język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka mniejszość niemiecka

klasa 7

język angielski klasa dwujęzyczna

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 - dwujęzycznej

 

English Class B1+

 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class B1+

 

 

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPCJA

PRODUKCJA

INTERAKCJA

 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:

 

·          A new start at Belmont Academy

·          Out of your comfort zone

·          What a waste!

·          Style challenge!

·          Team work

·          Light years away

·          Take a deep breath

·          A clear message

·          Creative energy!

·          Let’s get together

 

SŁUCHANIE:

 

Uczeń potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi pod warunkiem, że temat jest w miarę znany. Rozumie wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących ucznia prywatnie. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.

 

 

CZYTANIE:

 

Uczeń czyta ze zrozumieniem teksty i artykuły dotyczące bieżących problemów, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji. Rozumie prozę literacką dostosowaną do swojego poziomu.

 

 

 

MÓWIENIE:

 

Uczeń potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Może prowadzić dość swobodne rozmowy. Potrafi uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisuje własne reakcje i wrażenia. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiać swoje zdanie i bronić swoich poglądów.

 

PISANIE:

 

Uczeń potrafi pisać zrozumiałe teksty na tematy związane z zainteresowaniami. Potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia, oraz przekazywać informacje. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dane wydarzenia i przeżycia.

 

 

MÓWIENIE:

 

 

Uczeń radzi sobie w sytuacjach, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi włączać się do rozmów na znane mu tematy. Uczeń potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w typowych sytuacjach komunikacyjnych odbywających się w standardowej odmianie języka, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na znane tematy. Potrafi szczegółowo opisywać środowisko, z którego się wywodzi i swoje otoczenie, a także wypowiadać się na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

 

Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

 

 

Kryteria oceniania ogólne

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

OCENA

CELUJĄCA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

Wiadomości: środki językowe

fonetyka

ortografia

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy
 i nie potrafi wykonać zadań
o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach
i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

 

Uczeń:

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów
i wyrażeń,

• popełnia liczne błędy
w ich zapisie i wymowie,

• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

• zna część wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,

• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych
w trudniejszych zadaniach.

Uczeń:

• zna większość wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

• zna wszystkie wprowadzone słowa
i wyrażenia,

• poprawnie je zapisuje
i wymawia,

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania.*

 

 

 

 

 

 

 

 

*W świetle obowiązujących przepisów ocena ucznia ma wynikać ze stopnia przyswojenia przez niego treści wynikających z podstawy programowej.

Ustalenie wymagań na ocenę celującą należy do nauczyciela, ale muszą one być zgodne z prawem. Jeżeli uczeń wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy,  można go za to nagrodzić dodatkowo, ale wiedza wykraczająca poza program nie może być elementem koniecznym do uzyskania oceny celującej – art. 44b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

 

 

 

 

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.

 

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie,

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
w formie pisemnej dwa lub trzy zdania,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

• wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,

• uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,

• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,

• uczeń przekazuje

i uzyskuje większość istotnych informacji,

• wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne
i niespójne,

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,

• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.

 

Produkcja

• wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

• uczeń stosuje słownictwo oraz struktury adekwatne do tematu,

• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, niezakłócające komunikacji,

• uczeń stosuje odpowiednią formę
i styl.

Produkcja

• wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,

• uczeń stosuje odpowiednią formę
i styl.

 

 

 

 

 

English Class B1+, rozdział Starter: A new start at Belmont Academy

 

OCENA

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4–9).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        członkowie rodziny

2.        znajomi i przyjaciele

3.        czynności życia codziennego

4.        szkoła i jej pomieszczenia

5.        przedmioty nauczania

6.        życie szkoły

7.        zainteresowania

8.        formy spędzania czasu wolnego

9.        korzystanie z podstawowych urządzeń elektronicznych

10.      podróżowanie i turystyka

11.      środki transportu

12.      przymiotniki wyrażające opinię

13.      życie prywatne

14.      czas Present Simple

15.      przysłówki częstotliwości

16.      pytania o szczegóły

17.      stopień wyższy i najwyższy przymiotników

18.      czas Present Continuous

19.      czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi

20.   czas Present Perfect z określeniami for i since

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie instrukcje,

·          przedstawia podstawowe fakty ze swojego życia,

·          używając podstawowych zwrotów, opisuje ulubione przedmioty szkolne,

·          ywając prostych zwrotów, opisuje swoje doświadczenia związane z podróżowaniem,

·          używając prostych zwrotów, opisuje swoje osobiste doświadczenia,

·          korzysta z podręcznika, aby formułować pytania i wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów,

·          zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          podaje szczegółowe fakty ze swojego życia,

·          szczegółowo opisuje ulubione przedmioty szkolne, wyraża opinie na ich temat,

·          używając poznanych zwrotów, opisuje swoje doświadczenia związane z podróżowaniem, uzyskuje informacje na temat podróżowania od innych uczestników rozmowy,

·          udziela szczegółowych informacji na temat swoich doświadczeń, pyta o doświadczenia innych osób,

·          swobodnie wyraża swoje uczucia i emocje,

·          szczegółowo opowiada o wydarzeniach i doświadczeniach z przeszłości,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji,

·          wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

English Class B1+, rozdział 1: Out of your comfort zone

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 10–21).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        przymiotniki opisujące uczucia i emocje

2.        nowe doświadczenia, doświadczenia osobiste

3.        czynności życia codziennego

4.        problemy w życiu

5.        problemy emigrantów

6.        cechy charakteru

7.        osobowość

8.        wyzwania w świecie sportu

9.        czas Present Simple

10.      czas Present Continuous

11.      czas Past Simple

12.      czas Past Continuous

13.   czas Present Perfect

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wyraża swoje opinie, używając prostych struktur,

·          wyraża uczucia i emocje, używając bardzo prostych struktur,

·          opisuje czynności z teraźniejszości i przeszłości oraz doświadczenia, używając podstawowego słownictwa i zwrotów,

·          opisuje zjawisko migracji i problemy z nim związane, używając prostych struktur,

·          opisuje cechy charakteru, używając bardzo prostych struktur,

·          wyraża prośbę, zgodę lub odmowę spełnienia prośby, używając prostych konstrukcji,

·          udziela prostych informacji na temat wypraw i zawodów sportowych,

·          wyraża opinie, uczucia i emocje, używając prostych konstrukcji,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

·          używając poznanych zwrotów, wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych osób,

·          szczegółowo opisuje uczucia i emocje, pyta o uczucia innych osób,

·          szczegółowo i swobodnie opisuje czynności z teraźniejszości i przeszłości oraz doświadczenia, pyta o doświadczenia innych osób,

·          szczegółowo opisuje zjawisko migracji i problemy z nim związane, wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz pyta o opinie innych osób,

·          udziela szczegółowych informacji na temat cech charakteru, wyraża swoje opinie oraz pyta o opinie innych osób,

·          wyraża prośbę, zgodę lub odmowę spełnienia prośby,

·          udziela szczegółowych informacji na temat wypraw i zawodów sportowych, podaje fakty,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          wyczerpująco odpowiada na pytania,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 2: What a waste!

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 22–33).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        świat przyrody

2.        zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego

3.        alternatywne źródła energii

4.        działania podjęte na rzecz ochrony środowiska naturalnego

5.        wybory i kampanie

6.        uczucia i emocje

7.        czas Present Simple

8.        czas Past Perfect

9.        wyrażenie used to

10.      konstrukcja would

11.   pytania rozłączne

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje przyczyny zanieczyszczeń środowiska i różne sposoby ochrony, używając podstawowych struktur,

·          wzorując się na podręczniku, w prostych zdaniach opowiada o odnawialnych źródłach energii,

·          opisuje zjawiska związane z ochroną środowiska, używając prostych struktur,

·          wzorując się na podręczniku i używając poznanych zwrotów, opowiada o wydarzeniach z przeszłości,

·          prowadzi krótką rozmowę, przedstawia intencje, zgadza się i odrzuca propozycje, wzorując się na podręczniku,

·          wyraża swoje upodobania, opinie, uczucia i emocje, używając prostych konstrukcji,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          udziela szczegółowych informacji na temat zanieczyszczeń środowiska i sposobów ochrony z uwzględnieniem problemów dotyczących jego miejsca zamieszkania,

·          szczegółowo opowiada o różnych rodzajach i źródłach energii, wyraża opinie na temat ich pozyskiwania i stosowania,

·          używając poznanych zwrotów, szczegółowo opisuje zjawiska i problemy związane z ochroną środowiska,

·          używając poznanych zwrotów, swobodnie opisuje wydarzenia z przeszłości,

·          prowadzi swobodną rozmowę, przedstawia intencje, zgadza się i odrzuca propozycje, stosując właściwe zwroty i styl wypowiedzi,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, przekazuje i uzyskuje informacje od swojego rozmówcy,

·          swobodnie wyraża swoje upodobania, opinie, uczucia i emocje, używając poznanych konstrukcji,

·         zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 3: Style challenge!

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 34–47).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        ubrania i dodatki

2.        fryzury, styl

3.        wygląd zewnętrzny

4.        osobowość

5.        kolejność przymiotników w zdaniu

6.        czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous

7.      czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous z for i since

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje wygląd zewnętrzny, styl i ubiór, używając prostych struktur i prostych zwrotów,

·          udziela prostych informacji na temat wydarzeń z przeszłości i swoich doświadczeń,

·          opowiada o czynnościach dnia codziennego, używając prostych struktur,

·          opisuje cechy charakteru, używając prostych konstrukcji i wzorując się na podręczniku,

·          wyraża opinie, uczucia i emocje, używając prostych konstrukcji,

·          opisuje swoje doświadczenia, używając prostych struktur,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          używając poznanych zwrotów, szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny, styl i ubiór, wyraża i uzasadnia swoje opinie,

·          podaje szczegóły na temat wydarzeń z przeszłości i swoich doświadczeń,

·          szczegółowo opowiada o czynnościach dnia codziennego,

·          szczegółowo opisuje cechy charakteru, wyraża i uzasadnia swoje opinie na ich temat,

·          swobodnie wyraża opinie, uczucia i emocje, używając poznanych konstrukcji,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

·          szczegółowo opisuje swoje doświadczenia,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 4: Team work

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 48–59).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        praca

2.        zawody

3.        doświadczenie zawodowe

4.        plany na wakacje

5.        sukces zawodowy

6.        doświadczenie życiowe

7.        czasy Future Simple, Present Continuous, Present Simple i konstrukcja be going to do wyrażania przyszłości

8.        czas Future Continuous

9.      związki czasowników z przyimkami

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

 

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje wybrane zawody,

·          udziela prostych informacji na temat czynności związanych z wykonywanymi zawodami,

·          wyraża swoje upodobania, używając prostych konstrukcji,

·          prostym językiem przedstawia plany na przyszłość,

·          wypowiada się na temat cech niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu,

·          prowadzi rozmowę, stosując proste zwroty, wyjaśnia, instruuje i reaguje na instrukcje, przypomina, wzorując się na podręczniku,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          szczegółowo opisuje rożne zawody,

·          udziela szczegółowych informacji na temat czynności związanych z różnymi zawodami,

·          wyraża swoje upodobania i uzasadnia swój wybór,

·          przedstawia szczegółowe plany na przyszłość i uzasadnia swój wybór,

·          szczegółowo opisuje cechy niezbędne do wykonywania różnych zawodów,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, wyjaśnia, instruuje i reaguje na instrukcje, przypomina, używając wszystkich poznanych zwrotów,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·         zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

·          

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru.

English Class B1+, rozdział 5: Light years away

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 60–71).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        kosmos, nauka o kosmosie

2.        odkrycia naukowe

3.        duże liczby

4.        astronomia

5.        podróże kosmiczne

6.        eksperymenty kosmiczne

7.        nowoczesne technologie

8.        dyscypliny sportowe

9.        życie na stacji kosmicznej

10.      czas Present Simple do opisywania odkryć naukowych związanych z kosmosem

11.      zerowy, pierwszy, drugi i trzeci okres warunkowy

12.   tryb rozkazujący

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          używając prostych struktur, opisuje odkrycia naukowe związane z kosmosem,

·          przedstawia sytuacje prawdziwe, możliwe i wyimaginowane, używając prostych struktur i wzorując się na podręczniku,

·          prostym językiem wzorując się na podręczniku, ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje,

·          opisuje wyjątkową osobę i prostym językiem wyraża opinie na jej temat,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          używając poznanych zwrotów, opisuje różne odkrycia naukowe związane z kosmosem, podaje fakty naukowe,

·          przedstawia sytuacje prawdziwe, możliwe i wyimaginowane, stosując poznane okresy warunkowe,

·          prowadząc swobodną rozmowę, ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje,

·          szczegółowo opisuje wyjątkową osobę, wyraża opinię na jej temat oraz zadaje szczegółowe pytania na temat opinii innych osób,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 6: Take a deep breath

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 72–85).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        problemy zdrowotne

2.        udzielanie pierwszej pomocy

3.        sporty ekstremalne

4.        sport

5.        życie społeczne – nagroda Nobla

6.        nauka i technika

7.        czas Present Simple do opisu problemów zdrowotnych i sposobów radzenia sobie z przeziębieniem

8.        mowa zależna w zdaniach twierdzących, pytaniach, poleceniach i prośbach

9.        tryb rozkazujący

10.   określenia ilości

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje problemy zdrowotne, posługując się podstawowym słownictwem,

·          opisuje sposoby radzenia sobie z przeziębieniem, korzystając ze zwrotów z podręcznika,

·          wzorując się na podręczniku, opisuje sposoby udzielania pierwszej pomocy,

·          opisuje swoje doświadczenia związane ze sportami ekstremalnymi, używając prostego słownictwa,

·          przedstawia krótko swoje plany na przyszłość,

·          używając zwrotów z podręcznika, wyraża uczucia i emocje,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          szczegółowo opisuje różne problemy zdrowotne oraz swoje doświadczenia z nimi związane,

·          szczegółowo opisuje różnorodne sposoby radzenia sobie z przeziębieniem, korzysta z własnych doświadczeń,

·          opisuje znane mu sposoby udzielania pierwszej pomocy,

·          szczegółowo opisuje swoje doświadczenia związane ze sportami ekstremalnymi, wyraża swoje opinie na temat sportów,

·          szczegółowo przedstawia swoje plany na przyszłość,

·          swobodnie prowadzi rozmowę, wyraża uczucia i emocje, używając wszystkich poznanych zwrotów,

·          prowadzi i podtrzymuje rozmowę, prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie interesujących zagadnień,

·         zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

·          

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 7: A clear message

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 86–97).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        komunikacja niewerbalna

2.        komunikacja międzyludzka

3.        język migowy

4.        reklamy

5.        rzeczy osobiste

6.        uczenie się

7.        zjawisko zmieniania się języków

8.        czas Present Simple do opisu sytuacji komunikacyjnych i sposobów komunikowania się

9.        czasowniki w stronie biernej

10.      zdania w stronie biernej z czasownikiem will

11.      zaimki wskazujące

12.   recenzowanie zdarzeń

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje różne sposoby komunikacji niewerbalnej, używając prostych zwrotów,

·          prostymi słowami opisuje różne sposoby komunikowania się,

·          używając prostych zwrotów, opisuje ulubioną reklamę,

·          opisuje sposoby uczenia się, używając prostego słownictwa,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          szczegółowo opisuje różne sposoby komunikacji niewerbalnej, używając poznanych zwrotów,

·          udziela szczegółowych informacji na temat różnych sposobów komunikowania się, w tym języka migowego,

·          swobodnie i szczegółowo opisuje swoją ulubioną reklamę, wyraża i uzasadnia swoją opinię,

·          szczegółowo opisuje sposoby uczenia się, uzasadnia wybór swoich sposobów uczenia się,

·          wyraża i szczegółowo uzasadnia swoje opinie,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje,

·          wyraża opinie, stosując właściwe zwroty i podając uzasadnienia,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 8: Creative energy!

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 98–109).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        sztuka i literatura

2.        twórcy i ich dzieła, artyści

3.        uczestnictwo w kulturze, kultura

4.        media

5.        prasa

6.        czasowniki modalne wyrażające umiejętności: can, could, be able to, manage to

7.        czasowniki modalne do wyrażania obowiązków i zakazów: must i have to

8.     zwroty z przyimkami

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje dzieła sztuki, używając prostych zwrotów,

·          opisuje sławnych artystów,

·          używając prostych zdań, opowiada o swoich doświadczeniach związanych z czytelnictwem,

·          wyraża opinie, uczucia i emocje, używając prostych konstrukcji,

·          krótko opisuje ulubioną książkę i film, używając prostych zwrotów,

·          opisuje swoje upodobania, uczucia i emocje, używając prostych struktur,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          udziela szczegółowych informacji na temat dzieł sztuki,

·          swobodnie i szczegółowo opowiada o sławnych artystach,

·          szczegółowo opowiada o swoich doświadczeniach związanych z czytelnictwem, opisuje swoje upodobania,

·          wyraża szczegółowe opinie, uczucia i emocje, pyta o opinie innych,

·          szczegółowo opisuje swoje ulubione książki i filmy, wyraża i uzasadnia opinie na ich temat,

·          używając poznanych zwrotów, opisuje swoje upodobania, uczucia i emocje, stosuje właściwe zwroty,

·         zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel).

English Class B1+, rozdział 9: Let’s get together

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 110–125).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1. święta i uroczystości

2.    uroczystości narodowe

3.    uroczystości szkolne

4.    atrakcje turystyczne

5.    życie prywatne

6.    zapraszanie gości

7.    problemy osobiste

8.    formy spędzania czasu wolnego

9.    podobieństwa i różnice językowe

10.      wydarzenia i zjawiska społeczne

11.      czasy Present Simple i Past Simple do opisywania świąt i uroczystości

12.      zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące

13.      pytania bezpośrednie i pośrednie

14.      różne sposoby wyrażania przyszłości

15.   język nieformalny

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie instrukcje,

·          opowiada o różnych uroczystościach i świętach, używając podstawowych zwrotów,

·          używając prostych zwrotów, przedstawia plany na przyszłość,

·          opisuje atrakcje turystyczne, używając prostych zwrotów,

·          udziela podstawowych informacji o zapożyczeniach językowych, opowiada o swoich doświadczeniach,

·          ywając prostych zwrotów, opisuje swoje uczucia i emocje,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          swobodnie i szczegółowo opowiada o różnych uroczystościach i świętach, wyraża swoje preferencje i uzasadnia swój wybór, używając poznanych zwrotów,

·          używając poznanych zwrotów, przedstawia plany na przyszłość,

·          swobodnie i szczegółowo opisuje atrakcje turystyczne,

·          swobodnie i szczegółowo opowiada o zapożyczeniach językowych, opisuje swoje doświadczenia,

·          udziela szczegółowych informacji na temat swoich uczuć i emocji,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

·         zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 9 (e-Panel).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć