcją poszczególnych tkanek zwierzęcych
 • wykazuje zależność między poszczególnymi układami narządów
 • tworzy mapę pojęciową ilustrującą hierarchiczną budowę organizmu człowieka

 

II. Skóra – powłoka organizmu

4. Budowa i funkcje skóry

 • wymienia warstwy skóry
 • przedstawia podstawowe funkcje skóry
 • wymienia wytwory naskórka
 • z pomocą nauczyciela omawia wykonane doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu
 • omawia funkcje skóry i warstwy podskórnej
 • rozpoznaje na ilustracji lub schemacie warstwy skóry
 • samodzielnie omawia wykonane doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu
 • wykazuje na konkretnych przykładach związek między budową a funkcjami skóry
 • opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka
 • z pomocą nauczyciela wykonuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu
 • na podstawie opisu wykonuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu
 • wyszukuje odpowiednie informacje i planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu

5. Higiena i choroby skóry

 • wymienia choroby skóry
 • podaje przykłady dolegliwości skóry
 • omawia zasady pielęgnacji skóry młodzieńczej
 • opisuje stan zdrowej skóry
 • wskazuje konieczność dbania o dobry stan skóry
 • wymienia przyczyny grzybic skóry
 • wskazuje metody zapobiegania grzybicom skóry
 • klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń skóry
 • omawia zasady udzielania pierwszej pomocy

w przypadku oparzeń skóry

 • omawia objawy dolegliwości skóry
 • wyjaśnia, czym                       są alergie skórne
 • wyjaśnia zależność między ekspozycją skóry na silne nasłonecznienie a rozwojem czerniaka
 • uzasadnia konieczność konsultacji lekarskiej

w przypadku pojawienia się zmian na skórze

 • ocenia wpływ promieni słonecznych na skórę
 • wyszukuje informacje

o środkach kosmetycznych

z filtrem UV przeznaczonych dla młodzieży

 • demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń skóry
 • przygotowuje pytania

i przeprowadza wywiad

z lekarzem                                lub pielęgniarką na temat chorób skóry oraz profilaktyki czerniaka                                        i grzybicy

 • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat chorób, profilaktyki i pielęgnacji skóry młodzieńczej do projektu edukacyjnego

 

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

III. Aparat ruchu

6. Aparat ruchu. Budowa szkieletu

 • wskazuje części bierną i czynną aparatu ruchu
 • podaje nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu
 • wskazuje na schemacie, rysunku i modelu szkielet osiowy oraz szkielet obręczy i kończyn
 • wyjaśnia sposób działania części biernej                  i czynnej aparatu ruchu
 • wskazuje na związek budowy kości z ich funkcją w organizmie
 • rozpoznaje różne kształty kości
 • wyjaśnia związek budowy kości z ich funkcją w organizmie
 • klasyfikuje podane kości pod względem kształtów
 • na przykładzie własnego organizmu wykazuje związek budowy kości

z ich funkcją

7. Budowa i rola szkieletu osiowego

 • wymienia elementy szkieletu osiowego
 • wymienia elementy budujące klatkę piersiową
 • podaje nazwy odcinków kręgosłupa
 • wskazuje na modelu lub ilustracji mózgo-                                            i trzewioczaszkę
 • wymienia narządy chronione przez klatkę piersiową
 • wskazuje na schemacie, rysunku i modelu elementy szkieletu osiowego
 • wymienia kości budujące szkielet osiowy
 • charakteryzuje funkcje szkieletu osiowego
 • wyjaśnia związek budowy czaszki z pełnionymi przez nią funkcjami
 • omawia rolę chrząstek

w budowie klatki piersiowej

 • porównuje budowę poszczególnych odcinków kręgosłupa
 • rozpoznaje elementy budowy mózgoczaszki                          i trzewioczaszki
 • analizuje związek budowy poszczególnych kręgów kręgosłupa                        z pełnioną przez nie funkcją
 • wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa

z pełnioną przez nie funkcją

8. Szkielet kończyn oraz ich obręczy

 • wymienia elementy budowy szkieletu kończyn oraz ich obręczy
 • wskazuje na modelu                   lub schemacie kości kończyny górnej                           i kończyny dolnej
 • wymienia rodzaje połączeń kości
 • opisuje budowę stawu
 • rozpoznaje rodzaje stawów
 • odróżnia staw zawiasowy od stawu kulistego
 • wymienia kości tworzące obręcze barkową

i miedniczną

 • porównuje budowę kończyny górnej i dolnej
 • charakteryzuje połączenia kości
 • wyjaśnia związek budowy stawu                                        z zakresem ruchu kończyny
 • wykazuje  związek budowy szkieletu kończyn

z funkcjami kończyn górnej i dolnej

 • wykazuje związek budowy szkieletu obręczy kończyn z ich funkcjami
 • charakteryzuje funkcje kończyn górnej i dolnej oraz  wykazuje  związek z funkcjonowaniem człowieka w środowisku

9. Kości – elementy składowe szkieletu

 • opisuje budowę kości
 • omawia cechy fizyczne kości
 • wskazuje miejsce występowania szpiku kostnego
 • wymienia składniki chemiczne kości
 • omawia na podstawie ilustracji doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości
 • wykonuje z pomocą nauczyciela doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości
 • omawia znaczenie składników chemicznych kości
 • opisuje rolę szpiku kostnego
 • wykonuje przygotowane doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości
 • demonstruje na przykładzie cechy fizyczne kości
 • planuje i samodzielnie wykonuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości
 • wyszukuje odpowiednie informacje i przeprowadza doświadczenie ilustrujące wytrzymałość kości

na złamanie

              

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

III. Aparat ruchu

10. Budowa

i znaczenie mięśni

 • wymienia rodzaje tkanki mięśniowej
 • wskazuje  położenie tkanek mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej
 • określa funkcje wskazanych mięśni szkieletowych
 • opisuje cechy tkanki mięśniowej
 • z pomocą nauczyciela wskazuje na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe
 • rozpoznaje mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji
 • opisuje czynności mięśni wskazanych na schemacie
 • wyjaśnia, na czym polega antagonistyczne działanie mięśni
 • omawia warunki prawidłowej pracy mięśni
 • określa warunki prawidłowej pracy mięśni
 • charakteryzuje budowę i funkcje mięśni gładkich

i poprzecznie prążkowanych

 • przedstawia negatywny wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka
 • na przykładzie własnego organizmu analizuje współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów

11. Higiena i choroby aparatu ruchu

 • wymienia naturalne krzywizny kręgosłupa
 • opisuje przyczyny powstawania wad postawy
 • wymienia choroby aparatu ruchu
 • wskazuje ślad stopy z płaskostopiem
 • omawia przedstawione

na ilustracji wady podstawy

 • rozpoznaje przedstawione na ilustracji wady postawy
 • opisuje urazy kończyn
 • omawia zasady udzielania pierwszej pomocy

w przypadku urazów kończyn

 • omawia przyczyny chorób aparatu ruchu
 • omawia wady budowy stóp
 • rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa
 • wyjaśnia przyczyny powstawania wad postawy
 • charakteryzuje zmiany zachodzące wraz z wiekiem w układzie kostnym
 • określa czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała
 • wyjaśnia przyczyny                       i skutki osteoporozy
 • wyszukuje informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu
 • wyjaśnia konieczność stosowania rehabilitacji                          po przebytych urazach
 • planuje i demonstruje czynności udzielania pierwszej pomocy

w przypadku urazów kończyn

 • analizuje przyczyny urazów ścięgien
 • przewiduje skutki przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała
 • wyszukuje i prezentuje ćwiczenia zapobiegające deformacjom kręgosłupa
 • wyszukuje i prezentuje ćwiczenia rehabilitacyjne likwidujące płaskostopie
 • uzasadnia konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych

dla prawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu

  

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

IV. Układ pokarmowy

12. Pokarm – budulec i źródło energii

 • wymienia podstawowe składniki odżywcze
 • wymienia produkty spożywcze zawierające białko
 • podaje przykłady pokarmów, które są źródłem węglowodanów
 • wymienia pokarmy zawierające tłuszcze
 • omawia z pomocą nauczyciela przebieg doświadczenia wykrywającego obecność tłuszczów i skrobi

w wybranych produktach spożywczych

 • klasyfikuje składniki odżywcze na budulcowe i energetyczne
 • określa aminokwasy jako cząsteczki budulcowe białek
 • wskazuje rolę tłuszczów w organizmie
 • samodzielnie omawia przebieg doświadczenia wykrywającego obecność tłuszczów i skrobi

w wybranych produktach spożywczych

 • wyjaśnia znaczenie składników odżywczych                       dla organizmu
 • określa znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego
 • uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców

i warzyw

 • porównuje pokarmy pełnowartościowe

i niepełnowartościowe

 • analizuje etykiety produktów spożywczych pod kątem zawartości różnych składników odżywczych
 • przeprowadza z pomocą nauczyciela doświadczenie wykrywające obecność tłuszczów i skrobi

w wybranych produktach spożywczych

 • ilustruje na przykładach źródła składników odżywczych i wyjaśnia ich znaczenie                         dla organizmu
 • wyjaśnia związek między spożywaniem produktów białkowych                                        a prawidłowym wzrostem ciała
 • omawia rolę aminokwasów egzogennych w organizmie
 • porównuje wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów
 • wyjaśnia skutki nadmiernego spożywania tłuszczów
 • samodzielnie przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność tłuszczów i skrobi                         w wybranych produktach spożywczych
 • planuje i samodzielnie przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność tłuszczów i skrobi w wybranych produktach spożywczych
 • analizuje zależność między rodzajami spożywanych pokarmów a funkcjonowaniem organizmu

13. Witaminy, sole mineralne, woda

 • wymienia przykłady witamin rozpuszczalnych               w wodzie

i w tłuszczach

 • podaje przykład jednej awitaminozy
 • wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów
 • podaje  rolę dwóch wybranych makroelementów

w organizmie człowieka

 • wymienia po trzy makroelementy

i mikroelementy

 • omawia z pomocą nauczyciela przebieg doświadczenia dotyczącego wykrywania witaminy C
 • wymienia witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach
 • wymienia skutki niedoboru witamin
 • wskazuje rolę wody w organizmie
 • omawia znaczenie makroelementów i mikroelementów

w organizmie człowieka

 • omawia na schemacie przebieg doświadczenia dotyczącego wykrywania witaminy C
 • charakteryzuje rodzaje witamin
 • przedstawia rolę i skutki niedoboru witamin: A, C, B6, B12, B9, D
 • przedstawia rolę i skutki

niedoboru składników mineralnych: Mg, Fe, Ca

 • określa skutki niewłaściwej suplementacji witamin

i składników mineralnych

 • na przygotowanym sprzęcie i z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje doświadczenie dotyczące wykrywania witaminy C
 • analizuje skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów

w organizmie

 • przewiduje skutki niedoboru wody w organizmie
 • samodzielnie wykonuje doświadczenie dotyczące witaminy C
 • wyszukuje informacje dotyczące roli błonnika w prawidłowym

funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

 • wyszukuje odpowiednie informacje, planuje

i wykonuje doświadczenie dotyczące witaminy C

              

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

IV. Układ pokarmowy

14. Budowa i rola układu pokarmowego

 • wyjaśnia, na czym polega trawienie pokarmów
 • wymienia rodzaje zębów u człowieka
 • wymienia odcinki przewodu pokarmowego człowieka
 • omawia z pomocą nauczyciela przebieg doświadczenia badającego wpływ substancji zawartych w ślinie                        na trawienie skrobi
 • opisuje rolę poszczególnych rodzajów zębów
 • wskazuje odcinki przewodu pokarmowego na planszy lub modelu
 • rozpoznaje wątrobę

i trzustkę na schemacie

 • lokalizuje położenie wątroby i trzustki we własnym ciele
 • samodzielnie omawia przebieg doświadczenia badającego wpływ substancji zawartych                     w ślinie na trawienie skrobi
 • rozpoznaje poszczególne rodzaje zębów człowieka
 • wykazuje rolę zębów

w mechanicznej obróbce pokarmu

 • omawia funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego
 • lokalizuje odcinki przewodu pokarmowego                       i wskazuje odpowiednie miejsca

na powierzchni swojego ciała

 • charakteryzuje funkcje wątroby i trzustki
 • przeprowadza z pomocą nauczyciela doświadczenie badające wpływ substancji zawartych w ślinie

na trawienie skrobi

 • omawia znaczenie procesu trawienia
 • opisuje etapy trawienia pokarmów

w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego

 • analizuje miejsca wchłaniania strawionego pokarmu

i wody

 • samodzielnie przeprowadza doświadczenie badające wpływ substancji zawartych w ślinie                      na trawienie skrobi
 • wyszukuje odpowiednie informacje, planuje

i przeprowadza doświadczenie badające wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi

 • uzasadnia konieczność stosowania zróżnicowanej diety dostosowanej

do potrzeb organizmu

 • uzasadnia konieczność dbałości o zęby

15. Higiena i choroby układu pokarmowego

 • określa zasady zdrowego żywienia
 • wymienia przykłady chorób układu pokarmowego
 • wymienia zasady profilaktyki chorób układu pokarmowego
 • według podanego wzoru oblicza indeks masy ciała
 • wymienia przyczyny próchnicy zębów
 • wskazuje grupy pokarmów w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • wskazuje na zależność diety od zmiennych warunków zewnętrznych
 • układa jadłospis w zależności od zmiennych warunków zewnętrznych
 • wymienia choroby układu pokarmowego
 • analizuje indeks masy ciała swój i kolegów, wykazuje prawidłowości             i odchylenia od normy
 • omawia zasady udzielania pierwszej pomocy

w przypadku zakrztuszenia

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia wartość energetyczna pokarmu
 • wykazuje zależność między dietą a czynnikami, które

ją warunkują

 • przewiduje skutki złego odżywiania się
 • wykazuje, że WZW A,

WZW B i WZW C

są chorobami związanymi z higieną układu pokarmowego

 • omawia zasady profilaktyki choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zatrucia pokarmowego i raka jelita grubego
 • analizuje indeks masy ciała w zależności od stosowanej diety
 • wykazuje zależność między higieną odżywiania się                              a chorobami układu pokarmowego
 • demonstruje czynności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia
 • wskazuje zasady profilaktyki próchnicy zębów
 • wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę

zróżnicowaną i dostosowaną do  potrzeb  organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku)

 • układa odpowiednią dietę dla uczniów z nadwagą

i niedowagą

 • przygotowuje i prezentuje wystąpienie w dowolnej formie na temat chorób związanych z zaburzeniami łaknienia i przemiany materii
 • uzasadnia konieczność badań przesiewowych                   w celu wykrywania wczesnych stadiów raka jelita grubego

  

 

Dział

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

V. Układ krążenia

16. Budowa i funkcje krwi

 • podaje nazwy elementów morfotycznych krwi
 • wymienia grupy krwi
 • wymienia składniki biorące udział w krzepnięciu krwi
 • omawia funkcje krwi
 • wymienia grupy krwi i wyjaśnia, co stanowi

podstawę ich wyodrębnienia

 • wyjaśnia, co to jest konflikt serologiczny
 • omawia znaczenie krwi
 • charakteryzuje elementy morfotyczne krwi
 • omawia rolę hemoglobiny
 • przedstawia społeczne znaczenie krwiodawstwa
 • przewiduje skutki konfliktu serologicznego
 • omawia zasady transfuzji krwi
 • wyjaśnia mechanizm krzepnięcia krwi
 • rozpoznaje elementy morfotyczne krwi

na podstawie obserwacji mikroskopowej

 • uzasadnia potrzebę wykonywania badań zapobiegających konfliktowi serologicznemu
 • analizuje wyniki laboratoryjnego badania krwi

17. Krwiobiegi

 • wymienia narządy układu krwionośnego
 • z pomocą nauczyciela omawia na podstawie ilustracji mały i duży obieg krwi
 • omawia funkcje wybranego naczynia krwionośnego
 • porównuje budowę i funkcje żył, tętnic oraz naczyń włosowatych
 • opisuje funkcje zastawek żylnych
 • porównuje krwiobiegi mały i duży
 • opisuje drogę krwi płynącej w małym                         i dużym krwiobiegu
 • rozpoznaje poszczególne naczynia krwionośne

na ilustracji

 • wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych

z pełnionymi

przez nie funkcjami

 • analizuje związek przepływu krwi                              w naczyniach

z wymianą gazową

18. Budowa

i działanie serca

 • lokalizuje położenie serca we własnym ciele
 • wymienia elementy budowy serca
 • podaje prawidłową wartość pulsu i ciśnienia zdrowego człowieka
 • rozpoznaje elementy budowy serca i naczynia krwionośnego na schemacie (ilustracji z podręcznika)
 • wyjaśnia, czym jest puls
 • opisuje mechanizm pracy serca
 • omawia fazy cyklu pracy serca
 • mierzy koledze puls
 • wyjaśnia różnicę między ciśnieniem skurczowym

a ciśnieniem rozkurczowym krwi

 • wykazuje rolę zastawek w funkcjonowaniu serca
 • porównuje wartości ciśnienia skurczowego                           i rozkurczowego krwi
 • omawia doświadczenie wykazujące wpływ wysiłku fizycznego                    na zmiany tętna i ciśnienia krwi
 • planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia krwi

19. Higiena i choroby układu krwionośnego

 • wymienia choroby układu krwionośnego
 • omawia pierwszą pomoc w wypadku krwawień

i krwotoków

 • wymienia przyczyny chorób układu krwionośnego
 • wymienia czynniki wpływające korzystnie

na funkcjonowanie układu krwionośnego

 • analizuje przyczyny chorób układu krwionośnego
 • charakteryzuje objawy krwotoku żylnego

i tętniczego

 • wyjaśnia, na czym polega białaczka                           i anemia
 • przedstawia znaczenie aktywności fizycznej

i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krwionośnego

 • przygotowuje portfolio na temat chorób układu krwionośnego
 • demonstruje pierwszą pomoc w wypadku krwotoków
 • wyjaśnia znaczenie badań profilaktycznych chorób układu krwionośnego
 • wyszukuje i prezentuje

w dowolnej formie materiały edukacyjne oświaty zdrowotnej na temat chorób społecznych: miażdżycy, nadciśnienia tętniczego

i zawałów serca

20. Układ limfatyczny

 • wymienia cechy układu limfatycznego
 • wymienia narządy układu limfatycznego
 • opisuje budowę układu limfatycznego
 • omawia rolę węzłów chłonnych
 • opisuje rolę układu limfatycznego
 • rozpoznaje na ilustracji lub schemacie narządy układu limfatycznego
 • porównuje układ limfatyczny z układem krwionośnym

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć