edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia

klasa 2

język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO              KLASA 2

 

Treści

·    Kolory

·    Zwroty na powitanie i pożegnanie

·    Konstrukcje: I’m (Anna), This is (Tomek).

·    Liczby 1-10

·    Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb.

·    Ulubione rzeczy

·    Liczby 1-15

·    Przymiotnikjęzyk niemieckii: big, small

·    Konstrukcje It’s a (bike), It isn’t a (scooter)

·    Pytanie Is it a (scooter)?

·    Polecenia i pytania dotyczące ulubionych rzeczy i liczb.

·    Członkowie rodziny

·    Zwierzęta

·    Konstrukcje I’ve got/ I haven’t got a (brother), This is … .

 

·    Polecenia i pytania dotyczące członków rodziny, zwierząt, liczb i ulubionych rzeczy.

·    Części ciała

·    Przymiotniki: długi, krótki, duży, mały, silny

·    Konstrukcje: He’s/She’s got …, He/She hasn’t got …

·    Pytania Has he/she got …?

·    Polecenia i pytania dotyczące części ciała i przymiotników.

·    Przedmioty w domu

·    Miejsca w domu

·    Przyimki miejsca

·    Liczby 1-20

·    Konstrukcje It is/ It isn’t in …

·    Pytanie Where’s …?

·    Pytania i polecenia dotyczące przedmiotów i miejsc w domu.

·    Czynności

·    Konstrukcje: I can/ can’t

·    Pytanie Can you … ?

·                 Pytania i polecenia dotyczące czynności, zwierząt i części ciała.

·    Produkty spożywcze

·    Posiłki

·    Konstrukcje: He/She likes …. He/She doesn’t like …

·                 Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych i posiłków.

·    Elementy krajobrazu

·    Środki transportu

·    Konstrukcje: There is …, There are …

·                 Pytania i polecenia dotyczące elementów krajobrazu i środków transportu.

·    Ubrania

·    Konstrukcje I’m/He’s/She’s wearing …

·    Pytania i polecenia dotyczące ubrań.

 

Popraw

Słabo

Dobrze

Wspaniale

Wspaniale +

Wiadomości:

środki językowe,

fonetyka,

ortografia

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę Słabo, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

Uczeń:

zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,

popełnia liczne błędy

w ich zapisie i wymowie,

zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,

zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,

poprawnie je zapisuje

i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę wspaniale oraz wykazuje się wiedzą

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

 

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

rozumie polecenia nauczyciela,

w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia nie są płynne,

uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur,

uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Recepcja

Uczeń:

rozumie polecenia nauczyciela,

poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość,

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury,

uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.

Recepcja

Uczeń:

rozumie polecenia nauczyciela,

poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie,

zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

wypowiedzi są logiczne i spójne,

uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne.

               

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć