edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia język mniejszości narodowej

klasa 1

język mniejszości narodowej

Język Mniejszości Narodowej-Język Niemiecki – Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy 1

 

Ogólne zasady oceniania:

 

·Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

·Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

·Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

·Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz posiadać

podręcznik i ćwiczenia.

Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji oraz z prac domowych.

Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu

każdego działu z podręcznika. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w tych sprawdzianach. Sprawdziany można poprawiać tylko raz w terminie do dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzianów. Z poprawy nie wpisuje się gorszej oceny od tej, która była poprawiana.

Uczeń ma obowiązek napisania zaległego sprawdzianu w przypadku nieobecności w dniu sprawdzianu. Zaległy sprawdzian należy napisać do dwóch tygodni po pierwszym terminie sprawdzianu. W sytuacji dłuższej nieobecności ucznia bądź innych spraw losowych, czas ten wydłuża się i indywidualnie ustala się termin napisania sprawdzianu z nauczycielem.

W przypadku sprawdzianów pisemnych stosuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

 

 

Wymagania na poszczególne oceny:

 

WSPANIALE+(Uczeń spełnia kryteria na ocenę wspaniale oraz wykazuje się wiedzą

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

Uczeń:

•potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

•samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje z pamięci wierszyki i wyliczanki,

rozumie i wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela,

•bez trudu rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory,

•w czasie słuchania historyjki obrazkowej łatwo łączy słyszany tekst z ilustracjami,

rozpoznaje liczby od 1 do 10, prawidłowo liczy i wykonuje proste działania,

•ma bogaty zasób słów w zakresie: owoce, przybory szkolne, zabawki, części ciała, zwierzęta domowe,

•łatwo łączy elementy, koloruje obrazek lub zakreśla przedmioty zgodnie z wysłuchanym opisem,

•prawidłowo odczytuje poznane słowa łącząc je z obrazkiem,doskonale odwzorowuje proste słowa pisząc „po śladzie",

•zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcji, pomaga innym.

 

WSPANIALE

Uczeń:

•zna i używa zwrotów powitalnych i pożegnalnych,

•potrafi przedstawić się i próbuje pytać o imię inne osoby,

zna na pamięć większość wierszyków i śpiewa piosenki,

•rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela,

•rozpoznaje, nazywa podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 oraz wykonuje proste działania,

•prawidłowo wskazuje kolejne obrazki słuchając historyjki,

•zna większość słów z zakresu: owoce, przybory szkolne, zabawki, części ciała, zwierzęta domowe,

odczytuje proste słowa i łączy je z obrazkami,

potrafi pisać „po śladzie",

•najczęściej jest aktywny na zajęciach

 

DOBRZE

Uczeń:

•umie się przedstawić, zna zwroty powitania i pożegnania,

•z pomocą nauczyciela zadaje pytanie o imię innym dzieciom,

•razem z innymi śpiewa piosenki, recytuje proste wyliczanki z pamięci,

•rozumie i wykonuje większość poleceń nauczyciela,

•rozpoznaje podstawowe kolory i liczby 1 -10, czasem robi błędy,

•z pomocą nauczyciela wskazuje kolejne obrazki podczas słuchania historyjki,

•zapamiętuje nazwy niektórych owoców, przyborów szkolnych, zabawek, części ciała,zwierzątdomowych,

•po kilku powtórzeniach, odczytuje słowa -podpisy do obrazków,

•stara się pisać „po śladzie" proste słowa,

•bywa aktywny na lekcjach, ale nie na wszystkich

 

.

SŁABO

Uczeń

•wita się i żegna oraz próbuje przedstawić się,

•czasami śpiewa z innymi piosenkę i powtarza linijka po linijce czytany mu wiersz iwyliczankę,

•rozumie i wykonuje niektóre, bardzo proste polecenia nauczyciela wspierane gestami,

•stara się zapamiętać podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 (robi błędy),

•w czasie słuchania historyjki, z pomocą nauczyciela wskazuje obrazki (czasem się myli),

•zna niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów,

•potrafi odczytać niektóre bardzo proste podpisy do obrazka, po kilku

powtórzeniach,

•kiedy pisze po śladzie, robi to bardzo powoli i często błędnie odtwarza litery,

•wymaga stałej zachęty do pracy.

 

POPRAW

Uczeń:

•razem z innymi próbuje witać się i żegnać,

•niezbyt chętnie śpiewa piosenki razem z całą klasą,

•czasem wykonuje proste polecenie nauczyciela, jeśli jest skierowane bezpośrednio do

niego i poparte wyraźnym gestem,

uczy się liczb od 1 do 5 i stara się zapamiętać podstawowe kolory (często się myli),

•ma kłopoty ze skupieniem uwagi na historyce obrazkowej (myli obrazki),

próbuje powtarzać za nauczycielem niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów,

•uczy się pisać „po śladzie" krótkie jednosylabowe wyrazy, wymaga stałego nadzoru i

motywacji do pracy.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć