edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia język mniejszości narodowej

klasa 1

religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I szkoły podstawowej

do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 „Jesteśmy w rodzinie Jezusa” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
 2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
 2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT

OCENY

celująca

 

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

 

1. Modlitwy, pieśni

 • dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania
 • dokładna znajomość tekstu, melodii
 • dobra znajomość tekstu, melodii
 • niezbyt dokładna znajomość tekstu
 • fragmentaryczna znajomość tekstu

 

2. Ćwiczenia w podręczniku

 • wykonane wszystkie zadania
 • staranne pismo
 • własne materiały
 • ilustracje itp.
 • starannie prowadzony
 • wszystkie zadania

 

 • zapis staranny
 • luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)
 • ćwiczenia czytelne
 • braki w zadaniach (do 40% tematów)
 • pismo niestaranne
 • liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

 

3. Prace domowe

 • staranne wykonanie
 • treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach
 • dużo własnej inwencji
 • twórcze
 • merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem
 • staranne
 • czytelne
 • rzeczowe
 • wskazują na zrozumienie tematu
 • niezbyt twórcze
 • powiązane z tematem
 • niestaranne
 • widać próby wykonania pracy
 • na temat

 

4. Odpowiedzi ustne

 

 • wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu
 • wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język
 • używanie pojęć
 • wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem
 • odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych
 • wyuczone na pamięć wiadomości
 • uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami
 • potrzebna pomoc nauczyciela
 • wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć
 • odpowiedź niestaranna
 • częste pytania naprowadzajace
 • słabe wiązanie faktów i wiadomości
 • chaos myślowy i słowny
 • odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy
 • dużo pytań pomocniczych

 

5. Aktywność

 • uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji
 • korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie
 • uczeń zawsze przygotowany do lekcji
 • często zgłasza się do odpowiedzi
 • wypowiada się poprawnie
 • stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy
 • mało aktywny na lekcjach
 • niechętny udział w lekcji

 

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

 • wiele razy pomaga w różnych pracach
 • pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy
 • aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)
 • starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania
 • przejawia postawę apostolską
 • niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie
 • uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

I. WITAM – BĄDŹ POZROWIONY, PANIE

Uczeń:

Nazywa Boga kochającym Ojcem.

Objaśnia, na czym polega szacunek do innych osób.

Uczeń:

Przytacza pozdrowienie chrześcijańskie.

Wykonuje znak krzyża.

Wskazuje na Boga jako kochającego Ojca.

Uczeń:

Rozróżnia modlitwę od innych czynności.

Określa Boga jako kochającego Ojca.

Wskazuje na konieczność szacunku wobec innych osób.

Uczeń:

Przytacza wiadomości dotyczące chrztu świętego.

Wyjaśnia pojęcie „dziecka Bożego”.

Określa sposób oddawania czci Bogu przez znak krzyża i pozdrowienie chrześcijańskie.

II. DZIĘKUJĘ I CHWALĘ – CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Uczeń:

Przytacza z pomocą katechety modlitwę do Anioła Stróża.

Wskazuje na ślady Boga w otaczającym świecie.

Uczeń:

Przytacza treść modlitwy do Anioła Stróża.

Wskazuje na wdzięczność Panu Bogu za otaczający świat.

Uczeń:

Podaje modlitwę do Anioła Stróża.

Wyjaśnia, dlaczego święci są wzorem do naśladowania.

Określa sposób okazania wdzięczności za otaczający świat Bogu Dawcy wszelkiego życia.

Uczeń:

Identyfikuje Boga jako Dawcę wszelkiego życia.

Przytacza prostą modlitwę dziękczynną.

Wymienia znanych świętych i wykazuje, że są oni wzorem do naśladowania.

III. PROSZĘ – PROŚCIE, A OTRZYMACIE

Uczeń:

Podaje, że Maryja jest wzorem miłości i posłuszeństwa Bogu.

Wymienia miejsce narodzenia Pana Jezusa.

Uczeń:

Wymienia sposób modlitwy do Boga za wstawiennictwem Maryi.

Podaje okoliczności przyjścia Jezusa na świat.

Uczeń:

Identyfikuje Adwent z czasem oczekiwania na Zbawiciela.

Opowiada o wydarzeniu narodzenia Pana Jezusa.

Przytacza modlitwę „Pozdrowienie Anielskie”.

Uczeń:

Identyfikuje Adwent z czasem oczekiwania na Zbawiciela.

Przytacza słowa kolędy „ Dzisiaj Betlejem”.

Objaśnia, co znaczą słowa: roraty, roratka.

Opowiada o wydarzeniu narodzenia Pana Jezusa.

Sugeruje sposoby naśladowania pasterzy, Mędrców.

IV. PRZEPRASZAM – PANIE, ZMIŁUJ SIĘ!

Uczeń:

Podaje, w jakim dniu rozpoczyna się Wielki Post.

Ilustruje symbole wielkopostne i wielkanocne.

Uczeń:

Podaje, w jakim dniu rozpoczyna się Wielki Post.

Wybiera sposób udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu.

Uczeń:

Podaje modlitwę, której nauczył Pan Jezus swoich uczniów.

Wymienia symbole świąt wielkanocnych.

Wskazuje nabożeństwa odprawiane w Wielkim Poście.

Opowiada o wydarzeniach drogi krzyżowej Pana Jezusa.

Uczeń:

Przytacza treść modlitwy, której nauczył Pan Jezus.

Podaje przykłady dobrego postępowania.

Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus ofiarował się za nas na krzyżu.

Opowiada o wielkiej radości Zmartwychwstania.

V. CZEKAM – PRZYJDŹ, PANIE JEZU

Uczeń:

Podaje przykłady miłości Pana Jezusa do ludzi.

Używa poprawnie określenia „Ewangelia”.

Uczeń:

Wymienia imiona ewangelistów.

Wymienia obowiązki chrześcijanina.

Wyjaśnia, w jaki sposób spotykamy się
z Jezusem we Mszy Świętej.

Uczeń:

Podaje, że Ewangelia została spisana przez czterech autorów.

Rozróżnia, który miesiąc jest poświęcony Matce Bożej.

Wskazuje, jak stać się przyjacielem Jezusa.

Określa sposoby modlitwy.

Uczeń:

Nazywa Osoby Trójcy Świętej.

Podaje przykłady spotkania z Panem Bogiem w czasie wakacji.

Wyjaśnia, czym jest spotkanie z Panem Jezusem w czasie Mszy Świętej.

VI. CZUWAM Z MARYJĄ I INNYMI ŚWIĘTYMI – ZRÓBCIE, CO WAM POWIE

Uczeń:

Podaje przykłady miłości Pana Jezusa do ludzi.

Używa poprawnie określenia „Ewangelia”.

Uczeń:

Wymienia imiona ewangelistów.

Wymienia obowiązki chrześcijanina.

Wyjaśnia, w jaki sposób spotykamy się
z Jezusem we Mszy Świętej.

Uczeń:

Podaje, że Ewangelia została spisana przez czterech autorów.

Rozróżnia, który miesiąc jest poświęcony Matce Bożej.

Wskazuje, jak stać się przyjacielem Jezusa.

Określa sposoby modlitwy.

Uczeń:

Nazywa Osoby Trójcy Świętej.

Podaje przykłady spotkania z Panem Bogiem w czasie wakacji.

Wyjaśnia, czym jest spotkanie z Panem Jezusem w czasie Mszy Świętej.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć