edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia

klasa 2

religia


Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II szkoły podstawowej

do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-12-01/10-RA-8/13 „Kochamy Pana Jezusa” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
 2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
 2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 

 

 

PRZEDMIOT

OCENY

celująca

 

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

 

1. Modlitwy, pieśni

 • dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania
 • dokładna znajomość tekstu, melodii
 • dobra znajomość tekstu, melodii
 • niezbyt dokładna znajomość tekstu
 • fragmentaryczna znajomość tekstu

 

2. Ćwiczenia w podręczniku

 • wykonane wszystkie zadania
 • staranne pismo
 • własne materiały
 • ilustracje itp.
 • starannie prowadzony
 • wszystkie zadania

 

 • zapis staranny
 • luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)
 • ćwiczenia czytelne
 • braki w zadaniach (do 40% tematów)
 • pismo niestaranne
 • liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

 

3. Prace domowe

 • staranne wykonanie
 • treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach
 • dużo własnej inwencji
 • twórcze
 • merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem
 • staranne
 • czytelne
 • rzeczowe
 • wskazują na zrozumienie tematu
 • niezbyt twórcze
 • powiązane z tematem
 • niestaranne
 • widać próby wykonania pracy
 • na temat

 

4. Odpowiedzi ustne

 

 • wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu
 • wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język
 • używanie pojęć
 • wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem
 • odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych
 • wyuczone na pamięć wiadomości
 • uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami
 • potrzebna pomoc nauczyciela
 • wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć
 • odpowiedź niestaranna
 • częste pytania naprowadzajace
 • słabe wiązanie faktów i wiadomości
 • chaos myślowy i słowny
 • odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy
 • dużo pytań pomocniczych

 

5. Aktywność

 • uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji
 • korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie
 • uczeń zawsze przygotowany do lekcji
 • często zgłasza się do odpowiedzi
 • wypowiada się poprawnie
 • stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy
 • mało aktywny na lekcjach
 • niechętny udział w lekcji

 

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

 • wiele razy pomaga w różnych pracach
 • pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy
 • aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)
 • starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania
 • przejawia postawę apostolską
 • niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie
 • uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

I. Słuchamy – Mów, Panie

 

Uczeń:

 • podaje, że Bóg stworzył człowieka,
 • nazywa Boga Ojcem,
 • wymienia dzieła, którymi Pan Bóg obdarował ludzi,
 • podaje, że Pismo Święte jest słowem Boga skierowanym do ludzi,
 • wskazuje miejsca, w których możemy usłyszeć słowo Boże,
 • przyjmuje właściwą postawę podczas czytania Pisma Świętego,
 • podaje, że Maryja jest wzorem miłości i posłuszeństwa Bogu,
 • wylicza przykłady posłuszeństwa Bogu,
 • podaje, czym jest sumienie,
 • podaje, że Bóg mówi do nas,
 • podaje, że Pan Jezus mówi do nas przez Ewangelię,
 • przyjmuje właściwą postawę podczas czytania Ewangelii,
 • nazywa Pana Jezusa Nauczycielem,
 • wymienia osoby, które w imieniu Jezusa głoszą Jego słowa,
 • podaje, że podczas Mszy Świętej słuchamy słowa Bożego,
 • nazywa część Mszy Świętej, podczas której słuchamy słowa Bożego, Liturgią słowa,
 • nazywa księgę Pisma Świętego słowem Boga.

Uczeń:

 • stwierdza, że Bóg kocha człowieka,
 • wyjaśnia, że sumienie pomaga nam odróżniać dobro od zła,
 • wyjaśnia, na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza,
 • wyjaśnia pojęcie: Ewangelia,
 • określa zachowanie dobrego ucznia Chrystusa,
 • wymienia dialogi z Liturgii słowa,
 • wyjaśnia, dlaczego Bóg mówi do nas.

 

Uczeń:

 • objaśnia, jaka powinna być odpowiedź człowieka na miłość Boga,
 • wskazuje na potrzebę posłuszeństwa Bogu i ludziom.
 • uzasadnia potrzebę okazywania wdzięczności Bogu za dar sumienia,
 • opowiada o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem,
 • określa znaczenie słowa Bożego w życiu człowieka.

 

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega miłość Boga do człowieka,
 • uzasadnia potrzebę wdzięczności za miłość Pana Boga.
 • wyjaśnia, jakich ludzi Pan Jezus nazywa błogosławionymi,
 • wyjaśnia słowa Maryi „Oto ja służebnica Pańska…”,
 • dowodzi, że Pan Jezus przemienia nasze serca,
 • wyjaśnia, co znaczy żyć słowem Bożym.

