język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka mniejszość niemiecka

klasa 7

muzyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA

 

W KLASIE VII

 

Uczeń jest oceniany za: śpiewanie piosenek solo i w grupie, grę na instrumentach szkolnych, słuchanie muzyki na lekcji, pewne formy ruchowe, zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych, wiadomości z zakresu programu oraz za zeszyt przedmiotowy.

Uczeń jest przygotowany do lekcji gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę domową.

 

I półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  dwa utwory obowiązkowe: „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Dzień jeden w roku”; wymienia kilka instrumentów strunowych szarpanych, zna pojęcia homofonii i polifonii, zdaje sobie sprawę ze szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie, wymienia tytuły najważniejszych zabytków muzyki polskiej, wymienia najważniejszych przedstawicieli muzyki rozrywkowej (w tym polskiej muzyki rozrywkowej II poł. XX w.), oraz najważniejszych przedstawicieli muzyki jazzowej; jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Dzień jeden w roku”; posiada podstawową wiedzę na temat instrumentów strunowych szarpanych, homofonii i polifonii, zdrowotnych konsekwencji narażenia na hałas, wpływu muzyki na człowieka, zabytków muzyki polskiej, muzyki rozrywkowej (w tym polskiej muzyki rozrywkowej II poł. XX w.) oraz jazzu; jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Dzień jeden w roku”; posiada wiedzę na temat instrumentów strunowych szarpanych, homofonii i polifonii, natężenia kilku hałasów znanych z życia codziennego i ich konsekwencji dla zdrowia, wpływu muzyki na człowieka, zabytków muzyki polskiej, muzyki rozrywkowej (dawnej i współczesnej), polskiej muzyki rozrywkowej II poł. XX w. oraz jazzu; korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Dzień jeden w roku”; posiada wiedzę na temat instrumentów strunowych szarpanych, homofonii i polifonii, fugi, natężenia różnych hałasów znanych z życia codziennego i ich konsekwencji dla zdrowia, wpływu muzyki na człowieka, zabytków muzyki polskiej, muzyki rozrywkowej (dawnej i współczesnej), polskiej muzyki rozrywkowej II poł. XX w. oraz jazzu; korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 

-       poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły

-       bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

 

 

 

II półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  dwa utwory obowiązkowe: „Już taki jestem zimny drań” i „Pytała się matka słowika”; posiada wiedzę na temat przynajmniej trzech epok w dziejach muzyki (potrafi wymienić większość epok), wymienia nazwiska kilku najważniejszych kompozytorów w dziejach muzyki, wie czym jest chorał gregoriański; zna kilka faktów z życia Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego; zdaje sobie sprawę ze znaczenia dokonań Oskara Kolberga; wie jaką rolę pełni muzyka w filmie, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Już taki jestem zimny drań” i „Pytała się matka słowika”; posiada podstawową wiedzę na temat większości epok w dziejach muzyki (potrafi wymienić wszystkie epoki), wymienia nazwiska kilku najważniejszych kompozytorów w dziejach muzyki i potrafi przyporządkować je do epok, zna cechy chorału gregoriańskiego, zna najważniejsze fakty z życia Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Oskara Kolberga i Karola Szymanowskiego; wie jaką rolę pełni muzyka w filmie, jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Już taki jestem zimny drań” i „Pytała się matka słowika”; posiada wiedzę na temat wszystkich epok w dziejach muzyki, wymienia nazwiska najważniejszych kompozytorów w dziejach muzyki i potrafi przyporządkować je do epok, posiada wiedzę na temat chorału gregoriańskiego, życia i twórczości Mikołaja Gomółki, Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla, klasyków wiedeńskich, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Oskara Kolberga oraz najważniejszych polskich kompozytorów XX w.; posiada wiedzę na temat muzyki w filmie, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Już taki jestem zimny drań” i „Pytała się matka słowika”; posiada wiedzę na temat wszystkich epok w dziejach muzyki, wymienia nazwiska najważniejszych kompozytorów w dziejach muzyki i potrafi przyporządkować je do epok, a także zna pojedyncze fakty z ich życia lub wskazuje najważniejsze ich kompozycje, posiada wiedzę na temat chorału gregoriańskiego, życia i twórczości Mikołaja Gomółki, Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla, Antonio Vivaldiego, klasyków wiedeńskich, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Oskara Kolberga oraz najważniejszych polskich kompozytorów XX w.; posiada wiedzę na temat muzyki w filmie, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 

-       poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły

-       bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć