język polski język angielski język niemiecki język hiszpański historia biologia geografia matematyka fizyka chemia informatyka religia wychowanie fizyczne język angielski klasa dwujęzyczna muzyka plastyka mniejszość niemiecka

klasa 7

religia

 

 

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 „Spotkanie ze Słowem” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a)       w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b)      wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a)       opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b)      uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a)       opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b)      ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c)       aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a)       opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b)      wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c)       wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 

 

 

PRZEDMIOT

OCENY

celująca

 

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

 

1. Cytaty z Pisma Świętego.

Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza)

· dokładna znajomość cytatów z lekcji

· przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami

· niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu

· skojarzenia z treścią cytatu

 

2. Zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)

· wszystkie tematy

· zapisy

· prace domowe

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie tematy i notatki

· prace domowe

· zeszyt staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· zeszyt czytelny

· braki notatek, prac domowych (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

 

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

 

4. Testy i sprawdziany

· wszystkie polecenia wykonane poprawnie

· rozwiązane też zadanie dodatkowe

· 75% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne)

· 75% spełnionych wymagań rozszerzających (bardzo trudne i trudne, teoretyczne, naukowe)

· 75% zadań podstawowych

· 50% wymagań

· rozszerzających

· 75% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji)

· 50% wiedzy  z zakresu wymagań podstawowych

 

5. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

 

 

 

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

 

 

 

 

 

 

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

 

6. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

 

7. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· reprezentuje szkołę (parafię) w konkursie przedmiotowym (olimpiadzie)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

Ocena

dopuszczająca

Ocena

dostateczna

Ocena

dobra

Ocena

bardzo dobra

 

 

I.                    Bóg na ludzkich drogach

 

Uczeń:

– wylicza cechy charakteryzujące człowieka,

– objaśnia, co mówi o człowieku nauka i Objawienie Boże,

– wymienia główne cele w życiu każdego chrześcijanina,

– wyjaśnia, co pomaga człowiekowi osiągnąć szczęście wieczne,

– przytacza fragmenty biblijne, mówiące o potrzebie obecności Boga w życiu człowieka,

– wyjaśnia, w czym przejawia się przyjaźń człowieka z Bogiem,

– podaje przykłady obecności Boga we wszechświecie,

– wyjaśnia, w jaki sposób człowiek może odkrywać i poznawać Boga.

 

Uczeń:

– streszcza wybrane teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat człowieka,

– określa zadania, do których powołany jest człowiek,

– stwierdza, że rozwój człowieka ma znaczenie prywatne, społeczne i religijne,

– uzasadnia, że Bóg pragnie szczęścia człowieka,

– wnioskuje, że poznanie Boga pozwala człowiekowi dotrzeć do prawdy o sobie,

– rozróżnia drogi prowadzące do Boga,

– wskazuje na Pismo Święte jako źródło poznania Boga.

Uczeń:

– wskazuje na związek godności człowieka z dziełem stworzenia,

– stwierdza, że pełnię człowieczeństwa możemy zobaczyć tylko w Chrystusie,

– określa kryteria, według których staje człowiek w chwili decydujących wyborów moralnych,

– przewiduje konsekwencje dokonywanych wyborów,

– dowodzi, że człowiek nosi w sercu pragnienie Boga,

– stwierdza, że poznanie Boga jest warunkiem koniecznym do odkrycia sensu istnienia,

– redaguje modlitwę o przymnożenie łaski wiary w poznawaniu Boga.

Uczeń:

– planuje pracę nad sobą, zmierzającą ku pełnemu rozwojowi swego człowieczeństwa,

– przyjmuje odpowiedzialność za swój rozwój,

– przyjmuje odpowiedzialność za własny rozwój,

– ocenia swoją postawę względem Boga,

– dowodzi nieustannego pogłębiania wiedzy o Bogu,

– planuje troskę o rozwój swojej wiary i mądrości.

 
II.                 Słowo Boga do człowieka

 

Uczeń:

– podaje definicję Objawienia Bożego,

– przytacza tekst biblijny związany ze stworzeniem człowieka,

– streszcza perykopę o stworzeniu świata (Rdz 1,1-26),

– definiuje słowo „religia”,

– objaśnia wybrane teksty na temat Objawienia Bożego,

– wyjaśnia, czym jest Objawienie Boże,

– identyfikuje siebie jako adresata Objawienia Bożego,

– objaśnia przesłanie i cel Objawienia Bożego,

– podaje, czym jest Pismo Święte,

– wylicza święte księgi wielkich religii,

– wyjaśnia, czym jest kanon biblijny,

– nazywa Boga pierwszorzędnym Autorem Pisma Świętego,

– definiuje, czym jest natchnienie biblijne,

– opisuje proces redakcji ksiąg Pisma Świętego,

– nazywa Boga Stwórcą świata i człowieka,

– identyfikuje otaczający świat z dziełem Boga – Stwórcy,

– definiuje, czym jest grzech,

– wylicza przyczyny grzechu pierworodnego,

– wyjaśnia, na czym polegał grzech Kaina i ludzi budujących wieżę Babel,

– wyjaśnia, co nazywamy Ziemią Ojców wiary Izraela,

– nazywa patriarchów ludźmi zawierzenia i oddania Bogu,

– wymienia Ojców wiary.

Uczeń:

– wymienia czynniki, które pomagają odkryć obecność Boga w świecie,

– wskazuje na czyny, które można podjąć, by świat był obrazem działania Boga Stwórcy,

– używa poprawnie pojęć: chrześcijaństwo, Objawienie Boże,

– charakteryzuje podstawowe prawdy wiary,

– wskazuje w Piśmie Świętym fragmenty mówiące o objawieniu się Boga,

– rozróżnia gatunki literackie w tekście biblijnym,

– uzasadnia, że czytanie Pisma Świętego pogłębia więź z Bogiem i z człowiekiem,

– opisuje proces formowania się ksiąg biblijnych,

wyjaśnia, jaką rolę spełniał człowiek w powstawaniu Pisma Świętego,

– wymienia zasady interpretacji Biblii,

– objaśnia zasady interpretacji Pisma Świętego,

– wyjaśnia, jak należy rozumieć opis stworzenia świata,

– opowiada teksty biblijne dotyczące opisu stworzenia,

– charakteryzuje postawę ludzi, którzy sprowadzili na siebie gniew Boży i potop,

– wskazuje na konsekwencje źle wykorzystanego daru wolności,

– wymienia krainy wchodzące w skład ziemi obiecanej,

– streszcza historię Ziemi Ojców wiary Izraela,

– podaje naukę Pisma Świętego na temat wiary,

– objaśnia, czym jest zawierzenie Bogu.

 

Uczeń:

– redaguje modlitwę, będącą uwielbieniem Boga za dar stworzenia,

– uzasadnia potrzebę rozwoju swojej wiary,

– określa postawę świadka Chrystusa,

– analizuje przesłanie papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI dotyczące Objawienia Bożego,

– charakteryzuje prawdy zawarte we wskazanym słowie Bożym,

– analizuje teksty z Pisma Świętego,

– wymienia ludzkich autorów Pisma Świętego,

– wskazuje, gdzie szukać informacji o autorach biblijnych,

– charakteryzuje gatunki literackie występujące w Piśmie Świętym,

– określa zasady czytania Pisma Świętego,

– analizuje wybrane fragmenty Pisma Świętego, uwzględniając zasady interpretacji,

– charakteryzuje rolę człowieka w świecie,

– klasyfikuje kolejność stworzeń według tekstu biblijnego,

– analizuje dokumenty Kościoła ukazujące istotę grzechu,

– analizuje fragmenty Pisma Świętego mówiące o powołaniu i posłaniu Abrahama,

– uzasadnia potrzebę troski o własną Ojczyznę,

– charakteryzuje postawy Ojców wiary – patriarchów,

– określa rolę patriarchów w życiu współczesnego Kościoła.

Uczeń:

– redaguje odezwę do swoich rówieśników, w której zwraca się o poszanowanie naturalnego środowiska, 

– przyjmuje odpowiedzialność za świat, który Bóg dał w posiadanie człowiekowi,

– dowodzi, że chrześcijaństwo jest religią objawioną,

– planuje podjęcie działań w celu pogłębienia osobistej więzi z Bogiem,

– przyjmuje odpowiedzialność za właściwe przyjmowanie słowa Bożego,

– ocenia swoją postawę w odniesieniu do słowa Bożego zawartego w Biblii;

– przyjmuje odpowiedzialność za systematyczną i uważną lekturę Biblii,

– przyjmuje postawę wdzięczności za dar słowa Bożego,

– ocenia swoją postawę wobec słowa Bożego,

– przyjmuje odpowiedzialność za otaczający go świat,

– ocenia swoją postawę wobec Stwórcy,

– przyjmuje odpowiedzialność za właściwe korzystanie z daru wolności,

– ocenia rolę Ziemi Ojców wiary Izraela w wypełnianiu się Historii Zbawienia,

– przyjmuje odpowiedzialność za losy własnej Ojczyzny,

– uzasadnia potrzebę konieczności zawierzenia Bogu,

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój swojej wiary.

 

III.              Słowo Boga prowadzi Lud Boży

 

Uczeń:

– streszcza fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do wędrówki Izraelitów,

– używa poprawnie pojęcia: „wolność”,

– definiuje słowo „przymierze”,

– identyfikuje przymierze na Synaju z przykazaniami Bożymi,

– streszcza tekst Pisma Świętego mówiący o Jozuem (Joz 1,6-7),

– identyfikuje Jozuego z nowym wodzem Narodu Wybranego,

– wymienia najważniejszych sędziów Narodu Wybranego,

– wyjaśnia, kim są sędziowie w Narodzie Wybranym,

– opowiada o działalności króla Dawida,

– wylicza wartości, o które Salomon prosił Boga,

– przytacza treści opowiadania biblijnego mówiącego o Salomonie,

– wymienia przyczyny, które doprowadziły do podziału królestwa Salomona,

– określa, czym jest podział i rozłam,

– podaje znaczenie słowa „prorok”,

– określa rolę i zadanie proroków w zbawczym planie Boga,

– wylicza sposoby okazania wdzięczności Bogu za dar nawrócenia,

– wyjaśnia, na czym polega prawdziwe i owocne nawrócenie,

– definiuje słowo „niewola”,

– wyjaśnia, co zniewala człowieka,

– wskazuje na grzech jako zniewolenie człowieka,

– streszcza biblijne opowiadanie o Hiobie,

– wyjaśnia, czym jest cierpienie,

– rozróżnia cierpienie fizyczne i duchowe,

– przytacza teksty biblijne mówiące o matce machabejskiej i jej siedmiu synach oraz o Judzie Machabeuszu,

– streszcza tekst źródłowy – Koh 3,1-2.11.14,

– definiuje pojęcie „czas”.

Uczeń:

– wymienia poszczególne etapy wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej,

– charakteryzuje wędrówkę Izraelitów przez pustynię,

– określa rolę i zadania Mojżesza,

– objaśnia znaczenie przykazań Bożych dla człowieka,

– opowiada o zawarciu przymierza na górze Synaj,

– wyjaśnia, na czym polegało przymierze w Sychem,

– porównuje losy Izraela pod wodzą Mojżesza i Jozuego,

– analizuje teksty źródłowe,

– opowiada o działalności sędziów w Narodzie Wybranym,

– określa, na czym polegała działalność sędziów w Narodzie Wybranym,

– objaśnia, w jakich okolicznościach Dawid został namaszczony na króla,

– wskazuje, że Jezus jest potomkiem Dawida,

– objaśnia, w czym wyraża się mądrość,

– charakteryzuje rządy króla Salomona,

– wyjaśnia, dlaczego wszelkie rozłamy są niekorzystne dla człowieka i społeczeństwa,

– objaśnia, dlaczego ważne jest prawowite sprawowanie władzy,

– przytacza treści Pisma Świętego mówiące o Eliaszu, Izajaszu i Jeremiaszu,

– stwierdza, iż Bóg przez proroków przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela,

– wskazuje wartości prowadzące do wewnętrznego nawrócenia,

– stosuje w życiu słowo Boże,

– analizuje fragment Księgi Jeremiasza dotyczący nawrócenia,

– przytacza proroctwa Jeremiasza dotyczące niewoli babilońskiej,

– wymienia przyczyny niewoli babilońskiej,

– opowiada o sytuacji Izraelitów w niewoli babilońskiej,

– wymienia cechy, jakimi wyróżniał się Hiob,

– wyjaśnia, czego uczy heroiczna postawa braci machabejskich i ich matki,

– charakteryzuje postawę Machabeuszy,

– opowiada o Judzie Machabeuszu,

– identyfikuje Boga z Panem czasu,

– wyjaśnia, dlaczego Bóg jest Panem czasu i historii.

 

Uczeń:

– podaje przykłady odpowiedzialnego korzystania z wolności,

– wskazuje, że Jezus swoim życiem i przepowiadaniem zaświadczył o ważności Dekalogu,

– uzasadnia potrzebę wypełniania przykazań Bożych,

– uzasadnia, że wierność Jedynemu Bogu jest warunkiem zbawienia,

– wskazuje, w jaki sposób można służyć Bogu,

– dowodzi, że służba jest wyrazem miłości,

– charakteryzuje działalność Samuela,

– uzasadnia potrzebę wsłuchiwania się w głos Boga,

– podaje ramy czasowe panowania króla Dawida,

– określa cel modlitwy psalmami,

– analizuje teksty źródłowe, mówiące o królu Dawidzie,

– wskazuje na potrzebę rozwoju daru mądrości,

– opisuje tło wydarzeń, które przyczyniły się do podziału królestwa Salomona,

– określa, czym jest podział i rozłam,

– rozróżnia postępowanie wybranych proroków,

– sugeruje, w jaki sposób możemy świadczyć o Bogu w swoim środowisku,

– dowodzi konieczności pracy nad sobą,

– określa formy przeciwdziałania zniewoleniu,

– charakteryzuje postawę chrześcijanina przeżywającego cierpienie, niepowodzenie,

– stwierdza, w jaki sposób może naśladować postawę Hioba w cierpieniu,

– wymienia męczenników za wiarę,

– wybiera sposoby umacniania własnej wiary,

– dowodzi konieczności dawania świadectwa wierności Bogu,

– wskazuje, komu zawdzięczamy istnienie,

– ocenia, jak przeżywa czas wolny.

Uczeń:

– ocenia swoją postawę na rzecz rozwoju wolności chrześcijańskiej,

– przyjmuje odpowiedzialność za realizację wskazań Dekalogu w swoim życiu,

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój swojej wiary i miłości,

– przyjmuje odpowiedzialność za swoje posłuszeństwo wobec Boga,

– planuje modlitwę psalmami,

– ocenia swoje zaangażowanie w rozwój daru mądrości,

– przyjmuje odpowiedzialność za troskę o własną Ojczyznę,

– proponuje sposoby troski o własną Ojczyznę,

– ocenia swoją postawę jako świadka Chrystusa,

– przyjmuje odpowiedzialność za swoje nawrócenie,

– ocenia swoją postawę w walce z czynnikami zniewalającymi człowieka,

– ocenia swoją postawę wobec cierpienia,

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój swojej wiary,

– przyjmuje odpowiedzialność za dobre gospodarowanie czasem.

 

IV.              Słowo stało się Ciałem

 

Uczeń:

– definiuje słowo „Mesjasz”,

– identyfikuje Chrystusa z oczekiwanym Mesjaszem,

– definiuje słowo „Wcielenie”,

– przytacza treść Prologu z Ewangelii według św. Jana,

– nazywa przyjście na świat Jezusa Chrystusa Bożym Narodzeniem,

– wymienia księgi Nowego Testamentu,

– przytacza etapy powstawania Nowego Testamentu,

– identyfikuje osobę Jezusa z Nazaretu z postacią Zbawiciela,

– wyjaśnia, na czym polegała misja Jezusa jako Zbawiciela,

– przytacza powody spotkań Jezusa z ludźmi,

– wyjaśnia, w czym, przejawia się zbawcza działalność Jezusa,

– przytacza Osiem Błogosławieństw,

– objaśnia treść Ośmiu Błogosławieństw,

– definiuje słowo: „postawa”,

– wymienia uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała,

– objaśnia, czym jest sprawiedliwość,

– charakteryzuje człowieka sprawiedliwego,

– przytacza fragmenty Pisma Świętego na temat powołania do życia w czystości serca,

– identyfikuje sakrament chrztu z momentem powołania człowieka do życia w czystości serca,

– przytacza teksty biblijne mówiące o pokoju,

– stwierdza, że każdy człowiek ma prawo do życia i jego ochrony,

– definiuje, czym jest słowo Boże,

– używa poprawnie terminu „słowo Boże”,

– definiuje słowa: „odkupienie”,

– nazywa Jezusa Odkupicielem człowieka,

– przytacza teksty biblijne mówiące o odkupieńczej misji Chrystusa,

– przytacza naukę Pisma Świętego na temat wiary,

– wyjaśnia, czym jest cnota wiary,

– wyjaśnia, kto dał nam Maryję za Matkę,

– uzasadnia potrzebę wdzięczności i wierności wobec Maryi.

Uczeń:

– analizuje wybrane teksty źródłowe o Mesjaszu,

– określa rolę i zadania Mesjasza,

– wymienia wydarzenia, które doprowadziły do zerwania przyjaźni człowieka z Bogiem,

– nazywa Chrystusa wiecznym Słowem Wcielonym,

– objaśnia znaczenie „Światła” w Prologu św. Jana,

– wyjaśnia sposoby obecności Chrystusa w Kościele,

– stwierdza, że zmartwychwstanie jest dowodem na Bóstwo Jezusa Chrystusa,

– wskazuje na Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka,

– używa poprawnie nazw poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu,

– rozróżnia autorstwo Boga i człowieka w powstawaniu Pisma Świętego,

– przytacza świadectwa na temat życia i działalności Jezusa z Nazaretu,

– wymienia wydarzenia z życia Jezusa,

– streszcza świadectwa na temat historyczności Jezusa,

– stwierdza, że Jezus daje ludziom łaskę przemiany swojego życia,

– stwierdza, że prawo ewangeliczne jest wypełnieniem i uzupełnieniem prawa Dekalogu,

– uzasadnia potrzebę życia prawami Dekalogu i Błogosławieństw,

– wyjaśnia na podstawie tekstu źródłowego, kim są ubodzy w duchu, cisi i pokorni, miłosierni, smutni,

– wskazuje na potrzebę hojności i otwartości wobec bliźnich,

– wnioskuje, że Jezus jest wzorem postępowania wobec bliźniego,

– przytacza naukę Pisma Świętego i Kościoła o sprawiedliwości,

– wyjaśnia prawo, które jest podstawą sprawiedliwości,

– objaśnia, co pomaga we wzrastaniu do życia w czystości serca,

– wyjaśnia, czym jest powołanie do życia w czystości serca,

– uzasadnia potrzebę modlitwy o czystość serca,

– wymienia rady Jezusa, które daje On swoim uczniom wysyłanym z misją pokoju,

– wyjaśnia warunki wprowadzenia pokoju na przykładzie wybranych tekstów z nauczania Kościoła,

– streszcza teksty biblijne ukazujące moc słowa Bożego,

– stwierdza, że Chrystus mocą swojego słowa dał początek Kościołowi,

– wymienia zadania chrześcijańskie wynikające z faktu odkupienia Chrystusa,

– wyjaśnia cel i sens działalności odkupieńczej i zbawczej Chrystusa,

– określa, w jaki sposób Chrystus odkupił człowieka,

– uzasadnia potrzebę wiary i jej znaczenie w życiu człowieka,

– wskazuje na potrzebę zawierzenia Bogu w każdej sytuacji swojego życia,

– objaśnia, na czym polega obecność Maryi w życiu wierzących,

– analizuje teksty źródłowe mówiące o Maryi – Matce wierzących,

– określa sposoby wdzięczności Maryi za Jej opiekę.

 

Uczeń:

– wyjaśnia niektóre proroctwa mesjańskie o Chrystusie,

– ocenia swoją postawę wobec Jezusa – Mesjasza,

– wyjaśnia, czego dotyczy Tajemnica Wcielenia,

– wskazuje na wartość Tajemnicy Wcielenia,

– analizuje teksty mówiące o przyjściu Chrystusa na ziemię,

– analizuje teksty Pisma Świętego ukazujące Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka

– przytacza treści Pisma Świętego ukazujące, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem,

– uzasadnia potrzebę częstego czytania i rozważania Pisma Świętego,

– uzasadnia historyczność Jezusa z Nazaretu,

– opisuje ziemskie życie Jezusa,

– analizuje dokumenty źródłowe, świadczące o historyczności Jezusa Chrystusa,

– podaje okoliczności spotkań Jezusa z: Zacheuszem, Samarytanką, Samarytanami i grzesznikami,

– wskazuje na Dekalog i Osiem Błogosławieństw jako prawo Królestwa Bożego,

– analizuje swoje czyny w oparciu o Dekalog i Błogosławieństwa,

– sugeruje sposoby pomocy bliźnim,

– analizuje teksty źródłowe mówiące o postawie wobec bliźnich,

– określa, czym jest cierpienie dla sprawiedliwości,

– wskazuje drogi wprowadzania sprawiedliwości w życiu codziennym,

– uzasadnia konieczność realizacji Chrystusowego prawa sprawiedliwości w życiu codziennym,

– określa, co nazywamy „czystością serca”,

– wskazuje znaczenie cnoty czystości w życiu chrześcijanina,

– uzasadnia rolę i wartość pokoju w świecie współczesnym,

– ocenia swoją troskę o życie swoje i bliźnich,

– wskazuje na potrzebę kultury słowa,

– określa rolę słowa w życiu człowieka,

– uzasadnia potrzebę wypełniania słowa Bożego w życiu,

– analizuje teksty biblijne i z nauczania Kościoła dotyczące odkupienia Chrystusa,

– ocenia swoją postawę wobec Chrystusa – Odkupiciela,

– ocenia swoje zaangażowanie w rozwój wiary,

– wymienia osoby, które swoje życie zawierzyły Maryi,

– podaje, kto i kiedy ogłosił Maryję Matką Kościoła,

– wskazuje wśród świąt Maryjnych święto Matki Kościoła.

Uczeń:

– wybiera sposób świadczenia o Chrystusie w codziennym życiu,

– redaguje wnioski wypływające z Prologu Ewangelii według św. Jana,

– przyjmuje odpowiedzialność za miłość i wolność otrzymaną od Boga,

– wnioskuje, że Jezus Chrystus jest sensem ludzkiego życia,

– uzasadnia, że życie sakramentalne pogłębia wieź z Jezusem Chrystusem,

– przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie się w życiu słowami Jezusa,

– przyjmuje odpowiedzialność za realizację słów Jezusa w swoim życiu,

– uzasadnia potrzebę zaproszenia Chrystusa do swego życia,

– ocenia swoje spotkania z Jezusem Chrystusem,

– przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie,

– ocenia swoją postawę wobec bliźnich,

– przyjmuje odpowiedzialność za pełnienie czynów sprawiedliwości wobec innych

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój cnoty czystości w życiu ,

– przyjmuje odpowiedzialność za wprowadzanie i szerzenie pokoju w swoim środowisku,

– przyjmuje odpowiedzialność za zgłębianie słowa Bożego i dawanie świadectwa o Bogu,

– przyjmuje odpowiedzialność za swoje zbawienie,

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój wiary,

– uzasadnia, jaką rolę pełni Maryja w jego życiu,

– ocenia swoją postawę wobec Maryi – Matki wierzących.

 

V.                 Słowo Boże rozszerzało się

 

Uczeń:

– opisuje wydarzenie Zesłania Ducha Świętego,

– wskazuje na modlitwę jako sposób podziękowania Bogu za dar zesłania Ducha Świętego,

– identyfikuje Chrystusa z założycielem Kościoła,

– definiuje słowo „Kościół”,

– określa Kościół jako przestrzeń spotkania z Chrystusem,

– wymienia cechy wspólnoty,

– objaśnia, czym jest wspólnota,

– podaje okoliczności, w których Jezus uczynił św. Piotra swoim zastępcą,

– przytacza słowa, jakimi Jezus nadał św. Piotrowi najwyższą władzę w Kościele,

– definiuje słowo „męczennik”,

– określa, czym odznacza się męczennik,

– podaje, jakie wydarzenie zmieniło życie św. Pawła,

– definiuje pojęcia: „monoteizm”, „politeizm”, „kultura antyczna”,

– wyjaśnia, czym jest życie zakonne,

– przytacza najważniejsze wydarzenia z życia św. Benedykta,

– definiuje słowo „średniowiecze”,

– wymienia najważniejsze wydarzenia z życia św. Franciszka,

– przytacza najważniejsze wydarzenia z życia św. Tomasza z Akwinu,

– wyjaśnia, czym jest wiara i rozum,

– definiuje słowa: „schizma”, „ekumenizm”, „schizma wschodnia”, „interkomunia”,

– wyjaśnia fragmenty Pisma Świętego mówiące o jedności chrześcijan,

– wylicza obowiązki wypływające z faktu przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

Uczeń:

– podaje, że Duch Święty zstąpił na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy,  

– identyfikuje Zesłanie Ducha Świętego z początkiem Kościoła,

– podaje cel, jaki ma do osiągnięcia Kościół,

– wskazuje na Kościół jako znak zbawienia człowieka,

– ilustruje fragmenty Pisma Świętego dotyczące życia pierwszych chrześcijan,

– opowiada o życiu pierwszych chrześcijan,

– wylicza najważniejsze zadania papieża w Kościele,

– wyjaśnia, na czym polega posłuszeństwo i szacunek wobec papieża,

– wyjaśnia, w jaki sposób prześladowano pierwszych chrześcijan,

– wskazuje, że w czasach współczesnych dokonują się akty prześladowań chrześcijan,

– streszcza najważniejsze wydarzenia z życia św. Pawła,

– opowiada o podróżach św. Pawła,

– charakteryzuje postać św. Pawła,

– streszcza mowę św. Pawła wygłoszoną na Areopagu,

– charakteryzuje postawę św. Pawła,

– streszcza nauczanie papieża Benedykta XVI o św. Benedykcie,

– wymienia cechy kultury chrześcijańskiej,

– wylicza, w jakich dziedzinach Kościół średniowiecza odniósł ogromne zasługi,

– wyjaśnia, na czym polega rola Kościoła w Europie,

– objaśnia, czym jest ewangeliczne ubóstwo,

– wyjaśnia, w jaki sposób św. Franciszek realizował w swoim życiu ideę ewangelicznego ubóstwa,

– analizuje tekst z Pisma Świętego – Hbr 11,1-3,

– streszcza nauczanie Kościoła na temat wiary i rozumu,

– podaje daty podziału Kościoła,

– wymienia przyczyny schizmy wschodniej,

– podaje zarys sytuacji społeczno-politycznej prowadzącej do chrztu Polski,

– wymienia korzyści płynące z faktu przyjęcia chrztu przez Polskę.

Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polegał „dar języków”,

– uzasadnia, że dary Ducha Świętego otrzymujemy nie tylko dla osobistego dobra, ale dla pożytku wspólnoty Kościoła,

– wybiera sposób zaangażowania się dla dobra Kościoła i swojego otoczenia,

– uzasadnia swoją obecność w Kościele,

– ocenia swoją postawę wobec Chrystusa, z którym spotyka się w Kościele,

– charakteryzuje postawę pierwszych chrześcijan,

– wskazuje na potrzebę dawania świadectwa życia chrześcijańskiego,

– określa przymioty władzy papieskiej,

– wybiera sposoby okazywania szacunku i posłuszeństwa wobec papieża,

– wymienia męczenników Kościoła,

– rozróżnia okresy prześladowań chrześcijan,

– analizuje teksty Pisma Świętego dotyczące prześladowań chrześcijan,

– określa na mapie najważniejsze miejsca pobytu św. Pawła,

– wskazuje na podobieństwo podróży św. Pawła do papieskich pielgrzymek apostolskich,

– redaguje modlitwę w intencji papieża i wszystkich głoszących Ewangelię,

– wskazuje na związek chrześcijaństwa z dziedzictwem świata antycznego,

– określa, jakie znaczenie dla chrześcijaństwa ma kultura antyczna,

– charakteryzuje ideę benedyktyńską,

– uzasadnia aktualność słów: „Ora et labora!” – „Módl się i pracuj!”,

– wskazuje na kierowanie się w życiu ideą benedyktyńską,

– określa rolę chrześcijaństwa w rozwoju kultury i jedności Europy,

– wskazuje, w jaki sposób, należy dbać o chrześcijańskie dziedzictwo,

– uzasadnia potrzebę troski o jedność w swoim środowisku,

– charakteryzuje duchowość św. Franciszka,

– określa znaczenia ewangelicznego ubóstwa na przykładzie życia św. Franciszka z Asyżu,

– uzasadnia, że podstawą świętości jest głęboka wiara i całkowite oddanie się Bogu,

– objaśnia naukę św. Tomasza,

– opisuje związek między wiarą a rozumem,

– objaśnia różnice i podobieństwa pomiędzy katolicyzmem i prawosławiem,

– wskazuje na ekumenizm jako ruch działający na rzecz jedności chrześcijan,

– analizuje teksty źródłowe na temat udzielania sakramentów,

– wyjaśnia kwestię tzw. sporu o św. Stanisława,

– wskazuje na zasługi św. Wojciecha i św. Stanisława dla rozwoju chrześcijaństwa w Polsce,

– określa, co dla niezależności Polski zrobił Bolesław Chrobry.

 

Uczeń:

– redaguje modlitwę o godne przyjęcie darów Ducha Świętego,

– ocenia swoją postawę otwartości na działanie Ducha Świętego,

– przyjmuje odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła,

– przyjmuje odpowiedzialność za zadania wynikające z przynależności do wspólnoty Kościoła,

– ocenia swój udział we wspólnocie Kościoła,

– redaguje modlitwę w intencji papieża,

– proponuje, w czym możemy naśladować męczenników wiary,

– przyjmuje odpowiedzialność za dawanie świadectwa wiary,

– wymienia pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski,

– przyjmuje odpowiedzialność za dawanie świadectwa wiary w swoim środowisku,

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój własnej wiary,

– przyjmuje odpowiedzialność za jakość swojej modlitwy i pracy,

– przyjmuje odpowiedzialność za budowanie jedności w otaczającym środowisku,

– redaguje modlitwę o jedność narodów Europy,

– wybiera sposoby naśladowania postawy św. Franciszka,

– przyjmuje odpowiedzialność za swoje powołanie do świętości,

– dowodzi konieczności poznawania siebie i otaczającego świata,

– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój swojej wiary oraz intelektu,

– ocenia swoją postawę wobec wyznawców prawosławia i protestantyzmu,

– przyjmuje odpowiedzialność za troskę o jedność chrześcijan

– uzasadnia znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego dla Kościoła w Polsce i naszej państwowości,

– charakteryzuje relacje między społecznością świecką i kościelną w Polsce za panowania Bolesława Śmiałego

– ocenia swoje starania na rzecz rozwoju wiary,

– planuje troskę o rozwój chrześcijańskich wartości dla dobra swojej Ojczyzny.

 

VI.              Twoje Słowo na ścieżkach mego życia

 

Uczeń:

– definiuje słowo „powołanie”,

przytacza treść Ewangelii Mt 5,48,

– wymienia tajemnice różańca świętego,

– streszcza wydarzenia z poszczególnych tajemnic różańca,

– definiuje słowa: „adwent”, „paruzja”

– przytacza teksty biblijne mówiące o przygotowaniu na przyjście Chrystusa,

– definiuje pojęcia: „Wcielenie” i „unia hipostatyczna”,

– przytacza treść Ewangelii o Bożym Narodzeniu,

– wymienia tradycje związane z Bożym Narodzeniem,

– identyfikuje Wielki Post z czasem umartwienia, pokuty i nawrócenia,

– streszcza teksty Pisma Świętego wzywające do pokuty,

– streszcza treść przypowieści o siewcy – Mt 13,1-9,

– podaje warunki dobrego przeżycia rekolekcji wielkopostnych,

– wylicza wydarzenia zbawcze związane z Wielkim Tygodniem,

– wymienia znaki liturgiczne związane z Triduum Paschalnym,

– definiuje słowo „zmartwychwstanie”,

– podaje, że Zmartwychwstały Chrystus jest Zbawicielem wierzących,

– podaje, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego,

– identyfikuje Zesłanie Ducha Świętego z „narodzinami” Kościoła,

– wymienia dary Ducha Świętego,

– wyjaśnia teksty biblijne na temat Eucharystii,

– rozróżnia formę adoracji indywidualnej i publicznej Najświętszego Sakramentu.

Uczeń:

– podaje datę i miejsce urodzin św. Stanisława Kostki,

– wymienia miejsca, w których przebywał św. Stanisław Kostka,

– używa poprawnie pojęć: powołanie, służba Bogu, świętość,

– opowiada o życiu św. Stanisława Kostki,

– przytacza historię różańca świętego,

– wymienia chrześcijańskie tradycje związane z Adwentem,

– objaśnia znaczenie Adwentu,

– uzasadnia, że Adwent jest przygotowaniem do Bożego Narodzenia i radosnym oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana,

– wyjaśnia sens zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,

– uzasadnia, że Boże Narodzenie jest wezwaniem do miłości,

– określa, na czym polega chrześcijański charakter przeżywania świąt Bożego Narodzenia,

– wyjaśnia sens udziału w rekolekcjach wielkopostnych,

– przytacza wybrane teksty biblijne dotyczące świętych dni paschalnych,

– wyjaśnia znaczenie znaków liturgicznych związanych z wydarzeniami Triduum Paschalnego,

– objaśnia znaczenie wydarzeń Triduum Paschalnego dla człowieka,

– przytacza naukę św. Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa,

– streszcza teksty źródłowe z nauczania Kościoła mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa,

– objaśnia, co to znaczy, że Zmartwychwstały Chrystus jest Zbawicielem wierzących,

– wylicza łaski otrzymane od Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania,

– podaje, że dary Ducha Świętego otrzymujemy nie tylko dla osobistego dobra, ale także dla pożytku wspólnoty Kościoła,

– przytacza wydarzenia związane z kultem Bożego Ciała,

– podaje, kiedy ustanowiono w Kościele Uroczystość Bożego Ciała,

– objaśnia znaczenie przeżywania Uroczystości Bożego Ciała,

– określa, czym jest adoracja i kult Eucharystii.

Uczeń:

– objaśnia motto życiowe św. Stanisława Kostki: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”,

– wskazuje na mapie miejsca pobytu św. Stanisława Kostki,

– analizuje postępowanie św. Stanisława Kostki,

– wyjaśnia znaczenie modlitwy różańcowej dla życia chrześcijanina,

– wskazuje na różaniec jako źródło ratunku dla siebie i świata,

– analizuje teksty źródłowe na temat modlitwy różańcowej,

– wyjaśnia potrzebę pracy nad sobą,

– wskazuje na sposób właściwego przeżycia Adwentu,

– wybiera sposób dziękczynienia Bogu za Jego miłość,

– projektuje scenariusz wigilii w domu,

– wyjaśnia duchową wartość postu i pokuty,

– objaśnia znaczenie Wielkiego Postu dla chrześcijanina,

– wskazuje na Środę Popielcową jako początek Wielkiego Postu,

– określa, na czym polega prawdziwe nawrócenie i pokuta,

– uzasadnia konieczność nawrócenia i pokuty,

– wybiera sposób przeżycia okresu Wielkiego Postu,

– analizuje swoje życie w świetle Chrystusowej nauki o pokucie,

– uzasadnia swój udział w rekolekcjach wielkopostnych,

– wskazuje na związek rekolekcji z przypowieścią o siewcy,

– wnioskuje, że rekolekcje wielkopostne prowadzą do nawrócenia,

– opisuje najważniejsze elementy liturgii Wielkiego Tygodnia,

– określa sens obrzędów Triduum Paschalnego,

– wskazuje na konieczność osobistego zaangażowania w liturgię Wielkiego Tygodnia,

– stwierdza, że przez zmartwychwstanie Chrystus pokonał śmierć, grzech, szatana,

– wnioskuje, że zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalną prawdą naszej wiary,

– uzasadnia, że zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem i największym cudem,

– objaśnia znaczenie darów Ducha Świętego dla chrześcijanina,

– uzasadnia potrzebę modlitwy do Ducha Świętego,

– wskazuje na postawę wdzięczności za dary Ducha Świętego,

– charakteryzuje „życie według Ducha”,

– wskazuje sposoby uwielbienia Jezusa Eucharystycznego,

– redaguje modlitwę dziękczynienia za obecność Boga w Eucharystii.

Uczeń:

– przyjmuje odpowiedzialność za realizację swojego powołania do świętości,

– redaguje rozważania do tajemnic różańcowych,

– planuje osobistą modlitwę różańcową,

– ocenia swoje adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana,

– planuje podjęcie wysiłku na rzecz duchowego przeżycia Adwentu,

– przyjmuje odpowiedzialność za właściwe przeżycie świąt Bożego Narodzenia,

– planuje systematyczną troskę o realizację przykazania miłości Boga i bliźniego w swoim życiu,

– ocenia swoje dotychczasowe postępowanie,

– podejmuje wysiłek na rzecz duchowego przeżycia Wielkiego Postu,

– przyjmuje odpowiedzialność za dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych,

– dowodzi, że Triduum Paschalne upamiętnia tajemnice naszej wiary,

– planuje udział w liturgii Triduum Paschalnego,

– przyjmuje odpowiedzialność za kształtowanie postawy wdzięczności za odkupienie i zmartwychwstanie Chrystusa,

– przyjmuje odpowiedzialność za dobre przygotowanie się do sakramentu bierzmowania,

– planuje osobistą adorację Najświętszego Sakramentu,

– ocenia swoje zaangażowanie w Eucharystię i uroczystość Bożego Ciała.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć