język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka mniejszość niemiecka

klasa 7

język hiszpański

WYMAGANIA NA OCENY

 

DRACO – Explora

 

 

Podane niżej kryteria obowiązują na poziomie A1.1 i A1.2 podręcznika.

 

 

 

Stopień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania w ramach czterech umiejętności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w skali

 

 

Opis słowny

 

 

 

Wyrażenia opisujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

słuchanie

 

 

 

czytanie

 

 

mówienie

 

 

pisanie

 

 

1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charakteryzuje

się

wysoką

 

autonomią

 

biegle

posługuje

się  językiem  we  wszystkich  jego  aspektach,  uczestniczy

 

 

 

 

 

 

 

w  uczeniu  się,  ma  szczególne  zdolności

 

z  sukcesami

w

 

pozaszkolnych  formach  aktywności  edukacyjno-kulturalnej,

 

 

 

 

 

 

 

językowe,

wybitny,

wyjątkowo

staranny,

 

konkursach i olimpiadach, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza obowiązujący

 

 

 

 

 

 

 

systematyczny,

pilny,

uczynny,

pomocny,

 

materiał nauczania, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów,

 

 

 

 

 

 

 

wrażliwy,  o  wysokiej  kulturze  osobistej,

 

bardzo

sprawnie/płynnie  wykorzystuje

 

nabyte   kompetencje  komunikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

otwarty,

tolerancyjny,

wyrozumiały,

 

w praktyce;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezkonfliktowy,

nie

stwarza

 

problemów

 

uczeń potrafi:

 

 

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

 

 

 

 

 

 

wychowawczych,

umiejący

rozwiązywać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrozumieć ogólny

 

 

 

czytać płynnie

 

mówić spójnie

 

pisać teksty

 

 

 

 

 

 

 

problemy, wykazujący się szczególnie wysoką

 

sens i kluczowe

 

 

 

teksty nie

 

i płynnie

 

używając języka

 

 

 

 

 

 

 

aktywnością i kreatywnością na forum klasy,

 

informacje

 

 

 

preparowane

 

używając

 

na poziomie

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialny, podejmuje liczne inicjatywy,

 

w tekstach

 

 

 

z odpowiednią

 

poprawnej

 

rozszerzonym,

 

 

 

 

 

 

 

itp.;

 

 

 

 

 

 

słuchanych

 

 

 

wymową

 

intonacji

 

spójnie i logicznie

6

 

 

celujący

 

 

 

 

 

 

 

i rozmowach na

 

 

 

i intonacją,

 

i wymowy do

 

organizować

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poziomie

 

 

 

zrozumieć sens

 

wyrażenia

 

tekst,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozszerzonym,

 

 

 

czytanych

 

złożonych

 

używać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydobyć

 

 

 

tekstów oraz

 

struktur na

 

poprawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrzebne

 

 

 

dyskutować na

 

poziomie

 

pisowni,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje,

 

 

 

tematy zawarte

 

rozszerzonym,

 

interpunkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczucia i reakcje

 

 

 

w tekście;

 

posługiwać się

 

i stylistyki;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz przekształcić

 

 

 

 

 

 

poprawnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je w formę

 

 

 

 

 

 

 

językiem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pisemną,

 

 

 

 

 

 

 

popełniając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrozumieć

 

 

 

 

 

 

 

niewiele błędów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skomplikowane

 

 

 

 

 

 

 

wyrażać myśli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polecenia

 

 

 

 

 

 

 

i idee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

WYMAGANIA NA OCENY

 

DRACO – Explora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciela;

 

 

 

 

w sposób naturalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omawiając tematy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codzienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i abstrakcyjne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzasadniać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i bronić swoich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opinii;

 

 

 

 

 

bardzo dobrze opanował materiał nauczania,

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bardzo  rzadko  popełnia  błędy  w  zakresie

 

zrozumieć ogólny

 

czytać płynnie

 

mówić spójnie

 

pisać teksty

 

 

przerobionego

 

materiału

 

nauczania,

 

sens i kluczowe

 

teksty

 

i płynnie

 

używając języka

 

 

z

powodzeniem

wykorzystuje

nabyte

 

informacje

 

preparowane

 

używając

 

na poziomie

 

 

kompetencje

komunikacyjne

w

praktyce,

 

w tekstach

 

z odpowiednią

 

poprawnej

 

podstawowym,

 

 

staranny,

systematyczny,

pilny,

uczynny,

 

słuchanych

 

wymową

 

intonacji

 

spójnie i logicznie

 

 

pomocny,

wrażliwy,

aktywny,

najczęściej

 

i rozmowach na

 

i intonacją,

 

i wymowy do

 

organizować

 

 

samodzielny,

kreatywny,

niekiedy

jest

 

poziomie

 

zrozumieć sens

 

wyrażenia struktur

 

tekst, używać

 

 

inicjatorem

działań,

czasami

uczestniczy

 

podstawowym,

 

czytanych

 

gramatyczno -

 

poprawnej

 

 

w

pozaszkolnych

formach

aktywności,

 

zrozumieć

 

tekstów oraz

 

leksykalnych

 

pisowni, tekst

 

 

w grupie często dominuje, odpowiedzialny,

 

polecenia

 

wypowiadać się

 

na poziomie

 

jest logiczny

5

bardzo dobry

bezkonfliktowy,

nie

stwarza

problemów

 

nauczyciela, bardzo

 

na tematy zawarte

 

podstawowym,

 

i spójny,

wychowawczych,

otwarty

i

tolerancyjny,

 

dobrze określa

 

w tekście,

 

posługiwać się

 

a sporadyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

podejmuje próby rozwiązywania problemów,

 

sens rozmowy,

 

rozpoznaje

 

poprawnym

 

błędy nie zakłócają

 

 

itp.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyodrębnia

 

i rozróżnia

 

językiem,

 

rozumienia tekstu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadane informacje,

 

jednostki

 

popełniając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śledzi fabułę

 

leksykalne

 

niewiele błędów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikatu

 

i gramatyczne,

 

wyrażać myśli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i udziela

 

nieznane wyrazy

 

i idee w sposób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzi na

 

tłumaczy na

 

naturalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pytania

 

podstawie

 

omawiając tematy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciela;

 

kontekstu,

 

codzienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyszukuje

 

i abstrakcyjne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje

 

uzasadniać swoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

WYMAGANIA NA OCENY

 

DRACO – Explora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szczegółowe;

 

opinie, akcentuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i intonuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poprawnie, tempo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wypowiedzi jest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbliżone do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturalnego;

 

 

 

 

 

w   stopniu   dobrym  opanował   materiał

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczania,  zdarza

mu

się  popełniać  błędy

 

zrozumieć ogólny

 

czytać dość

 

mówić spójnie,

 

pisać teksty

 

 

w   zakresie

zrealizowanego

materiału

 

sens i większość

 

płynnie teksty

 

posługiwać się dość

 

używając języka

 

 

nauczania, stara się wykorzystywać nabyte

 

kluczowych

 

preparowane

 

poprawnym

 

na poziomie

 

 

kompetencje komunikacyjne w praktyce, choć

 

informacji

 

z odpowiednią

 

językiem,

 

podstawowym,

 

 

nie zawsze mu się to udaje, dość staranny,

 

w tekstach

 

wymową,

 

popełniając

 

dość spójnie

 

 

systematyczny,

pilny,

czasami

uczynny,

 

słuchanych

 

zrozumieć sens

 

zauważalne błędy,

 

i logicznie

 

 

wykazuje  się

aktywnością,  jednak  rzadziej

 

i rozmowach na

 

czytanych

 

wyrażać myśli

 

organizować

 

 

z własnej inicjatywy, w miarę samodzielny,

 

poziomie

 

tekstów oraz

 

i idee omawiając

 

tekst, używać dość

 

 

choć  wymagający  kontroli,  w   zakresie

 

podstawowym,

 

wypowiadać się

 

tematy codzienne

 

poprawnej

 

 

samodzielnego  uczenia  się  stosuje  jedynie

 

wydobyć część

 

na ten temat;

 

i niektóre

 

pisowni, tworzy

 

 

podstawowe

 

strategie,

raczej

 

potrzebnych

 

 

 

 

abstrakcyjne,

 

samodzielne

4

dobry

współodpowiedzialny niż odpowiedzialny, nie

 

informacji,

 

 

 

 

uzasadniać swoje

 

wypowiedzi

 

 

stwarza

większych

problemów

 

zrozumieć proste

 

 

 

 

opinie, popełnia

 

w sposób logiczny

 

 

wychowawczych,

zazwyczaj

otwarty

 

polecenia

 

 

 

 

drobne błędy

 

i spójny,

 

 

i tolerancyjny, itp.;

 

 

 

 

nauczyciela, jest

 

 

 

 

w intonacji

 

wykorzystuje

 

 

 

 

 

 

 

 

w stanie określić

 

 

 

 

i akcencie nie

 

poznane

 

 

 

 

 

 

 

 

ogólny sens

 

 

 

 

powodujące

 

słownictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

wypowiedzi,

 

 

 

 

zakłóceń

 

i gramatykę, jednak

 

 

 

 

 

 

 

 

wyodrębnia

 

 

 

 

w komunikacie,

 

robi pewne błędy,

 

 

 

 

 

 

 

 

kluczowe

 

 

 

 

w znanych

 

styl zgodny

 

 

 

 

 

 

 

 

wypowiedzi,

 

 

 

 

sytuacjach reaguje

 

z formą;

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpoznaje

 

 

 

 

w poprawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznane

 

 

 

 

sposób;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

słownictwo;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

WYMAGANIA NA OCENY

 

DRACO – Explora

 

 

 

 

materiał  nauczania  opanował  w  stopniu

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostatecznym,

często

popełnia

błędy

 

zrozumieć ogólny

 

czytać teksty

 

posługiwać się

 

pisać proste

 

 

w

zakresie

zrealizowanego

materiału

 

sens i niektóre

 

preparowane,

 

częściowo

 

teksty użytkowe

 

 

nauczania,

 

raczej

unika

komunikacji

 

informacje

 

popełniając dużo

 

poprawnym

 

używając języka

 

 

w  języku  hiszpańskim,  ogranicza  się  do

 

w tekstach

 

błędów, zrozumieć

 

językiem,

 

na poziomie

 

 

udzielania

się

na

lekcji

w ramach

poleceń

 

słuchanych

 

ogólny

 

popełniając dużo

 

podstawowym,

 

 

i instrukcji nauczyciela, często niestaranny,

 

i rozmowach na

 

sens czytanych

 

błędów, ale jest

 

dość spójnie

 

 

mało  systematyczny,  raczej  bierny,  mało

 

poziomie

 

tekstów oraz

 

komunikatywny,

 

organizować

 

 

samodzielny i wymagający pomocy ze strony

 

podstawowym

 

częściowo

 

wyrażać myśli

 

tekst, samodzielna

 

 

innych,

wymagający

częstej

 

kontroli,

 

(w przypadku

 

wypowiadać się

 

omawiając tematy

 

wypowiedź ma

3

dostateczny

zauważalne braki w zakresie samodzielnego

 

2 - 3 krotnego

 

na ten temat,

 

codzienne

 

pewne braki,

uczenia się, niezbyt chętny do współpracy,

 

wysłuchania

 

rozumie sens

 

i niekiedy

 

pojawiają się błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

niewykazujący  inicjatywy,  zdarza  się,  że

 

tekstu),

 

tekstu, rozgranicza

 

abstrakcyjne,

 

stylistyczne i

 

 

stwarza problemy wychowawcze, itp.;

 

zrozumieć proste

 

informację główną

 

poprawnie buduje

 

logiczne ale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polecenia

 

od drugorzędnych;

 

komunikaty

 

komunikat jest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciela;

 

 

 

 

stosując poznane

 

zrozumiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwroty i stara się

 

i stosowny do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budować własne w

 

formy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ramach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacjonowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i udzielania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacji;

 

 

 

 

 

w  bardzo  niewielkim  stopniu  opanował

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

uczeń potrafi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiał nauczania, najczęściej popełnia błędy

 

zrozumieć ogólny

 

czytać teksty

 

posługiwać się

 

pisać proste

 

 

w

zakresie

zrealizowanego

materiału

 

sens w tekstach

 

preparowane,

 

językiem

 

teksty użytkowe,

 

 

nauczania,

unika

komunikacji

w

języku

 

słuchanych

 

popełniając dużo

 

niepoprawnym,

 

używając

2

dopuszczający

hiszpańskim,

niestaranny,

niechętny,

 

i rozmowach na

 

błędów, zrozumieć

 

popełniając dużo

 

w większości

 

 

wykazuje

 

się

zupełnym

 

brakiem

 

poziomie

 

niektóre zdania

 

błędów, wyrażać

 

niepoprawnego

 

 

systematyczności, bierny, w pracy na lekcji

 

podstawowym,

 

czytanych tekstów,

 

niektóre myśli,

 

języka na

 

 

uzależniony od pomocy innych, wymagający

 

wydobyć niektóre

 

w niewielkim

 

omawiać tematy

 

poziomie

 

 

częstej  kontroli,

nie

potrafi

uczyć  się

 

informacje,

 

stopniu

 

codzienne,

 

podstawowym,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

WYMAGANIA NA OCENY

 

DRACO – Explora

 

 

 

 

samodzielnie,

często

stwarza

problemy

zrozumieć proste

wykorzystać

posługując

 

używać

 

 

wychowawcze, itp.;

 

 

 

polecenia

informacje

się bardzo

 

nieprawidłowej

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciela;

zawarte

ograniczonym

 

pisowni, odtwarza

 

 

 

 

 

 

 

 

w tekście, rozumie

słownictwem,

 

formę komunikatu,

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst linearnie,