 

 

 

II. Odpowiadamy – Oto ja, poślij mnie

 

Uczeń:

 • wylicza miejsca, na które padły ziarna,
 • podaje, że Bóg mówi do człowieka,
 • identyfikuje grzech pierworodny z nieposłuszeństwem Adama i Ewy,
 • wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama,
 • identyfikuje Mojżesza z wodzem narodu izraelskiego,
 • podaje okoliczności powołania Samuela,
 • identyfikuje postać Samuela z człowiekiem słuchającym Boga,
 • identyfikuje Adwent z czasem oczekiwania na Zbawiciela,
 • podaje, kto jest wzorem oczekiwania na Zbawiciela,
  • podaje, kim był Jan Chrzciciel,
 • podaje, dokąd udała się Maryja po Zwiastowaniu.

Uczeń:

 • podaje definicję słowa: przypowieść,
 • redaguje modlitwę przeproszenia Pana Boga za grzechy,
 • streszcza biblijny opis powołania Samuela,
 • określa, jak przygotować się w czasie Adwentu na przyjście Pana Jezusa,
 • wymienia, co czynił Jan Chrzciciel,
 • wybiera sposób pomocy bliźnim.

Uczeń:

 • streszcza przypowieść o siewcy,
 • opowiada o grzechu pierwszych ludzi,
 • wyjaśnia, na czym polegało posłuszeństwo Abrahama wobec Boga,
 • charakteryzuje postawę Abrahama względem Boga,
 • określa sposoby wyrażenia posłuszeństwa Panu Bogu,
 • wyjaśnia, jakie zadanie miał do spełnienia Mojżesz,
 • określa, w jaki sposób Bóg dziś przemawia do człowieka,
 • wyjaśnia znaczenie symboli adwentowych,
 • wyjaśnia, jak należy przygotować się do spotkania z Jezusem,
 • wyjaśnia, co znaczy pełnić wolę Boga.

 

Uczeń:

 • porównuje Pana Jezusa do siewcy, ziarno do słowa Bożego, glebę do człowieka,
 • określa, co oznacza imię Pana Boga,
 • uzasadnia potrzebę wsłuchiwania się w głos Boga.

 

 

III. Dziękujemy – dzięki, o Panie

 

Uczeń:

 • wymienia miejsce narodzenia Pana Jezusa,
 • wybiera sposoby okazywania miłości Panu Jezusowi,
 • projektuje kartkę świąteczną,
 • nazywa ,,gwiazdę betlejemską” znakiem, który towarzyszył Trzem Mędrcom, w drodze do Jezusa,
 • wymienia imiona Trzech Mędrców,
 • podaje, że Jezus został ofiarowany w świątyni,
 • wymienia, kto przywitał Jezusa w świątyni,
 • podaje, że Pan Jezus jest wzorem oddawania czci Bogu Ojcu,
 • podaje, że Pan Jezus jest wzorem postępowania wobec rodziców,
 • wybiera sposoby okazywania miłości względem rodziców,
 • określa, od jakiego momentu zamieszkuje w człowieku Trójca Święta,
 • redaguje modlitwę dziękczynną za chrzest.
  • podaje, że Pan Jezus na weselu w Kanie uczynił pierwszy cud i objawił swoją moc,
  • proponuje przykłady okazania wdzięczności Panu Jezusowi za Jego pomoc.
 • podaje, że Pan Jezus wszystko może uczynić,
 • określa czyny, które pozwalają iść za Jezusem,
  • podaje, że Pan Jezus uzdrawiał chorych,
  • wskazuje różne formy okazywania pomocy chorym,
  • redaguje modlitwę w intencji chorych.
 • podaje przykłady dobrego postępowania,
 • wskazuje sposoby wypełniania przykazania miłości w codziennym życiu.
 • nazywa niedzielę Dniem Pańskim,
 • podaje, że Bóg Stwórca dał człowiekowi niedzielę jako czas odpoczynku,
 • wybiera sposób dziękowania Bogu za niedzielę.

 

Uczeń:

 • streszcza wydarzenie narodzenia Pana Jezusa,
 • wylicza dary złożone przez Mędrców Jezusowi,
 • wskazuje na Jezusa jako Światło prowadzące do Ojca.
 • streszcza ewangeliczny opis pobytu Pana Jezusa w świątyni,
 • wskazuje na sposoby okazywania miłości względem Boga,
 • wyjaśnia, na czym polegało posłuszeństwo Jezusa wobec Maryi i Józefa,
 • podaje słowa, które usłyszeli ludzie podczas chrztu Jezusa w Jordanie,
 • wymienia, kto objawił się w czasie chrztu Jezusa,
 • objaśnia, czym jest cud,
 • wskazuje, w jaki sposób Pan Jezus pomaga ludziom w codziennym życiu,
 • objaśnia, co Pan Jezus okazał przez cudowny połów ryb,
 • wskazuje na postawę wdzięczności i zaufania Panu Jezusowi obecnemu w naszym życiu.
 • wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus uzdrawiał chorych,
 • wyjaśnia treść przykazania miłości,
 • wyjaśnia, czym jest niedziela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

 • wskazuje miejsca spotykania się z Panem Jezusem,
 • opowiada o tradycjach Bożego Narodzenia,
 • wyjaśnia znaczenie napisu na drzwiach K+ M+ B ...,
 • wybiera sposoby naśladowania Mędrców,
 • opowiada wydarzenie ofiarowania Jezusa w świątyni,
 • wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus pozostał w świątyni,
 • opowiada wydarzenie chrztu Jezusa,
 • opowiada o cudownym połowie ryb,
 • opowiada o uzdrowieniu niewidomego nad sadzawką,
 • określa, jak naśladować Pana Jezusa,
 • wskazuje na uwielbienie Boga przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej.

Uczeń:

 • wyjaśnia słowa Symeona: ,,Jezus jest Światłością świata”,
 • dowodzi konieczności okazywania miłości Bogu,
 • opowiada o cudzie Jezusa na weselu w Kanie.

 

 

IV. Grzeszymy i powracamy – przyjmij mnie, Panie

 

Uczeń:

podaje, jakim czasem jest Wielki Post,

– wymienia symbole charakteryzujące Wielki Post,

– wskazuje nabożeństwa odprawiane w okresie Wielkiego Postu,

– podaje, że śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest wyrazem miłości do ludzi,

– wskazuje na potrzebę przepraszania i przebaczania innym za wyrządzone krzywdy.

 • wymienia najważniejsze dobre uczynki,
 • nazywa Boga miłosiernym Ojcem,
 • wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy miłosiernym Ojcem,
 • określa, co należy uczynić, aby wrócić do Boga,
 • podaje, czym jest grzech,
 • wybiera sposób przeproszenia Boga za grzechy,
 • podaje, w jakim sakramencie Pan Jezus przebacza nam grzechy,
 • identyfikuje Niedzielę Palmową z biblijnym wydarzeniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy,
 • rysuje palmę wielkanocną,
 • podaje, czym jest Eucharystia,
 • wybiera sposób dziękczynienia Panu Jezusowi za dar Eucharystii,
 • podaje, kiedy Pan Jezus modlił się w Ogrójcu,
 • wybiera sposoby okazywania posłuszeństwa Bogu.
 • identyfikuje krzyż Chrystusa ze znakiem zbawienia,
 • nazywa dzień Wielkiego Piątku – dniem wielkiej miłości Boga do ludzi.

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega nawrócenie,
 • streszcza przypowieść o miłosiernym Ojcu,
 • wymienia grzechy główne,
 • wymienia warunki sakramentu pokuty,
 • wyjaśnia, kiedy Pan Bóg przebacza nam grzechy,
 • wyjaśnia, co to jest procesja,
 • uzasadnia określenie „Niedziela Palmowa”,
 • wyjaśnia, że Chrystus na Mszy Świętej przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew,
 • wskazuje, potrzebę przyjmowania woli Ojca,
 • wyjaśnia, na czym polega adoracja krzyża.

 

Uczeń:

 • wymienia stacje Drogi Krzyżowej,
 • objaśnia, na czym polega nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
 • streszcza naukę Pana Jezusa o modlitwie, poście i jałmużnie,
 • charakteryzuje właściwą postawę człowieka na modlitwie, okazującego pomoc i poszczącego,
 • opowiada przypowieść o faryzeuszu i celniku,
 • objaśnia, dlaczego chrześcijanie uczestniczą w procesji Niedzieli Męki Pańskiej,
 • opowiada o wydarzeniach Wielkiego Czwartku,
 • przytacza treść modlitwy Pana Jezusa,
 • wyjaśnia, że posłuszeństwo Jezusa jest wyrazem miłości,

Uczeń:

 • dowodzi, że śmierć Pana Jezusa jest wyrazem miłości Boga do każdego człowieka.

V. Otrzymujemy – Boże dary

 

Uczeń:

 • nazywa Wielkanoc najważniejszym świętem chrześcijan,
 • wylicza zwyczaje związane z Wielkanocą,
 • wylicza sposoby okazywania wdzięczności Panu Jezusowi za Jego ofiarę,
 • podaje, że chleb i wino ofiarowywane podczas Mszy Świętej stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa,
 • proponuje, jaki dar można złożyć Panu Bogu podczas Mszy Świętej,
 • objaśnia, czym jest Komunia święta,
 • podaje przykazanie, które Pan Jezus polecił wypełniać,
 • podaje, że Pan Jezus zmartwychwstał,
 • wybiera sposoby świętowania dnia Pańskiego,
 • podaje, że Pan Jezus ustanowił sakramenty święte.

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega świętowanie Wielkanocy,
 • nazywa Mszę Świętą dziękczynieniem za Ofiarę, którą składa Pan Jezus pod postaciami chleba i wina,
 • streszcza ewangeliczny opis Ostatniej Wieczerzy,
 • podaje, że Eucharystia jest źródłem życia wiecznego,
 • wyjaśnia, jak wypełniać przykazanie miłości,
 • wyjaśnia, dlaczego niedziela jest dniem świętym dla chrześcijan,
 • wymienia sakramenty święte,
 • wskazuje, że w sakramentach świętych otrzymujemy Boże dary.

 

 

 

 

 

Uczeń:

 • opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
 • określa, dlaczego powinniśmy jak najczęściej uczestniczyć we Mszy Świętej i posilać się Ciałem Chrystusa,
 • wyjaśnia, dlaczego Jezus pozostawił nam sakramenty święte.

 

Uczeń:

 • uzasadnia, że na Mszy Świętej Pan Jezus jednoczy nas ze sobą.

VI. Dzielimy się – jak Ty, Panie

 

Uczeń:

  • podaje, że Pan Jezus jest dobrym Pasterzem ludzi,
  • określa cechy Jezusa – dobrego Pasterza,
  • podaje, że Pan Jezus zaprasza nas do przyjaźni,
 • identyfikuje bliźniego z drugim człowiekiem,
 • wybiera sposoby okazywania miłości bliźnim,
 • podaje, że Maryja uwielbiła Boga,
 • podaje, gdzie Pan Jezus ostatni raz ukazał się Apostołom,
 • podaje, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego,
 • rysuje symbole Ducha Świętego,
 • nazywa Maryję Matką Kościoła,
 • wymienia osoby Trójcy Świętej,
 • podaje, że w pięknie świata poznajemy Boga,
 • wskazuje na wakacje jako czas wolny dany od Boga,
 • wyraża wdzięczność Bogu za dar wolnego czasu i piękno stworzonego świata.

Uczeń:

 • wskazuje, jak postępuje przyjaciel Jezusa,
 • wyjaśnia, jak można okazać uwielbienie Bogu,
 • wybiera sposób uwielbienia Boga,
 • wyjaśnia, czym jest nakaz misyjny,
 • podaje, że Jezus zaprasza nas do nieba,
 • opowiada o wniebowstąpieniu Pana Jezusa,
 • określa cel odejścia Jezusa do nieba,
 • redaguje modlitwę do Ducha Świętego.
 • wyjaśnia, kiedy Jezus dał nam Maryję za Matkę,
 • nazywa modlitwy, w których wyznajemy naszą wiarę w jednego Boga w trzech Osobach,
 • wybiera sposób dziękczynienia Trójcy Świętej,
 • identyfikuje obecność Pana Jezusa w swoim życiu,
 • podaje, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie,
 • wyjaśnia terminy: tabernakulum, monstrancja, hostia, Najświętszy Sakrament,
 • uzasadnia konieczność wypełniania nauki Jezusa,
 • objaśnia, w jaki sposób można pogłębiać przyjaźń z Panem Jezusem,
 • uzasadnia obecność Boga w swoich przeżyciach wakacyjnych.

Uczeń:

 • wyjaśnia, w jaki sposób Jezus opiekuje się nami w drodze do Ojca,
 • wyjaśnia, co należy czynić, aby pogłębiać przyjaźń z Jezusem,
 • streszcza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie,
 • uzasadnia konieczność naśladowania postawy Maryi wobec Boga,
 • wybiera sposób zaangażowania się w sprawy misji,
 • wyjaśnia, co pomaga nam osiągnąć niebo,
 • streszcza tekst biblijny o zesłaniu Ducha Świętego,
 • podaje słowa, którymi Jezus dał nam swoją Matkę,
 • wymienia modlitwy i nabożeństwa do Matki Bożej,
 • określa, dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła,
 • wyjaśnia fragmenty biblijne o Trójcy Świętej,
 • wyjaśnia potrzebę wyrażania wdzięczności Jezusowi za Jego miłość,
 • wybiera sposoby własnej odpowiedzi na wezwanie Jezusa do miłości.

 

Uczeń:

 • przytacza słowa uwielbienia Boga wypowiedziane przez Maryję,
 • określa, na czym polega misyjna działalność Kościoła,
 • podaje, że Trójca Święta jest jednością Trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego,
 • przytacza słowa Pana Jezusa o Jego obecności wśród nas,
 • podaje, w czym przejawia się miłość Jezusa do nas.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć